دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1397/4/1 الی 1397/6/31
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: آربوراکرز
        سرند جوجه-آینالو 1396/10/24 13,500 1,760   80,937 222,111
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1396/11/15 33,220 3,625     316,321
        واحد مرغ مادر حبیبی - آراد 1396/11/08 13,700 1,950   14,495 166,582
          جمع مرغ: 87,620     0 95,432 705,014
   
آمیخته: راس
        آذرسیمرغ 1396/10/13 27,170 3,300   268,295 538,673
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1396/10/11 15,500 1,800   163,990 317,047
        تعاونی 309 شبستر 1396/01/17 23,860 2,400 116,340 3,659  
        زرین بال عجب شیر 1396/07/25 13,000 1,600 268,701 268,701 221,659
        زلال آوا 1396/06/28 18,000 2,700 372,876 317,676 235,980
        سپید پر ملکان 1396/10/16 17,550 2,300   154,733 331,801
        شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان 1396/07/03 23,090 3,200 480,442 435,123 313,332
        فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز) 1396/03/27 31,680 3,600 318,658 236,078 173,901
        کیمیا پرور ارس باران 1396/05/22 27,040 3,000 444,880 342,056 257,475
        کیمیا پرور ارس باران 1396/10/30 28,000 3,000   108,621 409,155
        کیوانی(زیبا پر بستان آباد) 1396/07/25 24,000 2,700 496,064 496,064 409,216
        مرغ خوشخوان شبستر 1396/08/09 18,540 2,100 379,230 387,190 367,858
        میشاب مرند 1396/02/20 38,040 5,000 267,142 192,483 23,331
        میشو 1396/07/25 40,410 4,820 835,248 835,248 689,017
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1396/05/15 31,620 3,600 476,113 383,024 277,329
        نوک طلای تبریز 1396/04/07 16,200 1,950 182,077 131,652 99,857
        واحد قاسم زاده 1396/04/11 23,460 2,700 273,747 196,407 150,363
          جمع مرغ: 1,139,400     4,911,518 4,921,000 4,815,994
   
آمیخته: کاب
        انصارآذر(تعاونی213) 1396/02/23 20,000 2,400 144,133 104,880 21,467
        مرغ مادر سهند 1396/02/30 18,000 2,160 137,448 102,120 38,640
          جمع مرغ: 114,000     281,581 207,000 60,107
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: آربوراکرز
        اروم چکاوک 1396/06/26 16,245 2,450 336,023 280,226 210,482
        اروم چکاوک 1396/07/02 5,760   119,761 107,397 77,722
        اقلیم 1396/11/08 27,550 3,345   29,148 334,990
        پرگل ارومیه 1396/09/05 7,150 3,120 89,132 146,799 148,773
        پرگل ارومیه 1396/08/28 21,450   313,441 442,700 444,015
        تعاونی 21 سلماس 1396/11/29 9,425 3,230     43,210
        تعاونی 21 سلماس 1396/12/06 22,815 3,250     48,277
        تعاونی 80 قزل قانات 1396/03/17 29,640 3,770 266,325 202,699 144,525
          جمع مرغ: 328,075     1,124,682 1,208,969 1,451,994
   
آمیخته: راس
        آ مرغ ارومیه 1396/12/07 16,600 2,000     29,271
        آرمان ماکیان 1396/02/03 23,700 600 140,272 65,412  
        آرمان ماکیان 1396/01/30 4,000 5,000 22,693 8,587  
        آیدین صبا 1396/11/03 19,500 2,350   55,016 267,007
        اروم خوش پز 1396/06/21 28,120 3,000 579,497 457,044 353,562
        امین مرغ ارومیه 1396/10/10 21,000 2,600   236,026 429,870
        بهپرورارومیه 1 1396/08/27 20,160 2,315 300,774 416,385 417,003
        بهپرورارومیه 3 1396/07/29 16,250 1,800 334,880 336,873 290,030
        بهپرورارومیه دیدان 1396/11/15 22,910 2,500     218,149
        بهپرورارومیه دیدان 1396/09/29 23,420 2,600 90,854 342,229 483,358
        تابان مرغ بوکان 1396/02/12 27,000 3,800 174,708 111,780  
        تعاونی 175 پلیکان 1396/06/19 27,120 3,500 558,058 429,979 336,830
        چی چست 1396/01/21 36,000 4,000 184,368 27,600  
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1396/02/18 28,390 3,700 195,891 140,172 8,706
        سارنگ باختر 1396/04/04 19,700 2,350 215,072 156,470 117,806
        شرکت اجداد بهپرور 1396/03/30 28,020 3,590 290,867 213,962 158,967
        طیوران سیستم 1396/07/12 27,000 3,300 563,454 552,690 390,402
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1396/07/12 32,400 4,060 676,145 663,228 468,482
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1396/10/20 29,170 3,700   216,033 515,707
        گلدشت جوجه (عزیز حسینی) 1396/08/07 27,040 3,600 553,923 563,874 525,730
        گلدشت سیمین 1396/11/01 28,500 3,700   100,510 407,721
        مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو) 1396/06/15 26,000 2,900 533,416 391,491 314,947
        واحد رحیم یوسف اوغلی 1396/04/04 18,500 2,200 201,971 146,939 110,630
          جمع مرغ: 1,383,610     5,616,843 5,632,300 5,844,178
   
