دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

 نحوه کار با پايوت هاى اسپرم منجمد
نحوه کار با پايوت هاى اسپرم منجمد

نگهدارى و ذخيره سازى اسپرم :

يک تانک ذخيره ازت مايع با ظرفيت حداقل يک يا دوهفته به همراه کانيستر براى نگهدارى اسپرمها لازم است . بعلاوه ، استفاده از دماسنج ، غلاف تلقيح مصنوعى و دستمال کاغذى و تفنگ تلقيح مصنوعى نيز ضرورى است .

 

چند نکته ضرورى:

۱- غلاف هاى تلقيح مصنوعى را هرگز در در محل هاى گرم در برابر نور مستقيم خورشيد قرار ندهيد .

۲- غلاف هاى بسيار سرد ممکن است در هنگام قرارگيرى در تفنگ تلقيح شکسته شده و ترک بردارند ، لذا از آنها استفاده نکنيد .

۳- کانتينر ازت را بر روى سطح چوبى و در محل خشک نگهدارى کنيد .

۴- ميزان افت ازت کانتيتر ها را دقيقاً بررسى کرده و ياداشت نمائيد ، درصورتيکه پرت ازت از حد استاندارد بالاتر است ، آن را تعويض نمائيد .

۵- قبل از آب کردن اسپرم ، آن را به آرامى تکان دهيد تا نيتروژن مايع باقى مانده درانتهاى پايوت خارج شود .

۶-براى آب کردن ، اسپرم منجمد به مدت ۴۵ ثانيه در آب ۳۵ درجه سانتى گراد قرار دهيد

۷- بهتر است بيش از سه پايوت اسپرم همزمان آب نکنيد ، تا دماى آب درحد مناسب باقى بماند .

۸- بعد از خارج کردن پايوت از آب آنها را کاملاً با دستمال خشک کنيد.

۹- شماره اسپرم مورد نظر را مجدداً کنترل نمائيد .

۱۰- اگر نتوانستيد شماره روى اسپرم را بخوانيد ، از آن براى تلقيح مصنوعى استفاده نکنيد .

۱۱- نوک پايوت اسپرم را کاملاً به صورت صاف و افقى با قيچى قطع کنيد .

۱۲- هرگز با تاخير در تلقيح باعث سرد شدن مجدد پايوت اسپرم به خصوص در هواى سرد نشويد .

۱۳- دقت کنيد در صورتيکه پايوت رادرون تفنگ قرار ندهيد ، ظرف ۳۰ ثانيه دماى آن به درجه حرارت محيط تغيير خواهد يافت.

۱۴ – تفنگ تلقيح را قبل از قرار دادن پايوت اسپرم ، بوسيله دست خود در درون پارچه يا حوله اى ۵ الى ۶ بار حرکت داده و گرم کنيد .

 

منبع : مجله برآيند شماره ۱۰