دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 نکات ضرورى در انجام واکسيناسيون Precautions
 

نکات ضرورى در انجام واکسيناسيون Precautions

1 – قبل از مصرف واکسن حتما بايد از سلامت گله اطمينان حاصل کرد .
2 – در روش آشاميدنى لازمست آبخورى ها را با آب فاقد مواد ضد عفونى کاملا شسته و تميز کرد و تعداد آنها نيز کافى باشد و حتى المقدور تعدادى آبخورى اضافى در نظر گرفته شود .
3 – جهت رقيق نمودن واکسن لازمست از آب مقطر ، آب آشاميدنى فاقد املاح ، کلر و مواد ضد عفونى کننده ديگر ، آب جوشيده سرد شده و يا سرم فيزيولوژى 5/8 درصد استفاده کرد و درجه حرارت آب مصرفى مى بايستى حدود 23 درجه سانتى گراد در نظر گرفته شود و PH آن برابر 7 باشد .
4 – قبل از محلول کردن واکسن طيور را به مدت 4 – 2 ساعت (بسته به سن و به فصل سال) تشنه نگهداريد .
5 – آب محتوى واکسن مى بايد خنک و در عرض دو ساعت توسط طيور آشاميده شود .
6 – اضافه کردن شير خشک (بدون چربى) به نسبت 5/2-2 گرم در ليتر در آب مصرفى همچنين از شير معمولى بدون چربى يا کم چربى به نسبت 10-15 درصد مى توان استفاده کرد . اضافه کردن شير سبب حفظ و ماندگارى ويروس واکسن مى شود .
7 – جهت واکسيناسيون به طريقه قطره چشمى و يا تزريقى نياز به افراد آموزش ديده و به تعداد کافى مى باشد .
8 – جهت واکسيناسيون به طريقه آشنايى تجويز واکسن در طول ساعات سردتر روز بايد مورد نظر قرار گيرد .
9 – واکسن هاى کشته (vac Inactivated (را قبل از مصرف و در خلال واکسيناسيون بخوبى تکان دهيد .
10 – سر سوزن مورد استفاده بايد تميز و عارى از آلودگى باشد .
11- فلاکن محتوى واکسن را قبل از مصرف مدتى در درجه حرارت اطاق 20C) و(+18C نگهداشته سپس اقدام به واکسيناسيون نماييد .
12 – در روش اسپرى مطمئن باشيد که گله مورد نظر عارى از آلودگى مايکوپلاسمايى و ساير بيمارى هاى تنفسى باشد .(PPLO)