دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 نکرو تيک
 

نکرو تيک

نوعى بيمارى انفرادى در ماکيان و بوقلمون است که در مناطق مختلفى از جهان در پرورش طيور صنعتى گزارش شده است .
عامل بيمارى :
عامل بيارى ، باکترى کلستريديوم پروفرنژنس است اين باکترى از دسته باکتريهاى بى هوازى و گرم مثبت مى باشد و به طور معمول در روده هاى بزرگ و روده ى کور طيور سالم وجود دارد که در شرايط خاص خود را به روده باريک رسانده و توليد توکسين يا سم مى کند . توکسين ايجاد شده توسط اين باکترى باعث نکروز بافت مخاطى روده ها مى شود و سم از طريق مدفوع دفع مى شود با کترى در مدفوع ، غذا ، بستر ، خاک و محتويات روده يافت مى شود .
علائم بالينى ، وقوع بيمارى :
بيمارى آنتريت نکروتيک در جوجه هاى گوشتى در سنين 6-2 هفتگى ممکن است روى دهد بيمارى تورم روده نکروتيک توام با بيمارى کوکسيد يوز نيز گزارش شده است عوامل ديگرى که مى تواند باعث بروز بيمارى تورم روده نکروتيک شود عبارتند از :
1- تغيير ناگهانى کيفيت يا کميت جيره غذايى که باعث افزايش جمعيت باکتريها در روده ، مخصوصا کلستريديوم پر فرنژنس مى شود .
2- تخريب مخاط روده ها بوسيله عوامل پاتوژن ، مثل سالمونلا و کوکسيديا .
3- تغيير ph روده از اسيدى به قليايى به دليل جيره با فيبر بالا يا بستر خوارى .
4- عدم ضد عفونى کامل سالن و تجهيزات بين دو دوره ى پرورش .
دوره بيمارى تورم روده نکروتيک بين 5-10 روز است و مرگ و مير آن بين 2 تا 50 درصد مى باشد .بيمارى به سرعت پيشرفت مى کند و گاهى مرگ و مير بدون علائم بالينى در سطح گله وجود داشته و فقط پرندگان تلف شده در سالن يافت مى شوند .
نشانه هاى عمده ى بيمارى عبارتند از : اسهال ، ژوليدگى پرها ، از دست دادن آب بدن ، کاهش اشتها ، بيحالى ، عدم تمايل به حرکت کردن و مدفوع خونى .
علائم کالبد گشائى :
کبد ، متورم ، پرخون و داراى لکه هاى نکروزى 2-3 ميلى مترى مى باشد و روده هاى باريک : متسع و ديواره آن ضخيم ، پرخون و داراى لايه نازک سبز يا زرد رنگ مى باشد و لاشه خشک و سفت مى شود .
تشخيص :
تشخيص بيمارى بر اساس جراحات مشخص در کالبد گشائى و جدا کردن باکترى صورت مى گيرد . ديواره روده بسيار نازک و به سهولت پاره مى شود . اين بيمارى را بايد از بيماريهايى : مثل کوکسيد يوز و تورم روده قرحه اى تفريق نمود .
کنترل و درمان :
جهت کنترل بيمارى ورم روده نکروتيک بايد از بيماريهايى مثل کوکسيديوز ، سالمونوز و عفونت هاى روده با عوامل ديگر جلوگيرى نمود همچنين در اين راستا نبايد جيره را به طور ناگهانى تغيير داد . جهت درمان از داروهايى مانند با ستيراسين ، پنى سيلين ، اريترومايسين ، تترا سايکلين ، ويرجنا مايسين ولينکومايسين مى توان بهره برد .