دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 بيمارى برونشيت در طيور
 

بيمارى برونشيت در طيور

براى اولين بار در سال 1931بيمارى برونشيت در ايالات متحده گزارش شد و در سال 1960 ميلادى همه گيرى آن در تمام نقاط دنيا مخابره گرديده است.از آن تاريخ تا به امروز اين بيمارى به علت بر جاى گزاردن اثرات سوء تنفسى و تناسلى از يک سو و شيوع شديدو تکامل ضمنى از سوى ديگر يکى از مشکلات صنعت پرورش طيور بوده است.
ابتلا به ويروس اين بيمارى ( I B V ) باعث بروز علايم بالينى ويژه اى در دستگاه تنفس مى شود.
در طيور ويروس V I B براساس نوع ترشحات توده هاى فيبرين در شاخه هاى ناى باعث بروز تلفات در گله مى شود.بدين ترتيب ممکن است علايم تنفسى I B V چندان جدى نباشند اما بروز کاهش تخم(ويا تخمهاى بدون پوسته آهکى) لاجرم غير قابل اجتناب است.در نهايت تشکيل آلبومين آبکى و پوسته آهکى نازک از جذابيت محصول کاسته و باعث ضررهاى اقتصادى مى گردد.
برخى از سويه هاى I B V جراحاتى را در کليه ها به وجود مى آ ورند که منجر به مرگ پرنده مى شود. اين سويه موسوم به(سويه استراليايى T - I B V ) اولين بار درسال 1963ميلادى توسط Cumming و در سال 1987ميلادى به وسيله Cowen و همکارانش گزارش شده است.
بين سالهاى دهه 1930 تا 1950 همه متفق القول بر اين عقيده بودند که ويروس ماساچوست سروتيپ I B V رايج و همه گير درايالات متحده است. در حقيقت بيشتر سروتيپ هاى شناسايى شده از نوع ويروس ماساچوست(MMSS ) بودند ولى سروتيپهاى ديگرى نيز وجود داشتند که داراى تفاوتهاى اساسى با نوع ياد شده بودند. سروتيپهاى جديد I B V بعدها در کانکتيکات و آرکانزاس توسط Wei وهمکارانش گزارش شدند.
از همان ابتدا از سويه ماساچوست واکسن تهيه شد که امروزه در همه جاى دنيا مورد استفاده قرار مى گيرد.با شناسايى انواع جديدتر متعاقبا؛واکسنهاى جديد نيز ساخته شد.در صنعت وسيع پرورش طيور از هر دو نوع واکسنهاى زنده و غيرفعال شده(واکسن مرده) I B V به طور گسترده استفاده مى شود.
سروتيپ کانکتيکات (موسوم بهCCON I B V ) اولين بار در سال 1950ميلادى توسطJungherr و همکارانش گزارش شد و بلافاصله پس از شناسايى واکسن مربوطه نيز توليد شد.در حال حاضر اين واکسن بصورت گسترده همراه با واکسن ماساچوست بکار مى رود .اين واکسن مرکب را به نام واکسن MMAS_CONN IB مى شناسند.به دليل شيوع نسبتا وسيع سروتيپ ارکانزاس ؛ واکسن مربوطه نيز به سرعت ساخته شد.
اما پس از مدتى معلوم شد سويه آرکانزاس مرغهايى را که قبلا با واکسن MMSS, و حتى آنهايى را که با واکسن MMSS_CONN IB مايه کوبى شده بودند را ميتواند آلوده کند.در سال 1997 با کشف اين موضوع واکسن متفاوتى به نام ARK-IB برضد نوع ديگر I B V معروف به IRK-type I B V در ايالت جورجيا بدست Sander و همکارانش توليد شد.
شيوع يکسان I BV در ميان مرغهاى گوشتى و همچنين انواع تخمگذار در Delaware در خلال دهه نود که توسط Gelbو همکارانش گزارش شد حقايق جديدى را آشکار ساخت.بر اساس اطلاعات جديد وجود انواع ديگر I B V که به لحاظ ريشه وراثتى و تشخيص سرمى يکسان بودند اثبات مى شد .سويه هاى جديد با مشخصات فوق الذکر (مثل سويه DE /072 /92 ) قادر بودند هر دو گروه طيور گوشتى و تخمگذار را مبتلا کنند. سويه DE /072 I B V را مى توان بصورت نوعى واکسن تجارى بدست آورد (برگرفته از Scheriing _Plought Animal Health, union N.J. ) . بعدها آشکار شد سروتيپ DE /072 رابطه نزديکى با نوع DI466 دارد که در هلند از اين سويه در واکسنهاى تجارى استفاده ميشود.
در ايالت جورجيا اساسا آلودگى سروتيپ DE /072 I B V به وفور ديده مى شد اما بزودى رقيب جديدى براى DE / 072 پيدا شد. نام سويه جديد Georgia 98 بود. بر اساس تحقيقات معلوم شد سويه جديد بسيار شبيه به DE /072 است اما به لحاظ ژنتيکى متفاوت مى باشد (lee و همکارانش) .
وجود اين واريته هاى جديد در مکزيک ( توسط Escorcia وهمکارانش) و همچنين در برزيل ، ونزويلا، ايتاليا، ، هلند وانگلستان گزارش شده است. واکسن جديدى موسوم به 4 / 91 توسط Cook و همکارانش تعريف و تهيه شد که Intervet براى اولين بار آن را آزمود و عرضه کرد.
بر اساس گزارشهاى Di Fabio و همکارانش واکسن 4 / 91 به طور وسيعى در اروپاو امريکاى جنوبى به ويژه در برزيل بکار گرفته مى شود. بسيارى از نمونه هاى خارجى ويروس I B V با سروتيپ هاى شناخته شده اى نظير 4 /91 قرابت مولکولى نشان داده اند. بر اساس تحقيقات Collison و همکارانش ،امروزه همه بر اين باورند که نقل و انتقال طيور و انواع واکسنهاى I B V بين مناطق مختلف موجب تلفيق ويژگيهاى سروتيپ هاى I B V شده است.
گزارش هاى جديد مطالب جالب و غيرقابل انتظارى در بر دارند مثلا Esorcia از مکزيک از سويهء متفاوت I B V گزارش داده است که به واکسن 4 /91 پاسخ نداده است و در گزارش ديگرى از مکزيک Gelb و همکارانش خبر از شيوع يک سويه منحصر بفرد مکزيکى I B V داده اند . اين سويه از نوع ژنوتيپى BL_56 است در حالى که ديگر همه گيرى ها منشاء سروتيپى CONN داشته اند. در گزارش قيد شده على رغم آنکه بسيارى از گله ها با واکسن MASS_CONN I B V مايه کوبى شده اند ، اما مبتلا به برونشيت شده اند.
نمونه هاى بدست آمده از بسيارى فارمهاى گوشتى آلوده به I BV در مى سى سى پى جهش هايى را در سويه ARK نشان مى دهند. اين سويه ها قرابت هاى ژنتيکى بسيارى با نوع ARK_I B V دارند ، علاوه بر آن علايم آن نيز بسيار شبيه به همه گيرى گزارش شده در جرجيا توسط Shi و همکارانش است.لازم به ذکر است همه گيرى I B V در جرجيا از نوع ARK بود.بر اساس همين گزارش اين نوع ARK_I B V ظرف مدت يکسال در تمام ايالت شيوع پيدا کرده است. علت گسترش سريع آن وجود ايمنى زيستى ضعيف ذکر شده است. Nix و همکارانش از شيوع I B V نوع ARK در فارمهاى گوشتى Delmarva خبر داده اند.مبتلايان برخى آلوده به نوع معمول اين سروتيپ بوده و بعضى نيز آلوده به ARK_DPI ,ARK 99 وانواع شبيه به واريته ديده شده در جرجيا بوده اند.

احتمالا دليل به وجود آمدن جمعيتهاى جديد ويروسى در ايالات متحده بکارگيرى فصلى (در ماه هاى اکتبر و آوريل) واکسن نوع ARK است. به نظر مى رسد پس از توقف واکسيناسيون ، واکسن بجا مانده در فارم و يا ويروسهاى موجود در محيط ،گله هاى واکسينه نشده را مستعد و حساس يافته،تکثير شده ،و در نهايت باعث آلودگى فارم مى شوند.در تکميل عوامل فوق N ix و همکارانش به ضعف حفظ بهداشت سالن هاى مرغدارى و عدم استفاده کافى از مواد ضدعفونى کننده نيز اشاره کردهاند. در برخى از مرغدارى هاى گوشتى از بسترهاى بجا مانده از يک و يا حتى دو سال قبل نيز استفاده ميشود.
بر اساس تحقيقات چينى ها (Yu و همکارانش) بيست و چهار نمونهء شناسا يى شدهء I B V را مى توان در سه گروه ژنتيکى امريکايى ؛ اروپايى ‍، و آسيايى طبقه بندى کرد.بر اساس گفته هاى اين محققين تلفيق ژنتيکى مرتبا به خاطر تنوع ويروس I B V به وقوع مى پيوندد.
I BV توانايى زيادى در جهش ژنتيکى و تغييرات سروتيپى دارد و لذا بصورت خطرى بالقوه براى صنعت پرورش طيور باقى خواهد ماند. به همين لحاظ پيش بينى ميشود واکسن آن نيز پيوسته تکامل يابد و همواره بازار گرمى داشته باشد ، هر چند که ايمنى کامل آن جاى سوال خواهد داشت. رفتار ويژه اين ويروس را مى توان قابل مقايسه با ويروس نيوکاسل دانست که با گذشت شصت سال از تاريخ کشف آن هيچ تغيير سروتيپى نداشته است.
لذا به جهت آنکه جوجه ها را نمى توان در مقابل سروتيپ هاى گوناگون I B V واکسينه کرد ، بهتر است از واکسنهايى استفاده شود که بهترين مقاومت را در برابر سويه هاى شايع در منطقه ايجاد مى کنند. براى انجام اين مهم بررسى سرولوژيک سويه هاى موجود در منطقه ، نمونه بردارى و ايزولاسيون ويروس ها و در نهايت انجام مطالعات ايمنى وحفاظتى ضرورى است.در پايان بايد اضافه کرد که جلوگيرى از بيماريهاى تضعيف کننده دستگاه ايمنى و عفونتهاى باکتريايى به همراه شرايط مساعد محيطى مقاومت پرنده را در مقابل اين بيمارى افزايش داده و از عکس العمل منفى در مقابل واکسن مى کاهد ، همچنين تلفات ناشى از بيماريهاى تنفسى و هزينه هاى دامپزشکى وجود بيمارى در فارم نيز به حد اقل مى رسند.