دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 جداول احتیاجات غذایی نژاد های مرغ گوشتی ( راس 208 ، 308 – آربراکرز ـ کاپ 500 و HI 45 - )

جداول احتیاجات غذایی نژاد های مرغ گوشتی ( راس 208 ، 308 آربراکرز ـ کاپ 500 و  HI 45 -   )

تهیه و تنظیم : مهندس ماشاالله زوارئی

 با تایید متخصصین گروه تولیدی بهپرور              روز

23

1

1

23

1

2

23

1

3

22

2

4

21

3

5

20

4

6 روزگی تا پایان دوره

                                

 

جدول 2

برنامه نوری توصیه شده توسط کمپانی راس

         سن

      طول دوره روشنایی ( ساعت)

        طول دوره تاریکی (ساعت)

 6 -0 روزگی

23

1

 21-7  روزگی

16

8

  28-22 روزگی

18

6

  29روزگی تا کشتار

23

1

                                                                       

 

جدول 3

 

برنامه نوردهی پیشنهادی در گله گوشتی نژاد آربراکرز

  شدت نور (لوکس)

   ساعت خاموشی

   ساعت روشنایی

    سن (روز)

30-20

1-0

24-23

3-1

10-5

12

12

15-4

10-5

8

16

22-16

10-5

6-1

23-18

23 تا کشتار

 

جدول 4

 

برنامه های پیشنهادی جهت جیره های غذایی جوجه های گوشتی نژاد 45HI-  از 0 تا 56 روزگی

 دوره پایانی

  (به روز)

  دوره رشد 2 

    (به روز)

  دوره رشد 1

    ( به روز)

     دوره آغازین

       (به روز)

    جنس

 

    سن کشتار

      ( به روز)

35-31

 

30-19

18-0

خروس

35

35-31

 

30-17

16-0

مرغ

 

35-31

 

30-18

17-0

مخلوط

 

 

 

 

 

 

 

42-37

 

36-19

18-0

خروس

42

42-38

 

37-17

16-0

مرغ

 

42-37

 

36-18

17-0

مخلوط

 

 

 

 

 

 

 

49-44

43-29

28-19

18-0

خروس

49

49-44

43-35

34-17

16-0

مرغ

 

49-44

43-32

31-18

17-0

مخلوط

 

 

 

 

 

 

 

56-51

50-33

32-19

18-0

خروس

56

56 -50

49-32

31-17

16-0

مرغ

 

56-51

50-33

32-18

17-0

مخلوط

 

 

 

جدول 5

میزان احتیاجات غذایی جوجه های گوشتی نژاد 45 HI-   از 0 تا 56 روزگی

   دوره پایانی

  دوره رشد 2

   دوره رشد 1

   دوره آغازین

 

3200-3125

3175-3125

3125-3050

3050-2950

   انرژی ( کیلو گرم)

 

 

 

 

 

18

19

20

22

   پروتئین خام (%)

82/0

87/0

90/0

95/0

   کلسیم (%)

34/0

37/0

40/0

44/0

   فسفر قابل دسترس (%)

19/0

19/0

19/0

19/0

   سدیم (%)

21/0

21/0

21/0

21/0

   کلراید (%)

 

 

 

 

 

39/0

42/0

45/0

50/0

    متیونین (%)

75/0

80/0

83/0

90/0

   متیونین + سیستین(%)

95/0

05/1

15/1

25/1

   لیزین(%)

69/0

72/0

75/0

81/0

    ترئونین (%)

17/0

19/0

21/0

24/0

   تریپتوفان (%)

3175

3150

3100

3000

انرژی پایه ( کیلو کالری- کیلو گرم)

 

 

 

 

 

 

 

جدول 6

 

 

جدول تغییرات وزن بدن و ضریب تبدیل نژاد گوشتی HI – 45

خروس

ضریب تبدیل غذایی

میانگین وزن (گرم)

سن ( روز )

سن ( هفته )

9/0

162

7

1

19/1

428

14

2

36/1

835

21

3

48/1

1334

28

4

6/1

1888

35

5

72/1

2435

42

6

86/1

2960

49

7

99/1

3450

56

8

مرغ

94/0

156

7

1

25/1

408

14

2

44/1

771

21

3

58/1

1196

28

4

72/1

1642

35

5

86/1

2075

42

6

2

2470

49

7

13/2

2820

56

8

مخلوط

92 / 0

159

7

1

22/1

418

14

2

4/1

803

21

3

53/1

1265

28

4

66/1

1765

35

5

79/1

2255

42

6

93/1

2715

49

7

06/2

3135

56

8

         

 

 

جدول 7

 

برنامه پیشنهادی جهت جیره های غذایی جوجه های گوشتی نژاد راس

وزن

( کیلو گرم )

پایانی

( روز )

رشد 2

(روز )

رشد 1

( روز‌ )

آغازین

( روز )

جنس

سن کشتار

( روز )

8/1-6/1

25 تا کشتار

----

24-11

10-0

مخلوط

35

5/2-3/2

29 تا کشتار

----

28-11

10-0

مخلوط

42-45

3

43 تا کشتار

42-29

28-11

10-0

خروس

56-59

5/2-3/2

25 تا کشتار

----

24-11

10-0

مرغ

42-45

 

 

جدول 8

میزان احتیاجات غذایی جوجه گوشتی نژاد راس

نوع

 

 

پیش دان

( 10 0  روزگی )

دان رشد

( 28- 11 روزگی )

پس دان

( 29 تا کشتار )

 پروتئین خام

%

24-22

22-20

20-18

 انرژی متابولیسم

کیلو کالری بر کیلو گرم

3010

3175

25-32

 چربی

%

7-4

9-4

9-4

 اسید لینولئیک

%

25/1

2/1

1

 مواد معدنی

 کلسیم

%

1

9/0

85/0

 فسفر قابل دسترس

%

5/0

45/0

42/0

 پتاسیم

%

4/0

4/0

4/0

 سدیم

%

16/0

16/0

16/0

 کلر

%

22/0-16/0

22/0-16/0

22/0-16/0

0 - 10 مواد معدنی

 کلسیم

%

95/0-09

9/0-85/0

85/0-08

 فسفر قابل دسترس

%

47/0-45/0

45/0-42/0

43/0-4/0

 سدیم

%

22/0-18/0

22/0-18/0

22/0-18/0

 کلر

 

3/0-2/0

3/0-2/0

3/0-2/0

 پتاسیم

 

9/0-7/0

9/0-7/0

9/0-7/0

 منیزیم

%

06/0

06/0

06/0

 اسید های آمینه

 متیونین

%

47/0

44/0

38/0

 متیونین+ سیستین

%

92/0

82/0

77/0

 لیزین

%

2/1

01/1

94/0

 تریپتوفان

%

22/0

19/0

18/0

 ارژنین

%

28/1

2/1

96/0

 ترئونین

%

78/0

76/0

7/0

 

   

جدول 12

جدول تغییرات وزن بدن ، میزان خوراک و ضریب تبدیل نژاد گوشتی آربراکرز

ضریب تبدیل غذایی

     جمع            هفتگی

مصرف خوراک

     جمع          هفتگی

افزایش وزن

بدن ( گرم )

وزن بدن

( گرم )

سن ( هفته )

     85/0            10/1

    149              149

135

175

1

    07/1             22/1

    471             322

265

440

2

    24/1             45/1

    986             515

355

795

3

    40/1             68/1

   1750             764

455

1250

4

    56/1             94/1

    2761            1011

520

1770

5

    73/1             24/2

   4074            1313

585

2355

6

    90/1             58/2

   5586             1512

585

2940

7

 

 

جدول 13

میزان احتیاجات غذایی جوجه های گوشتی نژاد کاب 500  تا سن 45 روزگی

 نوع

دوره آغازین

دوره رشد

دوره پایانی

 پروتئین                           %

23

22

19

 لیزین ـ کل                      %

40/1

30/1

14/1

 لیزین ـ قابل هضم             %

23/1

14/1

00/1

 متیونین ـ کل                    %

60/0

57/0

51/0

 متیونین ـ قابل هضم            %

54/0

51/0

46/0

 متیونین + سیستین ـ کل       %

04/1

00/1

93/0

 متیونین + سیستین ـ قابل هضم        %

91/0

88/0

82/0

 تریپتوفان                           %

23/0

21/0

19/0

 ترئونین                             %

94/0

88/0

79/0

 لوسین                             %

54/1

43/1

34/1

 ایزولوسین                          %

94/0

87/0

74/0

 والین                               %

06/1

00/1

88/0

 آرژنین                              %

47/1

36/1

16/1

 کلسیم                              %   

90/0

90/0

90/0

 فسفر قابل استفاده                %

45/0

45/0

45/0

 سدیم                              %

20/0

17/0

15/0

 کلر                                  %

20/0

17/0

15/0

 پتاسیم                              %

65/0

65/0

65/0

  اسید:  بالانس الکترولیت

 ( قابل اکی والان / 100 گرم )

20

20

20

 اسید لینولئیک

25/1

25/1

25/1

 انرژی           کیلو کالری / کیلو گرم

3070

3166

3226

 

 

 

جدول 14

میزان احتیاجات غذایی جوجه های گوشتی نژاد کاب 500   تا سن 54 روزگی

 نوع

دوره آغازین

دوره رشد

دوره پایانی

 پروتئین                     %

22

21

19

 لیزین ـ کل                 %

33/1

25/1

10/1

 لیزین ـ قابل هضم         %

17/1

10/1

97/0

 متیونین ـ کل               %

56/0

53/0

48/0

 متیونین ـ قابل هضم       %

50/0

48/0

43/0

 متیونین + سیستین ـ کل  %

98/0

96/0

88/0

 متیونین + سیستین ـ قابل هضم    %

86/0

84/0

77/0

 تریپتوفان                    % 

21/0

21/0

20/0

 ترئونین                      %

88/0

85/0

77/0

 لوسین                       %

42/1

36/1

20/1

 ایزولوسین                   %

88/0

84/0

75/0

 والین                         %

01/1

96/0

86/0

 آرژنین                       %

39/1

34/1

20/1

 کلسیم                       %

90/0

00/1

90/0

 فسفر قابل استفاده         %

45/0

50/0

45/0

 سدیم                        %

20/0

17/0

16/0

 کلر                           % 

20/0

20/0

20/0

 پتاسیم                       %

65/0

65/0

65/0

 اسید : بالانس الکترولیت

 ( میلی اکی و الان / 100 گرم )

20

20

20

 اسید لینولئیک             %

25/1

25/1

25/1

 انرژی       کیلو کالری / کیلو گرم

3023

3166

3202