آمیخته: کاب
        برآیند ارومیه 1396/10/23 32,000 3,500   203,136 536,299
          جمع مرغ: 64,000     0 203,136 536,299
   
آمیخته: هوبارد
        الماس جوجه ارومیه 1396/03/15 15,000 1,800 131,560 100,740 69,000
          جمع مرغ: 45,000     131,560 100,740 69,000
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: آربوراکرز
        اردبیل جوجه 1396/09/12 53,245 5,790 525,777 1,055,635 1,112,785
        سامیان جوجه-خیردوست 1396/05/25 36,370 4,600 620,133 468,446 358,027
        مرغ مادر اسماعیل خدام زاده 1396/10/20 18,185 1,950   134,678 321,498
        مرغ مادر امین خیرآلی 1396/10/06 34,725 4,475 48,985 432,881 712,950
          جمع مرغ: 409,390     1,194,895 2,091,640 2,505,260
   
آمیخته: راس
        فرشید یزدانی (کیمیاجوجه) 1396/03/23 33,300 3,980 320,657 239,982 174,625
        آرتا جوجه سبلان 1396/10/20 78,940 15,420   584,629 1,395,606
        آرتا جوجه سبلان 1396/03/07 78,720 11,780 639,732 485,230 265,549
        آرتا جوجه سبلان 1396/04/29 51,150 7,500 674,498 525,481 387,444
        آرتا جوجه سبلان 1396/08/08 89,930 11,940 1,840,866 1,876,718 1,766,404
        آلوارس جوجه ضیغمی 1396/05/17 31,700 3,800 489,955 388,853 284,835
        سبلان جوجه 1396/06/25 18,000 2,100 372,048 306,912 231,840
        ظفر جوجه (ساوالان) 1396/05/14 30,150 3,500 447,969 362,905 261,199
        کیمیا جوجه 1396/12/05 32,500 4,200     80,232
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1396/02/06 31,530 4,000 192,416 101,527  
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1396/09/13 31,520 3,440 300,134 615,251 658,265
        نمین جوجه 1396/07/12 18,000 2,300 375,636 368,460 260,268
        همای سبلان 1396/07/11 27,000 2,500 563,868 552,276 382,950
        واحد اسفند نظافتی 1396/09/30 35,100 3,860 123,786 502,141 723,879
          جمع مرغ: 1,587,150     6,341,565 6,910,365 6,873,096
   
آمیخته: هوبارد
        آذرجوجه مشکین شهر 1396/10/30 15,565 3,420   60,382 227,447
        آذرجوجه مشکین شهر 1396/11/04 12,935     31,932 173,148
        مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین 1396/06/26 29,300 3,350 606,061 505,425 379,630
          جمع مرغ: 144,900     606,061 597,739 780,225
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1396/05/29 8,610   153,672 113,537 88,454
        دشت کیمیا(خورشید) 1396/02/24 46,915 5,440 340,978 248,900 57,549
        دشت کیمیا(خورشید) 1396/06/05 22,560 3,975 434,130 309,598 248,717
          جمع مرغ: 234,255     928,780 672,035 394,720
   
آمیخته: راس
        سپاهان طیور 1396/08/30 33,860 4,420 474,017 697,787 701,941
        صفاهان 1396/11/28 32,080 4,280     158,389
        صفاهان 1396/06/15 56,000 7,830 1,148,896 843,211 678,347
        صفاهان 1396/09/05 32,500 5,400 405,145 667,268 676,238
        مرغ مادر پاک نطنز 1396/07/04 32,050 4,100 667,367 610,360 437,376
          جمع مرغ: 495,310     2,695,425 2,818,626 2,652,291
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر فتحی 1396/04/11 41,970 5,410 489,735 351,374 269,000
          جمع مرغ: 125,910     489,735 351,374 269,000
   
