دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تلاونگ

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1392/10/1 الی 1392/12/29

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس دی1392 بهمن1392 اسفند1392
          جمع کل مرغ: 24,819,812   جمع تولیدات:  96,207,205  98,540,875  97,880,270
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
      آذرطیور(موسوی)
1392/06/05
32,720 4,660     23,079
      الماس جوجه
1392/01/21
22,500 2,700 452,640 447,810 336,030
      انصارآذر(تعاونی213)
1392/03/05
20,000 2,700 248,400 397,440 389,773
      تعاونی 255 خواجه -آذرصبا
1391/08/21
18,000 2,200 124,752 91,632 22,080
      زلال آوا
1391/11/15
26,500 3,800 376,265 308,813 217,795
      سپید مرغ شبستر
1392/01/29
24,730 3,000 494,468 495,226 408,770
      کشت و صنعت زرین میاندوآب
1392/04/03
2,000 1,000 4,937 25,454 38,425
      کشت و صنعت زرین میاندوآب
1392/03/25
20,500 2,400 115,675 317,476 396,689
      کوهسار سهند(علی یاری)
1391/12/15
28,300 3,500 560,642 401,822 318,941
      کیمیا پرور ارس باران
1391/11/21
29,325 3,000 451,448 355,224 259,898
      کیمیا پرور ارس باران
1392/04/01
10,000 1 31,740 133,400 192,433
      کیمیا پرور ارس باران
1392/03/28
18,000 3,400 82,524 262,200 347,484
      مرغ مادر عظیمی
1392/02/30
15,290 1,800 218,035 305,250 296,575
      میشاب مرند
1392/03/19
37,900 5,110 294,053 656,681 736,877
      میشو
1392/05/28
22,910 3,380     80,796
    تولکی   نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1390/11/10
32,500 4,400 8,700    
      نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1392/01/24
39,665 4,490 796,130 791,265 616,103
      واحد قاسم زاده
1392/05/05
25,460 3,510   35,916 283,811
      یاران نوین خاصبان
1392/01/13
42,500 6,000 860,200 840,650 566,950
    تولکی   یاران نوین خاصبان
1390/11/23
33,850 5,400 292,507 117,600  
          جمع مرغ: 1,272,380     5,413,116 5,983,859 5,532,509
    آمیخته: کاب
      مادان
1392/03/18
23,460 3,162 190,292 413,678 456,485
          جمع مرغ: 70,380     190,292 413,678 456,485
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آ مرغ
1392/03/16
20,300 2,700 178,978 370,408 395,620
    تولکی   آذر شباهنگ
1391/06/12
13,000 1,700 24,800 92,400 132,667
      آرمان ماکیان
1391/07/20
35,850 5,000 180,302 38,479  
      آناش
1391/11/29
8,100 2,000 137,614 103,086 78,743
      آناش
1391/12/09
8,250   156,607 111,320 89,056
      آیدین صبا
1392/04/02
21,480 2,640 60,602 279,955 413,017
      اباذر حسینی (طلا جوجه)
1391/12/21
27,930 3,800 555,881 429,973 327,619
      اروم چکاوک
1391/07/19
22,000 2,800 109,296 20,240  
    تولکی   اروم گهر دانه
1391/06/13
28,800 3,600   121,520 269,500
      الماس جوجه ارومیه
1392/04/08
14,220 2,000 10,030 159,170 272,115
      امین مرغ ارومیه
1391/11/04
13,500 1,750 176,985 142,209 101,430
      بالانج طیور
1392/02/25
31,000 3,970 489,594 621,260 598,920
      بهپرورارومیه 1
1391/11/01
24,000 2,400 309,120 245,088 175,904
      بهپرورارومیه 3
1391/10/12
21,180 2,300 241,296 174,070 131,852
      بهپرورارومیه انفاق
1392/05/30
16,240 2,400     45,818
      بهپرورارومیه انفاق
1392/06/04
9,800 500     10,368
      بهپرورارومیه دیدان
1392/04/30
22,000 2,730   77,587 285,721
    تولکی   بهپرورارومیه دیدان
1390/10/14
27,575 3,000 133,800    
      پرگل ارومیه
1391/10/12
24,730 3,000 281,740 203,248 153,952
      تعاونی 108 ارومیه اروم خوش پر
1392/01/14
