دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 بررسى وضعيت بيمارى نيوکاسل در مرغداريهاى استان خراسان
 

بررسى وضعيت بيمارى نيوکاسل در مرغداريهاى استان خراسان

سومين سمينار بهداشت وبيماريهاى طيور
ويروس نيوکاسل يکى از اعضاء خانواده پاراميسکو ويريده ميباشد. اين خانواده به دو تحت خانواده به نامهاى پاراميکسوويريته وينموويرينه تقسيم ميشود که در تحت خانواده اول سه جنس پاراميسکو ويروس قرار مى گيرد. ويروس نيوکاسل داراى ويريون استوانه اى يا پلى مورفيک بوده که نوکلئوپسيد آن با تقارن مارپيچى چپ گرد ميباشد. نمونه گيرى از گله هاى مشکوک به بيمارى نيوکاسل گرفته مى شود. علائم بالينى شامل تلفات بالا، اشکال در تنفس، اسهال سبز رنگ، انقباضات کلونيک و لرزش عضلانى، پيچش گردن، بى ميلى و بى حالى، ادم بافتهاى اطراف چشم و صورت، فلجى ساق پا، سرفه و نفس نفس زدن، کاهش اشتها، کاهش توليد و کيفيت تخم مرغها مى باشد. علائم کالبدگشايى شامل جراحات هموراژيک روده، خونريزى روى فوليکولهاى لمفاوى در محل دو شاخه شدن روده کور، خونريزى روى غدد پيش معده و چربيهاى اطراف قلب، ضايعات و وجود ترشحات در سوراخهاى بينى، حنجره و ناى و ضايعات عصبى بودند. نمونه هاى مورد نظر شامل سه بافت مغز، ريه و طحال بودند که در سه لوله جداگانه حاوى محلول HBSS (جهت نگهدارى و انتقال ويروس) و هر لوله حاوى 7-10 نمونه از بافت مورد نظر از طيور مشکوک در شرايط تقريباً استريل جداسازى و قرار گرفته بودند. لوله ها پس از ثبت مشخصات تا زمان انجام آزمايشات جداسازى ويروس در 0C 70 – قرار گرفتند. نمونه ديگرى که از گلوله هاى مشکوک گرفته شده، نمونه خون است که از حدود 10-15 پرنده نمونه اخذ و پس از جداسازى سرم، بصورت جداگانه در لوله هاى ايندروف جمع آورى و جهت آزمايش HI تا زمان آزمايش در 0C20- نگهدارى مى شوند. تمام نمونه ها، قبل از تلقيح به مدت يکشب در 0C40 و يا 2 ساعت در دماى اتاق قرار گرفته و سپس بافتها و ارگانهاى مربوطه هموژنيزه مى گردد. سپس بافتها و ارگانهاى مربوطه هموژنيزه مى گردد. سپس سوسپانسيون آماده شده در g100 به مدت 10-20 دقيقه سانتريفوژ شده و از قسمت روئى به ميزان 0/1-0/2 ميلى ليتر در داخل حفره آلانتوئيک پنج تخم مرغ جنين دار SPF9-10 روزه تلقيح مى گردد. تخم مرغهاى تلقيح شده در 0C37 قرار گرفته و بطور مرتب Candling گرديده و کليه تخم مرغهاى حاوى جنين هاى تلف شده و نيز ساير تخم مرغها پس از 5-7 روزانکوباسيون در 0C40 قرار مى گيرد و در نهايت مايع آمينوتيک و آلانتوئيک از نظر وجود فعاليت آگلوتيناسيون بررسى مى گردد. به طور معمول، مايعاتى ک هاز نظر آگلوتيناسيون مثبت هستند، بايد عارى از باکترى باشند. در صورت وجود آلودگى باکتريايى بايستى از فيلتر 45/0 ميشود. فعاليت آگلوتيناسيون مى تواند در اثر پااراميکسوويروسهاى طيور و يا توسط يکى از 13 تحت تيپ ويروس آنفولانزاى A ايجاد گردد. سپس با استفاده سرمهاى اختصاصى تأييد وجود ويروس نيوکاسل و عدم وجود ويروس آنفولانزا صورت مى گيرد. در اين بررسى از مجموع 16 مورد گزارش موارد مشکوک به بيمارى نيوکاسل در گله هاى مرغهاى گوشتى، تخمگذار و بومى، پس از کالبدگشايى و نمونه گيرى از بافتهاى مختلف آزمايشات مربوطه جهت تعيين تيتر سرمى HIو جداسازى از بافت صورت گرفت که مجموعاً از 13 مورد ويروس با موفقيت جداسازى گشته است بنابراين خراسان يکى از استانهاى نسبتاً آلوده به بيمارى نيوکاسل ميباشد.