دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 روشی سریع برای تشخیص ورم پستان

روشی سریع برای تشخیص ورم پستان

تهیه محیط کشت از شیر موجود در شیر سردکن گاوداری یک روش سریع و مناسب برای تشخیص ورم پستان می باشد . آزمایش محتوی شیر سرد کن انواع و میزان باکتری های موجود در شیر را نشان داده و به شما در کاهش ورم پستان کمک میکند . دانشگاه مینسو تا جدول زیر را در این مورد پیشنهاد میکند :

 

 

نوع باکتری

منشا

راه حل

 

 

Strep ag

 

 

 

پستانهای آلوده

۱-      از حوله های جداگانه برای خشک کردن پستان گاوها استفاده کنید .

۲-      از دیپ استفاده کنید .

۳-      به درمان ورم پستانهای احتمالی گاوهای خشک دقت کنید .

Staph

aureus

 

 

پستان آلوده

۱-      از حوله های جداگانه برای خشک کردن پستان گاوها استفاده کنید .

۲-      از تیت دیپ استفاده کنید .

۳-      گاوهای خشک را تحت نظر قرار دهید .

۴-      گاوهایی که عفونت مزمن دارندرا از گله حذف کنید .

Non-ag

strep

محیط

جایگاهها و بستر را تمیز و خشک نگه دارید .

Coliforms

 

محیط

۱-      جایگاه ها و بستر را تمیز نگه دارید .

۲-      گاوها را بعد از شیر دوشی یک تا دو ساعت ایستاده نگه دارید .

Staph epi

پوست٬ بستر

۱-      از تیت دیپ استفاده نمایید .

۲-      بستر را منظماً تعویض کنید .

 

منبع : مجله برآیند شماره ۱۳