اتحادیه های مرغداران مرغ تخمگذار

اتحادیه میهن 
آذربایجان شرقی
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخمگذار استان آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی
اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغداران استان آذربایجان غربی

مرکزی
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان مرکزی
اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغداران اداره تعاون استان مرکزی

تهران
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخمگذار استان تهران

خراسان
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ تخم گذار استان خراسان

کردستان
استان کردستان

همدان
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان همدان

اصفهان
استان اصفهان

خوزستان
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی استان خوزستان

چهار محال و بختیاری
اتحادیه تعاونیهای مرغداران استان چهار محال و بختیاری

سمنان
اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغداران استان سمنان

فارس
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان فارس

قزوین
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی استان قزوین

گلستان
اورسجی

کرمانشاه
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان کرمانشاه

کرمان
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان کرمان

مازندران
اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی تولید و توزیع مرغ و تخم مرغ استان مازندران