شرکت های تولید کننده دارو

آفاق
ابوريحان
اساليب
ارس بازار
ايران کندر
بهسا
بهرود اترک
پارس رازى
توليد فراورده هاى دامى توليد دارو (سهامى خاص)
توليد داروهاى دامى ايران
جوان دارو
داروسازان ايران
دام دارو
داملران
دامياران اراک
رازک
سبحان
سيانس
سيناتوزين
سهند
شيمى کشاورز
ضماددام
فرساوند
قاضى تبريز
کارپيرا
کيميا فام
لالوک
نصر خراسان
وتاک
رشد کار گرگان
رشددانه گرگان
فرساد سپهر
کيميا رشد
به رشد
تلاونگ
جوانه خراسان
داملوران
بيوشيم
تحقيقاتى و داروسازى عرفان دارو
انيستروت
بهار افشان
شرکت هزار طب تهران
داميار جامع
رى دام
پارس آوازه
بازرگانى کارون
مجتمع صنايع دينه ايران

پخش نو
پخش رازى
جهاد رازى
دام ياور
داروپخش
درمان گستر نو آور
دام طب
سروش دلشاد
پخش البرز
هدف
آسينه
اکتوور
اکبريه
اگروماسترز
افرند توسکا
ايرمان
بازرگانى کارون
بهيار سامان
بيوشم
باير ايران شيمى
بى آ اس اف
بازرگانى ايمان وصباشيراز
پارس فاطم
پيام توسعه
پشتيبانى طيور کشور
پيلواراد
پشتيبانى امور دام
چينود
دهدشتى
کپسول ژلاتين
داس
دام طب
رويان کار ايران
روئين دام ناز
رمه دام
سرور فجر
سروش رشد
تعاونى خوراک دام وطيور
تعاونى صنايع مرغ مادر
تکلم
تعاونى مرغ تخمگذار
تعاونى مرغ گوشتى
تامين احتياجات دام
جهاد تعاون مرکز
جهاد دانشگاهى
دام کشاورز سامان
سيبا(نوارتيس)

سان سى فارم
شفادارو
شفا ياران
فجر اعتبار
فارماشيميکا
فن آورى طب
کرپا
گلبهاردانه
گلپاد
گلبيد
لوترا
ميلاد سازندگان
مديريت بازرگانى ايران
مه فر
ماکيان دارو
مرغ تک
ميلاد فجر
مرغ نوجان
مهر آزاد
مرغ حاجى آباد کشه
مرغ اجداد ارم
نهادهاى دامى جهاد
نيکو تک
هلال کوير
هوخست
هزارطب
ايران مديکال ساپلاى
بازرگانى ايمان و صبا
بازرگانى طب کار
پارس آوازه
پايدام
دنياى نوين
سنگر سازان نور
تدارکاتى و پشتيبانى هماهنگ
کوثر نور
مهرآذر
مهنام دانه
آرين رشد افزا
دميک
نيرو مالت(سنم)
intervet
دام کشاورز سامان
پسوک
ناتاوست شيمى
داروسازى سپيده دهدشت
داروسازى کوثر
روديک