دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1397/1/1 الی 1397/3/31
 
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس فروردین1397 اردیبهشت1397 خرداد1397
          جمع کل مرغ: 23,767,988   جمع تولیدات:  92,275,148  95,816,768  96,544,467
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: آربوراکرز
        ابراهیم فرد(سبزدشت شبستر) 1395/10/08 18,000 2,200 71,760    
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1395/10/19 26,000 3,600 134,749 23,920  
        واحد اکبر حاجی زاده 1395/11/17 35,100 3,370 244,343 175,453 16,146
          جمع مرغ: 175,300     450,852 199,373 16,146
   
آمیخته: راس
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1395/10/08 23,400 2,600 93,288    
        تعاونی 309 شبستر 1396/01/17 23,860 2,400 292,683 214,390 163,170
        جوجه طلایی تبریز 1395/09/30 18,730 2,900 51,695    
        جوجه طلایی تبریز 1395/10/01 27,160 2,600 79,126    
        زرین بال عجب شیر 1396/07/25 13,000 1,600   59,601 197,938
        زلال آوا 1396/06/28 18,000 2,700 63,480 257,508 371,220
        شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان 1396/07/03 23,090 3,200 32,572 287,840 474,069
        فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز) 1396/03/27 31,680 3,600 655,775 552,794 412,896
        کیمیا پرور ارس باران 1396/05/22 27,040 3,000 436,587 560,143 557,655
        کیوانی(زیبا پر بستان آباد) 1396/07/25 24,000 2,700   110,032 365,424
        مرغ خوشخوان شبستر 1396/08/09 18,540 2,100     196,153
        میشاب مرند 1396/02/20 38,040 5,000 610,694 475,373 354,051
        میشو 1396/07/25 40,410 4,820   185,267 615,283
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1396/05/15 31,620 3,600 578,415 658,413 648,717
        نوک طلای تبریز 1396/04/07 16,200 1,950 338,073 318,200 224,802
        واحد فرمان شمشیر 1395/11/24 25,000 2,750 184,767 135,700 38,333
        واحد فرمان شمشیر 1395/12/07 1,100 500 9,007 6,848 3,879
        واحد قاسم زاده 1396/04/11 23,460 2,700 489,938 479,866 332,741
          جمع مرغ: 1,019,920     3,916,100 4,301,975 4,956,331
   
آمیخته: کاب
        آذربه مرغ تعاونی 549 1395/12/14 19,500 2,600 171,028 130,962 89,700
        انصارآذر(تعاونی213) 1396/02/23 20,000 2,400 333,040 254,533 192,587
        کوهسار سهند(علی یاری) 1395/11/12 27,300 3,400 179,998 121,394  
        مرغ مادر سهند 1396/02/30 18,000 2,160 324,852 238,740 186,852
          جمع مرغ: 227,100     1,008,918 745,629 469,139
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: آربوراکرز
        اروم چکاوک 1396/07/02 5,760   10,157 73,571 118,348
        اروم چکاوک 1396/06/26 16,245 2,450 68,749 242,364 335,525
        به مرغ ارومیه 1395/11/06 22,630 2,650 140,880 79,808  
        پرگل ارومیه 1396/09/05 7,150 3,120     10,086
        پرگل ارومیه 1396/08/28 21,450       83,212
        تعاونی 80 قزل قانات 1396/03/17 29,640 3,770 609,003 458,116 363,584
        یاشارسیمرغ 1395/11/06 12,000 1,200 74,704 42,320  
          جمع مرغ: 252,795     903,493 896,179 910,755
   
آمیخته: راس
        آرمان ماکیان 1396/02/03 23,700 600 321,609 256,197 186,788
        آرمان ماکیان 1396/01/30 4,000 5,000 53,053 41,523 30,544
        ارس جوجه خوی(تعاونی 71) 1395/10/21 23,000 2,785 122,023 28,213  
        اروم خوش پز 1396/06/21 28,120 3,000 168,589 462,650 582,947
        بهپرورارومیه 1 1396/08/27 20,160 2,315     85,317
        بهپرورارومیه 2 1395/11/16 23,050 2,650 159,045 113,805 7,069
        بهپرورارومیه 3 1396/07/29 16,250 1,800   51,577 227,489
        تابان مرغ بوکان 1396/02/12 27,000 3,800 390,402 317,952 227,700
        تعاونی 175 پلیکان 1396/06/19 27,120 3,500 181,722 462,831 563,048
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1395/09/17 27,300 3,000 20,930    
        چی چست 1396/01/21 36,000 4,000 452,640 338,928 255,024
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1396/02/18 28,390 3,700 444,455 350,427 258,140
        سارنگ باختر 1396/04/04 19,700 2,350 410,206 375,167 268,839
        شرکت اجداد بهپرور 1396/03/30 28,020 3,590 581,303 505,686 371,639
        طیوران سیستم 1396/07/12 27,000 3,300   247,572 518,742
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1396/07/12 32,400 4,060   297,086 622,491
        گلدشت جوجه (عزیز حسینی) 1396/08/07 27,040 3,600   9,536 312,204
        مرغ تپه 1395/12/10 30,630 3,700 256,434 196,317 122,112
        مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو) 1396/06/15 26,000 2,900 210,895 475,609 541,389
        واحد رحیم یوسف اوغلی 1396/04/04 18,500 2,200 385,219 352,314 252,463
          جمع مرغ: 1,259,530     4,158,525 4,883,390 5,433,945
   
