دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تلاونگ

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1392/10/1 الی 1392/12/29

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس دی1392 بهمن1392 اسفند1392
          جمع کل مرغ: 24,819,812   جمع تولیدات:  96,207,205  98,540,875  97,880,270
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
      آذرطیور(موسوی)
1392/06/05
32,720 4,660     23,079
      الماس جوجه
1392/01/21
22,500 2,700 452,640 447,810 336,030
      انصارآذر(تعاونی213)
1392/03/05
20,000 2,700 248,400 397,440 389,773
      تعاونی 255 خواجه -آذرصبا
1391/08/21
18,000 2,200 124,752 91,632 22,080
      زلال آوا
1391/11/15
26,500 3,800 376,265 308,813 217,795
      سپید مرغ شبستر
1392/01/29
24,730 3,000 494,468 495,226 408,770
      کشت و صنعت زرین میاندوآب
1392/04/03
2,000 1,000 4,937 25,454 38,425
      کشت و صنعت زرین میاندوآب
1392/03/25
20,500 2,400 115,675 317,476 396,689
      کوهسار سهند(علی یاری)
1391/12/15
28,300 3,500 560,642 401,822 318,941
      کیمیا پرور ارس باران
1391/11/21
29,325 3,000 451,448 355,224 259,898
      کیمیا پرور ارس باران
1392/04/01
10,000 1 31,740 133,400 192,433
      کیمیا پرور ارس باران
1392/03/28
18,000 3,400 82,524 262,200 347,484
      مرغ مادر عظیمی
1392/02/30
15,290 1,800 218,035 305,250 296,575
      میشاب مرند
1392/03/19
37,900 5,110 294,053 656,681 736,877
      میشو
1392/05/28
22,910 3,380     80,796
    تولکی   نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1390/11/10
32,500 4,400 8,700    
      نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1392/01/24
39,665 4,490 796,130 791,265 616,103
      واحد قاسم زاده
1392/05/05
25,460 3,510   35,916 283,811
      یاران نوین خاصبان
1392/01/13
42,500 6,000 860,200 840,650 566,950
    تولکی   یاران نوین خاصبان
1390/11/23
33,850 5,400 292,507 117,600  
          جمع مرغ: 1,272,380     5,413,116 5,983,859 5,532,509
    آمیخته: کاب
      مادان
1392/03/18
23,460 3,162 190,292 413,678 456,485
          جمع مرغ: 70,380     190,292 413,678 456,485
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آ مرغ
1392/03/16
20,300 2,700 178,978 370,408 395,620
    تولکی   آذر شباهنگ
1391/06/12
13,000 1,700 24,800 92,400 132,667
      آرمان ماکیان
1391/07/20
35,850 5,000 180,302 38,479  
      آناش
1391/11/29
8,100 2,000 137,614 103,086 78,743
      آناش
1391/12/09
8,250   156,607 111,320 89,056
      آیدین صبا
1392/04/02
21,480 2,640 60,602 279,955 413,017
      اباذر حسینی (طلا جوجه)
1391/12/21
27,930 3,800 555,881 429,973 327,619
      اروم چکاوک
1391/07/19
22,000 2,800 109,296 20,240  
    تولکی   اروم گهر دانه
1391/06/13
28,800 3,600   121,520 269,500
      الماس جوجه ارومیه
1392/04/08
14,220 2,000 10,030 159,170 272,115
      امین مرغ ارومیه
1391/11/04
13,500 1,750 176,985 142,209 101,430
      بالانج طیور
1392/02/25
31,000 3,970 489,594 621,260 598,920
      بهپرورارومیه 1
1391/11/01
24,000 2,400 309,120 245,088 175,904
      بهپرورارومیه 3
1391/10/12
21,180 2,300 241,296 174,070 131,852
      بهپرورارومیه انفاق
1392/05/30
16,240 2,400     45,818
      بهپرورارومیه انفاق
1392/06/04
9,800 500     10,368
      بهپرورارومیه دیدان
1392/04/30
22,000 2,730   77,587 285,721
    تولکی   بهپرورارومیه دیدان
1390/10/14
27,575 3,000 133,800    
      پرگل ارومیه
1391/10/12
24,730 3,000 281,740 203,248 153,952
      تعاونی 108 ارومیه اروم خوش پر
1392/01/14