36,800 3,700 744,267 728,469 498,247
      تعاونی 175 پلیکان
1392/06/06
29,200 3,600     10,298
    تولکی   تعاونی 48 خوی(اورین)
1390/12/20
30,515 2,800 39,000    
    تولکی   تعاونی 86 ارومیه
1391/06/09
28,870 3,700 8,680 140,840 280,000
      سارنگ باختر
1392/04/30
14,340 1,200   50,572 186,238
      سارنگ باختر
1392/05/02
5,500 1,200   13,578 66,370
      سپیدبالان
1392/05/28
21,000 2,600     74,060
      سلیم جوجه
1391/11/07
40,455 4,440 539,669 439,179 311,396
      طیوران سیستم
1392/02/09
31,610 4,160 626,699 638,332 591,802
      کشت وصنعت مهاباد
1391/08/22
60,410 7,500 422,387 311,232 83,366
      کشت وصنعت مهاباد
1392/03/26
34,240 5,785 181,129 519,762 662,042
      کشت وصنعت مهاباد
1392/04/01
45,760 4,000 145,242 610,439 880,575
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1392/04/24
16,800 2,100   94,797 249,099
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1391/11/22
31,500 5,000 491,211 383,985 282,555
      گلدشت جوجه
1391/11/19
34,570 3,500 518,412 413,457 298,962
      مرغ پرور ارومیه
1391/10/14
26,750 2,970 309,676 224,361 168,168
      مرغ تپه
1392/04/08
39,690 5,200 27,994 444,263 759,508
      مرغ شهاب(طلارنگ)
1391/10/07
14,000 1,800 151,984 110,768 82,861
      یاشارسیمرغ
1392/04/11
13,500 1,800   138,069 253,989
          جمع مرغ: 2,408,945     7,252,995 8,452,116 9,221,838
    آمیخته: کاب
      دریا پر
1392/01/21
23,260 3,165 467,929 462,936 347,381
          جمع مرغ: 69,780     467,929 462,936 347,381
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: راس
      آرتا سبلان
1391/09/18
118,240 16,185 1,042,483 797,726 562,034
      آرتا سبلان
1392/04/05
4,000 1 7,053 48,454 76,728
      آرتا سبلان
1392/03/22
115,510 20,680 773,994 1,895,134 2,240,509
      آرتا سبلان
1391/07/13
91,890 13,210 422,694    
      اردبیل جوجه
1391/08/03
57,000 6,600 332,120 174,800  
      اردبیل جوجه
1392/03/14
51,500 6,000 490,383 971,290 1,005,246
      سبلان جوجه
1391/09/08
22,325 2,630 178,005 136,927 85,579
      ستاره فروغ اردبیل
1391/12/20
27,220 3,350 541,334 413,618 317,203
      ظفر جوجه (باقرزاده)
1391/11/14
35,850 4,000 501,876 415,024 290,792
      کیمیا جوجه
1392/05/02
32,355 4,515   79,874 390,438
      کیمیا جوجه
1392/02/15
25,170 3,300 474,707 508,284 482,425
      ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری)
1391/06/19
29,670 4,000 22,747    
      همای سبلان
1391/11/23
32,000 3,770 505,387 392,533 290,475
      واحد اسفند نظافتی
1391/09/09
44,110 6,000 354,409 273,246 175,852
          جمع مرغ: 1,728,045     5,647,192 6,106,910 5,917,281
    آمیخته: کاب
      نمین جوجه
1391/07/11
23,460 3,060 100,722    
          جمع مرغ: 23,460     100,722 0 0
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: راس
      دشت کیمیا(خورشید)
1391/10/20
33,830 5,000 407,201 305,529 225,127
      سپاهان طیور
1392/01/18
31,150 4,300 628,088 618,535 446,587
      مرغ مادر پاک نطنز
1391/10/02
36,530 5,690 376,965 277,822 205,006
      مرغ مادر درخشان
1392/05/21
37,690 3,975     225,964
          جمع مرغ: 342,220     1,412,254 1,201,886 1,102,684
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
      ایران جوجه
1391/12/27
14,500 1,900 289,922 240,565 176,755
      پاییزان جوجه
1391/07/03
21,730 2,900 66,639    
      پرندک
1392/01/06
91,385 11,600 1,839,823 1,680,083 1,177,039
      تعاونی 566 ولیمه
1392/06/03
44,500 6,160     62,775
      جوجه سار
1392/03/29
18,000 2,300 76,176 256,680 347,208
      دراج
1391/07/22
36,930 5,100 190,264 50,963  
      فدک
1391/10/13
22,660 3,000 260,590 187,625 141,066
      فدک
1392/02/24
22,300 2,800 359,030 447,249 430,494
      کوثر (مزینی)
1391/09/14
26,550 3,400 222,683 172,611 119,687
      مرغ مادر فتحی
1392/03/13
42,000 5,500 414,736 805,000 820,456
      مرغ مادر کوهستان
1392/03/06
35,880 5,050 434,626 712,457 699,803
      واحد اکبر صادقی
1392/02/09
39,740 5,400 787,885 802,510 744,012
          جمع مرغ: 1,079,135     4,942,374 5,355,743 4,719,295
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: راس
      به جوجه زاگرس
1391/06/26
22,600 2,975 41,584    
      سازندگی زاگرس
1391/12/08
22,975 3,100 431,548 308,248 245,541
      گل جوجه شهرکرد
1391/08/16
18,000 2,500 119,232 86,112 8,280
          جمع مرغ: 145,525     592,364 394,360 253,821
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
      جنوب خراسان
1392/03/05
51,500 7,000 639,630 1,023,408 1,003,666
      جنوب خراسان
1392/01/28
53,900 7,000 1,078,539 1,078,539 880,187
      جنوب خراسان
1391/07/09
55,070 8,000 219,546    
          جمع مرغ: 371,270     1,937,715 2,101,947 1,883,853
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: راس
      جاجرمی
1392/01/31
21,480 5,700 428,826 430,802 363,613
      جاجرمی
1392/02/01
16,000   319,178 321,142 274,037
      دیزباد
1391/09/25
72,950 10,295 697,986 523,489 378,075
      فریمان
1392/05/07
47,280 6,330   33,348 498,047
      کوثر بیدخت گناباد
1391/06/30
32,860 4,200 80,617    
      مرغداران طوس
1391/11/09
25,650 3,600 346,104 283,963 200,583
      مرغداران طوس
1392/02/21
53,000 7,200 902,060 1,065,406 1,020,709
      مرغداران طوس
1392/04/26
26,780 3,515   132,221 380,650
          جمع مرغ: 748,220     2,774,771 2,790,371 3,115,714
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: راس
      سیمرغ خراسان
1391/08/04
8,000 1,000 47,104 25,760  
      سیمرغ خراسان
1392/02/24
37,960 5,430 611,156 761,326 732,805
      سیمرغ خراسان
1392/05/19
36,940 5,490     247,522
      سیمرغ خراسان
1391/07/27
30,900 4,750 168,673 66,332  
          جمع مرغ: 228,620     826,933 853,418 980,327
    آمیخته: کاب
      سیمرغ خراسان
1391/12/29
38,750 5,740 775,981 658,337 478,304
          جمع مرغ: 116,250     775,981 658,337 478,304
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
      صحرای جنوب
1391/10/23
44,870 7,260 550,405 419,685 306,852
      صحرای جنوب
1392/02/17
62,000 9,100 1,131,294 1,250,126 1,190,235
          جمع مرغ: 320,610     1,681,699 1,669,811 1,497,087
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
      سپید مرغ ابهر
1391/12/28
8,400   168,084 141,036 103,040
      سپید مرغ ابهر
1392/01/08
24,400 4,500 491,986 458,313 318,013
      مرغ مادر اجداد گوشتی 57
1391/06/21
29,510 4,500 31,674    
          جمع مرغ: 127,910     691,744 599,349 421,053
    آمیخته: کاب
    تولکی   ساکت
1391/01/26
23,000 3,500 232,312 140,898  
      سبزدشت ابهر
1391/09/21
60,000 7,240 548,320 415,840 296,240
      سبزدشت ابهر
1391/12/15
30,000 4,500 594,320 425,960 338,100
      سبزدشت ابهر
1391/11/17
30,000 4,500 437,920 354,200 253,000
      سبزدشت ابهر
1392/02/10
61,840 7,255 1,225,092 1,249,745 1,170,095
      ققنوس جوجه ابهر
1391/11/28
30,600 4,590 513,774 387,090 294,188
          جمع مرغ: 683,320     3,551,738 2,973,733 2,351,623
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