آمیخته: راس
        تعاونی 458 کوشا 1396/06/04 21,550 4,000 410,398 294,086 235,268
        تعاونی 458 کوشا 1396/05/30 10,950   197,618 145,233 113,668
        دماوند جوجه 1396/06/09 23,200 2,700 464,943 325,496 265,733
        فدک 1396/10/13 21,570 2,700   212,997 427,647
        فدک 1396/02/04 19,750 2,550 118,105 57,538  
        کوثر هومند 1396/09/08 25,300 3,100 292,114 518,279 527,590
        مرغ مادر کوهستان 1396/04/27 31,500 4,000 410,550 316,848 234,738
          جمع مرغ: 420,140     1,893,728 1,870,477 1,804,644
   
آمیخته: کاب
        دربال 1396/01/29 11,000 1,310 61,732 21,927  
          جمع مرغ: 22,000     61,732 21,927 0
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: آربوراکرز
        به جوجه زاگرس 1396/05/18 31,220 3,730 488,760 385,359 283,873
          جمع مرغ: 93,660     488,760 385,359 283,873
   
آمیخته: کاب
        به جوجه زاگرس 1396/08/30 36,500 4,200 510,976 752,192 756,669
        سازندگی زاگرس 1396/03/16 37,500 4,500 332,925 254,150 180,550
          جمع مرغ: 222,000     843,901 1,006,342 937,219
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1396/09/21 51,630 7,230 345,955 881,117 1,071,907
        جنوب خراسان 1396/02/31 30,000 5,580 230,920 172,040 69,000
        جنوب خراسان 1396/03/08 60,570 6,200 495,947 377,069 213,610
        جنوب خراسان 1396/08/23 49,510 5,845 799,389 1,025,616 1,021,061
          جمع مرغ: 575,130     1,872,211 2,455,842 2,375,578
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        اخلاقی(نگین فریمان) 1396/04/28 18,000 2,500 235,980 182,988 135,240
        دیزباد 1396/10/25 65,120 9,000   367,451 1,051,429
        فریمان 1396/11/14 27,000 3,500     266,616
        فریمان 1396/07/10 25,200 3,400 526,663 510,048 355,488
          جمع مرغ: 286,840     762,643 1,060,487 1,808,773
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: آربوراکرز
        سیمرغ خراسان 1396/10/27 22,640 800   111,781 351,659
        سیمرغ خراسان 1396/11/01 15,000 4,140   52,900 214,590
          جمع مرغ: 75,280     0 164,681 566,249
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1396/09/29 51,570 7,690 200,058 753,576 1,064,336
        صحرای جنوب 1396/04/03 38,000 5,700 410,780 299,491 224,909
          جمع مرغ: 268,710     610,838 1,053,067 1,289,245
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: راس
        طیور پاییزان ابهر 1396/02/10 24,000 2,900 152,352 92,000  
          جمع مرغ: 48,000     152,352 92,000 0
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1396/10/19 26,900 3,600   208,708 483,824
        سبزدشت ابهر 1396/07/11 52,000 6,000 1,085,968 1,063,643 737,533
        سبزدشت ابهر 1396/09/15 43,000 3,000 379,117 812,958 896,693
        سبزدشت ابهر 1396/01/21 59,000 7,000 302,159 45,233  
        سبزدشت ابهر 1396/08/15 68,000 8,000 1,264,755 1,416,984 1,394,045
        سبزدشت ابهر 1396/06/31 8,000   166,091 145,973 106,720
        سبزدشت ابهر 1396/03/30 28,000 900 290,659 213,808 158,853
        سبزدشت ابهر 1396/02/06 16,000   97,643 51,520  
        سپید مرغ ابهر 1396/03/23 32,500 3,900 312,953 234,217 170,430
        ناز مرغ ابهر 1396/07/14 33,000 3,900 687,654 676,522 490,314
          جمع مرغ: 997,300     4,586,999 4,869,566 4,438,412
   
آمیخته: هوبارد
        ناز مرغ ابهر 1396/07/23 31,500 3,780 652,050 650,118 524,538
          جمع مرغ: 94,500     652,050 650,118 524,538
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: راس
        مام جوجه 1396/01/15 27,525 4,100 126,615    
          جمع مرغ: 27,525     126,615 0 0
   
