دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 نمکهای آنیونی
نمکهای آنیونی

گاوها پس از زایمان دچار برخی از بیماریها مانند کمبود کلسیم (تب شیر)٬ جفت ماندگی ٬سخت زایی ٬ پرولاپس رحم٬متریت و برگشتی شیردان ٬ کتوز و فحلی های نا مرتب و ضعیف می شوند . این بیماریها با تغذیه نا مناسب در دوران خشکی پیش از زایش ارتباط تنگاتنگی دارند . تحقیقات دانشگاه مک گیل نشان داده است که نمک های آنیونی را میتوان به گاوهای خشک چهار ده الی بیست و یک روز مانده به زایش تغذیه کرد تا دچار بیماریهای متابولیک فوق الذکر نشوند . استفاده از این نمک ها باعث بهبود جذب کلسیم شده و به عمل مناسب ماهیچه ها کمک کرده و احتمال بروز تب شیر ٬هیپوکلسمیای تحت بالینی ٬جفت ماندگی ٬متریت و برگشتی شیر دان را کاهش میدهد . برای کنترل موثر  کمبود کلسیم و تب شیر بهتر است که به گاوهای خشک مقداری نمک آنیونی خوراند تا PH ادرار به ۶ تا ۵/۶ برسد .

نمک های کلریدی نسبت به سولفات ها در اسیدی کردن خون و ادرار موثرتر هستند . استفده از نمک های سولفاته باید محدود و با در نظر گرفتن سطح کل گوگرد جیره باشد . گوگرد بالاتر از ۴/۰ درصد در کل ماده خشک جیره ممکن است .باعث پلی انسفالومالاسیا شود. گاوهای خشک که از نمک های آنیونی استفاده میکنند باید روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم کلسیم بخورند تا دچار کمبود کلسیم نشوند ضمناً نمک های آنیونی با افزایش دفع کلسیم از طریق ادرار نیاز به کلسیم را افزایش می دهند . ۵