      مام جوجه
1392/01/07
34,000 5,000 685,032 631,856 440,527
      مرغ مادر اجداد پارس
1392/05/16
33,040 3,865     256,346
          جمع مرغ: 135,040     685,032 631,856 696,873
    آمیخته: کاب
      سپیدان ارگ
1392/06/06
28,500       10,051
      سپیدان ارگ
1392/05/29
32,050 7,515     101,727
      سمنان جوجه
1391/10/26
30,600 3,825 382,398 296,065 214,894
          جمع مرغ: 152,350     382,398 296,065 326,672
          جمع مرغ:          
  استان: سیستان و بلوچستان
    آمیخته: راس
      ماکادام تعاونی 1119 زاهدان
1392/02/11
46,790 5,500 926,224 946,312 894,656
          جمع مرغ: 140,370     926,224 946,312 894,656
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: راس
      مجتمع طیور فارس
1391/12/22
35,510 5,000 707,288 553,744 419,254
          جمع مرغ: 106,530     707,288 553,744 419,254
    آمیخته: کاب
      تعاونی چیک شیراز
1392/01/25
45,000 6,750 902,520 898,380 707,940
      تعاونی چیک شیراز
1392/02/10
2,990   59,234 60,426 56,574
      مجتمع طیور فارس
1392/03/04
20,900 6,020 265,987 415,646 406,992
      مجتمع طیور فارس
1392/02/31
25,000   348,834 498,716 485,300
          جمع مرغ: 281,670     1,576,575 1,873,168 1,656,806
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: آربوراکرز
      مرغ مادر اجداد ارم
1392/01/24
46,800 7,020 939,339 933,597 726,929
          جمع مرغ: 140,400     939,339 933,597 726,929
    آمیخته: راس
      آسیا جوجه کشاورز
1391/10/11
31,330 3,800 353,569 255,569 193,118
      ایثارگران خوزنین
1391/12/09
36,160 5,000 686,413 487,919 390,336
      سیمرغ زیاران
1391/07/18
20,000 2,600 98,134 15,333  
      سیمرغ زیاران
1391/09/04
21,370 2,600 165,148 125,827 68,811
          جمع مرغ: 306,580     1,303,264 884,648 652,265
    آمیخته: کاب
      البرز
1392/03/28
70,000 10,000 320,927 1,019,666 1,351,327
      شرکت تعاونی قاقازان
1392/06/02
20,400 3,060     35,972
          جمع مرغ: 230,400     320,927 1,019,666 1,387,299
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
      مرغ مادر صدیق پور(پرناز)
1391/10/24
50,050 6,250 617,784 473,506 345,345
          جمع مرغ: 150,150     617,784 473,506 345,345
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1391/08/09
29,000 4,000 179,646 115,613  
      مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه)
1392/04/19
26,610 3,100   197,074 435,357
      واروک
1392/04/20
25,030 4,200   176,545 401,831
          جمع مرغ: 161,280     179,646 489,232 837,188
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      سیمرغ کرمان
1392/03/12
45,515 6,495 465,497 886,329 889,819
      ماهان
1391/10/25
33,350 3,800 414,207 319,093 232,160
    تولکی   ماهان
1390/12/16
53,800 7,360 161,114    
      ماهان
1391/12/28
41,070 3,780 821,812 689,566 503,792
      ماهان
1392/01/05
13,000 2,900 261,526 236,409 166,443
      ماهان
1391/08/30
31,500 3,800 235,704 177,744 82,110
          جمع مرغ: 547,105     2,359,860 2,309,141 1,874,324
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      تعاونی 39 جوجک
1391/07/25
4,000 4,600 21,344 7,360  
      تعاونی 39 جوجک
1391/06/23
31,000 4,800 42,780    
      تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد
1392/04/13
29,000 4,180   276,138 527,819
      طیور زاگرس
1391/10/10
37,650 5,760 420,851 304,815 229,765
      قدس ماهیدشت
1391/10/23
30,420 4,080 373,152 284,529 208,033
      قدس ماهیدشت
1391/12/02
32,550 5,000 572,468 421,740 326,911
