دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 کاربرد فرمالدئيد در مرحلة هچر
 

کاربرد فرمالدئيد در مرحلة هچر

 

براى انجام عمل ضدعفونى، گازدهى با فرمالدئيد از نظر هزينه انتخاب مناسبى مى باشد.
با وجود اين استفاده از دز زياد فرمالدئيد سلامتى انسان را به خطر مى اندازدکه بايد از يکسرى برنامه هاى پايةراهنما براى استفادة مطمئن و مؤثراز آن پيروى نمود.

يکى از مهمترين مشکلات در صنعت مرغدارى آلودگى باکتريايى پوستة تخم مرغ است که اين عامل امکان انتقال بيمارى به قسمت داخل تخم مرغ را فراهم نموده ، باعث ايجاد ضايعات جنينى و کاهش جوجه درآورى مى شود. پوسته بيشتر در اثر تخم مرغهاى شکسته و فاسدى که در ته قرار دارند آلوده مى شودکه اين آلودگى بيشتر محدود به باکتريهايى هست که در لانه هاى اتوماتيک بوجود مى آيند.معمولاً فاکتورهاى ديگرى نيز در ايجاد آلودگى سهيم مى باشند مانند جعبه هاى مخصوص حمل تخم مرغ، ماشين هاى انتقال دهندةتخم مرغ ، جونده ها، کفش، لباس، دست کارکنان هچرى، مشترى ها و افراد ديگرى که از هچرى ديدن مى کنند.
قبل از اينکه باکترى زمانى را براى نفوذ به داخل تخم مرغ از طريق پوسته و غشاهاى پوسته پيدا کند، بهتر است که فوراً تخم مرغها بعد از جمع آورى گند زدايى شوند.
بر اساس تجربه ثابت شده که به کار گيرى گاز دى فرمالدئيد در دز پيشنهاد شده، 5 /98 %-99% باکتريهاى سطح تخم مرغ را از بين مى برد .همچنين يکى ديگر از مزيتهاى فرمالدئيد از بين بردن انواع کپکها و ويروسهايى است که باعث آلودگى متقاطع در طى عمل هچرى مى شوند.
بر اساس اين مقاله گاز دهى با فرمالدئيد يک فرايند آسان وبا هزينةکمى ميباشد. ولى براى موفق شدن در اين ضمينه بايدبه تعدادى از نکات زير توجه نمود.
اعمالى که قبل از گاز دهى بايد انجام داد:
انجام عمل گاز دهى روى تخم مرغهاى کثيف زياد مؤثر نمى باشد، بنابرين آنها را بايد به روش شستشو و يا تميز کردن به طريقة خشک که اين عمل به آهستگى صورت مى گيرد، پاک کرد چون ممکن است کوتيکول آسيب ديده وباکترى به داخل تخم مرغ نفوذ کند .
عمل شستشوى تخم مرغ با روش اسپرى ويا شستن توسط محلول گرم انجام مى گيرد . که اين عمل باعث مى شود که غشاءپوسته منبسط شده و باعث استحکام آن شود.
از اين رو هيچ باکترى و يا گندزدايى نمى تواند داخل تخم مرغ شده و جنين را از بين ببرد.
روشهاى گازدهى:
در اينجا سه روش رايج گاز دهى که بطور معمول استفاده شده و غلظتهاى قابل قبولى از گاز فرمالدئيد را در مرحلة هچرى مى دهد ذکر مى شود:
• اضافه کردن gr10 از کريستالهاى پرمنگنات پتاسيم به ml35 فرمالين 40%به ازاء هر متر مربع از فضاى هچرى اين واکنش اغلب گرماى زيادى را توليد ميکند که در نتيجه بايد از ظروف فلزى استفاده نمائيد .
• Gr10 از پودر پارافرمالدئيد يا پليت آن را به ازاء هر متر مکعب از فضاى هچرى حرارت مى دهيم که بايد از ظروف الکتريکى که داراى سويچ جريان برق حرارتى است استفاده کرد. در اين روش بهتر است براى افزايش رطوبت نسبى ، در حدود 70% آب به پليت قبل از گرما دهى اضافه نمائيد.
• تبخير نمودن فرمالين 40%به ميزان ml 60 به ازاء هر متر مربع از فضاى هچرى که معمولاً اين روش وسيله خوبى براى کنترل آلودگى هاى ميکروبى تخم مرغ مى باشد.
عمل گند زدايي2 بار روى تخم مرغها انجام مى شود . يکبار در هنگام شروع انکوباسيون و بار دوم بلافاصله بعد از انتقال به دستگاه هچرى .
براى انجام عمل گندزدايى بعد از انتقال به هچرى بايداز غلظت پائين فرمالدئيد استفاده کنيم. استفادة دائمى از فرمالدئيد درطى دورة هچرى مخصوصاً در تو ليد جو جه هاى زرد روشن ممکن است مضر باشد .
غلظت بالاى فرمالدئيد هميشه بستگى به استفاده از مقدار زياد فرمالين ندارد. فاکتورهاى ديگرى نيز وجود دارند که مى توانند در غلظت اين گاز موثر باشند مثل مقداربالاى تهوية هوا، آب موجود در کف و ميزان نفوذ گاز به سطوح مختلف دستگاه هچري.
واکنش به فرمالدئيد:
به کار گيرى فرمالدئيد در طى آخرين روزهاى دورة هچرى ممکن است به دستگاه تنفس جوجه ها در حين نفس کشيدن آسيب برساند . مخصوصاً اين حالت در صورتى بوجود مى آيد که تو ليد گاز در هچرى از مقدار غلظت تو صيه شده بيشتر باشد. يکى از مهمترين اثرات فرمالدئيد روى دستگاه تنفس افزايش گابلت سلها است که در اثر تحريک توسط فرمالدئيد بوجود مى آيد و در نتيجه باعث افزايش تو ليد و تجمع موکوس مى شود .
فرمالدئيد همچنين قادر به از بين بردن موکوس ناى مى باشد که در اثر آن pH به طرف اسيديته رفته و اين عمل مژه هاى فعال ناى را از بين برده و در نتيجه قدرت آنها براى پاک کردن اجسام استنشاق شده و پاتو ژنها کم مى شود .
در اثر نفوذ اجسام و پاتوژنها به بدن جوجه ممکن است تغييرات پاتولوژى در دستگاه تنفسى ايجاد شده و تأ ثير بدى در سلامت جوجه و در مراحل بعدى زندگى آن بگذارد.
فرمالدئيد وسلامتى انسان:
هنگام عمل گاز دهى با فرمالدئيد احتياط زيادى لازم است چون که اين گاز بسيار سمى مى باشد.
• در ها بايد بسته بوده و در جريان انجام عمل گازدهى توصيه هاى لازم را به افرادى که در محل هستند بدهيم
• ماسک بايد هميشه در دسترس کارکنان باشد تا در موارد ضرورى از آن استفاده کنند.
• گاز فرمالدئيدرا هرگز بصورت مخلوط با گاز کلرين استفاده نکنيم زيرا در اثر تأثير شيميايى اين دو، يک مادة کارسينوژن قوى بوجود مى آيد.
روشهاى گندزدايى ديگرى نيز وجود دارند که مى توان در عمل آنها رادر جايى که استفاده از گاز فرمالدئيد ممنوع مى باشد يا زمانى که اندازه هاى پاية احتياطى در دسترس نيست استفاده کرد .بطور مثال غوطه ور کردن تخم مرغها در محلول آنتى بيوتيک مى تواند يکى از راههاى مؤثر بر کنترل مايکو پلاسما گالى سپتيکوم و ساير بيماريها در گله هاى جوجه هاى گوشتى باشد.اشعه دهى تخم مرغها با لامپU.V در طيف و اندازة nm28-100مى تواند بر عليه انواع مختلفى از بيماريها مانند E.coliوسالمونلا موثر باشد.
در هر يک از مواردبالا به هر حال بايد درمان نيز طبق دستور العملهاى توصيه شده انجام گيرد .

منبع:


Mrs. Hanan F Nadeem, Cairo, Egypt .The use of formaldehyde in hatchery operations. WORLD POULTRY –Elsevier Volume 15. No6.1999.pp.52
 

ترجمه :دکتر جاويد مرتضوى تبريزى
mor780@hotmail.com

http://www.parsbiology.com/