دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 نکاتی پیرامون استفاده از هورمون رشد برای گاوهای شیری
نکاتی پیرامون استفاده از هورمون رشد برای گاوهای شیری۱- بصورت مصنوعی توسط باکتریها در آزمایشگاه سنتز می شود. ۲- به مدت ۱۴ روز بصورت عضلانی تزریق می شود   ۳- فقط به گاوهای سالم و یا تلیسه هایی که رشد قابل قبولی دارند باید تزریق شود. ۴- در هفته نهم شیردهی باید تزریق صورت گردد و در آخر دوران شیردهی مقرون به صرفه نیست . ۵- تولید شیر چند روز بعد تغذیه و حداکثر تا ۲۵% افزایش می یابد . ۶- مصرف ماده خشک ۳ تا ۵ هفته پس از تزریق هورمون رشد شروع به افزایش می کند و اوج آن ۶ تا ۸ هفته پس از تزریق است . ۷- به خاط تاخیر بین افزایش مصرف ماده خشک با تولید شیر ، باید غلظت مواد مغذی (نه فقط سطح غلات ) را افزایش داد ولی اگر جیره موجود کفاف کار را می دهد ، دستکاری لازم نیست . ۸- برای افزایش ۰.۹ کیلوگرم تولید شیر ۰.۴۵ کیلوگرم ، مصرف ماده خشک افزایش خواهد افت (۵ کیلو افزایش تولید شیر با ۲.۵ کیلوگرم افزایش مصرف خوراک ) . ۹- ترکیب شیر و بازدهی خوراک تغییر نخواهد کرد مگر آنکه کیفیت جیره نامناسب باشد . ۱۰- گزارش شده است که استفاده از هورمون رشد ۱۸ در صد ناباروری ، ۲۵ در صد مشکلات ورم پستان و ۵۰ در صد مشکلات لنگش را افزایش می دهد . سود خالص بدون در نظر مشکلات بند ۱۰ حدود ۵۰۰ تومان در روز به ازای هر گاو است .