دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 مقایسه الگوی الکتروفورتیک ویروس های حاد نیوکاسل جداشده در ایران با سویه های واکسن زنده
 

مقایسه الگوی الکتروفورتیک ویروس های حاد نیوکاسل جداشده در ایران با سویه های واکسن زنده

بیماری نیوکاسل به عنوان مهمترین بیماری ویروسی صنعت طیور در کشور همواره مورد توجه دست اندرکاران بوده است و هرساله خسارات عمده ای را به صنعت طیور وارد می سازد. کاربرد واکسن های زنده و کشته بسته به مورد، توسط مدیران بهداشتی فارم ها توصیه می گردد، اما در برخی موارد علیرغم تجویز واکسن چهره بالینی بیماری نیز اتفاق می افتد در چنین مواردی جداسازی اولیه ویروس علیرغم وقت گیر بودن و گران بودن، امکان تفریق قطعه سویه های واکسینال از سویه های بیماریزا را نداشته و به کارگیری روش های دقیق تری را می طلبد. کاربرد هرکدام از روش های تشخیص آزمایشگاهی دقیق مستلزم داشتن اطلاعاتی در زمینه اختصاصات پادگنی و ویژگی های الگوی پروتئینی سویه های موجود در مقایسه با سویه های واکسن می باشد. این بررسی به منظور مقایسه الگوی پروتئینی 30 نمونه ویروسی مربوط به سویه های ویروس نیوکاسل جداشده در ایران از موارد حاد بالینی و مقایسه آنها با سویه های واکسن زنده (B1 ولاسوتا) انجام گرفت پس از خالص سازی، نمونه ها به کمک روش SDS-PAGEالگوی پروتئینی ویروس های مورد نظر مشخص گردید. نتایج حاصله حاکی از وجود اختلافات ناچیز الگوی پروتئینی در بین ویروس های جداشده و همچنین اختلافات الگوی پروتئینی بین سویه های واکسن و الگوی غالب سویه های حاد در باندها و پروتئین می باشد.