دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 ضوابط وروشهاى مصرف واکسن هاى ضرورى طيور ايران
 

ضوابط وروشهاى مصرف واکسن هاى ضرورى طيور ايران

مقدمه :
استفاده از واکسن هاى زنده و کشته به منظور پيشگيرى از تعداد قابل ملاحظه اى از بيمارى هاى ويروسى و ميکروبى که از ساليان گذشته با همت دانشمندان اهل فن در زمينه پيشگيرى از بيمارى هاى طيور به مرحله اجرا گذاشته شده است به شدت در حال توسعه و تکوين مى باشد . کاربرد بيوتکنولوژى در ساخت واکسن هاى مختلف طيور ديدگاه جديدى است که دانشمندان مطالعات و بررسى هاى تئورى و عملى آن را مدتى است آغاز کرده است و اميدوارند با استفاده از اين سيستم تحولى در ساخت واکسن ها ايجاد کنند . به هر تقدير تشخيص و جدا کردن عامل بيمارى و تعيين سروتيپ عامل بيماريزا در هر منطقه در استفاده از نوع واکسن مصرفى در غالب موارد تاثير بسزايى دارد. در اين مجموعه سعى گرديده است واکسن هاى زنده و کشته مصرفى در کشور که با مطالعه و بررسى بيماريهاى موجود در حد امکان انتخاب آزمايش ثبت و سپس به مرحله مصرف رسيده معرفى گردند تا همکاران دامپزشک با شناخت از نوع واکسن هاى موجودو ارزيابى کيفيت آنها با در نظر گرفتن سروتيپ بکار رفته در واکسن و چگونگى کنترل و سير بيماريها پس از مصرف و نهايتا جمع بندى اطلاعات مربوط به هر واکسن مصرف شده و ارسال گزارش اين سازمان را در انتخاب نوع واکسن يارى کنند .

واکسيناسيون ضرورى در ايران :
واکسن هايى که در پيشگيرى بيماريهاى طيور مورد استفاده قرار مى گيرند عبارتند از :
1 – واکسن بيمارى مارک
MD.Vac) . Marec's disease vaccine
2 – واکسن بيمارى نيوکاسل
(ND.Vac) . Newcastle disease vaccine
3 – واکسن بيمارى گامبورو
Vac). Bursal disease vaccine (IBD.
4 – واکسن بيمارى برونشيت عفونى
(IB.Vac). Infections bronchitis vaccine
5 – واکسن بيمارى لارنگوتراکئيت عفونى طيور
(ILT.Vac). Infections laryngot racheitis
6 – واکسن بيمارى آبله طيور
Fowl pox Vaccine (FP. Vac).
7 – واکسن بيمارى آنسفالوميليت طيور
-yeletis vaccine (AE . infections avian.
Vac) . encephalom
8 – واکسن بيمارى کوريزاى عفونى طيور
Vac) . Infections coryza vaccine(IC.
9 – واکسن بيمارى سندرم کاهش توليد يا
(egg drop syndrom)
10 – واکسن بيمارى پاستورلوز يا وباى مرغان
Vac) . Fowl cholera vaccine(FC.
11 – واکسن بيمارى کوکسيديوز طيور
Coccidiosis. Vac.
12 – واکسن بيمارى آنفلوآنزا طيور تحت تيپ H9N2
Vac.) Avian influenza. Vaccine (Ai,
13 – واکسن کشته عليه بيمارى رئوويروسى در گله هاى اجداد اخطار Waming
1 – کليه واکسن هايى که از ويروس يا باکترى تهيه شده اند نبايد در معرض حرارت و دقيقا برابر دستورالعمل مؤسسه سازنده از نظر نگهدارى Storage بکارگيرى Indication for use و روش واکسيناسيون vaccination method of بکار گرفته شوند .
2 – از مصرف کليه واکسن ها و مواد بيولوژيک و داروهايى که فاقد برچسب و دستورالعمل مؤسسه سازنده و شماره توليد Lot/Bath و تاريخ مصرف date Expair‌باشند بايد اکيدا خوددارى شود .
خصوصيات و ترکيب واکسن هاى مصرفى
Composition and characteristics
1 – واکسن بيمارى مارک
Marek disease vaccine
در حال حاضر دو نوع واکسن مارک در ايران به مصرف مى رسد :
الف - :HVT. Vaccine اين نوع واکسن از هر پس ويروس بوقلمون
Live viruse (FC-126 starin Turkey freeze dried herpes virus)/ و به صورت ليوفيلينره ساخته شده و مصرف آن در جوجه هاى تخمگذار در يکروزگى برابر دستورالعمل مؤسسه سازنده ضرورى و اجبارى است .
ب – “Rispens vaccine : اين نوع واکسن از سويه Rispens و به صورت همراه با سلول (Cell - associated) که در ازت مايع C deep) ه(frozen 196 نگهدارى مى شود و در جوجه هاى يکروزه ما در برابر دستورالعمل مؤسسه سازنده به مصرف مى رسد.
توجه : بنا به پيشنهاد سازمان دامپزشکى کشور واکسن دو گانه Rispens + HVT و به شکل همراه با سلول در جوجه هاى يکروزه مادر گوشتى و تخمگذار و جوجه يکروزه تخمگذار تجارتى در کارخانه جوجه کشى مى بايد مصرف شود .
توجه : 1 – آمپول محتوى واکسن (در واکسن هاى همراه با سلول (Cell - associated) بايد در محلول ازت غوطه ور باشد و هيچگاه نبايد گذاشت سطح ازت مايه بر اثر تجخير کاهش پيدا نمايد به نحوى که آمپول واکسن خارج از محلول قرار گيرد .
علائم اختصارى :

Infection av ian
Encephalomyelitis = IAE
Infection Bursal disease virus = IBDV
Infection bronchitis virus = IBV
Infection Coryza = IC
Newcastle disease virus = NDV
Fowl pox = FP
Infections Iaryngotracheitis = ILT
Fowl cholera = FC
Egg drop syndrom = EDS
Drinking water = DW
Eye drop = ED
Aerosol = AS
Intra muscular = IM
Subcutanous = Sub
Spray = SP
Speciefic pathogen free = SPF