آمیخته: کاب
        سپیدان ارگ 1396/09/28 62,000 7,440 262,384 924,999 1,280,548
          جمع مرغ: 186,000     262,384 924,999 1,280,548
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی چیک شیراز 1396/01/30 20,450   116,020 43,899  
        تعاونی چیک شیراز 1396/02/09 19,260 5,200 121,081 70,877  
        مجتمع طیور فارس 1396/06/12 40,525 5,215 829,547 585,964 477,223
          جمع مرغ: 200,995     1,066,648 700,740 477,223
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: آربوراکرز
        سیمرغ زیاران 1396/06/22 23,010 3,040 474,543 378,576 291,077
          جمع مرغ: 69,030     474,543 378,576 291,077
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1396/09/30 36,535 4,030 128,846 522,669 753,473
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1396/03/09 18,800 2,000 155,088 118,189 69,184
        آسیا جوجه کشاورز 1396/08/23 27,080 2,950 437,233 560,970 558,479
        شرکت تعاونی قاقازان 1396/05/25 14,200 1,850 242,119 182,896 139,785
        صالح جوجه 1396/03/31 27,140 3,250 284,644 208,906 155,639
        کاظم الهی و شرکاء 1396/11/03 29,790 3,620   84,047 407,904
        کوهین جوجه( حمید رضا حاجی) 1396/12/07 9,400 1,500     16,575
        کوهین جوجه( حمید رضا حاجی) 1396/11/30 35,710 4,380     151,125
        مرغ مادر اجداد ارم 1396/03/09 36,460 4,600 300,770 229,211 134,173
        مرغ مادر اجداد ارم 1396/11/16 40,880 5,000     374,842
        واحد رضا قلی شقاقی 1396/04/04 27,030 3,500 295,095 214,689 161,640
          جمع مرغ: 707,305     1,843,795 2,121,577 2,922,819
   
آمیخته: کاب
        سیمرغ زیاران 1396/06/27 25,000 2,800 517,500 436,233 325,833
        مرغ مادرصدر (همتی) 1396/10/30 62,500 8,000   242,458 913,292
          جمع مرغ: 200,000     517,500 678,691 1,239,125
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        زریبار پرور کردستان 1395/12/25 15,060 2,000 23,092    
          جمع مرغ: 15,060     23,092 0 0
   
آمیخته: راس
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1396/10/05 25,300 3,000 44,612 323,149 519,830
        واحد کاوه امینی 1396/03/16 30,000 3,600 266,340 203,320 144,440
        واروک 1396/02/11 22,100 3,300 141,647 88,105  
          جمع مرغ: 210,100     452,599 614,574 664,270
   
آمیخته: هوبارد
        نه که روز 1396/05/24 15,000 1,800 252,770 192,050 146,050
          جمع مرغ: 45,000     252,770 192,050 146,050
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        ماهان 1396/08/02 15,780 3,210 324,468 327,855 291,077
        ماهان 1396/07/30 37,720 3,290 776,756 782,540 680,745
          جمع مرغ: 160,500     1,101,224 1,110,395 971,822
   
آمیخته: کاب
        سیمرغ کرمان 1396/11/14 40,800 5,500     402,886
          جمع مرغ: 40,800     0 0 402,886
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1395/12/24 31,380 4,800 43,304    
        تعاونی 668 مویدی 1396/07/18 27,000 3,500 560,970 555,174 422,694
        طیور زاگرس 1396/09/18 36,650 4,400 284,355 659,187 762,589
          جمع مرغ: 222,330     888,629 1,214,361 1,185,283
   
آمیخته: هوبارد
        پردیس طیور پارسیان 1396/05/29 30,000 3,600 535,440 395,600 308,200
          جمع مرغ: 90,000     535,440 395,600 308,200
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        ترکمن جوجه آق قلا 1396/07/05 39,470 5,160 822,477 759,535 541,660
        ماکیان مهر گنبد 1396/07/23 36,115 4,780 747,581 745,366 601,387
        مجتمع نویک 1396/12/09 36,910 4,515     39,051
        مرغ و ماهی گرگان 1396/04/18 44,720 5,830 551,994 406,624 308,568
        واحد عبدالمجید شیخی 1396/03/31 31,750 1,670 332,994 244,390 182,076
        واحد عبدالمجید شیخی 1396/04/04 470 1,950 5,132 3,734 2,811
          جمع مرغ: 494,485     2,460,178 2,159,649 1,675,553
   
آمیخته: راس
        آق جوجه 1396/08/15 23,400 2,600 435,224 487,609 479,716
        پرماه گلستان 1396/11/08 21,000 2,700   22,218 255,346
        پرماه گلستان 1396/06/14 21,150 3,000 433,589 314,247 254,575
        پیگیر 1396/11/02 37,000 4,450   117,438 517,975
        پیگیر 1396/01/23 72,380 9,170 379,560 77,688  
        پیگیر 1396/09/14 35,280 4,000 323,494 677,822 736,246
        زرپر سیاوش 1396/08/09 28,140 3,900 575,595 587,676 558,335
        سحرشاهین گلستان نو 1396/07/02 20,470   425,613 381,671 276,208
        سحرشاهین گلستان نو 1396/06/30 23,590 6,120 489,398 425,737 312,882
        سیمین جوجه گلستان 1396/04/31 27,320 2,780 364,449 286,533 210,292
        کاسپین سحر گلستان 1396/10/10 57,820 7,040   649,859 1,183,576
        گرگان جوجه 1396/01/29 23,500 3,445 131,882 46,843  
        گلریزان 1396/08/15 24,750 2,900 460,334 515,741 507,391
        گلی نیا بندر ترکمن 1396/08/30 27,000 800 377,982 556,416 559,728
        لاله های گلستان 1396/08/27 27,010 3,280 402,972 557,864 558,693
        ماکیان مهر گنبد 1396/05/10 31,870 5,040 449,580 368,460 264,862
        ماکیان مهر گنبد 1396/07/16 21,080 2,700 438,618 432,800 321,610
        ماکیان مهر گنبد 1396/11/23 36,150 5,000     242,229
        واحد حسن تبرسائی 1396/02/16 25,690 3,200 174,110 123,689  
          جمع مرغ: 1,444,110     5,862,400 6,630,311 7,239,664
   
آمیخته: کاب
        آلتین جوجه بندر 1396/06/14 33,000 3,800 676,522 490,314 397,210
        ماکیان مهر گالیکش 1396/04/10 22,200 2,800 256,662 184,496 140,926
        مینوجوجه (گالی کش) 1396/04/27 21,400 2,300 278,913 215,256 159,473
        واحد مرغ مادر یمرلی 1396/09/28 32,000 3,930 135,424 477,419 660,928
          جمع مرغ: 325,800     1,347,521 1,367,485 1,358,537
   
آمیخته: هوبارد
        مرغ مادر عبدالرزاق زمانی 1396/06/29 30,000 3,600 621,920 535,440 395,600
        نیلکوه رضایی 1395/12/18 30,000 3,600 13,800    
          جمع مرغ: 120,000     635,720 535,440 395,600
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
        زرین تاج گیلان 1396/02/10 21,720 3,050 137,879 83,260  
          جمع مرغ: 43,440     137,879 83,260 0
   
آمیخته: راس
        اقبال جوجه 1396/07/19 27,000 4,260 560,556 555,588 428,076
        اهورا جوجه 2 1396/08/29 46,110 6,155 659,650 950,942 955,183
        اهورا جوجه گیلان 1396/06/14 56,515 6,075 1,158,596 839,700 680,252
        بهار پرورش بیشه سرا 1396/09/12 21,400 3,230 211,318 424,276 447,246
        پرنیان صومعه سرا 1395/12/16 13,500 2,100 2,070    
        تابان طیور گیلان 1396/06/29 19,500 2,300 404,248 348,036 257,140
        تعاونی میرزا کوچک خان 1396/04/31 40,000 5,070 533,600 419,520 307,893
        درنا سفید اشکلن 1396/01/07 22,558 5,000 76,096    
        زرین پای مازران 1395/12/23 46,130 7,025 56,586    
        زرین جوجه سرارودگیل 1396/06/08 2,100   41,667 29,302 23,828
        زرین جوجه سرارودگیل 1396/05/29 15,500 1,700 276,644 204,393 159,237
        سپید ماکیان3(خوش خلقت) 1396/10/17 34,260 4,140   289,977 637,213
        سپید ماکیان4 (آزادگان) 1396/11/01 14,000 1,680   49,373 200,284
        سپیدماکیان (ماهروزه) 1396/07/19 33,320 4,020 691,768 685,637 528,278
        سفید رود 1396/01/08 49,500 5,620 174,570    
        سیرنگ جوجه گیلان 1396/01/30 27,250 3,440 154,598 58,497  
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری توسعه زرین 1395/12/16 13,500 2,300 2,070    
        فومن درخشان 1396/01/17 20,000 2,400 97,520 3,067  
        قطره طلای رضوانشهر 1396/02/18 27,770 3,500 191,613 137,110 8,516
        کشت و صنعت شالیزار گیلان 1396/07/11 16,740 2,200 349,598 342,411 237,429
        کوه مرغ شمال 1396/06/29 30,030 5,020 622,541 535,975 395,996
        کوه مرغ شمال 1396/07/02 14,500   301,484 270,357 195,653
        کیجی طلایی خزر 1396/01/15 27,000 4,100 124,200    
        گسکر مرغ گیلان 1396/04/29 52,915 7,165 697,772 543,613 400,814
        گلچین طیور گیلان 1396/05/29 27,000 3,730 481,896 356,040 277,380
        لشت نشا (سپید ماکیان) 1396/02/12 33,040 4,800 213,791 136,786  
        مرغ سروشه گیلان 1396/11/10 25,000 3,500   8,817 288,650
        مرغ سلامت 1396/04/12 27,000 4,140 317,952 227,700 174,708
        مرغ مادر آوازه خوان 1396/05/31 18,500 5,610 337,563 246,790 194,028
        مرغ مادر آوازه خوان 1396/07/24 26,750 3,950 553,314 552,495 450,773
        مرغ مادر آوازه خوان 1396/06/01 15,500   285,913 207,958 164,228
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1396/03/17 27,640 5,010 248,354 189,021 134,773
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی فارم کیاشهر (نخاله) 1396/10/20 41,910 8,095   310,386 740,942
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی فارم کیاشهر (نخاله) 1396/11/24 37,500 6,960     238,050
        نوید جوجه 1396/09/19 45,420 5,790 336,381 802,996 944,373
        نوید جوجه 1396/05/31 41,430 5,080 755,959 552,676 434,517
        نوید جوجه 1396/06/08 4,600 1,130 91,270 64,185 52,195
        هما جوجه 1396/04/13 49,450 5,500 591,422 420,061 323,008
        همای شمال 1396/01/30 27,500 3,100 156,017 59,033  
        واحد جمشید غلامی دوگوری 1396/09/08 45,240 4,880 522,340 926,757 943,405
        واحد جمشید غلامی دوگوری 1396/12/06 26,460 3,540     55,990
        واحد صفر علی نوید طالمی 1396/01/29 45,500 6,100 255,346 90,697  
        واحد صفر علی نوید طالمی 1396/08/29 26,390   377,535 544,250 546,678
        واحد صفر علی نوید طالمی 1396/09/01 18,620 4,800 254,958 383,436 386,291
        واحد محمد نوید 1396/01/16 49,500 10,000 238,326    
          جمع مرغ: 3,153,388     13,407,102 12,767,858 12,213,027
   
آمیخته: کاب
        سبزدشت گیلان 1395/12/20 45,000 6,000 34,500    
          جمع مرغ: 45,000     34,500 0 0
   
آمیخته: هوبارد
        گیل مرغ 1396/06/19 30,000 3,600 617,320 475,640 372,600
          جمع مرغ: 90,000     617,320 475,640 372,600
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        درباربرکت 1396/09/26 36,110 4,360 178,287 560,885 746,923
          جمع مرغ: 108,330     178,287 560,885 746,923
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1395/12/23 10,500 2,600 12,880    
        پیامان خرم 1396/01/06 14,500   46,690    
        ماهان (لرستان) 1396/04/21 46,980 5,800 590,695 442,301 332,806
        ماهان (لرستان) 1396/05/27 53,500 5,800 933,539 697,283 538,139
          جمع مرغ: 326,440     1,583,804 1,139,584 870,945
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        آریا مرغ پایا خزر (رستگار) 1396/05/29 15,120 1,800 269,863 199,382 155,333
        آمل جوجه 1396/10/17 26,030 3,120   220,318 484,140
        پارسیان جوجه آمل 1396/09/21 31,510 3,520 211,138 537,750 654,189
        حنا جوجه طبرستان 1396/08/28 29,600 3,400 432,535 610,905 612,720
        خنارجوجه 1396/11/18 34,630 4,240     293,108
        خنارجوجه 1396/03/24 35,120 3,690 341,952 255,253 186,323
        زرپا نوشهر 1396/10/17 22,500 3,200   190,440 418,485
        سپید قوی مازند 1396/11/25 41,620 5,030     249,526
        طیور ملک بهشهر 1396/06/19 21,160 2,600 435,416 335,485 262,807
        مرغ مادر تشنی شمال 1396/08/03 13,835 1,600 284,263 287,657 257,958
        مرغ مادر صفریان 1396/03/21 30,175 3,060 284,087 213,760 154,536
        مرغ مادر قربانی 1396/04/21 21,020 2,560 264,292 197,896 148,906
        مرغ مادر مرزبان 1396/03/03 13,870 2,080 109,315 82,092 38,281
        مرغ مادر مرزبان 1396/02/27 5,000   37,260 27,447 8,433
        مرغک سهیل 1396/09/29 18,450   71,574 269,603 380,784
        مرغک سهیل 1396/10/03 14,100 3,910 34,808 188,743 290,140
        میرامین 1396/04/28 9,020 4,040 118,252 91,698 67,771
        میرامین 1396/05/08 41,010 2,700 572,226 465,327 335,789
        میرامین نور 1396/01/16 48,470 5,070 233,367    
        واحد امیر قربان بخش 1396/04/04 9,260 2,880 101,095 73,549 55,375
        واحد امیر قربان بخش 1396/03/31 11,800   123,758 90,829 67,669
        واحد حسین جان نادری پلنگی 1396/08/10 32,865 4,250 661,661 686,857 658,637
        واحد هادی اکبری ولوجائی 1396/09/22 30,420 3,410 193,107 509,820 631,094
          جمع مرغ: 1,371,785     4,779,969 5,534,811 6,412,004
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه البرز 1396/03/23 28,500 4,500 274,436 205,390 149,454
        آفاق طیور (تعاونی 225) 1396/04/28 26,160 3,500 342,958 265,943 196,548
        اکسین 2 واحد قاسم شیخی 1396/06/26 23,400 2,835 484,021 403,650 303,186
        برادران رستم نژاد (تاپ جوجه) 1395/12/17 17,710 2,300 5,431    
        بهار سواد کوه 1396/11/15 38,500 5,430     366,597
        بهار سواد کوه 1396/02/20 37,460 5,360 263,069 189,548 22,975
        پدیده پیوند ایرانیان 1396/09/30 17,800   62,775 254,646 367,096
        پدیده پیوند ایرانیان 1396/10/03 10,730 2,910 26,488 143,631 220,794
        پویا طبرستان 1396/02/24 24,070 5,710 174,942 127,699 29,526
        پویا طبرستان 1396/03/01 36,000 900 279,312 208,656 88,320
        پیمان جوجه نور 1396/02/09 14,345 1,750 90,182 52,790  
        پیوند شرق مازندران 1396/04/20 28,100 3,700 351,156 261,536 197,337
        تاج به سر آمل 1396/04/26 13,000 1,630 168,437 129,367 96,079
        تشنی(رمضان رضایی) 1396/11/16 27,300 3,350     250,323
        تعاونی 231 زری بال 1396/06/22 18,100 2,200 373,283 297,793 228,965
        تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1) 1396/04/03 19,900 2,000 215,119 156,839 117,781
        تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1396/04/10 18,300 2,350 211,572 152,086 116,168
        تعاونی 317قائم شهر 1396/04/25 16,200 2,100 208,656 159,473 118,735
        تعاونی 319 ساری بهتا جوجه 1396/06/29 20,700 2,720 429,124 369,454 272,964
        تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی 1396/10/27 26,360 3,250   130,148 409,442
        تک جوجه آمل 1396/05/30 47,020 6,160 848,586 623,642 488,100
        تلاونگ شمال 1395/12/17 20,700 2,700 6,348    
        تیزبال ساحل 1396/06/22 15,000 2,000 309,350 246,790 189,750
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1396/05/18 22,700 2,800 355,376 280,194 206,403
        حدیث سواد کوه 1396/07/26 28,040 2,890 579,139 579,998 483,689
        حدیث سواد کوه 1396/08/03 17,090 2,310 351,143 355,336 318,649
        خروسخوان شمال 1396/02/25 64,500 9,515 472,742 346,150 89,010
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1396/03/20 40,820 4,940 379,926 286,666 206,550
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1396/10/20 27,610 3,750   204,480 488,126
        رشد جوجه شمال 1396/05/17 48,450 5,800 748,843 594,320 435,339
        روما واحد سیروس جوادیان 1396/03/27 15,000 1,800 150,880 111,780 82,340
        زربال گستر کوثر 1395/12/25 49,500 6,625 75,900    
        سپید پر ساری تعاونی 297 1396/12/08 16,130 2,030     22,754
        صدف کریم محمدیان 1396/07/15 24,160 3,330 503,075 495,666 363,785
        قطره طلا 1396/06/05 50,070 5,000 963,514 687,128 552,006
        قطره طلا 1396/05/28 44,440 5,940 784,307 582,608 451,777
        کیمیاجوحه آمل 1396/08/29 18,000 2,000 257,508 371,220 372,876
        گرزین تدارک ارمغان آسیا 1396/06/27 14,210 1,830 294,147 247,955 185,204
        گهرباران 1396/08/28 24,850 3,000 363,125 512,871 514,395
        مازندجوجه (تعاونی 294) ایزدیار 1396/03/06 15,570 1,850 125,578 95,019 50,135
        ماهان (مازندران) 1396/08/22 30,020 4,200 493,910 622,336 618,653
        ماهان (مازندران) 1396/08/20 32,340 4,170 551,914 671,422 665,471
        ماهان (مازندران) 1396/08/16 30,920 3,440 565,610 643,838 634,356
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1396/04/26 27,040 3,260 350,349 269,084 199,844
        مرغ مادر درویشی نژاد 1396/09/08 13,890 1,800 160,373 284,542 289,653
        مرغ مادر ذبیحی 1396/09/30 27,000   95,220 386,262 556,830
        مرغ مادر ذبیحی 1396/01/15 30,200 3,300 138,920    
        مرغ مادر روح اله تبار 1396/06/27 22,500 2,750 465,750 392,610 293,250
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1396/09/11 24,830 3,030 253,944 499,893 518,930
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1396/02/06 25,025 2,700 152,720 80,581  
        مرغ مادر مدانلو 1396/04/13 20,700 2,750 247,572 175,840 135,212
        مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه 1396/10/09 34,280 4,200 12,089 395,796 702,237
        مهتاب نور 1396/11/07 17,000 2,000   23,981 211,922
        نگین واحد احمد محمدیان 1396/02/09 14,155 1,750 88,988 52,090  
        نوک طلای چمستان 1396/06/11 21,600 2,400 441,821 306,360 252,043
        واحد الماس طالعی 1396/01/28 29,300 3,500 162,635 53,912  
        واحد شریعت نژاد 1396/02/17 14,000 1,700 95,741 68,264 2,147
        واحد صفایی جوان 1396/01/08 32,700 3,800 115,322    
        واحد علی شاکری و شریک 1396/01/26 33,000 3,900 179,124 50,600  
        واحد محمود شهسوار میستانی 1396/05/11 24,500 3,000 347,492 285,882 205,114
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1396/02/13 14,478 1,800 94,570 62,159  
        واحد مقداد سیفی 1396/09/25 13,400 1,700 70,886 212,247 277,380
        ییلاق جوجه 1396/06/08 27,530 2,905 546,231 384,136 312,373
          جمع مرغ: 4,213,956     17,161,629 16,052,307 14,928,593
   
آمیخته: کاب
        دریای شمال 1396/07/30 12,000 1,400 247,112 248,952 216,568
        کامیارجوجه 1395/12/28 20,500 2,210 40,863    
        کولای ساری 1396/05/17 25,000 2,800 386,400 306,667 224,633
        مرغ مادر شرف الدین 1396/11/30 25,000 3,173     105,800
        موج واحد باقریان افراکتی 1396/10/23 21,000 2,200   133,308 351,946
          جمع مرغ: 198,500     674,375 688,927 898,947
   
آمیخته: هوبارد
        مرغ مادر کاکلی بابل کنار تعاونی 256 1396/10/17 17,900 2,148   151,506 332,928
        نوک طلای مجیدآباد نور 1396/07/05 20,700 2,484 431,347 398,337 284,073
        واحد تورج مرادی بید هندی 1396/02/15 19,500 2,340 130,962 89,700  
          جمع مرغ: 136,900     562,309 639,543 617,001
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر بیتا (میرزایی) تعاونی 104 اراک 1396/10/13 31,760 3,650   313,620 629,675
          جمع مرغ: 63,520     0 313,620 629,675
   
آمیخته: راس
        درنا جوجه دلیجان 1395/12/23 25,100 3,250 30,789    
        درنا جوجه دلیجان 1396/06/21 35,000 4,400 721,280 568,867 440,067
        سپیدمرغ زرند (زرندیه) 1396/10/20 23,000 3,050   170,338 406,625
        مرغ پرور 1396/11/29 41,160 4,930     188,705
        مرغ پرور 1396/05/24 39,960 5,140 673,380 511,621 389,077
        مرغ مادر کاشانک 1396/11/25 32,170 3,650     192,870
        مروارید(توکلیان) 1396/05/30 33,100 4,010 597,367 439,016 343,600
        میلاد جوجه فرجی 1396/04/19 38,180 5,000 474,196 351,256 265,783
          جمع مرغ: 583,150     2,497,012 2,041,098 2,226,727
   
آمیخته: کاب
        کشت وصنعت تفرش 1396/04/31 14,000   186,760 146,832 107,763
        کشت وصنعت تفرش 1396/05/10 22,000 4,000 310,347 254,349 182,835
          جمع مرغ: 108,000     497,107 401,181 290,598
          جمع مرغ:          
 
استان: هرمزگان
   
آمیخته: کاب
        پدیده تجارت هرمزگان 1396/11/25 18,620 2,690     111,634
          جمع مرغ: 18,620     0 0 111,634
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر الوند سردرود 1395/12/25 13,940 2,045 21,375    
        مرغ مادر خوش خوان(سبزه ایی) 1395/12/29 21,300 2,250 45,724    
        وحدت غرب 1396/10/27 21,000 2,300   103,684 326,186
        وحدت غرب 1396/04/25 19,760 2,260 254,509 194,518 144,828
          جمع مرغ: 136,520     321,608 298,202 471,014
   
آمیخته: راس
        الوند ژن 1396/10/30 34,680 3,600   134,535 506,767
        تعاونی چناران 1396/02/04 22,370 2,500 133,773 65,171  
        تعاونی چناران 1396/01/29 9,300 1,500 52,192 18,538  
          جمع مرغ: 132,700     185,965 218,244 506,767
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        تابان جوجه دشتی 1396/06/22 28,000 2,820 577,453 460,675 354,200
        واحد آیت الهی 1396/11/23 37,960 3,620     254,358
        یزد جوجه 1396/02/24 27,550 3,240 200,233 146,162 33,795
          جمع مرغ: 204,610     777,686 606,837 642,353
          جمع مرغ:          
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس تیر1397 امرداد1397 شهریور1397
          جمع کل مرغ: 24,756,079   جمع تولیدات:  97,515,469  100,286,667  103,483,174