          جمع مرغ: 398,860     1,430,595 1,294,582 1,292,528
    آمیخته: کاب
      پردیس طیور پارسیان
1392/02/21
32,640 3,570 555,532 656,130 628,603
      طیور بهاران
1392/04/15
37,500 5,720   330,625 659,525
          جمع مرغ: 172,920     555,532 986,755 1,288,128
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: راس
      آق جوجه
1391/07/29
25,080 3,200 139,979 61,530  
      بهتا جوجه
1392/02/10
21,240 2,700 420,779 429,246 401,889
      پرماه گلستان
1391/11/04
26,000 3,700 340,860 273,884 195,347
      پیگیر
1392/04/06
72,270 10,330 101,949 853,268 1,385,176
      سیمین جوجه گلستان
1392/04/16
32,340 4,200   273,726 558,856
      فرآیند گلستان
1391/11/04
26,000 3,700 340,860 273,884 195,347
      گرگان جوجه
1391/06/26
27,500 3,530 50,600    
      گلریزان
1392/05/03
29,450 3,580   62,316 346,352
      لاله های گلستان
1392/05/01
26,700 3,300   75,330 330,385
      لاله های گلستان
1392/04/29
7,000 1,160   27,155 93,058
      ماکیان مهر گنبد
1392/02/29
19,470 2,960 283,614 388,998 377,355
    تولکی   ماکیان مهر گنبد
1391/02/07
34,590 4,500 17,227    
      ماکیان مهر گنبد
1391/07/29
22,600 2,800 126,138 55,445  
      ماکیان مهر گنبد
1392/03/01
23,600 2,960 322,062 470,426 458,485
    تولکی   ماکیان مهر گنبد
1390/11/08
36,270 4,590 239,250    
      مجتمع نویک
1391/12/23
33,700 4,500 671,754 532,235 400,468
      مرغ سپید گرگان
1392/05/26
23,000 3,000     97,336
      مرغ و ماهی گرگان
1391/07/05
44,640 6,800 150,586    
      مینوجوجه
1391/06/30
5,900   14,475    
      مینوجوجه
1391/07/06
18,600 3,100 65,596    
      نیکو دشت گلستان
1391/10/03
4,000   41,707 30,667 22,693
      نیکو دشت گلستان
1391/09/28
48,100 5,610 475,709 354,016 258,137
      نیلکوه رضایی
1391/07/30
30,650 4,150 172,948 79,894  
          جمع مرغ: 1,361,280     3,976,093 4,242,020 5,120,884
    آمیخته: کاب
      رضایی مینودشت
1391/11/24
22,440 2,958 136,670 126,897 113,546
      ماهان سبز گلستان
1391/11/28
36,720 4,080 616,529 464,508 353,026
      مرغ مادر عرفان
1392/04/29
22,880 2,550   88,759 304,166
      مرغ مادرجشن تیرگان
1391/07/18
21,220 2,760 104,119 16,269  
          جمع مرغ: 265,680     857,318 696,433 770,738
    آمیخته: هوبارد
      مزرعه نمونه ارتش
1391/09/21
20,340 3,224 185,880 140,970 100,426
          جمع مرغ: 61,020     185,880 140,970 100,426
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: آربوراکرز
      مرغ مادر هامون کپورچال
1392/02/14
20,800 3,210 398,667 420,354 398,348
          جمع مرغ: 62,400     398,667 420,354 398,348
    آمیخته: راس
      پرناز صومعه سرا
1392/05/14
27,790 3,400     235,214
      تابان طیور گیلان
1392/05/19
24,870 3,530     166,646
      تعاونی میرزا کوچک خان
1391/09/30
44,560 5,300 450,264 333,428 244,604
      تعاونی میرزا کوچک خان
1392/04/09
41,085 8,095 14,489 447,278 785,572
      خزر مرغ تالش
1392/04/04
18,500 4,000 39,146 229,770 355,151
      خزر مرغ تالش
1392/03/28
11,455   52,517 166,862 221,134
      زرین پای مازران
1391/07/17
32,915 4,690 159,484 20,188  
      زرین پای مازران
1391/10/05
44,130 6,200 469,602 343,743 255,777
      سپید ماکیان 1
1392/04/15
38,940 5,100   343,321 684,850
      سپید ماکیان 1
1391/07/22
49,400 7,035 254,509 68,172  
      سپید ماکیان4 (آزادگان)
1392/04/23
17,400 2,400   104,319 263,331
      سفید رود
1391/11/15
39,500 4,700 560,847 460,307 324,637
      سفید رود
1391/08/17
35,520 4,300 237,463 172,106 21,786
      شاهدآبکنار
1392/05/03
16,720 2,300   35,380 196,639
      شمیم جوجه
1391/08/10
16,000 2,500 100,096 66,240  
      قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان)
1391/11/02
31,975 3,950 414,288 329,960 236,317
      کوه مرغ شمال
1392/02/01
45,380 5,700 905,270 910,837 777,238
      کوه مرغ شمال
1392/01/28
6,180   123,661 123,661 100,919
      گلچین طیور گیلان
1392/02/03
14,000   278,852 281,428 245,364
      گلچین طیور گیلان
1392/01/27
22,340 4,500 447,366 446,681 360,359
      گیل مرغ
1392/04/12
34,260 6,570   338,306 634,062
      مجتمع طیور دیلمان مرغ
1392/04/18
49,800 8,060   386,382 830,033
      مرغ سلامت
1391/12/08
32,000 4,800 601,067 429,333 341,995
      مرغ مادر آوازه خوان
1392/02/19
80,430 14,085 1,418,248 1,619,270 1,546,508
      مرغ مادر پیمان جوجه
1391/12/28
16,500 1,990 330,165 277,035 202,400
      مهاجر گیل (نوید مرغ گیلان)
1391/07/02
25,450 3,330 74,144    
      نوید جوجه
1392/05/29
39,070 9,000     124,009
      نوید مرغ گیلان
1392/03/15
81,700 15,860 749,135 1,515,807 1,593,477
      نوید مرغ گیلان
1391/10/27
70,330 13,695 884,282 688,015 498,217
      نوید مرغ گیلان
1391/11/30
40,260 4,780 692,016 515,462 395,702
      نوید مرغ گیلان
1391/12/10
65,690 7,995 1,260,065 891,413 716,152
      نوید مرغ گیلان
1391/11/05
22,145 5,270 292,019 235,654 167,742
      نوید مرغ گیلان
1391/07/12
59,180 9,965 263,154    
      هما جوجه
1391/06/25
57,640 7,010 97,219    
      واحد صفر علی نوید طالمی
1391/08/13
62,965 9,980 405,495 289,639  
      واحد مصطفی نوید
1391/07/15
36,960 4,850 174,550 11,334  
          جمع مرغ: 3,235,760     11,749,413 12,081,331 12,525,835
    آمیخته: کاب
      پرسان زر
1391/12/22
20,600 3,000 410,311 321,236 243,217
      خزر مرغ تالش
1391/08/16
35,700 4,080 236,477 170,789 16,422
      سبزدشت گیلان
1392/05/19
76,655 12,109     513,640
      سبزدشت گیلان
1392/02/03
1,470   29,280 29,550 25,764
      سبزدشت گیلان
1392/01/31
48,000 7,640 958,272 962,688 812,544
          جمع مرغ: 393,965     1,634,340 1,484,263 1,611,587
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      دربار
1392/02/11
24,260 3,550 480,235 490,651 463,868
          جمع مرغ: 72,780     480,235 490,651 463,868
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
    تولکی   سپید پر ساری تعاونی 297
1390/12/07
21,107 2,868 16,200    
      کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2
1391/07/07
20,800 3,120 76,544    
          جمع مرغ: 41,907     92,744 0 0
    آمیخته: راس
      اکسین واحد حسینخان شیخی
1391/11/24
25,120 2,500 401,736 310,064 230,720
      آفاق طیور
1391/09/02
4,500   34,224 25,944 13,110
      آفاق طیور
1391/08/25
26,700 3,700 191,599 142,471 49,128
      آمل جوجه
1392/02/19
26,000 4,170 458,466 523,450 499,928
      آمل جوجه
1391/08/17
26,000 3,500 173,819 125,978 15,947
      بهار سواد کوه
1392/02/28
27,230 5,360 405,000 544,454 527,336
      بهار سواد کوه
1392/03/04
19,500 1,000 248,170 387,803 379,730
    تولکی   بهار سواد کوه
1391/01/22
42,670 6,200 57,000    
      پریبال چلاو آمل
1391/10/24
25,000 4,000 308,583 236,517 172,500
      پیمان جوجه نور
1392/04/09
18,000 2,200 6,348 195,960 344,172
      پیوند بند پی
1391/07/04
22,500 2,700 72,450    
      تعاونی 147 دارتلای شمال
1391/07/04
23,500 2,800 75,670    
      تعاونی 213 بابل(مه جوجه)
1391/12/27
16,500 2,000 329,912 273,746 201,135
      تعاونی 219 محمدنژاد شهبال
1392/05/12
46,140 6,820     423,073
      تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد)
1392/01/27
25,800 5,380 516,653 515,863 416,171
      تعاونی 262 شهبال محمد نژاد
1391/09/11
55,935 8,250 456,280 353,359 240,148
      تعاونی 317قائم شهر
1392/06/02
15,000 1,870     26,450
      تعاونی 440 پیمان
1391/08/20
23,000 3,100 157,995 115,674 24,687
      تعاونی235 مرغداران شمال
1392/05/01
10,000 500   28,213 123,740
      تعاونی235 مرغداران شمال
1392/04/27
18,450 3,090   84,587 256,590
      تلاونگ شمال
1391/09/01
2,130 350 16,068 12,149 5,879
      تلاونگ شمال
1391/08/21
27,790 4,040 192,603 141,470 34,089
      تیرنگ
1392/02/30
35,620 6,160 507,942 711,119 690,909
      تیزبال ساحل
1391/08/14
17,330 2,340 112,668 80,781 2,657
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1391/11/18
21,215 2,700 313,912 252,105 181,190
      حدیث سواد کوه
1391/11/11
51,090 6,000 697,208 576,567 405,791
      خنارجوجه
1392/05/23
37,525 4,900     198,507
      درنا جوجه شمال
1392/01/26
18,000 2,300 360,732 359,628 286,764
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1391/12/21
32,200 3,860 640,866 495,708 377,706
    تولکی   دشت ناز(تعاونی960ساری)
1390/12/21
28,230 3,750 202,800    
      رامسر طیور
1391/12/01
38,300 4,800 665,960 493,304 380,549
      رامسر طیور
1391/10/25
39,510 5,100 490,714 378,032 275,042
      روما واحد سیروس جوادیان
1392/02/30
16,500 2,100 235,290 329,406 320,045
      زربال گستر کوثر
1391/08/27
38,370 3,990 280,050 209,449 82,368
      زربال گستر کوثر
1392/04/03
4,500 1 11,109 57,270 86,457
      زربال گستر کوثر
1392/03/25
49,990 7,470 282,077 774,178 967,340
      زربال گستر کوثر
1391/09/01
15,340 1,900 115,725 87,500 42,338
      زرپا نوشهر
1391/06/25
22,640 2,900 38,186    
      زرپر
1392/05/19
27,930 3,360     187,149
      زید ساری
1391/12/26
32,000 4,000 639,338 524,523 387,627
      سپید پر ساری تعاونی 297
1391/08/24
22,600 2,700 160,792 119,207 38,119
      سپید قوی مازند
1392/01/19
38,000 5,000 765,624 755,136 552,368
      سروبالان
1391/06/28
9,940   21,338    
      سروبالان
1391/07/05
15,485 3,500 52,236    
      صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر
1392/02/10
17,160 2,050 339,951 346,792 324,691
      صدف کریم محمدیان
1392/05/24
29,580 3,650     146,046
    تولکی   طیور ملک بهشهر
1391/02/06
20,500 2,500 167,053 40,800  
      فدایی جویباری
1392/01/15
43,000 5,500 869,002 851,858 590,763
      قطره طلا
1391/11/25
74,000 9,250 1,198,208 919,080 687,608
      قطره طلا
1392/02/28
32,800 4,000 487,845 655,825 635,205
      کیمیاجوحه آمل
1392/03/20
29,600 4,000 219,218 503,792 575,049
      گوهربال
1392/04/10
16,000 2,100   169,280 305,931
      ماه جوجه طبرستان
1391/12/06
25,170 3,700 462,742 333,838 263,597
      مجتمع مرغ مادر فکوری
1392/05/14
33,000 4,200     279,312
      مرغ امین مازندران
1392/04/22
34,860 3,975   221,291 538,262
      مرغ مادر امین (تعاونی 284 ساری)
1392/04/29
32,360 3,975   125,535 430,194
      مرغ مادر ذبیحی
1391/11/08
41,570 5,000 557,731 455,746 322,528
    تولکی   مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران)
1391/12/13
20,000 2,600 74,720 382,560 564,399
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1391/08/10
24,775 5,000 154,993 102,569  
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1391/06/21
27,790 3,525 29,828    
      مرغ مادر مدانلو
1392/02/11
16,000 2,250 316,726 323,594 305,931
      مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه
1391/08/07
36,900 4,700 224,057 135,792  
      مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه
1392/05/26
18,480 2,600     78,207
      مرغ مادرطیور بهشت
1392/01/29
30,900 4,250 617,835 618,783 510,756
      مرغ مادرطیور بهشت
1392/02/05
23,100 2,500 459,398 465,064 414,060
      مرغک سفید برفی(تعاونی 1751)
1392/04/25
34,950 3,975   184,885 507,497
      مرغک سهیل
1391/06/22
36,160 7,040 44,356    
      مهر جوجه
1391/07/26
34,520 4,000 186,316 68,810  
      میرامین
1391/12/22
22,500 4,000 448,155 350,865 265,650
      میرامین
1392/01/20
52,930 8,950 1,065,621 1,052,636 779,941
      میرامین نور
1391/10/09
48,540 7,120 537,370 390,003 293,246
      ناوک هامون شمال
1392/05/09
41,360 4,390     423,003
      نور جوجه
1391/07/12
30,850 4,500 137,180    
      نوشهر ماکیان
1392/05/30
27,490 3,700     77,558
      نیما مرغ
1391/11/04
21,680 2,100 284,225 228,377 162,889
      واحد صفایی جوان
1391/12/15
17,230 2,200 341,337 244,642 194,183
      واحد مجید محمدیان امیری
1392/03/13
23,680 3,500 233,832 453,866 462,581
    تولکی   ییلاق جوجه
1390/11/13
26,000 4,200 261,653 184,800  
          جمع مرغ: 5,193,790     20,416,495 20,032,698 19,586,546
    آمیخته: کاب
      تعاونی 256 بهبال شمال
1392/04/08
15,300 2,040 10,792 171,258 292,780
      کامیارجوجه
1391/08/23
19,380 2,450 136,693 101,034 29,716
          جمع مرغ: 104,040     147,485 272,292 322,496
    آمیخته: هوبارد
      واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر
1392/04/23
42,500 7,500   254,802 643,195
          جمع مرغ: 85,000     0 254,802 643,195
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      درنا جوجه دلیجان
1392/03/30
31,200 4,000 121,035 435,344 601,349
      سپید مرغ زرند
1392/05/26
26,040 3,700     110,201
      صدف دریا کنار
1391/12/13
29,000 3,800 573,620 400,200 322,383
      کشت وصنعت تفرش
1391/06/29
33,000 3,600 75,900    
      مرغ پرور
1392/01/11
37,000 6,200 747,746 717,109 490,743
      مرغ مادر کاشانک
1392/05/08
34,030 4,520   12,001 348,036
          جمع مرغ: 418,700     1,518,301 1,564,654 1,872,712
    آمیخته: کاب
      درنا جوجه دلیجان
1391/12/15
27,000 3,500 534,888 383,364 304,290
      کشت و صنعت احنام
1391/12/08
20,000   375,667 268,333 213,747
      کشت و صنعت احنام
1391/11/17
14,700 2,200 214,581 173,558 123,970
      کشت و صنعت احنام
1391/10/26
29,100 2,900 363,653 281,552 204,360
      مرغ مادر آریانا
1392/04/22
30,735 4,380   195,105 474,568
          جمع مرغ: 333,870     1,488,789 1,301,912 1,320,935
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: راس
    تولکی   تعاونی مرغ دوستان
1390/12/24
19,470 2,800 154,757 5,100  
      شیران غرب
1392/04/12
16,000 2,400   157,995 296,117
      وحدت غرب
1392/03/11
20,380 3,000 215,620 403,116 398,741
          جمع مرغ: 132,080     370,377 566,211 694,858
    آمیخته: کاب
      چشمه ساران
1391/12/15
33,830 4,800 670,195 480,340 381,265
      چشمه ساران
1392/01/31
28,560 4,165 570,171 572,799 483,464
          جمع مرغ: 187,170     1,240,366 1,053,139 864,729
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
      تابان جوجه دشتی
1391/12/19
34,000 4,750 675,648 509,864 393,607
      یزد جوجه
1392/01/17
36,215 4,430 730,771 718,555 511,984
          جمع مرغ: 210,645     1,406,419 1,228,419 905,591
          جمع مرغ: