دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 بيمارى هاى کليوى
 

بيمارى هاى کليوى

 

 1- نفروپاتى جوجه هاى جوان : بروز تلفات به ميزان 5 درصد در ميان جوجه هاى جوان حتى در جوجه هاى يکروزه با ضايعات کليوى و نقرس احشايى مشاهده مى گردد علت مولد اينگونه تلفات تابه حال شناخته نشده است ولى به نظر مى رسد که کمبود ويتامين A و تغييرات ناشى از آن در کليه ها و گاهى کمبود پروتئين جيره غذايى مرغان مادر در بروز اين عارضه نقش دارند و در کالبد گشايى ، رسوب درکليه ها و نقرس احشايى قابل مشاهده است .

2- عارضه محروميت از آب

در بين گزارش هاى اثرات پاتولوژيکى محروميت از آب به مدت طولانى ، اختلاف نظرهايى وجود دارد و بروز اين عارضه به دنبال بيماريهاى کليوى که موجب نقرس احشايى مى گردند گزارش گرديده است ولى يافته هاى بافت شناسى اين موضوع را تائيد نمى کند در مطالعات ميکروسکوپيک تغييرات کليوى در اين عارضه چندان مشخص نيست و فرضيه مشابه بودن اين گونه ضايعات با تغييرات کليوى ناشى از بيماريهاى پولتها و بيمارى گامبورو چندان قابل قبول به نظر نمى رسد .

3- نقرس احشايى

تاکيد اين نکته خيلى ضرورى به نظر مى رسد که نقرس احشايى بيانگر نارسايى شديد کليوى بوده و خود آن به عنوان يک بيمارى تلقى نمى شود بديهى است در پرندگان ، محصول دفعى متابوليسم پروتئين ها به صورت اسيد اوريک مى باشد سپس اختلال دراعمال لوله هاى کليوى به سرعت موجب افزايش اوره خون گرديده و به دنبال آن کريستال هاى اورات در سطح سروزى اعضا محوطه صدرى ، بطنى ، غشاهاى سينوويال مفاصل وغلاف تاندونها رسوب نموده و نهايتاً نقرس احشايى پديدار مى گردد . البته نارسايى اعمال لوله هاى کليوى ممکن است درارتباط با ضايعات اوليه ى لوله ها يا ناشى از فشار حاصل از انسداد حالبها و شاخه ها ى آنها باشد در آثار کالبد گشايى بسته به نارسايى متفاوت بوده ولى اکثراً تورم کليه ها به همراه تجمع اورات در کليه ها ، پريکارد وعضله قلب ، کپسول کبدى وريه ها قابل مشاهده است .

4- نفريت Nephritis

اين واژه بيانگر آماس و تورم نفرونهاى کليه است که با التهاب مويرگهاى گلومرول کليه مشخص شده و به صورت حاد يا مزمن بروز مينمايد و شامل گلو مرولونفريت ، نفريت انترستيتال و پيلو نفريت مى باشد .

الف – گلومرولونفريت

اين عارضه اگر چه به طور وسيع رخ مى دهد ولى ظاهراً از نظر اقتصادى مشکل خاصى را ايجاد نمى کند و به علت اختصاصى نبودن علائم بالينى و ضايعات کالبد گشايى اين بيمارى اکثرا غير قابل تشخيص است مگراينکه تغييرات گلومرولها در جراحات ريزبينى خيلى شديد باشد اين عارضه مى تواند به دنبال سموم آفلاتوکسين و يا برخى از عفونها به طور ثانويه ايجاد شود .

ب – نفريت انترستيتال

يا نفريت همراه با فازايش بافت بين نسجى و ضخامت ديواره عروق کپسول مالپيگى ، اين عارضه اکثراً درنفريت حاصل از برونشيت عفونى IB با بزرگ شدن کليه ها ، رنگ صورتى و رگه رگه شدن حاصل از رسوب اورات در جوجه هاى جوان مبتلا به سويه هايى از ويروس برونشيت عفونى که به کليه ها تمايل دارند يا در اثر برخى از سويه ى واکسن ها مشاهده مى شود تجمع سلولهاى التهابى به ويژه در ناحيه ميانى خيلى برجسته است و بخشهايى از لوله هاى کليوى که دچار ضايعات دژنراتيو و نکروز شده اند بيانگر مراحل حاد بيمارى مى باشد ودر طيور بهبود يافته اين گونه ضايعات بتدريج به تجمع محدود لنفوسيتها تبديل شده و ضايعات لوله ها ترميم پيدا مى کنند و اين امر بيانگر آن است که کليه هاى جوجه هاى جوان در مقابل عفونت اوليه مقاومت کرده اند وبه دوران رشد باقى مانده و تنها حساسيت اين گونه پرندگان به عفونت و استرس ها افزايش يافته و ممکن است منجر به تشکيل سنگهاى ادرارى شود .

ج – پيلونفريت ( آماس کليه و لگنچه )

اين عارضه در سال هاى گذشته بيشتر در مرغان تخمگذار ديده مى شود علت بيمارى ناشناخته است برخى از مولفين اين عارضه را به عنوان نفريت انترستيتال طبقه بندى نموده اند زيراواکنشهاى داخل لوله هاى کليوى نسبتا برجسته است درمراحل حاد بيمارى ، کليه ها به شدت متورم به رنگ صورتى و رگه رگه شدن حاصل از رسوب اورات درجوجه هاى جوان مبتلا به سويه هايى از ويروس برونشيت عفونى که به کليه ها تمايل دارند يا در اثر برخى از سويه ى واکسن ها مشاهده مى شود تجمع سلولهاى التهابى به ويژه در ناحيه ميانى خيلى برجسته است و بخشهايى از لوله هاى کليوى که دچار ضايعات دژنراتيو و نکروز شده اند بيانگر مراحل حاد بيمارى مى باشد و در طيور بهبود يافته اين گونه ضايعات بتدريج به تجمع محدود لنفوسيتها تبديل شده وضايعات لوله ها ترميم پيدا مى کنند و اين امر بيانگر آن است که کليه هاى جوجه هاى جوان درمقابل عفونت اوليه مقاومت کرده اند به دوران رشد باقى مانده و تنها حساسيت اين گونه پرندگان به عفونت و استرس ها افزايش يافته و ممکن است منجر به تشکيل سنگهاى ادرارى شود .

