دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 نگاهى اجمالى به بيمارى مارک
 

نگاهى اجمالى به بيمارى مارک

با اينکه بيش از 85 سال از اولين گزارش بيمارى مارک مى گذرد. هنوز اين بيمارى از جمله مشکلات صنعت مرغدارى در اغلب کشورها مى باشد. اين بيمارى تمام ماکيان را مبتلا مى سازد و عامل ويروسى دارد. از ويژگى هاى اين بيمارى فلج پاها و بال ها است که در شکل حاد بيمارى همراه با تومور غدد تناسلى، ماهيچه ها، پوست و ساير اندام هاى استثنايى مى باشد. عفونت در اين بيمارى در چند هفته اول زندگى از راه دستگاه تنفس که تنها راه انتقال بيمارى است ايجاد مى شود. ويروس بيمارى در اندام هايى مثل طحال و تيموس منتشر مى گردد که موجب تضعيف سيستم ايمنى پرنده مى گردد که اين امر عواقب جدى به همراه دارد که از خود عوارض بيمارى مارک مهمتر مى باشد. زيرا موجب افزايش حساسيت به بيمارى هاى ديگر و عمل نکردن واکسن هاى بعدى خواهد شد. ويروس اين بيمارى در شرايط خشک ماهها زنده مى ماند و دماى زير صفر را به خوبى تحمل مى کند اين ويروس تقريباً در تمام دوره زندگى پرندگانى که پس از ابتلا به بيمارى جان سالم بدر برده اند و همچنين از پرندگان واکسينه شده از راه اپى تليوم فوليکولهاى پر دفع مى شود. عمده ترين روش انتقال اين ويروس از طريق هوا مى باشد. البته لازم به ذکر است که ويروس بيمارى مارک از طريق تخم مرغ منتقل نمى شود. بروز اين بيمارى به اشکال مقتضى ممکن است ظاهر شود از آن جمله است: ا‌لف- شکل کلاسيک بيمارى: در اين شکل، بيمارى در 2 تا4 ماهگى بروز مى کند و با فلج نامتقارن مشخص مى شود به صورتى که يکى از پاها به طرف جلو کشيده و پاى ديگر در زير بدن نگه داشته مى شود. گهگاهى هم اعصاب گردنى درگير مى شوند در اين حالت مرغ گردن خود را کشيده و سيخ نگه مى دارد. درگيرى اعصاب ناحيه سينه و دستگاه تنفس منجر به ظهور نشانه هاى تنفسى و درگيرى اعصاب دستگاه گوارش منجر به ظهور نشانه هاى تنفسى و درگيرى اعصاب دستگاه گوارش منجر به بروز انباشتگى چينه دان، اسهال و از دست دادن وزن مى شود. تلفات در اين شکل از بيمارى متغير است ولى به ندرت از 10 تا 15% تجاوز مى کند. ب-فلج زود گذر: در اين شکل بيمارى فلج ناگهانى بخصوص در ناحيه پاها و گردن ظاهر مى شود. بيمارى در حدود سن 5 هفتگى ظاهر مى شود و به ندرت در مرغ هاى مسن و بالغ ديده مى شود. ج- شکل چشمى: بيمارى فقط در پرندگان بالغ بروز مى کند. عنبيه که معمولاً رنگ نارنجى روشن دارد به رنگ خاکسترى درمى آيد. مردمک ها شکل بى قاعده پيدا مى کند، پرنده کور مى شود ولى در صورتى که آب و دان در دسترس پرنده قرار گيرد و قادر به پيدا کردن آنها باشد نمى ميرد. د- شکل حاد بيمارى: اين شکل بيمارى در سنين پايين نيز مى تواند بروز کند ولى اکثراً در سنين 10 تا 20 هفتگى مشاهده مى شود و در بعضى اوقات تا سن 50 الى 60 هفتگى هم بيمارى ادامه پيدا مى کند. اين شکل بيمارى در حال حاضر معمول ترين شکل بيمارى است که با تلفات بالا تا حدود 30% حتى در گله هاى واکسينه شده همراه است. تلفات ممکن است تا 80% برسد. در اين شکل از بيمارى پرنده رنگ پريده وپژمرده به نظر مى رسد و وزن از دست مى دهد و بعد ازچند هفته تلف مى شود. در گله آلوده به اين شکل بيمارى معمولاً درصد توليد 5% پايين ترازحد استاندارد است. در اين شکل از بيمارى خيلى از پرندگان بدون نشانه و به طور ناگهانى مى ميرند در حالى که تعدادى ديگر قبل از مرگ کسل به نظر مى رسند و ياممکن است نشانه ها قدمى شبيه شکل کلاسيک از خود نشان دهند. پيش گيرى و کنترل بيمارى از طريق واکسيناسيون جوجه هاى يکروزه بهترين روش پيشگيرى است. معلوم گرديده که واکسن مارک تنها از بروز تومورها و فلجى بيمارى مارک پيش گيرى نموده و نمى تواند از مبتلا شدن پرندگان به ويروس مارک جلوگيرى نمايد. بنابراين رعايت معيارهاى بهداشتى از طريق مديريت خوب و در نتيجه در تماس قار نگرفتن طيور با ويروس از اهميت ويژه اى در جلوگيرى از بيمارى برخوردار است. رعايت مسائل تهويه براى دور کردن ذرات پرآلوده به ويروس در محيط جايگاه نيز در اين زمينه قابل ذکر است.
ابرار اقتصادى