دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 ويروس هپاتيت E درماکيان
 

ويروس هپاتيت E درماکيان

ويروس هپاتيت E در انسان يکى از ويروس هاى RNA است که اخيراً شناخته شده است و باعث هپاتيت در انسان مى شود. اهميت بيمارى هپاتيت در کشورهاى در حال توسعه مانند چين و هند بيش از کشورهاى توسعه يافته است. اين ويروس در خوک نيز تشخيص داده شده است و نشان داده شده که توالى نکلئوتيدى ويروس خوکى بسيار شبيه ويروس انسانى است و خوک مى تواند بعنوان يک مخزن ويروسى براى انسان باشد. بااستفاده از تستهاى سرولوژى، وجود اين ويروس در ساير حيوانات مانند گاو، گوسفند، سگ، رت و ماکيان نيز گزارش شده است. در ماکيان ايالات متحده آمريکا مواردى با علائم پاتولوژيک شامل بزرگ بودن کبد و طحال گزارش شده است که علائم ميکروسکوپى شبيه هپاتيت E در انسان داشته اند. در صفراى ماکيان با علائم فوق، ذراتى شبيه ويروس با اندازه هاى شبيه به اندازه ويروس هپاتيت E در انسان (nm 30) مشاهده گرديد. RNAاز صفراهاى مثبت جداشد و با استفاد ه از روش3,RACE ، حدود kb4 از ژنوم ويروس تکثير شد. تعيين توالى نکلئوتيدى اين قطعه ژنوم و مقايسه آن با تواليهاى نکلئوتيدى موجود در GeneBankنشان داد که اين ويروس داراى ساختار ژنتيکى شبيه به ويروس هپاتيت E در انسان و خوک است و مقايسه ژنهاى شناسايى شده در اين قطعه ژنوم با ژنهاى ويروسهاى هپاتيتE انسانى و خوکى شباهتى بين 60-40 درصد نشان داد. بنابراين باتوجه به شباهت ساختار ژنتيکى و تشابه نکلئوتيدى اين ويروس با ويروسهاى هپاتيت E، ويروس مذکور بنام ويروس هپاتيت E ماکيان نامگذارى شد.