آمیخته: هوبارد
        الماس جوجه ارومیه 1396/03/15 15,000 1,800 307,740 225,860 181,700
        تعاونی 29 پیرانشهر 1395/11/20 29,200 3,504 208,644 151,334 26,864
          جمع مرغ: 132,600     516,384 377,194 208,564
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: آربوراکرز
        اردبیل جوجه 1395/11/24 57,550 6,515 425,333 312,382 88,243
        روئین دشت سبلان 1395/10/19 17,680 2,300 91,629 16,266  
        سامیان جوجه-خیردوست 1396/05/25 36,370 4,600 553,771 751,745 751,745
        واحد رسولی دباغ 1395/10/12 32,240 4,160 148,304    
          جمع مرغ: 349,360     1,219,037 1,080,393 839,988
   
آمیخته: راس
        فرشید یزدانی (کیمیاجوجه) 1396/03/23 33,300 3,980 687,267 554,512 423,798
        آرتا جوجه سبلان 1396/03/07 78,720 11,780 1,546,219 1,092,371 884,761
        آرتا جوجه سبلان 1396/04/29 51,150 7,500 1,054,099 1,060,374 912,925
        آرتا جوجه سبلان 1396/08/08 89,930 11,940     1,010,752
        آلوارس جوجه ضیغمی 1396/05/17 31,700 3,800 560,435 659,106 651,330
        تعاونی 256 اردبیل 1395/11/26 66,860 18,460 502,341 371,118 123,022
        سبلان جوجه 1396/06/25 18,000 2,100 82,524 274,068 372,048
        ظفر جوجه (ساوالان) 1396/05/14 30,150 3,500 560,770 628,265 618,095
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1396/02/06 31,530 4,000 435,114 350,992 254,299
        نمین جوجه 1396/07/12 18,000 2,300   165,048 345,828
        همای سبلان 1396/07/11 27,000 2,500   257,094 527,022
          جمع مرغ: 1,204,160     5,428,769 5,412,948 6,123,880
   
آمیخته: هوبارد
        مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین 1396/06/26 29,300 3,350 123,998 437,136 605,162
          جمع مرغ: 87,900     123,998 437,136 605,162
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1396/02/24 46,915 5,440 790,580 600,668 456,795
        دشت کیمیا(خورشید) 1396/05/29 8,610   120,535 177,434 178,491
        دشت کیمیا(خورشید) 1396/06/05 22,560 3,975 267,397 462,495 470,105
          جمع مرغ: 234,255     1,178,512 1,240,597 1,105,391
   
آمیخته: راس
        سپاهان طیور 1396/08/30 33,860 4,420     107,472
        صفاهان 1396/09/05 32,500 5,400     45,847
        صفاهان 1396/06/15 56,000 7,830 454,235 1,024,389 1,166,069
        مرغ مادر پاک نطنز 1395/11/26 24,500 3,200 184,077 135,991 45,080
        مرغ مادر پاک نطنز 1396/07/04 32,050 4,100 33,909 389,707 657,537
          جمع مرغ: 404,010     672,221 1,550,087 2,022,005
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر فتحی 1396/04/11 41,970 5,410 876,502 858,483 595,275
          جمع مرغ: 125,910     876,502 858,483 595,275
   
آمیخته: راس
        تعاونی 458 کوشا 1396/06/04 21,550 4,000 262,034 442,119 448,729
        تعاونی 458 کوشا 1396/05/30 10,950   149,934 225,490 227,169
        دماوند جوجه 1396/06/09 23,200 2,700 237,274 467,078 484,865
        فدک 1396/02/04 19,750 2,550 269,522 215,617 156,868
        کوثر دماوند 1395/10/21 53,030 7,000 281,342 65,050  
        کوثر هومند 1396/09/08 25,300 3,100     8,922
        مرغ مادر کوهستان 1396/04/27 31,500 4,000 650,118 652,050 549,654
          جمع مرغ: 452,210     1,850,224 2,067,404 1,876,207
   
