دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 تفاله خشک چغندر قند
  ویژگیهای تفاله خشک چغندر قند

تجدید نظر اول

چاپ سوم

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است در ایران که بر طبق قانون میتواند استاندارد رسمی فرآورده‏ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورایعالی استاندارد اجباری اعلام نماید. وظایف و هدفهای موسسه عبارتست از:

( تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی – انجام تحقیقات بمنظور تدوین استاندارد بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی، کمک به بهبود روشهای تولید و افزایش کارائی صنایع در جهت خودکفائی کشور- ترویج استانداردهای ملی – نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری – کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استانداردهای اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی کنترل کیفی کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی راهنمائی علمی و فنی تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان – مطالعه و تحقیق درباره روشهای تولید، نگهداری، بسته بندی و ترابری کالاهای مختلف – ترویج سیستم متریک و کالیبراسیون وسایل سنجش – آزمایش و تطبیق نمونه کالاها با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقایسه‏ای و صدور گواهینامه‏های لازم ) .

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بین المللی استاندارد می باشد و لذا در اجرای وظایف خود هم از آخرین پیشرفتهای علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده می نماید و هم شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور را مورد توجه قرار می دهد.

اجرای استانداردهای ملی ایران به نفع تمام مردم و اقتصاد کشور است و باعث افزایش صادرات و فروش داخلی و تامین ایمنی و بهداشت مصرف کنندگان و صرفه جوئی در وقت و هزینه ها و در نتیجه موجب افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و کاهش قیمتها می شود.


کمیسیون استاندارد ویژگیهای تفاله خشک چغندر قندرئیس

دانشکده کشاورزی - کرج
دکتر در تغذیه دام و مواد غذائی
جامعی-پرویزاعضاء

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
لیسانس زیست شناسی
حربی-کتایون

خوراک دام نمونه
دکتر دامپزشک
زند-محمود

سندیکای کارخانجات قند
دکترا در علوم طبیعی رشته شیمی
سیادت-منوچهر

آزمایشگاه تغذیه دام و طیور دانشکده دامپزشکی
فوق لیسانس علوم و صنایع غذایی
کمیلی بیرجندی-ملیحه

خوراک دام پارس
دکتر دامپزشک
نصیری-فریدوندبیر

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
مهندس کشاورزی
صیانتی-احمد
فهرست مطالبویژگیهای تفاله خشک چغندرقند

هدف

دامنه کاربرد

تعریف

عوامل ناپذیرفتنی

ویژگیها

نمونه برداری

روشهای آزمون

بسته بندی و نشانه گذاری

بسمه تعالی

پیشگفتار

استاندارد ویژگیهای تفاله خشک چغندرقند که نخستین بار در سال 1346تهیه گردید براساس پیشنهادهای رسیده و برسی و تائید کمیسیون فنی خوراک دام و طیور برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در شصت و هشتمین جلسه کمیته ملی استاندارد کشاورزی و غذایی مورخ 66/10/27تصویب شد، اینک باستناد ماده یک قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذرماه سال 1349بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می گردد.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم، استاندارهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پیشنهادی برای اصلاح یا تکمیل این استاندارد برسد در تجدیدنظر بعدی مورد توجه قرار خواهد شد.

بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده کرد.

در تهیه و تجدید نظر این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد و استاندارد کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود.

لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایشهای لازم این استاندارد با استفاده از منابع زیر تهیه گردیده است:

1- Animal feeding and Nutrition M.H.Jurgens 1982 fifth edition

2ـ استاندارد مشخصات تفاله خشک چغندرقند ایران شماره 318

3ـ کنترل آزمایشگاهی کارخانه قند نشریه شماره 7سندیکای کارخانه های قند شکر ایران 1360ویژگیهای تفاله خشک چغندرقند

1ـ هدف

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیها، نمونه برداری، روشهای آزمون و اصول بسته بندی و نشانه گذاری تفاله خشک چغندرقند است.

2ـ دامنه کاربرد

این استاندارد در مورد تفاله خشک چغندرقند مورد در خوراک دارم و طیور کاربرد دارد.

3ـ تعریف

تفاله چغندرقند عبارتست از مازاد چغندرقند که حداکثر قند و سایر مواد قابل استخراج با آب از آن گرفته شده و بوسیله دستگاههای مخصوص خشک شده باشد.تفاله خشک چغندرقند به اشکال پرکی، مفتولی و قالبی تهیه میشود و ممکن است در تهیه آن از ملاس نیز استفاده شود.

4ـ عوامل ناپذیرفتنی

4ـ1ـ وجود هرگونه قارچ و کپک زده گی قابل رویت با چشم غیرمسلح

وجود بوی سوختگی ناشی از خودسوزی

5ـ ویژگیها

5ـ1ـ ویژگیهای فیزیکی:

5ـ1ـ1ـ رنگ: رنگ تفاله خشک چغندرقند بدون ملاس قهوه ای روشن و ملاس دار آن بر حسب میزان ملاس افزوده شده از قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره متغیر است.

5ـ1ـ2ـ بو: تفاله خشک چغندرقند دارای بوی مخصوص بخود باشد.

5ـ1ـ3ـ شکل ظاهری: اندازه تفاله چغندرقند بر حسب شکل ظاهری تهیه و متغیر و بشرح زیر است.

ـ پرک به طول 5تا 10میلیمتر

ـ فشنگی که بر حسب نوع صفحه مشبک دستگاه پرس با قطره های 11تا 31میلی متر متغیر است.

ـ قالبی که بوزنهای 2تا 5کیلوگرم میباشد.

-2-5ویژگیهای شیمیائی:

ویژگیهای شیمیائی تفاله خشک چغندرقند باید مطابق جدول زیر باشد.جدول ـ ویژگیهای شیمیائی تفاله خشک چغندرقند


یادآوری ـ در صورت افزودن هرگونه مواد مجاز نام و مقدار آن باید مشخص گردد.

6ـ نمونه برداری

نمونه برداری از تفاله خشک چغندرقند مطابق استاندارد شماره 331ایران انجام میگیرد.

7ـ روشهای آزمون

7ـ1ـ تعیین مقدار رطوبت مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 321

7ـ2ـ تعیین مقدار پروتئین مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 457

7ـ3ـ تعیین مقدار فیبر خام مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 520

7ـ4ـ تعیین مقدار خاکستر کل مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 332

7ـ5ـ تعیین مقدار خاکستر غیرمحلول در اسید مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 1414

7ـ6ـ تعیین مقدار قند کل در تفاله خشک چغندرقند

7ـ6ـ1ـ وسائل موردنیاز

7ـ6ـ1ـ1ـ آسیاب

7ـ6ـ1ـ2ـ مخلوط‏کن

7ـ6ـ1ـ3ـ ترازوی حساس

7ـ6ـ1ـ4ـ پلاریتمر

7ـ6ـ2ـ مواد شیمیائی موردنیاز

7ـ6ـ2ـ1ـ محلول استات سرب قلیایی غلیظ

- 560گرم استات هیدرواکسید سرب دوظرفیتی را در یک لیتر آب عاری از انیدرید کربنیک حل کنید سپس بمدت 30دقیقه مخلوط را جوشانده و بگذارید مواد معلق در آن ته نشین شود قسمت زلال مخلوط را با دقت جدا کرده آن را با 850سانتی متر مکعب آب عاری از انیدرید کربنیک رقیق نمائید. وزن مخصوص محلول استات سرب قلیایی 1/24گرم در سانتی متر مکعب است.

7ـ6ـ2ـ2ـ محلول استات سرب قلیایی:

- 150سانتی متر مکعب از استات سرب قلیایی غلیظ را به 850سانتیمتر مکعب آب رقیق نمائید.

7ـ6ـ 3روش کار:

-آماده کردن نمونه، حدود 100گرم تفاله خشک را در آسیاب پودر نمائید چون دستگاه نمونه گرم میشود جهت تبخیر رطوبت تفاله نبایستی دستگاه را بیش از 3دقیقه بکار انداخت بنابراین عمل آسیب و پودر کردن را بدفعات انجام دهید (طول تفاله پودر شده بایستی کمتر از یک میلیمتر باشد). تفاله های آسیاب شده را الک کرده و نمونه پودر شده ای را که از الک عبور کرده در یک ظرف درب دار نگهداری کنید.

7ـ6ـ4ـ تعیین درصد قند:

11/57گرم از تفاله آسیاب شده را روی کاغذ مخصوص 1 توزین کرده و در داخل یک مخلوط‏کن پایه کوتاه قرار دهید و 177سانتی متر مکعب استات سرب رقیق روی آن ریخته و مخلوطکن را به مدت 20دقیقه بحالت خود قرار دهید تا تفاله ها خیس بخورد پس از این مدت مخلوط‏کن را بکار انداخته و محتوی آن را به مدت 2دقیقه کاملا مخلوط کنید سپس مخلوط را صاف نمائید و محلول صاف شده را در لوله پلاریمتر 200میلی متری ریخته و قند آن را در دستگاه پلاریمتر اندازه گیری نمائید.

4* عدد قرائت شده روی پلاریمتر= درصد قند تفاله خشک چغندرقند

8ـ بسته بندی و نشانه گذاری

8ـ1ـ بسته بندی:

معمولا تفاله خشک چغندرقند بصورت فله عرضه میگردد ولی اگر در کیسه بسته بندی شود میبایستی از کیسه های سالم و تمیز استفاده شود بسته ها بایستی متحدالوزن و متحدالشکل باشند در هر صورت وزن آنها نباید از 50کیلوگرم تجاوز نمائید در موقع حمل و نقل بایستی دقت شود که وسیله عاری از هرگونه آلودگی بوده و در حین حمل و نقل نیز در معرض آلودگی قرار گرفته باشد.

8ـ2ـ نشانه گذاری:

روی هر بسته باید ویژگیهای زیر نوشته یا برچسب شود.

8ـ2ـ1ـ نام و نوع کالا

8ـ2ـ2ـ نام و نشانی کارخانه تولیدکننده

8ـ2ـ3ـ وزن خالص به کیلوگرم

8ـ2ـ4ـ تاریخ تولید محصول
8ـ2ـ5ـ در افزودن ملاس باید مقدار درصد آن قید گردد.