دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1391/1/1 الی 1391/3/31

استان   - آمیخته    
    وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس فروردین1391 اردیبهشت1391 خرداد1391
          جمع کل مرغ: 23,869,855   جمع تولیدات:  97,226,570  99,457,307  102,138,910
  استان: آذربایجان شرقی
    آمیخته: راس
      آذرسیمرغ
1389/12/26
29,900 3,908 303,963 224,649 165,965
      تعاونی 137 آذر جوجه
1389/10/19
25,030 4,000 131,257 26,866  
      تعاونی 137 آذر جوجه
1390/03/18
23,500 3,600 483,207 367,900 290,068
      تعاونی 255 خواجه -آذرصبا
1390/02/18
18,500 2,400 289,624 228,352 168,214
      سپید پر ملکان
1390/06/24
24,400 3,100 120,471 378,997 504,706
      فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز)
1390/06/20
29,000 3,600 184,092 486,021 601,634
      کیمیا پرور ارس باران
1390/05/09
32,780 4,000 659,948 685,080 656,933
      کیوانی(زیبا پر بستان آباد)
1389/12/29
27,040 4,173 283,595 208,136 155,066
      نوک طلای تبریز
1389/09/21
17,650 2,500 27,063    
      واحد قاسم زاده
1390/05/09
24,500 3,100 493,250 512,034 490,996
      یاران نوین خاصبان
1390/05/17
43,480 6,000 768,696 904,035 893,368
      یاران نوین خاصبان
1389/09/28
32,870 3,350 85,681    
      یاران نوین خاصبان
1389/10/05
7,130 2,300 26,238    
          جمع مرغ: 867,010     3,857,085 4,022,070 3,926,950
    آمیخته: کاب
      الماس جوجه
1390/03/31
15,915 2,750 330,417 290,396 212,305
      الماس جوجه
1390/04/11
5,085   106,194 104,011 72,123
      پردیس جوجه ملکان
1390/03/31
28,855 4,455 599,068 526,507 384,925
    حذفی   سپید مرغ شبستر
1389/10/28
23,240 2,790 20,824    
      نگین جوجه ملکان نصرت شیمی
1390/02/24
37,185 4,660 626,617 476,092 362,058
      یاران نوین خاصبان
1390/02/10
42,050 6,000 593,185 486,154 349,464
          جمع مرغ: 410,510     2,276,305 1,883,160 1,380,875
          جمع مرغ:          
  استان: آذربایجان غربی
    آمیخته: راس
      آذر شباهنگ
1390/01/14
16,035 2,000 193,007 138,916 105,724
      آرمان ماکیان
1390/03/11
37,120 4,800 759,278 526,485 433,142
      آیدین صبا
1390/06/16
24,440 3,000 189,622 439,577 508,532
      اباذر حسینی (طلا جوجه)
1390/05/10
26,000 3,400 515,476 543,383 526,240
    حذفی   اروم چکاوک
1390/04/13
25,500 2,850 531,760 522,376 361,046
      الماس جوجه ارومیه
1390/08/03
6,870     12,114 87,749
      الماس جوجه ارومیه
1390/07/28
9,000 1,800   31,740 128,754
      امین مرغ ارومیه
1390/04/06
13,500 1,750 281,520 262,476 186,300
      به مرغ ارومیه
1390/05/08
26,250 3,375 536,935 548,205 520,835
      بهپرورارومیه 1
1389/10/28
25,330 4,000 146,812 62,143  
      بهپرورارومیه 1
1390/04/16
29,800 3,000 620,059 611,833 454,649
      بهپرورارومیه 1
1390/03/16
27,400 2,750 562,558 418,033 334,006
      بهپرورارومیه 1
1390/03/16
32,300 3,400 663,162 492,790 393,737
      بهپرورارومیه 1
1389/09/27
26,820 3,100 65,798    
      پرگل ارومیه
1390/04/13
28,020 4,150 584,311 574,000 410,736
      تعاونی 108 ارومیه
1390/06/30
24,080 5,000 67,937 329,718 495,871
      تعاونی 108 ارومیه
1390/07/04
17,500   18,515 212,788 359,030
      تعاونی 175 پلیکان
1390/07/06
31,380 4,000 11,066 362,312 642,829
      تعاونی 28 پیرانشهر
1390/07/21
34,440 4,400   206,479 566,630
      چی چست
1390/06/02
41,420 5,190 529,045 851,043 861,205