آمیخته: کاب
        دربال 1396/01/29 11,000 1,310 145,053 113,007 83,321
          جمع مرغ: 33,000     145,053 113,007 83,321
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: آربوراکرز
        به جوجه زاگرس 1396/05/18 31,220 3,730 542,376 648,648 641,946
          جمع مرغ: 93,660     542,376 648,648 641,946
   
آمیخته: کاب
        به جوجه زاگرس 1396/08/30 36,500 4,200     115,851
        سازندگی زاگرس 1396/03/16 37,500 4,500 769,925 572,125 457,125
          جمع مرغ: 149,000     769,925 572,125 572,976
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1396/02/31 30,000 5,580 547,400 400,200 314,640
        جنوب خراسان 1396/03/08 60,570 6,200 1,201,790 845,153 687,268
        جنوب خراسان 1396/08/23 49,510 5,845     279,369
          جمع مرغ: 321,220     1,749,190 1,245,353 1,281,277
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        اخلاقی(نگین فریمان) 1396/04/28 18,000 2,500 371,220 372,876 317,676
        جاجرمی 1395/11/03 33,470 5,035 202,204 102,641  
        دیزباد 1395/09/30 71,220 10,500 196,567    
        فریمان 1396/07/10 25,200 3,400   248,842 499,615
        فریمان 1395/11/04 40,920 5,330 249,722 131,762  
          جمع مرغ: 324,400     1,019,713 856,121 817,291
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: آربوراکرز
        سیمرغ خراسان 1395/10/05 38,000 5,700 134,013    
          جمع مرغ: 38,000     134,013 0 0
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1395/11/26 48,790 7,050 366,575 270,817 89,774
        صحرای جنوب 1396/04/03 38,000 5,700 790,679 716,097 515,660
          جمع مرغ: 260,370     1,157,254 986,914 605,434
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: راس
        طیور پاییزان ابهر 1396/02/10 24,000 2,900 338,560 277,472 199,456
          جمع مرغ: 72,000     338,560 277,472 199,456
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1395/11/19 50,000 6,400 354,200 256,067 38,333
        سبز دشت 1395/10/06 20,000   73,600    
        سبزدشت ابهر 1396/07/11 52,000 6,000   495,144 1,015,005
        سبزدشت ابهر 1396/01/21 59,000 7,000 741,827 555,465 417,956
        سبزدشت ابهر 1396/08/15 68,000 8,000     575,552
        سبزدشت ابهر 1395/09/25 20,000 5,760 39,867    
        سبزدشت ابهر 1396/06/31 8,000   19,749 107,088 164,619
        سبزدشت ابهر 1396/02/06 16,000   220,800 178,112 129,045
        سبزدشت ابهر 1396/03/30 28,000 900 580,888 505,325 371,373
        سپید مرغ ابهر 1396/03/23 32,500 3,900 670,757 541,190 413,617
        ناز مرغ ابهر 1396/07/14 33,000 3,900   279,312 613,778
          جمع مرغ: 858,500     2,701,688 2,917,703 3,739,278
   
آمیخته: هوبارد
        ناز مرغ ابهر 1396/07/23 31,500 3,780   166,635 498,939
          جمع مرغ: 63,000     0 166,635 498,939
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: راس
        مام جوجه 1396/01/15 27,525 4,100 333,421 241,413 184,858
          جمع مرغ: 82,575     333,421 241,413 184,858
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی چیک شیراز 1396/01/30 20,450   271,235 212,285 156,156
        تعاونی چیک شیراز 1396/02/09 19,260 5,200 270,218 220,604 158,882
        مجتمع طیور فارس 1396/06/12 40,525 5,215 371,587 778,593 845,702
          جمع مرغ: 240,705     913,040 1,211,482 1,160,740
   