5- نفروز

اين واژه به بيمارى کليوى خصوصاً آنهاييکه با ضايعات پارانشيم کليه ها همراه باشد اطلاق مى گردد که در آثار کالبد گشايى کليه ها غالبا به طيور يکسان رنگ پريده و متورم مى باشند و گاهى نيز ممکن است بسته به عامل مولد وميزان ضايعات تغييراتى ديده شود به نظر مى رسد که سمومى آلى به تنهايى يا به همراه سموم معدنى قادر به ايجاد نفروز باشند .

6- سنگهاى ادرارى

در حال حاضر اين عارضه به عنوان يکى از شايعترين موارد نارسائيهاى کليوى در طيور تخمگذار محسوب ميگردد البته اين عارضه از بيمارى پولتها و پيلونفريت متمايز بوده و غالبا در 50 درصد موارد به عنوان عامل مرگ مرغان تخمگذار در دوران توليد تلقى مى گردد از ضايعات عمدى اين عارضه اتساع حالبها به علت تشکيل شدن سنگ ها به همراه تحليل نامتقارن بافت کليوى که گاهى موجب ناپديد شدن اين ارگان و بروز نقرس احشايى مى گردد محسوب مى شود و تحليل شديد اين ارگان ، فيبروز بينابينى ، اتساع لوله هاى کليوى و رسوب در آنها به همراه تخريب اندک با التهاب کم مشاهده مى گردد اگر چه عامل مولد اين عارضه ناشناخته مانده است ولى محروميت از آب ، بيش از اندازه بودن ميزان کلسيم جيره غذايى دراثناى دوره پرورشى ، عفونت برونشيت عفونى ياحتى واکسيناسيون ، با ويروس برونشيت عفونى را در تشکيل شدن سنگهاى ادرارى موثر قلمداد ميکنند ولى هنوز ميزان نقش آنها چندان مشخص نشده است.

7- نفروپاتى تغذيه اى :

الف – کمبود ويتامين مطالعه نفروپاتى تغذيه اى در ماکيان منجر به توصيه بکارگيرى غذاهاى سبز جهت جلوگيرى از اين عارضه گرديده است پرندگان جوان که در معرض کمبود ويتامين A قرار گرفته اند معمولا درعرض 3 هفته تلف مى شوند ودر کالبد گشايى اين گونه پرندگان رسوب اورات در آزمايش هاى ريز بينى بدن به همراه اتساع حالبها دراثر تجمع اورات در داخل آنها ديده مى شود .

ب – سستى و بيحالى ناشى از سديم : عقديده بر اينست که مسموميت نمکى موجب نارسائى شديد کليوى و نقرس احشايى مى گردد مصرف بيش از اندازه سديم کلرايد براى ماکيان سمى است بنابراين بکارگيرى اين ماده غذايى اشتها آور در آب آشاميدنى به مقدار فراوان موجب بروز نارسائى در سيستم قلبى – عروقى مى شود و ضايعات کليوى شبيه به گلومرولواسکلروزيس استعمال بيش از اندازه سديم در جيره غذايى موجب ضايعات کليوى شديد در ماکيان جوان مى گردد درحقيقت فرم حاد نارسائى کليوى به همراه نقرس احشايى و نهايتا مرگ به سرعت اتفاق مى افتد و در کالبد گشايى حالبهاى کليوى با اورات انباشته ى شديد ديده مى شود مکانيسم حقيقى اينگونه ضايعات اگر چه شناخته است ولى به نظر مى رسد که در رابطه با عدم بالانس بودن سديم و پتاسيم باشد زيرا اکثرا در موقع اضافه کردن پتاسيم به جيره عارضه مشاهده مى گردند ظاهراً سديم براى نفرونها سمى است به ويژه اگر به صورت آنيونهاى متابوليزه از قبيل سيترات ، استات ، بى کربنات ، مونوکلوتامات و غيره استعمال شوند .

ج – نفروپاتى ناشى از کلسيم : اگر کلسيم به ميزان 3 درصد بجاى ميزان طبيعى 6/0 – 10 درصد در جيره غذايى در نظر گرفته شود ضايعات کليوى بروز کرده و سرانجام دراثر نارسائى شديد کليه ها و نقرس احشايى مرگ فرا مى رسد فيبروز بينابينى و رسوب اورات د رکليه ها و سنگهاى آهکى در حالبها به همراه تحليل برجسته کليه ها مشاهده مى شود .

8- بيمارى پولتها : يا مونو سيتوز طيور يا بيمارى تاج آبى : اين عارضه در گذشته مسول خسارات فراوان در گله هاى تخمگذار شناخته شده است اگر چه فاکتورهاى محيطى ، عوامل تغذيه اى و عوامل بيماريزا در بروز اين بيمارى ناشناخته مانده است در فرم حاد ، پيلونفريت حاد مشاهده مى گردد اين عارضه را بايد از پيلونفريت حاد حاصل از برونشيت عفونى تشخيص تفريقى داد .

 

مجله صنعت طيور قم – دکتر محمد ابدالى نيا