دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 راه اندازى روش نوين ملکولى PCR
 

راه اندازى روش نوين ملکولى PCR

براى تشخيص زود هنگام و قطعى مايکوپلاسما گالى سپتيکوم و سنيويه براى اولين بار در کشور عفونت مايکوپلاسما در سطح جهان به علت بروز خسارات اقتصادى قابل توجه در فارم هاى پرورشى اجداد مادر و گوشتى مرغ و بوقلمون از اهميت بالايى برخوردار است .
مراکز بين المللى کنترل بيماريهاى طيور تلاش فراوانى در جهت ريشه کنى عفونت مايکوپلاسما در فارم هاى اجداد و مادر نموده اند ولى در بسيار از کشورها از جمله ايران همچنان مايکو مايکوپلاسموزيس و زيان هاى ناشى از آن به عنوان يک معضل جدى باقى مانده است از بين گونه هاى مختلف مايکوپلاسما چهار گونه مايکوپلاسما گالى سپتکيوم (عامل عفونت مزمن تنفسى CRD در جوجه هاى مرغ و نيز سينوزيت مزمن در بين بوقلمون ها) مايکوپلاسما سينوويه (عامل عفونت ساب کلينيکيال دستگاه فوقانى و تنفسى و نيز عامل ايجاد سينوزيت در جوجه هاى مرغ بوقلمون) مايکوپلاسما هله آگريدس (عامل بروز لزيون هاى اوليه در کيسه هاى هوايى تخم هاى جنين دار بوقلمون که نهايتا باعث کاهش جوجه آورى و همچنين ضعف عمومى جوجه ها مى شود) از ديگر گونه ها از لحاظ اقتصادى در ايجاد ضرر و زيان در فارم هاى پرورش طيور صنعتى مهم تر مى باشد از آنجا که وقوع عفونت همزمان گونه هاى مختلف مايکوپلاسما در يک ميزبان وجود دارد لذا مجموعه اى از علائم کلينيکى گله ها قبلا قابل مشاهده است .
دستيابى به تشخيص سريع ، دقيق قطعى مايکوپلاسما با توجه به اهميت اقتصادى آن براى مسوولين بهداشتى و دامپزشکان فارم هاى مادر و اجداد اهميت فراوانى دارد زيرا تشخيص زود هنگام و قطعى مى تواند مديريت بهداشتى فارم را در حفظ سلامت عمومى گله جلوگيرى از پيشرفت بيمارى و انتخاب سياست هاى درمانى مناسب يارى نمايد .
در حال حاضر دو روش سرولوژى را پيدآگلوتيناسيون والايزا براى بررسى مايکوپلاسما در طيور صنعتى مورد استفاده مى شود . از آنجا که تست هاى سرولوژى به علت پديده تداخل متقابل با گونه هاى ديگر مايکوپلاسما و همچنين حضور فاکتورهاى غير اختصاصى متغير در سرم ، حساسيت و اختصاصيت کافى در تشخيص سويرهاى مايکوپلاسما را ندارند و بعضا باعث بروز جواب هاى مثبت کاذب مى شوند لذا جداسازى و کشت مايکوپلاسما على رغم زمان بر بودن و سخت رشد بودن مايکوپلاسما در محيط آزمايشگاهى به عنوان روش قطعى تاييد نهايى مايکوپلاسماى طيور مورد استفاده قرار مى گرفت . در چند سال اخير با ابداع روش مولکولى PCR اين تکنيک به عنوان اصلى ترين روش در تشخيص قطعى مايکوپلاسما مورد استقبال مديران بهداشتى فارم هاى صنعتى قرار گرفته است روش PCR از تکنولوژى مهندسى ملکولى بهره گرفته که از نظر اصول علمى مشابه با همانند سازى DNA در داخل سلول مى باشد به طورى که قطعه خاصى از DNA به طور آنزيماتيک همانند سازى مى گردد تا ميزانى که بتوان محصول را با روش هايى همچون الکتروفورزد در ژل آشکار نمود در اين روش مى توان ژن ويرولان عامل پاتوژن را براى تکثير انتخاب نمود و در نتيجه با يک آزمايش سوير پاتوژن يا آپاتوژن را نيز مى توان تشخيص تفريقى دار براى دستيابى به جواب قطعى وجود عفونت مايکوپلاسما در طيور فقط حضور چند کپى از ژن مورد نظر کافى است تا به وسيله سوآپ از ناى برداشته شود و در اثر تکثير متوالى نتيجه قطعى حاصل گردد از طرف ديگر از آزمايش PCR نتيجه مثبت مايکوپلاسموزيس در همان روز اول عفونت حاصل مى شود که در مقايسه با روش هاى سرولوژى حداقل 2 تا 3 هفته زودتر مى توان به نتيجه قطعى دست يافت . از آنجا که تشخيص همزمان چند سويه مايکوپلاسما در طيور بسيار حايز اهميت است لذا در روش هاى جديد PCR به نام Multiplex PCR گونه هاى مختلف مايکوپلاسما به طور همزمان شناسايى مى گردند .