آمیخته: هوبارد
        مجتمع طیور فارس 1395/09/15 40,000 4,800 18,400    
        مرغ مادر صادقی و شریک 1395/10/15 27,000 3,240 133,308 8,280  
          جمع مرغ: 94,000     151,708 8,280 0
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: آربوراکرز
        سیمرغ زیاران 1396/06/22 23,010 3,040 129,838 371,520 476,660
          جمع مرغ: 69,030     129,838 371,520 476,660
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1396/03/09 18,800 2,000 376,765 263,764 215,335
        آسیا جوجه کشاورز 1396/08/23 27,080 2,950     152,803
        شرکت تعاونی قاقازان 1396/05/25 14,200 1,850 216,209 293,505 293,505
        صالح جوجه 1396/03/31 27,140 3,250 563,463 495,214 362,048
        مرغ مادر اجداد ارم 1396/03/09 36,460 4,600 730,683 511,534 417,613
        واحد رضا قلی شقاقی 1396/04/04 27,030 3,500 562,836 514,759 368,869
          جمع مرغ: 397,970     2,449,956 2,078,776 1,810,173
   
آمیخته: کاب
        سیمرغ زیاران 1395/10/20 57,500 6,240 301,530 61,717  
        سیمرغ زیاران 1396/06/27 25,000 2,800 96,983 365,317 515,967
          جمع مرغ: 190,000     398,513 427,034 515,967
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        زریبار پرور کردستان 1395/12/25 15,060 2,000 149,867 111,303 81,745
          جمع مرغ: 45,180     149,867 111,303 81,745
   
آمیخته: راس
        چیک کردستان 1395/10/08 20,500 2,400 81,727    
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1395/12/15 23,500 2,580 208,633 159,267 113,145
        واحد کاوه امینی 1396/03/16 30,000 3,600 615,940 457,700 365,700
        واروک 1396/02/11 22,100 3,300 313,452 257,877 185,021
          جمع مرغ: 247,300     1,219,752 874,844 663,866
   
آمیخته: هوبارد
        نه که روز 1396/05/24 15,000 1,800 232,990 310,270 309,810
          جمع مرغ: 45,000     232,990 310,270 309,810
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        ماهان 1396/08/02 15,780 3,210   33,390 206,392
        ماهان 1395/09/16 53,980 6,140 33,108    
        ماهان 1395/11/11 53,510 6,280 349,527 229,736  
        ماهان 1396/07/30 37,720 3,290   106,421 516,488
          جمع مرغ: 268,000     382,635 369,547 722,880
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1395/12/24 31,380 4,800 308,904 229,994 168,406
        تعاونی 668 مویدی 1396/07/18 27,000 3,500   190,440 469,062
          جمع مرغ: 148,140     308,904 420,434 637,468
   
آمیخته: هوبارد
        پردیس طیور پارسیان 1396/05/29 30,000 3,600 419,980 618,240 621,920
          جمع مرغ: 90,000     419,980 618,240 621,920
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        ترکمن جوجه آق قلا 1396/07/05 39,470 5,160 27,840 467,825 809,162
        ماکیان مهر گنبد 1396/07/23 36,115 4,780   191,049 572,038
        مرغ مادر عرفان 1395/09/21 18,200 2,700 25,116    
        مرغ و ماهی گرگان 1396/04/18 44,720 5,830 929,133 919,533 700,107
        واحد عبدالمجید شیخی 1396/04/04 470 1,950 9,788 8,951 6,414
        واحد عبدالمجید شیخی 1396/03/31 31,750 1,670 659,172 579,332 423,545
          جمع مرغ: 439,660     1,651,049 2,166,690 2,511,266
   
آمیخته: راس
        آق جوجه 1396/08/15 23,400 2,600     198,058
        برنا جوجه گلستان 1395/10/28 23,060 3,670 132,241 53,038  
        برنا جوجه گلستان 1395/11/05 17,465 1,500 107,655 58,915  
        پرماه گلستان 1396/06/14 21,150 3,000 179,014 393,376 440,724
        پیگیر 1395/11/12 74,820 9,175 493,313 332,700  
        پیگیر 1396/01/23 72,380 9,170 921,156 696,971 521,618
        زرپر سیاوش 1396/08/09 28,140 3,900     297,721
        سحرشاهین گلستان نو 1396/07/02 20,470   36,096 261,458 420,591
        سحرشاهین گلستان نو 1396/06/30 23,590 6,120 66,555 323,010 485,781
        سیمین جوجه گلستان 1396/04/31 27,320 2,780 562,173 567,200 498,499
        فرآیند گلستان 1395/12/09 27,000 3,500 224,388 171,396 103,500
        گرگان جوجه 1396/01/29 23,500 3,445 309,887 241,423 178,005
        گلریزان 1396/08/15 24,750 2,900     209,484
        گلی نیا بندر ترکمن 1396/08/30 27,000 800     85,698
        لاله های گلستان 1396/08/27 27,010 3,280     114,307
        ماکیان مهر گنبد 1395/12/10 29,000 4,000 242,788 185,871 115,613
        ماکیان مهر گنبد 1396/07/16 21,080 2,700   163,552 379,144
        ماکیان مهر گنبد 1396/05/10 31,870 5,040 631,855 666,062 645,049
        واحد حسن تبرسائی 1396/02/16 25,690 3,200 391,943 313,161 228,075
          جمع مرغ: 1,309,060     4,299,064 4,428,133 4,921,867
   
آمیخته: کاب
        آلتین جوجه بندر 1396/06/14 33,000 3,800 279,312 613,778 687,654
        ماکیان مهر گالیکش 1396/04/10 22,200 2,800 463,965 449,328 313,168
        مرغ مادرجشن تیرگان 1395/09/16 22,000 2,650 13,493    
        مینوجوجه (گالی کش) 1396/04/27 21,400 2,300 441,667 442,980 373,416
          جمع مرغ: 251,800     1,198,437 1,506,086 1,374,238
   
آمیخته: هوبارد
        مرغ مادر عبدالرزاق زمانی 1396/06/29 30,000 3,600 95,220 419,980 618,240
        مزرعه نمونه ارتش 1395/11/10 17,500 2,100 113,237 72,450  
        مزرعه نمونه ارتش 1395/11/24 18,000 2,160 133,032 97,704 27,600
        نیلکوه رضایی 1395/12/18 30,000 3,600 276,000 208,840 149,960
          جمع مرغ: 269,000     617,489 798,974 795,800
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
        زرین تاج گیلان 1396/02/10 21,720 3,050 306,397 251,113 180,508
        شاهدآبکنار 1395/09/24 33,280 4,320 61,235    
          جمع مرغ: 98,440     367,632 251,113 180,508
   
آمیخته: راس
        اقبال جوجه 1396/07/19 27,000 4,260   180,918 460,782
        اهورا جوجه 2 1396/08/29 46,110 6,155     162,615
        اهورا جوجه گیلان 1396/06/14 56,515 6,075 478,343 1,051,142 1,177,660
        پرنیان صومعه سرا 1395/12/16 13,500 2,100 121,302 92,322 65,826
        تابان طیور گیلان 1396/06/29 19,500 2,300 61,893 272,987 401,856
        تالاب گیلان 1395/10/12 25,000 2,800 115,000    
        تعاونی میرزا کوچک خان 1396/04/31 40,000 5,070 823,093 830,453 729,867
        درنا جلگه شمال 1395/10/06 27,780 6,320 102,230    
        درنا سفید اشکلن 1396/01/07 22,558 5,000 253,537 183,322 139,048
        زرین پای مازران 1395/12/23 46,130 7,025 449,152 335,272 244,735
        زرین جوجه سرارودگیل 1396/06/08 2,100   22,218 42,955 43,856
        زرین جوجه سرارودگیل 1396/05/29 15,500 1,700 216,990 319,424 321,325
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1395/11/13 44,100 5,415 296,176 202,860  
        سپیدماکیان (ماهروزه) 1396/07/19 33,320 4,020   223,267 568,640
        سفید رود 1396/01/08 49,500 5,620 561,660 405,306 308,154
        سیرنگ جوجه گیلان 1396/01/30 27,250 3,440 361,426 282,873 208,081
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری توسعه زرین 1395/12/16 13,500 2,300 121,302 92,322 65,826
        فرازماکیان 1395/10/14 20,500 2,725 99,958 3,143  
        فومن درخشان 1396/01/17 20,000 2,400 245,333 179,707 136,773
        قطره طلای رضوانشهر 1396/02/18 27,770 3,500 434,749 342,774 252,504
        کشت و صنعت شالیزار گیلان 1396/07/11 16,740 2,200   159,398 326,754
        کوه مرغ شمال 1396/06/29 30,030 5,020 95,315 420,399 618,857
        کوه مرغ شمال 1396/07/02 14,500   25,568 185,204 297,927
        کیجی طلایی خزر 1396/01/15 27,000 4,100 327,060 236,808 181,332
        گسکر مرغ گیلان 1396/04/29 52,915 7,165 1,090,473 1,096,964 944,428
        گلچین طیور گیلان 1396/05/29 27,000 3,730 377,982 556,416 559,728
        گیل جوجه جوگلوبندان 1395/12/02 54,000 8,350 425,592 319,608 149,040
        لشت نشا (سپید ماکیان) 1396/02/12 33,040 4,800 477,736 389,079 278,638
        مرغ سلامت 1396/04/12 27,000 4,140 563,454 552,690 390,402
        مرغ مادر آوازه خوان 1396/05/31 18,500 5,610 247,641 380,681 384,085
        مرغ مادر آوازه خوان 1396/07/24 26,750 3,950   132,074 415,498
        مرغ مادر آوازه خوان 1396/06/01 15,500   202,730 318,711 322,038
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1396/03/17 27,640 5,010 567,910 427,204 339,051
        نوید جوجه 1396/06/08 4,600 1,130 48,668 94,091 96,067
        نوید جوجه 1396/05/31 41,430 5,080 554,581 852,519 860,141
        هما جوجه 1396/04/13 49,450 5,500 1,031,197 1,013,000 724,871
        همای شمال 1396/01/30 27,500 3,100 364,742 285,468 209,990
        واحد جمشید غلامی دوگوری 1396/09/08 45,240 4,880     15,954
        واحد صفر علی نوید طالمی 1396/01/29 45,500 6,100 599,993 467,437 344,647
        واحد صفر علی نوید طالمی 1396/09/01 18,620 4,800     52,534
        واحد صفر علی نوید طالمی 1396/08/29 26,390       93,069
        واحد فرضعلی پور 1395/09/16 13,500 2,150 8,280    
        واحد محمد نوید 1396/01/16 49,500 10,000 603,405 439,461 335,478
          جمع مرغ: 3,236,244     12,376,689 13,368,259 13,228,077
   
آمیخته: کاب
        سبزدشت گیلان 1395/12/20 45,000 6,000 423,660 318,780 230,460
          جمع مرغ: 135,000     423,660 318,780 230,460
   
آمیخته: هوبارد
        گیل مرغ 1396/06/19 30,000 3,600 201,020 511,980 622,840
        مرغ مادر رحیم نوید طالمی 1395/09/15 15,000 1,800 6,900    
          جمع مرغ: 105,000     207,920 511,980 622,840
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1396/01/06 14,500   161,414 116,947 88,489
        پیامان خرم 1395/12/23 10,500 2,600 102,235 76,314 55,706
        ماهان (لرستان) 1396/05/27 53,500 5,800 781,778 1,104,169 1,107,450
        ماهان (لرستان) 1396/04/21 46,980 5,800 973,926 968,163 763,581
          جمع مرغ: 376,440     2,019,353 2,265,593 2,015,226
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        آریا مرغ پایا خزر (رستگار) 1396/05/29 15,120 1,800 211,671 311,594 313,448
        تعاونی 10 قائم پرسان زر 1395/09/14 36,420 4,000 11,169    
        تعاونی 232 -طیور هما 1395/12/15 40,000 4,800 355,120 271,093 192,587
        تعاونی 279 جویبار 1395/10/26 37,920 4,470 212,807 75,587  
        حمید ابراهیمی دونچالی 1395/11/27 10,100 1,740 76,504 56,681 20,133
        حمید ابراهیمی دونچالی 1395/12/01 9,470 250 74,056 55,469 24,685
        حنا جوجه طبرستان 1396/08/28 29,600 3,400     114,828
        خنارجوجه 1396/03/24 35,120 3,690 725,369 591,820 449,653
        خنارجوجه 1395/11/10 33,580 3,330 217,285 139,021  
        طیور ملک بهشهر 1396/06/19 21,160 2,600 141,786 361,117 439,309
        مرغ مادر تشنی شمال 1396/08/03 13,835 1,600   24,395 176,709
        مرغ مادر صفریان 1396/03/21 30,175 3,060 621,847 490,445 379,400
        مرغ مادر قربانی 1396/04/21 21,020 2,560 435,760 433,181 341,645
        مرغ مادر مرزبان 1396/03/03 13,870 2,080 261,376 188,215 149,935
        مرغ مادر مرزبان 1396/02/27 5,000   87,247 65,167 50,293
        میرامین 1396/04/28 9,020 4,040 186,023 186,853 159,192
        میرامین 1396/05/08 41,010 2,700 838,846 856,453 813,693
        میرامین نور 1396/01/16 48,470 5,070 590,850 430,317 328,498
        واحد امیر قربان بخش 1396/04/04 9,260 2,880 192,818 176,347 126,368
        واحد امیر قربان بخش 1396/03/31 11,800   244,983 215,311 157,412
        واحد حسین جان نادری پلنگی 1396/08/10 32,865 4,250     336,122
        واحد عباس پولادی 1395/12/04 23,200 3,055 185,692 140,159 71,147
          جمع مرغ: 1,300,940     5,671,209 5,069,225 4,645,057
   