      سارنگ باختر
1390/06/20
21,000 2,700 133,308 351,946 435,666
      سپیدبالان
1390/08/17
20,740 2,700     160,915
      سلیم جوجه
1390/05/18
55,950 7,330 972,001 1,162,454 1,150,444
    حذفی   کاوش
1390/02/19
31,700 4,150 502,593 393,714 196,540
      کشت وصنعت مهاباد
1390/01/10
103,000 12,200 1,190,817 855,999 653,844
      کیوان مرغ پر طلایی مهاباد
1390/07/17
33,500 4,250   248,101 592,258
      گلدشت جوجه
1390/05/12
29,650 4,150 569,655 618,756 606,936
      مرغ پرور ارومیه
1389/12/08
27,040 4,172 224,721 171,651 103,653
      مرغ پرور ارومیه
1390/05/10
26,000 3,100 515,476 543,383 526,240
      مرغ شهاب(طلارنگ)
1390/05/17
14,020 1,800 247,865 291,504 288,065
      یاشارسیمرغ
1390/03/18
16,180 1,960 332,693 253,303 199,715
          جمع مرغ: 2,441,695     10,965,990 12,037,222 12,291,291
    آمیخته: کاب
      آ مرغ
1390/04/18
20,000 3,000 415,533 411,240 313,107
      اروم ماهی
1390/07/12
18,000 2,700   165,048 345,828
    حذفی   اروم مرغین-طلا رنگ ارومیه
1390/01/31
22,665 3,700 41,705    
      بالانج طیور
1390/06/05
31,110 3,865 368,737 637,775 648,270
      تعاونی 21 سلماس
1389/09/23
20,000 2,400 36,800    
      تعاونی 80 قزل قانات
1390/06/08
26,520 4,000 280,582 542,458 553,844
      سیمین تخم
1389/10/22
33,040 4,664 179,342 50,661  
      واحد حسن احمدی
1390/03/17
16,960 2,040 348,471 262,134 208,043
          جمع مرغ: 428,515     1,671,170 2,069,316 2,069,092
          جمع مرغ:          
  استان: اردبیل
    آمیخته: راس
      فرشید یزدانی (کیمیاجوجه)
1390/01/24
36,000 4,800 460,920 350,520 261,648
      آرتا سبلان
1390/02/26
53,430 16,000 921,667 692,274 531,699
      آرتا سبلان
1390/03/04
61,690 1,200 1,174,824 841,863 673,490
    حذفی   اردبیل جوجه
1390/02/21
43,100 5,200 700,519 541,911 276,472
      تعاونی 256 اردبیل
1390/09/02
40,060       98,895
      تعاونی 256 اردبیل
1390/08/25
72,950 12,500     360,178
      سامیان جوجه-خیردوست
1390/03/24
27,980 4,000 577,898 471,500 358,238
      ستاره فروغ اردبیل
1389/10/14
24,000 3,300 118,496 7,360  
      کیمیا جوجه
1390/07/20
23,500 3,100   149,178 393,844
      ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری)
1390/03/08
28,500 4,150 565,478 397,670 323,380
      همای سبلان
1390/06/06
31,100 4,670 359,081 637,093 648,539
      واحد اسفند نظافتی
1390/04/26
43,000 5,430 888,122 889,441 741,750
          جمع مرغ: 1,182,410     5,767,005 4,978,810 4,668,133
    آمیخته: کاب
    حذفی   تعاونی 258 مشکین شهر
1390/07/19
19,950 3,000   133,678 197,492
    حذفی   نمین جوجه
1390/02/06
24,000 3,500 331,200 267,168 134,368
          جمع مرغ: 111,900     331,200 400,846 331,860
          جمع مرغ:          
  استان: اصفهان
    آمیخته: راس
      پاک جوجه نطنز
1389/11/03
15,800   96,422 50,876  
      پاک جوجه نطنز
1389/10/21
30,100 5,450 161,537 41,538  
      پاک جوجه نطنز
1390/04/20
36,300 4,650 753,080 747,514 582,760
      رنگین جوجه
1390/04/08
26,360 3,500 550,502 523,018 367,810
      سپاهان طیور
1390/01/17
31,200 4,670 382,720 280,342 213,367
      صفاهان
1390/09/07
35,140 4,600     24,785
      مرغ مادر درخشان
1390/06/07
35,500 4,000 398,996 726,685 740,838
          جمع مرغ: 515,020     2,343,257 2,369,973 1,929,560
    آمیخته: کاب
      دشت کیمیا(خورشید)
1390/09/01
11,220 1,020     31,656
      شبدیزاردهال
1389/10/19
18,180 2,600 95,336 19,513  
          جمع مرغ: 47,580     95,336 19,513 31,656
          جمع مرغ:          
  استان: تهران
    آمیخته: راس
      ایران جوجه
1390/05/12
23,000 3,000 441,891 479,979 470,810
      ایران جوجه
1390/06/21
24,000 3,400 143,888 394,864 497,536
      بهنیا
1390/07/05
12,600 3,100 8,887 149,344 258,308
      بهنیا
1390/06/29
13,300   42,214 186,191 274,087
      پرندک
1390/07/27
31,875 3,350   123,654 465,780
      پرندک
1390/08/01
21,125 4,350   52,150 282,778
      تعاونی 566 ولیمه
1390/04/07
41,130 5,150 858,328 807,875 570,748
      تولیمرغ
1390/05/01
16,000 1,000 328,992 332,427 295,136
      تولیمرغ
1390/04/25
41,330 7,210 854,263 854,263 704,704
      جوجه داران
1390/05/25
32,610 4,150 496,520 674,027 674,027
      جوجه سار
1390/07/10
21,500 2,800   212,305 426,259
    حذفی   دراج
1390/03/03
15,800 2,250 297,746 214,406 166,058
    حذفی   دراج
1390/02/31
22,400 3,470 408,725 298,816 228,211
      دربال
1390/08/05
11,230 1,650   11,881 136,549
      فدک
1390/04/05
20,950 2,700 436,556 403,148 287,504
      فدک
1390/06/28
22,300 2,700 78,645 319,023 459,901
      فدک
1390/05/05
21,760 2,700 446,095 453,435 418,736
      کوثر دماوند
1390/06/30
34,340 5,400 96,884 470,205 707,152
      کوثر دماوند
1390/07/02
16,300 1,310 28,742 208,195 334,910
      مرغ مادر برغان
1390/04/27
31,300 5,650 645,990 647,910 546,164
      مرغ مادر فتحی
1390/05/04
42,020 5,900 862,083 874,970 800,229
      مرغدشت
1390/09/08
31,480 4,200     11,102
      واحد اکبر صادقی
1390/08/26
36,095 4,650     165,483
      واحد اکبر صادقی
1389/11/08
42,530 5,533 272,589 169,553  
      واحد اکبر صادقی
1390/09/03
6,000 800     12,696
          جمع مرغ: 1,623,515     6,749,038 8,338,621 9,194,868
    آمیخته: کاب
      پرندک
1390/08/07
44,870 4,200   15,825 518,070
      تولیمرغ
1390/09/08
61,200 9,180     21,583
          جمع مرغ: 150,940     0 15,825 539,653
          جمع مرغ:          
  استان: چهارمحال و بختیاری
    آمیخته: کاب
      گل جوجه شهرکرد
1389/10/15
17,350 2,600 86,727 7,981  
          جمع مرغ: 34,700     86,727 7,981 0
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان جنوبی
    آمیخته: راس
      جنوب خراسان
1389/12/22
55,150 7,200 536,977 400,830 292,589
      جنوب خراسان
1389/11/24
39,200 6,310 292,119 215,182 66,117
      جنوب خراسان
1389/12/01
11,400 1,400 89,847 67,473 31,464
          جمع مرغ: 317,250     918,943 683,485 390,170
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان رضوی
    آمیخته: راس
      اخلاقی(نگین فریمان)
1390/07/06
25,700 3,800 9,064 296,732 526,473
      جاجرمی
1390/03/10
38,150 4,840 772,156 538,169 441,065
      دیزباد
1390/04/22
72,100 10,270 1,493,575 1,486,943 1,186,237
      فریمان
1390/06/13
46,690 6,200 411,650 882,721 973,642
      مرغداران طوس
1390/08/22
54,550 8,350     327,045
      مرغداران طوس
1389/11/05
19,500 1,000 121,394 68,770  
      مرغداران طوس
1389/10/22
36,815 7,085 199,832 56,450  
          جمع مرغ: 715,100     3,007,671 3,329,785 3,454,462
          جمع مرغ:          
  استان: خراسان شمالی
    آمیخته: کاب
      سیمرغ خراسان
1390/03/29
38,500 5,850 798,131 687,148 507,687
      سیمرغ خراسان
1389/12/17
39,930 5,925 367,356 277,965 199,596
          جمع مرغ: 235,290     1,165,487 965,113 707,283
          جمع مرغ:          
  استان: خوزستان
    آمیخته: راس
      صحرای جنوب
1390/01/31
31,080 7,750 414,607 325,967 239,233
      صحرای جنوب
1390/02/04
32,560 1,600 444,336 355,468 258,613
      صحرای جنوب
1390/05/31
47,960 6,500 641,993 986,889 995,713
          جمع مرغ: 334,800     1,500,936 1,668,324 1,493,559
          جمع مرغ:          
  استان: زنجان
    آمیخته: راس
    تولکی   سپید مرغ ابهر
1389/06/29
32,000 5,000 393,799 386,094 360,472
      طیور پاییزان ابهر
1390/08/04
30,000 4,000   42,320 373,980
          جمع مرغ: 156,000     393,799 428,414 734,452
    آمیخته: کاب
    حذفی   پردیس سحر زنجان
1390/03/14
16,800 2,000 344,412 64,814  
      ساکت
1390/08/21
39,520 6,000     250,873
      سبز دشت
1390/07/27
60,000 5,000   232,760 876,760
      سبزدشت ابهر
1390/04/25
60,195 7,325 1,244,191 1,244,191 1,026,365
    حذفی   ققنوس جوجه ابهر
1390/01/21
30,375 4,500 331,289    
    حذفی   مرغ مادر اجداد گوشتی 57
1390/01/24
29,000 4,000 371,297 282,363 143,105
      ناز مرغ ابهر
1389/09/30
95,000 15,000 276,767    
      ناز مرغ ابهر
1389/10/04
9,125 281 32,181    
          جمع مرغ: 595,205     2,600,137 1,824,128 2,297,103
          جمع مرغ:          
  استان: سمنان
    آمیخته: راس
      سپیدان ارگ
1390/04/01
10,500   218,155 193,683 140,875
      سپیدان ارگ
1390/03/25
48,500 7,500 1,002,463 826,957 624,680
          جمع مرغ: 177,000     1,220,618 1,020,640 765,555
    آمیخته: کاب
      سمنان جوجه
1390/04/22
28,000 4,110 580,029 577,453 460,675
      مام جوجه
1390/05/02
35,590 5,355 731,256 739,987 663,588
          جمع مرغ: 190,770     1,311,285 1,317,440 1,124,263
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
  استان: فارس
    آمیخته: کاب
    تولکی   تعاونی چیک شیراز
1390/02/14
46,500 6,496   13,537 327,603
      مجتمع طیور فارس
1390/01/28
34,375 5,500 450,656 349,456 258,271
      مجتمع طیور فارس
1390/08/14
35,700 5,000     314,755
          جمع مرغ: 231,825     450,656 362,993 900,629
          جمع مرغ:          
  استان: قزوین
    آمیخته: راس
      آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت
1390/06/06
26,305 4,000 303,718 538,866 548,547
      خلخالی و شعبانی- آرشت
1390/08/18
25,000 3,600     185,150
      سارنگ
1390/06/20
21,000 2,700 133,308 351,946 435,666
      سیمرغ زیاران
1390/06/26
38,840 5,800 164,371 579,466 802,201
      مرغ مادر صدر (کود البرز)
1390/07/15
44,610 5,870   361,847 816,036
      واحد رضا گلی شقاقی
1390/07/19
30,600 4,000   205,040 522,220
          جمع مرغ: 433,855     601,397 2,037,165 3,309,820
    آمیخته: کاب
      البرز
1390/08/28
70,000 11,494     271,553
      سیمرغ زیاران
1390/05/29
26,520 3,980 371,264 546,525 549,778
      شرکت تعاونی قاقازان
1389/09/27
16,350 2,500 40,112    
          جمع مرغ: 165,910     411,376 546,525 821,331
          جمع مرغ:          
  استان: قم
    آمیخته: راس
    تولکی   مرغ مادر صدیق پور(پرناز)
1389/06/22
44,030 5,711 250,833 498,167 490,116
      یاسان قم
1390/06/17
31,170 4,200 230,845 551,066 648,087
          جمع مرغ: 225,600     481,678 1,049,233 1,138,203
          جمع مرغ:          
  استان: کردستان
    آمیخته: راس
      قدس ماهیدشت
1389/10/12
28,000 4,025 134,811    
      قدس ماهیدشت
1390/05/26
33,240 4,900 495,918 686,539 687,558
      نه که روز
1390/01/18
16,700 2,500 206,134 151,847 115,230
      واروک
1390/04/02
18,720 2,000 389,227 349,041 252,595
      واروک
1390/03/26
8,000 2,000 165,477 138,000 103,653
      واروک
1390/07/25
16,500 2,100   75,647 251,229
      واروک
1389/11/13
28,650 4,800 194,171 137,940  
          جمع مرغ: 348,280     1,585,738 1,539,014 1,410,265
          جمع مرغ:          
  استان: کرمان
    آمیخته: راس
      ماهان
1390/08/16
4,500       36,501
      ماهان
1389/11/10
53,850 6,900 351,748 231,196  
      ماهان
1390/07/23
53,700 7,400   284,073 850,572
      ماهان
1389/12/15
53,800 6,500 483,411 367,920 262,329
          جمع مرغ: 381,000     835,159 883,189 1,149,402
          جمع مرغ:          
  استان: کرمانشاه
    آمیخته: راس
      طیور بهاران
1390/03/22
37,000 6,000 763,063 608,749 468,050
      طیور بهاران
1389/09/23
37,430 6,430 68,871    
      طیور بهاران
1389/10/07
1,500   5,980    
          جمع مرغ: 149,930     837,914 608,749 468,050
    آمیخته: کاب
      پردیس طیور پارسیان
1390/07/26
31,800 3,700   134,578 474,434
      طیور بهاران
1390/06/26
36,570 6,000 154,765 545,601 755,317
      طیور بهاران
1389/11/27
32,495 5,888 248,132 184,355 69,756
          جمع مرغ: 270,795     402,897 864,534 1,299,507
          جمع مرغ:          
  استان: گلستان
    آمیخته: راس
      پیگیر
1389/12/25
51,050 12,800 513,495 380,424 280,231
      پیگیر
1390/06/23
78,880 11,220 417,275 1,249,406 1,632,816
      فرآیند گلستان
1390/08/14
27,000 3,700     238,050
      ماکیان مهر گنبد
1390/07/07
44,200 6,000   496,779 904,774
      ماکیان مهر گنبد
1390/03/05
25,900 3,760 498,402 355,434 285,539
      مزرعه نمونه ارتش
1390/04/20
16,500 3,600 342,309 339,779 264,891
      مزرعه نمونه ارتش
1389/12/27
14,000 2,500 143,827 106,045 78,568
      نیکو دشت گلستان
1390/03/23
52,000 7,200 1,073,211 865,904 661,787
          جمع مرغ: 830,390     2,988,519 3,793,771 4,346,656
    آمیخته: کاب
      پرگل خزر
1389/10/11
21,000 3,000 96,600    
      پرماه گلستان
1390/03/31
25,560 3,350 530,660 466,385 340,970
      گلریزان
1389/11/13
26,400 3,380 178,922 127,107  
      ماهان سبز گلستان
1389/12/24
38,585 4,510 383,972 285,169 209,439
    حذفی   مجتمع نویک
1390/05/22
42,800 6,200 38,349    
      مرغ مادر عرفان
1390/06/30
25,600 3,000 72,226 350,532 527,173
          جمع مرغ: 385,835     1,300,729 1,229,193 1,077,582
          جمع مرغ:          
  استان: گیلان
    آمیخته: راس
      اهورا جوجه گیلان
1390/04/15
66,060 8,020 1,375,546 1,355,287 994,687
      تالاب گیلان
1389/12/01
28,200 3,100 222,254 166,906 77,832
      تعاونی میرزا کوچک خان
1389/12/08
30,050 3,550 249,736 190,757 115,192
      تعاونی میرزا کوچک خان
1390/05/26
57,200 7,100 853,386 1,181,409 1,183,163
      زرین پای مازران
1389/11/28
41,600 6,420 320,209 238,562 95,680
      سپید ماکیان 1
1390/02/17
51,020 6,350 788,566 625,845 458,432
      سپید ماکیان 1
1390/08/03
39,200 5,125   69,123 500,688
      سپید ماکیان 1
1390/01/16
15,500 2,200 188,945 137,609 105,049
      سپید ماکیان 1
1390/05/24
29,800 4,500 462,873 616,403 615,489
      سفید رود
1390/07/16
41,560 6,200   322,450 747,499
      سفید رود
1390/01/14
35,500 5,500 427,302 307,548 234,063
      کوه مرغ شمال
1390/01/23
56,000 6,730 712,693 539,243 403,573
      مجتمع طیور دیلمان مرغ
1390/01/27
57,560 7,985 750,199 578,977 428,936
      مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی
1390/07/05
27,080 3,200 19,100 320,970 555,158
      نوید جوجه
1390/04/11
52,080 10,760 1,087,638 1,065,278 738,668
      نوید جوجه
1390/07/12
52,750 6,600   483,682 1,013,468
      نوید مرغ گیلان
1389/11/20
40,460 8,335 291,582 212,172 43,427
      نوید مرغ گیلان
1389/12/05
18,600   151,156 114,650 62,744
      نوید مرغ گیلان
1390/09/06
56,823 7,200     60,118
      نوید مرغ گیلان
1390/01/07
98,580 14,054 1,107,973 801,127 607,647
      هما جوجه
1389/11/02
12,130 200 73,281 37,199  
      همای شمال
1390/03/15
29,960 4,150 614,659 451,118 362,916
      واحد صفر علی نوید طالمی
1390/08/18
37,840 5,400     280,243
          جمع مرغ: 2,591,693     9,697,098 9,816,315 9,684,672
    آمیخته: کاب
      تابان طیور
1389/10/21
24,500 3,000 131,483 33,810  
      سبزدشت گیلان
1390/04/29
73,770 7,883 1,520,253 1,529,302 1,316,648
      سبزدشت گیلان
1390/05/18
50,110 9,538 870,544 1,041,119 1,030,362
      سبزدشت گیلان
1390/03/31
6,160 2,942 127,889 112,400 82,174
      کابک سپهر
1389/12/04
36,000 4,800 290,352 219,696 115,920
      کابک سپهر
1390/05/15
23,000 3,000 420,731 478,921 471,868
      مرغ مادر پیمان جوجه
1390/01/14
15,500 2,600 186,568 134,282 102,197
      مرغ مادر نودوزپور
1390/02/06
22,510 3,030 310,638 250,582 181,551
      مرغ مادر هامون کپورچال
1390/04/25
26,000 3,635 537,403 537,403 443,317
    حذفی   واحد مرغ مادر دقیقی
1389/11/30
24,010 3,000 26,891    
          جمع مرغ: 832,160     4,422,752 4,337,515 3,744,037
          جمع مرغ:          
  استان: لرستان
    آمیخته: راس
      دربار
1390/08/10
26,000 3,980     265,911
      دربار
1389/10/10
36,400 5,618 161,859    
          جمع مرغ: 62,400     161,859 0 265,911
    آمیخته: کاب
    تولکی   دربار
1389/05/19
23,560 3,500 268,027 262,453 242,123
          جمع مرغ: 70,680     268,027 262,453 242,123
          جمع مرغ:          
  استان: مازندران
    آمیخته: آربوراکرز
      آفاق طیور
1390/04/02
15,375 2,045 319,677 286,673 207,460
      آفاق طیور
1390/03/30
16,235 2,008 336,811 292,998 215,330
      کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2
1390/04/30
17,440   359,136 361,810 314,745
      کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2
1390/05/05
15,461 3,325 316,961 322,177 297,522
      گوهربال
1390/04/11
22,545 2,993 470,830 461,151 319,764
      میر امین
1390/01/18
54,080 8,346 667,528 491,731 373,151
          جمع مرغ: 423,408     2,470,943 2,216,540 1,727,972
    آمیخته: راس
      آفاق طیور
1390/07/13
19,720 2,600   173,865 372,827
      آمل جوجه
1390/08/02
7,000 800   14,812 91,555
      آمل جوجه
1389/12/03
32,870 4,150 263,092 198,579 100,801
      آمل جوجه
1390/07/26
21,000 4,000   88,872 313,306
      آمل جوجه
1390/04/06
25,400 3,900 529,674 493,844 350,520
      بهار سواد کوه
1390/02/18
50,250 7,500 786,681 620,253 456,907
      پروتئین سپید
1389/12/03
11,000   88,044 66,455 33,733
      پروتئین سپید
1389/11/30
25,030 4,200 195,734 146,609 65,245
      پرینه آمل
1390/04/30
6,200 5,000 127,674 128,626 111,893
      پرینه آمل
1390/05/03
24,500   503,018 509,780 461,694
    حذفی   تاج به سر آمل
1390/01/14
16,640 2,568 26,956    
      تعاونی 214(آیدا)
1390/06/09
22,300 3,400 228,070 448,958 466,055
      تعاونی 219 محمدنژاد
1389/10/12
24,500 3,600 117,959    
      تعاونی 257 سوادکوه (آپن)
1390/08/11
23,350 2,800     230,573
      تعاونی 260 سواد کوه
1390/05/26
16,800 2,280 250,644 346,988 347,502
      تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد)
1390/08/09
24,950 4,250     263,971
      تعاونی 317قائم شهر
1390/07/13
17,455 2,500   153,895 330,004
      تعاونی 317قائم شهر
1390/03/02
16,350 2,200 304,851 220,616 174,989
      تعاونی 440 پیمان
1390/08/16
18,500 3,392     150,060
      تلاونگ شمال
1389/09/13
27,000 3,250 8,280    
    حذفی   تیرنگ
1390/02/10
31,500 5,000 444,360 364,182 5,586
      تیرنگ
1390/08/05
25,950 3,900   27,455 315,535
      تیرنگ
1389/11/16
36,330 6,400 252,905 181,601 16,712
      چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر)
1390/06/15
21,800 2,800 176,827 398,780 453,934
      حدیث سواد کوه
1390/03/17
52,140 6,340 1,071,303 805,876 639,584
      حدیث سواد کوه
1389/09/17
40,000 4,575 36,800    
      حنا جوجه طبرستان
1390/02/03
30,480 4,670 413,614 329,488 240,222
      خنارجوجه
1390/02/07
36,000 4,800 499,560 404,616 292,560
      رامسر طیور
1390/04/29
9,760 3,750 201,134 202,331 174,197
      رامسر طیور
1390/05/02
33,240 2,750 682,972 691,127 619,771
    حذفی   رخشان جوجه محمودآباد
1389/11/23
24,000 3,000 177,376 11,072  
      زربال گستر کوثر
1390/05/17
52,900 6,550 935,237 1,099,897 1,086,919
      زربال گستر کوثر
1389/12/10
52,610 6,900 443,678 340,422 217,805
      صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر
1390/08/23
18,630 2,600     105,122
      صدف کریم محمدیان
1390/08/23
30,000 4,150     169,280
      قطره طلا
1390/06/05
57,110 6,790 676,906 1,170,792 1,190,058
      قطره طلا
1390/09/07
33,870 5,100     23,890
      قطره طلا
1390/05/29
16,880 2,500 236,308 347,863 349,933
      ماه جوجه طبرستان
1390/05/03
26,560 3,760 545,312 552,642 500,515
      مجتمع مرغ مادر فکوری
1390/01/09
35,000 5,070 400,890 288,727 220,033
      مرغ مادر روح اله تبار
1389/11/26
26,800 3,600 203,001 150,402 53,421
      مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران)
1389/12/24
55,150 7,000 548,816 407,595 299,355
      مرغ مادر فردوس کریم فکوری
1390/08/15
36,100 5,100     305,550
      مرغک سهیل
1390/04/06
10,000 3,200 208,533 194,427 138,000
      مرغک سهیل
1390/03/30
30,540 4,640 633,583 551,166 405,062
    تولکی   مهتاب نور
1389/01/09
19,900 2,380   18,600 142,680
      مهر جوجه
1389/12/14
38,810 4,700 344,555 263,028 186,857
      مهر جوجه
1390/06/28
25,000 3,000 88,167 357,650 515,583
      میر امین
1390/06/10
52,840 8,000 521,777 1,047,606 1,104,321
      ناوک هامون شمال
1390/04/07
11,500   239,990 225,883 159,582
      ناوک هامون شمال
1390/03/31
25,400 3,600 527,338 463,465 338,836
      نگین واحد احمد محمدیان
1390/05/19
23,600 3,600 402,757 489,968 485,625
    حذفی   نگین واحد احمد محمدیان
1389/10/25
22,050 3,627 72,295    
      نوشهر ماکیان
1390/04/21
26,140 3,780 541,899 538,693 424,862
      واحد صفایی جوان
1390/08/16
17,500 2,200     141,948
      واحد علی شاکری و شریک
1390/06/17
41,260 5,700 305,572 729,449 857,878
          جمع مرغ: 3,873,290     15,264,142 16,266,955 16,502,851
    آمیخته: کاب
      ابیا گستر
1389/11/07
13,230 1,700 83,984 50,715  
    حذفی   تعاونی 213 بابل(مه جوجه)
1390/02/14
16,000 2,610 133,728    
      تعاونی 299 نور(تعاونی پرینه)
1390/02/25
24,000 3,400 409,216 309,120 236,256
    حذفی   تعاونی 300 (ماءمطیر2)
1389/11/26
12,000 1,560 13,696    
    حذفی   تیزبال ساحل
1389/12/28
45,540 10,455 186,592    
      دشت ناز(تعاونی960ساری)
1390/01/17
21,000 2,759 257,600 188,692 143,612
    حذفی   زرپر
1390/03/24
41,000 6,120 817,430    
    تولکی   شرکت مرغ مادر نوک طلای آمل
1389/03/15
20,730 2,640     103,333
      گوهربال
1389/09/23
21,065 3,250 38,760    
      مازندجوجه(تعاونی 294)
1390/04/26
19,000 2,850 392,426 393,009 327,750
      مرغ مادر قلی پور و عباس عرب
1389/10/26
20,995 2,640 119,112 45,069  
    تولکی   مرغ مادر شرف الدین
1390/02/28
34,370 3,779 451,920   59,309
      مرغ مادر صفریان
1390/02/14
28,300 4,085 420,481 340,638 245,172
      مرغ مادر کاکلی بابل کنار
1390/04/29
20,000 2,600 412,160 414,613 356,960
      مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه
1390/03/14
37,090 4,700 760,370 551,083 446,440
          جمع مرغ: 741,695     4,497,475 2,292,939 1,918,832
          جمع مرغ:          
  استان: مرکزی
    آمیخته: راس
      درنا جوجه دلیجان
1390/08/02
26,500 4,400   56,074 346,602
      درنا جوجه دلیجان
1390/01/28
35,600 5,200 466,716 361,910 267,474
    تولکی   سپید مرغ زرند
1389/06/16
26,590 3,400 49,600 194,000 283,333
      مرغ مادر کاشانک
1390/02/27
32,030 4,650 558,902 417,458 322,178
      مروارید(توکلیان)
1390/03/25
40,480 5,750 836,694 690,211 521,382
      میلاد جوجه فرجی
1390/08/04
17,050     24,052 212,545
      میلاد جوجه فرجی
1390/07/24
25,060 6,200   123,730 389,249
          جمع مرغ: 541,320     1,911,912 1,867,435 2,342,763
    آمیخته: کاب
      ساران دربند
1390/02/11
20,000 3,000 283,667 233,373 167,440
      مرغ پرور
1389/10/29
41,280 1,995 241,791 107,603  
    تولکی   مرغ پرور
1389/11/05
41,280 3,450 23,531 106,021 343,390
          جمع مرغ: 266,400     548,989 446,997 510,830
          جمع مرغ:          
  استان: هرمزگان
    آمیخته: کاب
      پدیده تجارت هرمزگان
1389/12/29
15,700 2,065 164,662 120,848 90,034
      مرغ مادر دهشت
1390/03/25
29,890 4,800 617,806 509,644 384,983
      مرغ مادر دهشت
1390/04/11
2,500   52,210 51,137 35,458
          جمع مرغ: 144,270     834,678 681,629 510,475
          جمع مرغ:          
  استان: همدان
    آمیخته: راس
      وحدت غرب
1390/07/25
18,000 2,300   82,524 274,068
          جمع مرغ: 36,000     0 82,524 274,068
    آمیخته: کاب
      الوند ژن
1390/02/28
8,235   145,336 107,962 83,718
      الوند ژن
1390/03/14
28,475 4,505 583,757 423,082 342,744
    حذفی   سیناته
1389/12/24
21,485 2,500 35,122    
      مرغ مادر خوش خوان(سبزه ایی)
1389/10/25
24,500 2,900 137,494 48,837  
      مرغ مادر رفیعی نژاد
1389/10/25
15,847 2,375 88,934 31,588  
          جمع مرغ: 212,309     990,643 611,469 426,462
          جمع مرغ:          
  استان: یزد
    آمیخته: راس
    تولکی   خرم رشدایساتیس
1389/08/01
17,000 1,820   40,300 149,300
    تولکی   خرم رشدایساتیس
1389/07/27
17,300 3,130   40,300 149,300
      واحد آیت الهی
1390/07/14
23,500 3,100   198,904 437,084
          جمع مرغ: 115,600     0 279,504 735,684
          جمع مرغ: