دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 نتقال عمودى سالمونلا انتريتيديس
نتقال عمودى سالمونلا انتريتيديس

طى مطالعات انجام شده،توانايى برخى از سروتيپهاى سالمونلا جهت کلونى شدن در دستگاههاى تناسلى جوجه ها و متعاقب آن آلوده سازى تخم مرغها به اثبات رسيده است.
مرغهاى تخم گذار بالغ از طريق داخل وريدى توسط يک ميليون واحد سالمونلا انتريتيديس Salmonella enteritidis ،سالمونلا تيفى مورريوم S.typhimurium ،سالمونلا اينفانتيس S.infantis, سالمونلا ها بر S.habar ،سالمونلا هيدلبرگ S.heidelbergو سالمونلا مونته ويدئو S.montevideo آلوده شدند. وجود سالمونلا انتريتيديس در زرده تخم مرغها ،انتقال عمودى آن را از طريق تخمدان ثابت ميکند.کبد،طحال و روده هاى کور در چهارمين يا هفتمين روز پس از تلقيح،واجد تجمعى از سروتيپ هاى فوق بودند.ولى فقط سالمونلا انتريتيديس در تخمدان و فوليکولهاب پيش رس تخمدان تجمع يافته بودند. اين سروتيپ در کلواک ،واژن و لوله هاى تخم بر نيز وجود دارد و نسبت به ساير سروتيپ ها در سيستم عروق محيطى مقاومتر است.
نتايج حاصله در شرايط مزرعه ثابت مى کند که وجود تخم مرغهاى آلوده به سالمونلا انتريتيديس،به توانايى اين سروتيپ جهت کلونى شدن در دستگاه تناسلى مربوط مى شود.