دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 آشنائی با کدها در کاتالوگ اسپرم گاوهای نر

آشنائی با کدها در کاتالوگ اسپرم گاوهای نر

 

·         C مخفف collcted

این علامت در مورد گاوهای نری به کار میرود که اسپرمهای آنها جمع آوری و تهیه شده و کدی هم توسط NAAB به آن داده شده است ولی تا کنون در معرض فروش قرار نگرفته اند .

·         Pمخفف Progeny Test Sires

گاوهای نر ی هستند که اسپرمهای آنها در ده گله یا بیشتر تست نتایج شده اند .

·         Fمخفف Foreign

بیانگر یک گاو نر شیری است که در خارج از ایالات متحده تست نتایج شده است .

·         A مخفف Active A.L.sires

نشانگر یک گاونر شیری است که ارزیابی ژنتیکی آن توسط USDA انتشار یافته است و به عنوان یک گاو فعال در فهرست اسپرمهای کاتالوگ ها ذکر میشود .

·         Lمخفف Limited

بیانگر گاو نر شیری است که ارزیابی ژنتیکی آن توسط USDA  منتشر شده ولی میزان آن محدود است . ممکن است این گاو زنده یا مرده باشد .

·         I مخفف Inactive Al.sires

گاوهای نری هستند که ارزیابی ژنتیکی توسط USDA دارند ولی اسپرم آنها برای فروش موجود نیست . اصولاً این گاوها زنده نبوده یا در صورت زنده بودن اسپرم قابل عرضه در بازار ندارند.

                                                     مآخذ : مجله برآیند ٬ شماره ۱۱