36,800 3,700 744,267 728,469 498,247
      تعاونی 175 پلیکان
1392/06/06
29,200 3,600     10,298
    تولکی   تعاونی 48 خوی(اورین)
1390/12/20
30,515 2,800 39,000    
    تولکی   تعاونی 86 ارومیه
1391/06/09
28,870 3,700 8,680 140,840 280,000
      سارنگ باختر
1392/04/30
14,340 1,200   50,572 186,238
      سارنگ باختر
1392/05/02
5,500 1,200   13,578 66,370
      سپیدبالان
1392/05/28
21,000 2,600     74,060
      سلیم جوجه
1391/11/07
40,455 4,440 539,669 439,179 311,396
      طیوران سیستم
1392/02/09
31,610 4,160 626,699 638,332 591,802
      کشت وصنعت مهاباد
1391/08/22
60,410 7,500 422,387 311,232 83,366
      کشت وصنعت مهاباد
1392/03/26
34,240 5,785 181,129 519,762 662,042
      کشت وصنعت مهاباد
1392/04/01
45,760 4,000 145,242 610,439 880,575
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1392/04/24
16,800 2,100   94,797 249,099
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1391/11/22
31,500 5,000 491,211 383,985 282,555
      گلدشت جوجه
1391/11/19
34,570 3,500 518,412 413,457 298,962
      مرغ پرور ارومیه
1391/10/14
26,750 2,970 309,676 224,361 168,168
      مرغ تپه
1392/04/08
39,690 5,200 27,994 444,263 759,508
      مرغ شهاب(طلارنگ)
1391/10/07
14,000 1,800 151,984 110,768 82,861
      یاشارسیمرغ
1392/04/11
13,500 1,800   138,069 253,989
          جمع مرغ: 2,408,945     7,252,995 8,452,116 9,221,838
    آمیخته: کاب
      دریا پر
1392/01/21
23,260 3,165 467,929 462,936 347,381
          جمع مرغ: 69,780     467,929 462,936 347,381
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: راس
      آرتا سبلان
1391/09/18
118,240 16,185 1,042,483 797,726 562,034
      آرتا سبلان
1392/04/05
4,000 1 7,053 48,454 76,728
      آرتا سبلان
1392/03/22
115,510 20,680 773,994 1,895,134 2,240,509
      آرتا سبلان
1391/07/13
91,890 13,210 422,694    
      اردبیل جوجه
1391/08/03
57,000 6,600 332,120 174,800  
      اردبیل جوجه
1392/03/14
51,500 6,000 490,383 971,290 1,005,246
      سبلان جوجه
1391/09/08
22,325 2,630 178,005 136,927 85,579
      ستاره فروغ اردبیل
1391/12/20
27,220 3,350 541,334 413,618 317,203
      ظفر جوجه (باقرزاده)
1391/11/14
35,850 4,000 501,876 415,024 290,792
      کیمیا جوجه
1392/05/02
32,355 4,515   79,874 390,438
      کیمیا جوجه
1392/02/15
25,170 3,300 474,707 508,284 482,425
      ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری)
1391/06/19
29,670 4,000 22,747    
      همای سبلان
1391/11/23
32,000 3,770 505,387 392,533 290,475
      واحد اسفند نظافتی
1391/09/09
44,110 6,000 354,409 273,246 175,852
          جمع مرغ: 1,728,045     5,647,192 6,106,910 5,917,281
    آمیخته: کاب
      نمین جوجه
1391/07/11
23,460 3,060 100,722    
          جمع مرغ: 23,460     100,722 0 0
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: راس
      دشت کیمیا(خورشید)
1391/10/20
33,830 5,000 407,201 305,529 225,127
      سپاهان طیور
1392/01/18
31,150 4,300 628,088 618,535 446,587
      مرغ مادر پاک نطنز
1391/10/02
36,530 5,690 376,965 277,822 205,006
      مرغ مادر درخشان
1392/05/21
37,690 3,975     225,964
          جمع مرغ: 342,220     1,412,254 1,201,886 1,102,684
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
      ایران جوجه
1391/12/27
14,500 1,900 289,922 240,565 176,755
      پاییزان جوجه
1391/07/03
21,730 2,900 66,639    
      پرندک
1392/01/06
91,385 11,600 1,839,823 1,680,083 1,177,039
      تعاونی 566 ولیمه
1392/06/03
44,500 6,160     62,775
      جوجه سار
1392/03/29
18,000 2,300 76,176 256,680 347,208
      دراج
1391/07/22
36,930 5,100 190,264 50,963  
      فدک
1391/10/13
22,660 3,000 260,590 187,625 141,066
      فدک
1392/02/24
22,300 2,800 359,030 447,249 430,494
      کوثر (مزینی)
1391/09/14
26,550 3,400 222,683 172,611 119,687
      مرغ مادر فتحی
1392/03/13
42,000 5,500 414,736 805,000 820,456
      مرغ مادر کوهستان
1392/03/06
35,880 5,050 434,626 712,457 699,803
      واحد اکبر صادقی
1392/02/09
39,740 5,400 787,885 802,510 744,012
          جمع مرغ: 1,079,135     4,942,374 5,355,743 4,719,295
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: راس
      به جوجه زاگرس
1391/06/26
22,600 2,975 41,584    
      سازندگی زاگرس
1391/12/08
22,975 3,100 431,548 308,248 245,541
      گل جوجه شهرکرد
1391/08/16
18,000 2,500 119,232 86,112 8,280
          جمع مرغ: 145,525     592,364 394,360 253,821
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
      جنوب خراسان
1392/03/05
51,500 7,000 639,630 1,023,408 1,003,666
      جنوب خراسان
1392/01/28
53,900 7,000 1,078,539 1,078,539 880,187
      جنوب خراسان
1391/07/09
55,070 8,000 219,546    
          جمع مرغ: 371,270     1,937,715 2,101,947 1,883,853
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: راس
      جاجرمی
1392/01/31
21,480 5,700 428,826 430,802 363,613
      جاجرمی
1392/02/01
16,000   319,178 321,142 274,037
      دیزباد
1391/09/25
72,950 10,295 697,986 523,489 378,075
      فریمان
1392/05/07
47,280 6,330   33,348 498,047
      کوثر بیدخت گناباد
1391/06/30
32,860 4,200 80,617    
      مرغداران طوس
1391/11/09
25,650 3,600 346,104 283,963 200,583
      مرغداران طوس
1392/02/21
53,000 7,200 902,060 1,065,406 1,020,709
      مرغداران طوس
1392/04/26
26,780 3,515   132,221 380,650
          جمع مرغ: 748,220     2,774,771 2,790,371 3,115,714
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
      سیمرغ خراسان
1391/08/04
8,000 1,000 47,104 25,760  
      سیمرغ خراسان
1392/02/24
37,960 5,430 611,156 761,326 732,805
      سیمرغ خراسان
1392/05/19
36,940 5,490     247,522
      سیمرغ خراسان
1391/07/27
30,900 4,750 168,673 66,332  
          جمع مرغ: 228,620     826,933 853,418 980,327
    آمیخته: کاب
      سیمرغ خراسان
1391/12/29
38,750 5,740 775,981 658,337 478,304
          جمع مرغ: 116,250     775,981 658,337 478,304
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
      صحرای جنوب
1391/10/23
44,870 7,260 550,405 419,685 306,852
      صحرای جنوب
1392/02/17
62,000 9,100 1,131,294 1,250,126 1,190,235
          جمع مرغ: 320,610     1,681,699 1,669,811 1,497,087
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
      سپید مرغ ابهر
1391/12/28
8,400   168,084 141,036 103,040
      سپید مرغ ابهر
1392/01/08
24,400 4,500 491,986 458,313 318,013
      مرغ مادر اجداد گوشتی 57
1391/06/21
29,510 4,500 31,674    
          جمع مرغ: 127,910     691,744 599,349 421,053
    آمیخته: کاب
    تولکی   ساکت
1391/01/26
23,000 3,500 232,312 140,898  
      سبزدشت ابهر
1391/09/21
60,000 7,240 548,320 415,840 296,240
      سبزدشت ابهر
1391/12/15
30,000 4,500 594,320 425,960 338,100
      سبزدشت ابهر
1391/11/17
30,000 4,500 437,920 354,200 253,000
      سبزدشت ابهر
1392/02/10
61,840 7,255 1,225,092 1,249,745 1,170,095
      ققنوس جوجه ابهر
1391/11/28
30,600 4,590 513,774 387,090 294,188
          جمع مرغ: 683,320     3,551,738 2,973,733 2,351,623
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
      مام جوجه
1392/01/07
34,000 5,000 685,032 631,856 440,527
      مرغ مادر اجداد پارس
1392/05/16
33,040 3,865     256,346
          جمع مرغ: 135,040     685,032 631,856 696,873
    آمیخته: کاب
      سپیدان ارگ
1392/06/06
28,500       10,051
      سپیدان ارگ
1392/05/29
32,050 7,515     101,727
      سمنان جوجه
1391/10/26
30,600 3,825 382,398 296,065 214,894
          جمع مرغ: 152,350     382,398 296,065 326,672
          جمع مرغ:          
  استان: سیستان و بلوچستان
    آمیخته: راس
      ماکادام تعاونی 1119 زاهدان
1392/02/11
46,790 5,500 926,224 946,312 894,656
          جمع مرغ: 140,370     926,224 946,312 894,656
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: راس
      مجتمع طیور فارس
1391/12/22
35,510 5,000 707,288 553,744 419,254
          جمع مرغ: 106,530     707,288 553,744 419,254
    آمیخته: کاب
      تعاونی چیک شیراز
1392/01/25
45,000 6,750 902,520 898,380 707,940
      تعاونی چیک شیراز
1392/02/10
2,990   59,234 60,426 56,574
      مجتمع طیور فارس
1392/03/04
20,900 6,020 265,987 415,646 406,992
      مجتمع طیور فارس
1392/02/31
25,000   348,834 498,716 485,300
          جمع مرغ: 281,670     1,576,575 1,873,168 1,656,806
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: آربوراکرز
      مرغ مادر اجداد ارم
1392/01/24
46,800 7,020 939,339 933,597 726,929
          جمع مرغ: 140,400     939,339 933,597 726,929
    آمیخته: راس
      آسیا جوجه کشاورز
1391/10/11
31,330 3,800 353,569 255,569 193,118
      ایثارگران خوزنین
1391/12/09
36,160 5,000 686,413 487,919 390,336
      سیمرغ زیاران
1391/07/18
20,000 2,600 98,134 15,333  
      سیمرغ زیاران
1391/09/04
21,370 2,600 165,148 125,827 68,811
          جمع مرغ: 306,580     1,303,264 884,648 652,265
    آمیخته: کاب
      البرز
1392/03/28
70,000 10,000 320,927 1,019,666 1,351,327
      شرکت تعاونی قاقازان
1392/06/02
20,400 3,060     35,972
          جمع مرغ: 230,400     320,927 1,019,666 1,387,299
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
      مرغ مادر صدیق پور(پرناز)
1391/10/24
50,050 6,250 617,784 473,506 345,345
          جمع مرغ: 150,150     617,784 473,506 345,345
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1391/08/09
29,000 4,000 179,646 115,613  
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1392/04/19
26,610 3,100   197,074 435,357
      واروک
1392/04/20
25,030 4,200   176,545 401,831
          جمع مرغ: 161,280     179,646 489,232 837,188
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      سیمرغ کرمان
1392/03/12
45,515 6,495 465,497 886,329 889,819
      ماهان
1391/10/25
33,350 3,800 414,207 319,093 232,160
    تولکی   ماهان
1390/12/16
53,800 7,360 161,114    
      ماهان
1391/12/28
41,070 3,780 821,812 689,566 503,792
      ماهان
1392/01/05
13,000 2,900 261,526 236,409 166,443
      ماهان
1391/08/30
31,500 3,800 235,704 177,744 82,110
          جمع مرغ: 547,105     2,359,860 2,309,141 1,874,324
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      تعاونی 39 جوجک
1391/07/25
4,000 4,600 21,344 7,360  
      تعاونی 39 جوجک
1391/06/23
31,000 4,800 42,780    
      تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد
1392/04/13
29,000 4,180   276,138 527,819
      طیور زاگرس
1391/10/10
37,650 5,760 420,851 304,815 229,765
      قدس ماهیدشت
1391/10/23
30,420 4,080 373,152 284,529 208,033
      قدس ماهیدشت
1391/12/02
32,550 5,000 572,468 421,740 326,911
          جمع مرغ: 398,860     1,430,595 1,294,582 1,292,528
    آمیخته: کاب
      پردیس طیور پارسیان
1392/02/21
32,640 3,570 555,532 656,130 628,603
      طیور بهاران
1392/04/15
37,500 5,720   330,625 659,525
          جمع مرغ: 172,920     555,532 986,755 1,288,128
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: راس
      آق جوجه
1391/07/29
25,080 3,200 139,979 61,530  
      بهتا جوجه
1392/02/10
21,240 2,700 420,779 429,246 401,889
      پرماه گلستان
1391/11/04
26,000 3,700 340,860 273,884 195,347
      پیگیر
1392/04/06
72,270 10,330 101,949 853,268 1,385,176
      سیمین جوجه گلستان
1392/04/16
32,340 4,200   273,726 558,856
      فرآیند گلستان
1391/11/04
26,000 3,700 340,860 273,884 195,347
      گرگان جوجه
1391/06/26
27,500 3,530 50,600    
      گلریزان
1392/05/03
29,450 3,580   62,316 346,352
      لاله های گلستان
1392/05/01
26,700 3,300   75,330 330,385
      لاله های گلستان
1392/04/29
7,000 1,160   27,155 93,058
      ماکیان مهر گنبد
1392/02/29
19,470 2,960 283,614 388,998 377,355
    تولکی   ماکیان مهر گنبد
1391/02/07
34,590 4,500 17,227    
      ماکیان مهر گنبد
1391/07/29
22,600 2,800 126,138 55,445  
      ماکیان مهر گنبد
1392/03/01
23,600 2,960 322,062 470,426 458,485
    تولکی   ماکیان مهر گنبد
1390/11/08
36,270 4,590 239,250    
      مجتمع نویک
1391/12/23
33,700 4,500 671,754 532,235 400,468
      مرغ سپید گرگان
1392/05/26
23,000 3,000     97,336
      مرغ و ماهی گرگان
1391/07/05
44,640 6,800 150,586    
      مینوجوجه
1391/06/30
5,900   14,475    
      مینوجوجه
1391/07/06
18,600 3,100 65,596    
      نیکو دشت گلستان
1391/10/03
4,000   41,707 30,667 22,693
      نیکو دشت گلستان
1391/09/28
48,100 5,610 475,709 354,016 258,137
      نیلکوه رضایی
1391/07/30
30,650 4,150 172,948 79,894  
          جمع مرغ: 1,361,280     3,976,093 4,242,020 5,120,884
    آمیخته: کاب
      رضایی مینودشت
1391/11/24
22,440 2,958 136,670 126,897 113,546
      ماهان سبز گلستان
1391/11/28
36,720 4,080 616,529 464,508 353,026
      مرغ مادر عرفان
1392/04/29
22,880 2,550   88,759 304,166
      مرغ مادرجشن تیرگان
1391/07/18
21,220 2,760 104,119 16,269  
          جمع مرغ: 265,680     857,318 696,433 770,738
    آمیخته: هوبارد
      مزرعه نمونه ارتش
1391/09/21
20,340 3,224 185,880 140,970 100,426
          جمع مرغ: 61,020     185,880 140,970 100,426
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: آربوراکرز
      مرغ مادر هامون کپورچال
1392/02/14
20,800 3,210 398,667 420,354 398,348
          جمع مرغ: 62,400     398,667 420,354 398,348
    آمیخته: راس
      پرناز صومعه سرا
1392/05/14
27,790 3,400     235,214
      تابان طیور گیلان
1392/05/19
24,870 3,530     166,646
      تعاونی میرزا کوچک خان
1391/09/30
44,560 5,300 450,264 333,428 244,604
      تعاونی میرزا کوچک خان
1392/04/09
41,085 8,095 14,489 447,278 785,572
      خزر مرغ تالش
1392/04/04
18,500 4,000 39,146 229,770 355,151
      خزر مرغ تالش
1392/03/28
11,455   52,517 166,862 221,134
      زرین پای مازران
1391/07/17
32,915 4,690 159,484 20,188  
      زرین پای مازران
1391/10/05
44,130 6,200 469,602 343,743 255,777
      سپید ماکیان 1
1392/04/15
38,940 5,100   343,321 684,850
      سپید ماکیان 1
1391/07/22
49,400 7,035 254,509 68,172  
      سپید ماکیان4 (آزادگان)
1392/04/23
17,400 2,400   104,319 263,331
      سفید رود
1391/11/15
39,500 4,700 560,847 460,307 324,637
      سفید رود
1391/08/17
35,520 4,300 237,463 172,106 21,786
      شاهدآبکنار
1392/05/03
16,720 2,300   35,380 196,639
      شمیم جوجه
1391/08/10
16,000 2,500 100,096 66,240  
      قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان)
1391/11/02
31,975 3,950 414,288 329,960 236,317
      کوه مرغ شمال
1392/02/01
45,380 5,700 905,270 910,837 777,238
      کوه مرغ شمال
1392/01/28
6,180   123,661 123,661 100,919
      گلچین طیور گیلان
1392/02/03
14,000   278,852 281,428 245,364
      گلچین طیور گیلان
1392/01/27
22,340 4,500 447,366 446,681 360,359
      گیل مرغ
1392/04/12
34,260 6,570   338,306 634,062
      مجتمع طیور دیلمان مرغ
1392/04/18
49,800 8,060   386,382 830,033
      مرغ سلامت
1391/12/08
32,000 4,800 601,067 429,333 341,995
      مرغ مادر آوازه خوان
1392/02/19
80,430 14,085 1,418,248 1,619,270 1,546,508
      مرغ مادر پیمان جوجه
1391/12/28
16,500 1,990 330,165 277,035 202,400
      مهاجر گیل (نوید مرغ گیلان)
1391/07/02
25,450 3,330 74,144    
      نوید جوجه
1392/05/29
39,070 9,000     124,009
      نوید مرغ گیلان
1392/03/15
81,700 15,860 749,135 1,515,807 1,593,477
      نوید مرغ گیلان
1391/10/27
70,330 13,695 884,282 688,015 498,217
      نوید مرغ گیلان
1391/11/30
40,260 4,780 692,016 515,462 395,702
      نوید مرغ گیلان
1391/12/10
65,690 7,995 1,260,065 891,413 716,152
      نوید مرغ گیلان
1391/11/05
22,145 5,270 292,019 235,654 167,742
      نوید مرغ گیلان
1391/07/12
59,180 9,965 263,154    
      هما جوجه
1391/06/25
57,640 7,010 97,219    
      واحد صفر علی نوید طالمی
1391/08/13
62,965 9,980 405,495 289,639  
      واحد مصطفی نوید
1391/07/15
36,960 4,850 174,550 11,334  
          جمع مرغ: 3,235,760     11,749,413 12,081,331 12,525,835
    آمیخته: کاب
      پرسان زر
1391/12/22
20,600 3,000 410,311 321,236 243,217
      خزر مرغ تالش
1391/08/16
35,700 4,080 236,477 170,789 16,422
      سبزدشت گیلان
1392/05/19
76,655 12,109     513,640
      سبزدشت گیلان
1392/02/03
1,470   29,280 29,550 25,764
      سبزدشت گیلان
1392/01/31
48,000 7,640 958,272 962,688 812,544
          جمع مرغ: 393,965     1,634,340 1,484,263 1,611,587
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      دربار
1392/02/11
24,260 3,550 480,235 490,651 463,868
          جمع مرغ: 72,780     480,235 490,651 463,868
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
    تولکی   سپید پر ساری تعاونی 297
1390/12/07
21,107 2,868 16,200    
      کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2
1391/07/07
20,800 3,120 76,544    
          جمع مرغ: 41,907     92,744 0 0
    آمیخته: راس
      اکسین واحد حسینخان شیخی
1391/11/24
25,120 2,500 401,736 310,064 230,720
      آفاق طیور
1391/09/02
4,500   34,224 25,944 13,110
      آفاق طیور
1391/08/25
26,700 3,700 191,599 142,471 49,128
      آمل جوجه
1392/02/19
26,000 4,170 458,466 523,450 499,928
      آمل جوجه
1391/08/17
26,000 3,500 173,819 125,978 15,947
      بهار سواد کوه
1392/02/28
27,230 5,360 405,000 544,454 527,336
      بهار سواد کوه
1392/03/04
19,500 1,000 248,170 387,803 379,730
    تولکی   بهار سواد کوه
1391/01/22
42,670 6,200 57,000    
      پریبال چلاو آمل
1391/10/24
25,000 4,000 308,583 236,517 172,500
      پیمان جوجه نور
1392/04/09
18,000 2,200 6,348 195,960 344,172
      پیوند بند پی
1391/07/04
22,500 2,700 72,450    
      تعاونی 147 دارتلای شمال
1391/07/04
23,500 2,800 75,670    
      تعاونی 213 بابل(مه جوجه)
1391/12/27
16,500 2,000 329,912 273,746 201,135
      تعاونی 219 محمدنژاد شهبال
1392/05/12
46,140 6,820     423,073
      تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد)
1392/01/27
25,800 5,380 516,653 515,863 416,171
      تعاونی 262 شهبال محمد نژاد
1391/09/11
55,935 8,250 456,280 353,359 240,148
      تعاونی 317قائم شهر
1392/06/02
15,000 1,870     26,450
      تعاونی 440 پیمان
1391/08/20
23,000 3,100 157,995 115,674 24,687
      تعاونی235 مرغداران شمال
1392/05/01
10,000 500   28,213 123,740
      تعاونی235 مرغداران شمال
1392/04/27
18,450 3,090   84,587 256,590
      تلاونگ شمال
1391/09/01
2,130 350 16,068 12,149 5,879
      تلاونگ شمال
1391/08/21
27,790 4,040 192,603 141,470 34,089
      تیرنگ
1392/02/30
35,620 6,160 507,942 711,119 690,909
      تیزبال ساحل
1391/08/14
17,330 2,340 112,668 80,781 2,657
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1391/11/18
21,215 2,700 313,912 252,105 181,190
      حدیث سواد کوه
1391/11/11
51,090 6,000 697,208 576,567 405,791
      خنارجوجه
1392/05/23
37,525 4,900     198,507
      درنا جوجه شمال
1392/01/26
18,000 2,300 360,732 359,628 286,764
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1391/12/21
32,200 3,860 640,866 495,708 377,706
    تولکی   دشت ناز(تعاونی960ساری)
1390/12/21
28,230 3,750 202,800    
      رامسر طیور
1391/12/01
38,300 4,800 665,960 493,304 380,549
      رامسر طیور
1391/10/25
39,510 5,100 490,714 378,032 275,042
      روما واحد سیروس جوادیان
1392/02/30
16,500 2,100 235,290 329,406 320,045
      زربال گستر کوثر
1391/08/27
38,370 3,990 280,050 209,449 82,368
      زربال گستر کوثر
1392/04/03
4,500 1 11,109 57,270 86,457
      زربال گستر کوثر
1392/03/25
49,990 7,470 282,077 774,178 967,340
      زربال گستر کوثر
1391/09/01
15,340 1,900 115,725 87,500 42,338
      زرپا نوشهر
1391/06/25
22,640 2,900 38,186    
      زرپر
1392/05/19
27,930 3,360     187,149
      زید ساری
1391/12/26
32,000 4,000 639,338 524,523 387,627
      سپید پر ساری تعاونی 297
1391/08/24
22,600 2,700 160,792 119,207 38,119
      سپید قوی مازند
1392/01/19
38,000 5,000 765,624 755,136 552,368
      سروبالان
1391/06/28
9,940   21,338    
      سروبالان
1391/07/05
15,485 3,500 52,236    
      صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر
1392/02/10
17,160 2,050 339,951 346,792 324,691
      صدف کریم محمدیان
1392/05/24
29,580 3,650     146,046
    تولکی   طیور ملک بهشهر
1391/02/06
20,500 2,500 167,053 40,800  
      فدایی جویباری
1392/01/15
43,000 5,500 869,002 851,858 590,763
      قطره طلا
1391/11/25
74,000 9,250 1,198,208 919,080 687,608
      قطره طلا
1392/02/28
32,800 4,000 487,845 655,825 635,205
      کیمیاجوحه آمل
1392/03/20
29,600 4,000 219,218 503,792 575,049
      گوهربال
1392/04/10
16,000 2,100   169,280 305,931
      ماه جوجه طبرستان
1391/12/06
25,170 3,700 462,742 333,838 263,597
      مجتمع مرغ مادر فکوری
1392/05/14
33,000 4,200     279,312
      مرغ امین مازندران
1392/04/22
34,860 3,975   221,291 538,262
      مرغ مادر امین (تعاونی 284 ساری)
1392/04/29
32,360 3,975   125,535 430,194
      مرغ مادر ذبیحی
1391/11/08
41,570 5,000 557,731 455,746 322,528
    تولکی   مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران)
1391/12/13
20,000 2,600 74,720 382,560 564,399
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1391/08/10
24,775 5,000 154,993 102,569  
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1391/06/21
27,790 3,525 29,828    
      مرغ مادر مدانلو
1392/02/11
16,000 2,250 316,726 323,594 305,931
      مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه
1391/08/07
36,900 4,700 224,057 135,792  
      مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه
1392/05/26
18,480 2,600     78,207
      مرغ مادرطیور بهشت
1392/01/29
30,900 4,250 617,835 618,783 510,756
      مرغ مادرطیور بهشت
1392/02/05
23,100 2,500 459,398 465,064 414,060
      مرغک سفید برفی(تعاونی 1751)
1392/04/25
34,950 3,975   184,885 507,497
      مرغک سهیل
1391/06/22
36,160 7,040 44,356    
      مهر جوجه
1391/07/26
34,520 4,000 186,316 68,810  
      میرامین
1391/12/22
22,500 4,000 448,155 350,865 265,650
      میرامین
1392/01/20
52,930 8,950 1,065,621 1,052,636 779,941
      میرامین نور
1391/10/09
48,540 7,120 537,370 390,003 293,246
      ناوک هامون شمال
1392/05/09
41,360 4,390     423,003
      نور جوجه
1391/07/12
30,850 4,500 137,180    
      نوشهر ماکیان
1392/05/30
27,490 3,700     77,558
      نیما مرغ
1391/11/04
21,680 2,100 284,225 228,377 162,889
      واحد صفایی جوان
1391/12/15
17,230 2,200 341,337 244,642 194,183
      واحد مجید محمدیان امیری
1392/03/13
23,680 3,500 233,832 453,866 462,581
    تولکی   ییلاق جوجه
1390/11/13
26,000 4,200 261,653 184,800  
          جمع مرغ: 5,193,790     20,416,495 20,032,698 19,586,546
    آمیخته: کاب
      تعاونی 256 بهبال شمال
1392/04/08
15,300 2,040 10,792 171,258 292,780
      کامیارجوجه
1391/08/23
19,380 2,450 136,693 101,034 29,716
          جمع مرغ: 104,040     147,485 272,292 322,496
    آمیخته: هوبارد
      واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1392/04/23
42,500 7,500   254,802 643,195
          جمع مرغ: 85,000     0 254,802 643,195
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      درنا جوجه دلیجان
1392/03/30
31,200 4,000 121,035 435,344 601,349
      سپید مرغ زرند
1392/05/26
26,040 3,700     110,201
      صدف دریا کنار
1391/12/13
29,000 3,800 573,620 400,200 322,383
      کشت وصنعت تفرش
1391/06/29
33,000 3,600 75,900    
      مرغ پرور
1392/01/11
37,000 6,200 747,746 717,109 490,743
      مرغ مادر کاشانک
1392/05/08
34,030 4,520   12,001 348,036
          جمع مرغ: 418,700     1,518,301 1,564,654 1,872,712
    آمیخته: کاب
      درنا جوجه دلیجان
1391/12/15
27,000 3,500 534,888 383,364 304,290
      کشت و صنعت احنام
1391/12/08
20,000   375,667 268,333 213,747
      کشت و صنعت احنام
1391/11/17
14,700 2,200 214,581 173,558 123,970
      کشت و صنعت احنام
1391/10/26
29,100 2,900 363,653 281,552 204,360
      مرغ مادر آریانا
1392/04/22
30,735 4,380   195,105 474,568
          جمع مرغ: 333,870     1,488,789 1,301,912 1,320,935
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: راس
    تولکی   تعاونی مرغ دوستان
1390/12/24
19,470 2,800 154,757 5,100  
      شیران غرب
1392/04/12
16,000 2,400   157,995 296,117
      وحدت غرب
1392/03/11
20,380 3,000 215,620 403,116 398,741
          جمع مرغ: 132,080     370,377 566,211 694,858
    آمیخته: کاب
      چشمه ساران
1391/12/15
33,830 4,800 670,195 480,340 381,265
      چشمه ساران
1392/01/31
28,560 4,165 570,171 572,799 483,464
          جمع مرغ: 187,170     1,240,366 1,053,139 864,729
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
      تابان جوجه دشتی
1391/12/19
34,000 4,750 675,648 509,864 393,607
      یزد جوجه
1392/01/17
36,215 4,430 730,771 718,555 511,984
          جمع مرغ: 210,645     1,406,419 1,228,419 905,591
          جمع مرغ: