دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

 دسته بندی عکس ها
متفرقه
تعداد تصاویر موجود 7
اماکن
تعداد تصاویر موجود 6
طبیعت
تعداد تصاویر موجود 6
اسماء جلاله و متبرکه
تعداد تصاویر موجود 0
طیور
تعداد تصاویر موجود 8
گاو
تعداد تصاویر موجود 7
گوسفند
تعداد تصاویر موجود 1
مرتع
تعداد تصاویر موجود 3
شتر مرغ
تعداد تصاویر موجود 2
شتر
تعداد تصاویر موجود 1
کنجاله و غلات
تعداد تصاویر موجود 2
زنبور عسل
تعداد تصاویر موجود 1
کشتارگاه
تعداد تصاویر موجود 1