دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 کتوز
 

کتوز

کتوز زمانی اتفاق میافتد که دریافت انرژی مورد نیاز گاو با اخلال موجه شود و گاوها برای جبران آن از منابع چربی بدن خود استفاده کند . گاوهایی که دچار کتوز تحت بالینی می باشند شیر کمتری تولید می کنند . همچنین این بیماری بیشتر در دامهایی دیده می شوند که فاصله گوساله زایی آنهابالا بوده و تعداد تحقیقات نسبت به آبستنی در آنها بالا باشد . گاوهایی که دچار کتوز می باشند مستعد ابتلا به عارضه جابه جایی شیر دان هستند . بین ۶۰ تا ۸۰ درصد گاوهایی که برگشتی شیر دان دارند قبلاً دچار کتوز تحت بالینی بوده اند  . لازم به یادآوری است که کتوز تحت بالینی از انواع دیگر آن شایعتر است .  هر مورد کتوز تحت بالینی حدود ۶۵۰ هزار ریال زیان به گاوداری وارد می کند . این زیان شامل ۷۰ هزار ریال کاهش شیر ۱۷۰ هزار ریال مشکلات مربوط به برگشتی شیردان ٬۱۸۰ هزار ریال کتوز بالینی و ۲۳۰ هزار ریال اختلاف تولید مثلی می باشد . هر مورد کتوز بالینی حدود یک میلیون و دویست هزار ریال خسارت به گاوداری وارد می کند که مربوط به هزینه های درمانی٬ افت تولید شیر٬ افزایش فاصله گوساله زایی ٬ ازدیاد درصد حذف مرگ و میر می باشد . اغلب ٬ کتوز تحت بالینی در هفته اول و دوم بعد از زایمان اتفاق می افتد . مطالعات جدید نشان داده اند که نزدیک به ۳۰ % تمام گاوها در هفته اول بعد از زایش دچار کتوزتحت بالینی میباشند٬ ضمنا کتوز تحت بالینی می تواند بوسیله مصرف سیلاژکپک زده و فاسد نیز ایجاد شود . لذا در صورت شیوع کتوز در گله باید کیفیت سیلاژ را مورد بررسی قرار داد .بطور کلی برای پیشگیری از بروز کتوز باید گاوها در دوره خشکی ٬دوره انتقالی و در هنگام زایمان دارای امتیاز وضعیت بدنی مناسبی باشند . هر عاملی که پس از زایش باعث کاهش مصرف ماده خشک شود٬ خطر بروز کتوز تحت بالینی یکی از فاکتور های موثر در مدیریت گله های شیری است .

مآخذ: مجله برآیند ش۹ Hoard’s Dairyman,may ۲۵,۲۰۰۰