آمیخته: راس
        آببندان سر ساری 1395/12/08 29,730 3,900 245,252 186,903 109,406
        آریا جوجه البرز 1396/03/23 28,500 4,500 588,202 474,582 362,710
        آفاق طیور (تعاونی 225) 1396/04/28 26,160 3,500 539,506 541,913 461,689
        آمل جوجه 1395/10/15 25,470 4,000 125,754 7,811  
        اکسین 2 واحد قاسم شیخی 1396/06/26 23,400 2,835 99,029 349,112 483,304
        برادران رستم نژاد (تاپ جوجه) 1395/12/17 17,710 2,300 161,031 122,199 87,440
        بهار سواد کوه 1396/02/20 37,460 5,360 601,383 468,125 348,653
        پارس جوجه طبرستان 1395/12/10 28,970 3,855 242,538 185,678 115,494
        پویا طبرستان 1396/02/24 24,070 5,710 405,612 308,176 234,362
        پویا طبرستان 1396/03/01 36,000 900 664,056 483,000 381,432
        پیمان جوجه نور 1396/02/09 14,345 1,750 201,261 164,308 118,337
        پیوند بند پی 1395/09/20 28,000 3,000 34,347    
        پیوند شرق مازندران 1396/04/20 28,100 3,700 582,963 578,654 451,117
        تاج به سر آمل 1396/04/26 13,000 1,630 268,502 268,901 224,250
        تعاونی 231 زری بال 1396/06/22 18,100 2,200 102,132 292,243 374,947
        تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1) 1396/04/03 19,900 2,000 414,066 375,009 270,043
        تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1396/04/10 18,300 2,350 382,458 370,392 258,152
        تعاونی 262 محمدنژاد شهبال 1395/10/14 46,180 6,240 225,173 7,081  
        تعاونی 317قائم شهر 1396/04/25 16,200 2,100 334,843 334,843 276,221
        تعاونی 319 ساری بهتا جوجه 1396/06/29 20,700 2,720 65,702 289,786 426,586
        تک جوجه آمل 1396/05/30 47,020 6,160 643,830 968,267 975,478
        تلاونگ شمال 1395/12/17 20,700 2,700 188,218 142,830 102,203
        توسعه و تعاون مرغدارن شمال 1395/12/07 30,380 3,300 248,751 189,126 107,140
        تیزبال ساحل 1396/06/22 15,000 2,000 84,640 242,190 310,730
        تیکا طبرستان 1395/12/14 15,000 1,800 131,560 100,740 69,000
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1396/05/18 22,700 2,800 394,359 471,631 466,757
        حدیث سواد کوه 1396/08/03 17,090 2,310   30,135 218,285
        حدیث سواد کوه 1395/10/07 46,530 5,700 178,365    
        حدیث سواد کوه 1396/07/26 28,040 2,890   118,665 418,338
        خروسخوان شمال 1396/02/25 64,500 9,515 1,099,768 830,760 634,938
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1396/03/20 40,820 4,940 840,593 655,324 510,114
        رشد جوجه شمال 1396/05/17 48,450 5,800 856,563 1,007,373 995,486
        روما واحد سیروس جوادیان 1396/03/27 15,000 1,800 310,500 261,740 195,500
        زربال گستر کوثر 1395/12/25 49,500 6,625 492,591 365,838 268,686
        صدف کریم محمدیان 1396/07/15 24,160 3,330   195,970 441,951
        قطره طلا 1396/06/05 50,070 5,000 593,464 1,026,469 1,043,360
        قطره طلا 1395/09/13 57,700 7,000 8,847    
        قطره طلا 1396/05/28 44,440 5,940 635,758 916,501 920,590
        کیمیاجوحه آمل 1396/08/29 18,000 2,000     63,480
        گرزین تدارک ارمغان آسیا 1396/06/27 14,210 1,830 55,126 207,647 293,275
        گهرباران 1396/08/28 24,850 3,000     96,401
        گوهربال (ریحانی) 1395/11/05 20,050 2,480 123,589 67,635  
        مازندجوجه (تعاونی 294) ایزدیار 1396/03/06 15,570 1,850 302,723 214,866 173,326
        ماهان (مازندران) 1396/08/22 30,020 4,200     179,980
        ماهان (مازندران) 1396/08/20 32,340 4,170     216,699
        ماهان (مازندران) 1396/08/16 30,920 3,440     250,803
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1396/04/26 27,040 3,260 558,484 559,313 466,439
        مرغ مادر درویشی نژاد 1396/09/08 13,890 1,800     4,898
        مرغ مادر ذبیحی 1396/01/15 30,200 3,300 365,823 264,874 202,823
        مرغ مادر روح اله تبار 1396/06/27 22,500 2,750 87,285 328,785 464,370
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1396/02/06 25,025 2,700 345,345 278,578 201,835
        مرغ مادر مدانلو 1396/04/13 20,700 2,750 431,664 424,047 303,434
        مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه 1395/10/13 18,180 2,600 87,530    
        مهر جوجه 1395/12/14 33,325 4,100 292,283 223,811 153,295
        ناوک هامون شمال 1395/12/08 32,000 4,100 263,979 201,173 117,760
        نگین واحد احمد محمدیان 1396/02/09 14,155 1,750 198,594 162,131 116,769
        نوک طلای چمستان 1396/06/11 21,600 2,400 205,675 421,618 451,094
        نیما مرغ 1395/10/11 28,800 3,500 128,064    
        واحد ابراهیم پهلوان 1395/12/03 13,000 1,600 103,255 77,740 37,873
        واحد الماس طالعی 1396/01/28 29,300 3,500 384,123 297,864 220,140
        واحد شریعت نژاد 1396/02/17 14,000 1,700 216,384 171,733 125,795
        واحد صفایی جوان 1396/01/08 32,700 3,800 371,036 267,748 203,568
        واحد علی شاکری و شریک 1396/01/26 33,000 3,900 427,570 328,394 243,892
        واحد محمود شهسوار میستانی 1396/05/11 24,500 3,000 478,224 511,658 501,139
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1396/02/13 14,478 1,800 212,228 173,156 122,986
        ییلاق جوجه 1396/06/08 27,530 2,905 291,267 563,116 574,935
          جمع مرغ: 4,578,384     18,921,868 19,078,162 18,449,708
   
آمیخته: کاب
        دریای شمال 1396/07/30 12,000 1,400   33,856 164,312
        زرین تاج رزن تلاونگ جوجه شمال 1395/11/30 22,500 2,700 174,570 130,410 55,200
        کامیارجوجه 1395/12/28 20,500 2,210 210,603 155,281 115,046
        کولای ساری 1396/05/17 25,000 2,800 441,983 519,800 513,667
          جمع مرغ: 228,000     827,156 839,347 848,225
   
آمیخته: هوبارد
        مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران) 1395/10/29 55,000 6,600 318,780 134,933  
        نوک طلای مجیدآباد نور 1396/07/05 20,700 2,484 14,600 245,351 424,363
        واحد تورج مرادی بید هندی 1396/02/15 19,500 2,340 293,618 236,210 171,028
          جمع مرغ: 230,600     626,998 616,494 595,391
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: راس
        آریانا (مرغ پرور) 1395/10/07 28,800 3,800 110,400    
        درنا جوجه دلیجان 1395/12/23 25,100 3,250 244,390 182,427 133,164
        درنا جوجه دلیجان 1396/06/21 35,000 4,400 209,837 575,843 725,573
        مرغ پرور 1396/05/24 39,960 5,140 620,686 826,559 825,334
        مروارید(توکلیان) 1396/05/30 33,100 4,010 453,227 681,618 686,692
        میلاد جوجه فرجی 1396/04/19 38,180 5,000 792,667 785,642 605,330
          جمع مرغ: 542,820     2,431,207 3,052,089 2,976,093
   
آمیخته: کاب
        کشت وصنعت تفرش 1396/04/31 14,000   288,083 290,659 255,453
        کشت وصنعت تفرش 1396/05/10 22,000 4,000 436,172 459,785 445,280
          جمع مرغ: 108,000     724,255 750,444 700,733
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: آربوراکرز
        الوند جوجه اسد آباد 1395/09/14 21,840 2,600 6,698    
        مرغ مادر الوند سردرود 1395/12/25 13,940 2,045 138,722 103,026 75,666
        مرغ مادر خوش خوان(سبزه ایی) 1395/12/29 21,300 2,250 221,108 162,647 120,842
        وحدت غرب 1396/04/25 19,760 2,260 408,426 408,426 336,921
          جمع مرغ: 186,840     774,954 674,099 533,429
   
آمیخته: راس
        تعاونی چناران 1396/02/04 22,370 2,500 305,276 244,221 177,678
        تعاونی چناران 1396/01/29 9,300 1,500 122,636 95,542 70,444
        شیران غرب 1395/11/25 18,000 2,300 134,136 98,808 30,360
          جمع مرغ: 149,010     562,048 438,571 278,482
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        تابان جوجه دشتی 1396/06/22 28,000 2,820 157,995 452,088 580,029
        یزد جوجه 1396/02/24 27,550 3,240 464,254 352,732 268,245
          جمع مرغ: 166,650     622,249 804,820 848,274
          جمع مرغ: