دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 کنترل بيمارى تاج آبى(هيستومونيازيس)
 

کنترل بيمارى تاج آبى(هيستومونيازيس)

محققين دردانشگاه جورجيا ايالات متحده تلاش هاى غيرموفقيت آميزى جهت کنترل بيمارى تاج آبى ) Black head ( درجوجه ها به وسيله داروهاى ضدکوکسيديوز انجام داده اند. بيمارى هيستومونيازيس به خوبى شناخته شده است که سبب تلفات شديد دربوقلمونها مى شود. ولى به نظر نمى آيد که مشکل عمده اى رادرپولت هاى مادرجوجه هاى گوشتى و پولت هاى تخمگذار ايجاد نمايد. علت مرگ ومير، حرکت و مهاجرت عامل بيمارى زا Histomoniasis meleagris ازسکوم به سمت کبد و تخريب کبد مى باشد. مطالعات قبلى نشان داده اند که ضايعه درصورت وجود عامل کوکسيد ياتشديد مى يابدو لذا به طور مشابه چندين آزمايش توسط هردوعامل بيماريزا انجام گرفته شده است. برخى از داروهاى آنتى بيوتيک و ضدکوکسيديوز اثرات سودمندى دربهبود پرندگان مبتلا داشته اند، ولى ضايعات کبدى مرتبط به اين بيمارى کاهش نيافت. ميزان بالاى برخى از داروها، ضايعات کبدى راکاهش داد ولى اثر سودمند ديگرى نشان نداد. گرچه دانشمندان نتوانسته اند درمورد اين اثرات توضيحى بدهند بااين وجود، فقط نيکاربازين به ميزان 0125/0% درخوراک به طور بارزى ضايعات کبدى را کاهش داد.