دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 راهنماى پاکسازى وشستشو و طريقه ضد عفونى مرغدارى
 

راهنماى پاکسازى وشستشو و طريقه ضد عفونى مرغدارى

الف : شستشو و ضدعفونى کردن سالن هاى مرغدارى
مرحله 1 – تخليه کود حاصل و حمل و نقل آن با توجه به دستورالعمل (بخشنامه شماره 29771 – 19/7/74) سازمان دامپزشکى کشور بايد انجام پذيرد .
مرحله 2 – پاکسازى سالن ها در محوطه مرغدارى از بقاياى کود و پر و لاشه و ساير بقاياى آلود کننده از دور قبل صورت پذيرد .
مرحله 3 – کليه تجهيزات و لوازم از قبيل دانخورى ، آبخورى و غيره . . . از سالن ها خارج و جهت شستشو و ضد عفونى به محوطه خارج از سالن منتقل شود .
مرحله 4 – با استفاده از آب گرم (با فشار قوى) کليه قسمتهاى سالن ها از قبيل کف – سطوح داخلى و خارجى ديوارهاى سالن – پشت بام و ساير تاسيسات (کارخانه تهيه دان- انبارها – دفتر کار – اتاق نگهبانى و . . . ) در مرغدارى از کود – پر – و گرد خاک کاملا پاکيزه شود .
مرحله 5 – شستشوى بعدى با استفاده از ديتر جنت ها (صابون مايع – محلول هاى پاک کننده و . . . ) انجام گيرد و سپس با آب گرو و فشار مناسب کليه قسمت ها پاکيزه شود .
مرحله 6 – تعمير و مرمت هر گونه منفذ و بر طرف کردن خرابى هاى موجود در سطح سالن ها و ساير تاسيسات و رفع پارگى هاى تورى پنچره ها در اين مرحله الزاميست .
مرحله 7 – شعله دادن کف و ديوارهاى سالن از داخل و خارج تا ارتفاع 5/1 متر .
مرحله 8 – ضدعفونى کليه سطوح (کف – سقف – ديوارها – پشت بام ) با توجه به پيشنهادات مندرج در جداول 1 و 2 .
مرحله 9 – نظارت و ضدعفونى سيستم تهويه و سيستم هاى برق با توجه به بند 7 .
مرحله 10 – لايروبى و شستشو و ضد عفونى سيستم فاضلاب با توجه به بند 7 .
مرحله 11 – پس از پايان مرحله 9 کليه درب ها و پنجره هاى سالن ها و ساير تاسيسات تا ضدعفونى نهايى پس از نصب لوازم و تجهيزات از ورود احتمالى موش و بايد بسته شوند تا يا افراد غير مسئول بايد بسته نگهداشته شود .
ب – شستشو و ضد عفونى لوازم و تجهيزات
مرحله 1 – کليه لوازم و تجهيزات مرغدارى از قبيل دانخورى و آبخورى و آنهايى که قابل شستشو مى باشند به خارج از سالن ها منتقل شود و بايد در مرحله اول در آب گرم غوطه ور گردند .
مرحله 2 – لوازم فوق را مجددا با آب گرم و برس شسته و سپس با ماده ضدعفونى کننده مؤثر به مدت دو ساعت غوطه ور و ضدعفونى گردند و متعاقبا با آب تميز آب کشيده شود

ج : پاکسازى و شستشو و ضدعفونى محوطه
مرحله 1 – سطوح آسفالته و بتونى محوطه مرغدارى پس از شستشو سالن ها با آب فشار قوى بايد کاملا تميز شود .
مرحله 2 – کليه سطوح مطرح شده در مرحله 1 و همچنين سطوح خاکى و . . . بايد شعله داده شوند .
مرحله 3 – اسپرى ماده ضدعفونى کننده با توجه به مواد ضدعفونى کننده مؤثر بر روى سطوح اعم از آسفالت شده و بتونى و شنى و خاکى الزاميست .
مرحله 4 – آهک پاشى سطوح غير قابل شستشو محوطه مرغدارى پس از انتقال لوازم و تجهيزات مرغدارى به داخل سالن ها با آب آهک تازه انجام پذيرد .
مرحله 5 – تامين محلول ضدعفونى کننده در حوضچه هاى ضدعفونى در مدخل درب ورودى مرغدارى و سالن ها پس از شستشو و ضدعفونى سالن هاى الزاميست .

د : شستشو و ضدعفونى شبکه آبرسانى
1 – کليه شبکه آبرسانى محتوى آب آشاميدنى طيور تخليه و لايروبى و شستشو و تميز شود .
2 – مخازن و لوله ها با محلول ضدعفونى کننده پر گرديده و پس از 24 ساعت محلول تخليه و سپس سيستم با آب تميز شستشو داده شود .
ه : استفاده از فرمالين جهت ضدعفونى
1 – استفاده از لباس کار – ماسک و دستکش مناسب در زمان استفاده از فرمالين ضرورى است .
2 – قبل از شروع استفاده از فرمالين بايد کليه پنجره ها و هواکش ها و کليه نقاطى که امکان خروج گاز از آنها وجود دارد بسته شوند .
3 – پس از قرار دادن کليه وسايل و تجهيزات و ملزومات مورد نياز دوره پرورش در داخل سالنها نسبت به توزيع بستر مناسب و سالم به نحوى که در مسير رفت و آمد قرار نگرفته باشد اقدام و متعاقبا نسبت به گاز دادن اقدام شود .
4 – در صورتى که جهت ضدعفونى سالن ها از ترکيب پرمنگنات و فرمالين استفاده شود به ميزان حداقل 10 گرم پرمنگنات و 20 سانتى متر مکعب فرمالين براى هر متر مکعب لازم مى باشد . حداقل درجه حرارت سالن کمتر از 25 درجه سانتى گراد و رطوبت نسبى 65 درصد باشد .