دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 تفاله مرکبات
تفاله مرکبات

 

تفاله مرکبات شامل بخشهای داخلی و نیز میوه های ضایعاتی خانواده مرکبات (پرتقال ٬نارنگی٬گریپ فروت و)هستندکه به صورت خشک در آمده اند . این مواد دارای انرژی نسبتاًبالایی بوده و کلسیم ٬فیبر قابل هضم تقریباًبالایی داشته و از نظر پروتئین ضعیف هستند (حدود۷ درصد )تفاله مرکبات از نظر ارزش غذائی شبیه تفاله چغندر قند است. این مواد خوراکی بوی مطبوع و در عین حال غیر معمولی دارند .

تفاله مرکبات بسیار خوشخوارک بوده و میتوانند ۲۵ تا ۳۵ درصد کل ماده خشک جیره را تشکیل دهند .

حداکثر سطح استفاده از آن در گوساله های کمتر از ۲ماه ۱۰%میباشد . اصولاًماده خشک این گونه تفاله ها ۹۰%بوده و حدود ۷۴%٬ TDN دارند . به صورت یک قانون کلی میتوان تا حدود ۴۰ درصد ذرت آرد شده جیره را با تفاله خشک مرکبات جایگزین کرد . ضمناًاز آنجاکه این ماده دارای فیبر قابل هضم خوبی است میتواند به عنوان جایگزین بخشی از فیبر علوفه در جیره های غذایی باشد اما میزان پروتئین آن نسبتاً اندک است .

مآخذ : مجله برآیند – ش ۱۱ – ص ۳