دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 ويروس هپاتيت E درماکيان
 

ويروس هپاتيت E درماکيان

ويروس هپاتيت E در انسان يکى از ويروس هاى RNA است که اخيراً شناخته شده است و باعث هپاتيت در انسان مى شود. اهميت بيمارى هپاتيت در کشورهاى در حال توسعه مانند چين و هند بيش از کشورهاى توسعه يافته است. اين ويروس در خوک نيز تشخيص داده شده است و نشان داده شده که توالى نکلئوتيدى ويروس خوکى بسيار شبيه ويروس انسانى است و خوک مى تواند بعنوان يک مخزن ويروسى براى انسان باشد. بااستفاده از تستهاى سرولوژى، وجود اين ويروس در ساير حيوانات مانند گاو، گوسفند، سگ، رت و ماکيان نيز گزارش شده است. در ماکيان ايالات متحده آمريکا مواردى با علائم پاتولوژيک شامل بزرگ بودن کبد و طحال گزارش شده است که علائم ميکروسکوپى شبيه هپاتيت E در انسان داشته اند. در صفراى ماکيان با علائم فوق، ذراتى شبيه ويروس با اندازه هاى شبيه به اندازه ويروس هپاتيت E در انسان (nm 30) مشاهده گرديد. RNAاز صفراهاى مثبت جداشد و با استفاد ه از روش3,RACE ، حدود kb4 از ژنوم ويروس تکثير شد. تعيين توالى نکلئوتيدى اين قطعه ژنوم و مقايسه آن با تواليهاى نکلئوتيدى موجود در GeneBankنشان داد که اين ويروس داراى ساختار ژنتيکى شبيه به ويروس هپاتيت E در انسان و خوک است و مقايسه ژنهاى شناسايى شده در اين قطعه ژنوم با ژنهاى ويروسهاى هپاتيتE انسانى و خوکى شباهتى بين 60-40 درصد نشان داد. بنابراين باتوجه به شباهت ساختار ژنتيکى و تشابه نکلئوتيدى اين ويروس با ويروسهاى هپاتيت E، ويروس مذکور بنام ويروس هپاتيت E ماکيان نامگذارى شد.