دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 نرخ جوجه

قیمت جوجه یکروزه گوشتی در روز

شنبه مورخه 17 تیر ماه 1396

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 23500 - 24500

هوبارد 22500 - 23500 

پلاس 23000 - 24000

کاب 20500 - 21500

آرین 18500 - 19500 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

قیمت جوجه یکروزه گوشتی در روز

یکشنبه مورخه 18 تیر ماه 1396

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 23500 - 24500

هوبارد 22500 - 23500 

پلاس 23000 - 24000

کاب 20500 - 21500

آرین 18500 - 19500 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

قیمت جوجه یکروزه گوشتی در روز

سه شنبه مورخه 20 تیر ماه 1396

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 24000 - 25000

هوبارد 24000 - 25000 

پلاس 23000 - 24000

کاب 21000 - 22500

آرین 19000 – 20000

------------------------------------------------------------------------

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی در روز

چهارشنبه مورخه 21 تیر ماه 1396

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 24000 - 25000

هوبارد 24000 - 25000 

پلاس 23000 - 24000

کاب 21000 - 22500

آرین 19000 – 20000

------------------------------------------------------------------------

قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز

شنبه مورخه 24 تیر ماه 1396

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 24000 - 25000

هوبارد 24000 - 25000 

پلاس 23000 - 24000

کاب 21000 - 22500

آرین 19000 – 20000

------------------------------------------------------------------------

 

قیمت جوجه یکروزه گوشتی در روز

یکشنبه مورخه 25 تیر ماه 1396

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 24500 - 25500

هوبارد 24500 - 25500 

پلاس 23500 - 24500

کاب 21500 - 22500

آرین 19500 – 20500

------------------------------------------------------------------------

قیمت جوجه یکروزه گوشتی در روز

سه شنبه مورخه 27 تیر ماه 1396

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 24500 - 25500

هوبارد 24500 - 25500 

پلاس 23500 - 24500

کاب 21500 - 22500

آرین 19500 – 20500

------------------------------------------------------------------------

قیمت جوجه یکروزه گوشتی در روز

چهارشنبه مورخه 28 تیر ماه 1396

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 24500 - 25500

هوبارد 24500 - 25500 

پلاس 23500 - 24500

کاب 21500 - 22500

آرین 19500 – 20500

------------------------------------------------------------------------

 

قیمت جوجه یکروزه گوشتی در روز

شنبه مورخه 31 تیر ماه 1396

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 24500 - 25500

هوبارد 24500 - 25500 

پلاس 23500 - 24500

کاب 21500 - 22500

آرین 19500 – 20500

------------------------------------------------------------------------

قیمت جوجه یکروزه گوشتی در روز

یکشنبه مورخه 1 مرداد ماه 1396

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 24500 - 25500

هوبارد 24500 - 25500 

پلاس 23500 - 24500

کاب 21500 - 22500

آرین 19500 – 20500

------------------------------------------------------------------------

قیمت جوجه یکروزه گوشتی در روز

سه شنبه مورخه 3 مرداد ماه 1396

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 25000 - 26000

هوبارد 25000 - 26000 

پلاس 24000 - 25000

کاب 22500 – 23500

آرین 20000 – 21000

------------------------------------------------------------------------

قیمت جوجه یکروزه گوشتی در روز

چهار شنبه مورخه 4 مرداد ماه 1396

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 25000 - 26000

هوبارد 25000 - 26000 

پلاس 24000 - 25000

کاب 22500 – 23500

آرین 20000 – 21000

------------------------------------------------------------------------

قیمت جوجه یکروزه گوشتی در روز

شنبه مورخه 7 مرداد ماه 1396

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 25500 - 26500

هوبارد 25500 - 26500 

پلاس 24500 - 25500

کاب 23000 – 24000

آرین 20000 – 21000

------------------------------------------------------------------------

قیمت جوجه یکروزه گوشتی در روز

یکشنبه مورخه 8 مرداد ماه 1396

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 25500 - 26500

هوبارد 25500 - 26500 

پلاس 24500 - 25500

کاب 23000 – 24000

آرین 20000 – 21000

------------------------------------------------------------------------

قیمت جوجه یکروزه گوشتی در روز

سه شنبه مورخه 10 مرداد ماه 1396

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 25500 - 26500

هوبارد 25500 - 26500 

پلاس 24500 - 25500

کاب 23000 – 24000

آرین 20000 – 21000

------------------------------------------------------------------------

قیمت جوجه یکروزه گوشتی در روز

چهارشنبه مورخه 11 مرداد ماه 1396

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 25500 - 26500

هوبارد 25500 - 26500 

پلاس 24500 - 25500

کاب 23000 – 24000

آرین 20000 – 21000

------------------------------------------------------------------------

 

 

قیمت جوجه یکروزه گوشتی در روز

شنبه مورخه 14 مرداد ماه 1396

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 25500 - 26500

هوبارد 25500 - 26500 

پلاس 24500 - 25500

کاب 23000 – 24000

آرین 20000 – 21000

------------------------------------------------------------------------

قیمت جوجه یکروزه گوشتی در روز

یکشنبه مورخه 15 مرداد ماه 1396

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 25500 - 26500

هوبارد 25500 - 26500 

پلاس 24500 - 25500

کاب 23000 – 24000

آرین 20000 – 21000

------------------------------------------------------------------------

 

 

قیمت جوجه یکروزه گوشتی در روز

سه شنبه مورخه 17 مرداد ماه 1396

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 25500 - 26500

هوبارد 25500 - 26500 

پلاس 24500 - 25500

کاب 23000 – 24000

آرین 20000 – 21000

------------------------------------------------------------------------

قیمت جوجه یکروزه گوشتی در روز

چهارشنبه مورخه 18 مرداد ماه 1396

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 25500 - 26500

هوبارد 25500 - 26500 

پلاس 24500 - 25500

کاب 23000 – 24000

آرین 20000 – 21000

------------------------------------------------------------------------

قیمت جوجه یکروزه گوشتی در روز

شنبه مورخه 21 مرداد ماه 1396

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 25500 - 26500

هوبارد 25500 - 26500 

پلاس 24500 - 25500

کاب 23000 – 24000

آرین 20000 – 21000

------------------------------------------------------------------------

قیمت جوجه یکروزه گوشتی در روز

یکشنبه مورخه 22 مرداد ماه 1396

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 25500 - 26500

هوبارد 25500 - 26500 

پلاس 24500 - 25500

کاب 23000 – 24000

آرین 20000 – 21000

------------------------------------------------------------------------

قیمت جوجه یکروزه گوشتی در روز

سه شنبه مورخه 24 مرداد ماه 1396

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 25500 - 26500

هوبارد 25500 - 26500 

پلاس 24500 - 25500

کاب 23000 – 24000

آرین 20000 – 21000

   

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 فلکس
 روغن کاسپین
 طیور بهشت