دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 تفاوتهای ژنومی E . Coli جدا شده از مرغ با نمونه های جدا شده از منابع چندگانه آبزی ، ارزیابی شده توسط PCR
 

تفاوتهای ژنومی E . Coli جدا شده از مرغ با نمونه های جدا شده از منابع چندگانه آبزی ، ارزیابی شده توسط PCR

 

مقدمه :

تفاوتهای ژنومیک زنجیره های E . Coli ، جداشده از مرغهای آلوده در محدوده حیدرآباد هند با زنجیره های E . Coli نمونه های منابع چند گانه آبزی بررسی شد .

 

توضیحات :

در این ارزیابی از روشهای ERIC و PCR استفاده شد . روش ERIC آزمایشی است که توالیهای تکراری را در DNA شناسایی میکند .

خصوصیات بدست آمده از ژنوم E . Coli بررسی شدند . در این آزمایش تعداد 47 E . Coli مختلف از لاشه مرغها جدا گشت . در این آزمایشها مشخص گشت که آنتی ژن "O" ، آنتی ژن مشترک میان چهارده سروتیپ مختلف E . Coli میباشد .

در این آزمایش نوزده نوع مختلف E.Coli از منابع آبزی بدست آمد . منابع آبزی مورد آزمایش عبارت بودند از :

ü      لاشه های ماهی های آب تازه .

ü      شاه میگوها .

ü      ماهیهای تازه موجود در آب شیرین .

این آزمایش نشان داد که برخی از منابع آبی ، حجم عظیمی از E . Coli را در خود نهفته ساخته است .

این نمونه ها بصورت جداگانه ، با استفاده از الکتروفورز PCR  و در شرایط ژل آگاروز مورد آزمایش قرار گرفتند .

بعلت تنوع نمونه های داخل ژنومی ، آزمایشها با استفاده از نرم افزارهای استاندارد و بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند .

بررسی نمونه ها با این نرم افزارها مشخص ساخت که در نمونه های آبزی ، میانگین تشابه ژنومها به هم برابر با 39.9 درصد است . همچنین میزان این شباهت در نمونه های مرغها برابر با 49.2 درصد بود .

جمع آوری و بررسی نمونه ها ، گواه بر این نکته بود که در منابع آبی بسیاری از سروتیپهای E . Coli میتوانند وجود داشته باشند .

میزان وجود E . Coli در ارگانهای مختلف مرغ عبارت بودند از :

میزان بدست آمده از کیسه های هوایی : 57.6 درصد .

میزان بدست آمده از قلب : 55.6 درصد .

میزان بدست آمده از کبد : 71.4 درصد .

منابع بدست آمده میتوانستند در یک دسته خاص مانند UPGMA ، DICE و یا شاخه فیلوژنیک جمع شوند .

در این آزمایشات مشخص شد که ERIC PCR میتواند با دقت نمونه های E . Coli بدست آمده از مرغ را از هم تفکیک نماید . این تفکیک ، حتی شامل مواردی میشد که نمونه مورد نظر بین دو سروتیپ مختلف باشد .

 

نتیجه گیری :  

تجربیات حاصل از انجام این آزمایشات نشان داد که :

ERIC . PCR یک ابزار سنجش متودولوژی مناسب برای آزمایش نمونه های متفاوت E . Coli میباشد . این ابزار قادر میباشد که بصورت ژنومیکی ، تفاوتهای آنتی ژنیکی و همچنین زنجیره های رده بندی نشده را در وسعت بالایی مشخص سازد . منابع مورد استفاده میتوانند از مرغ گرفته تا آبزیانی مانند میگو و ماهی باشند .

 

منبع :

Future Articles At Poulvet.com

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

علیرضا گائینی ، دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد گرمسار .

 

سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم ، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم .

مارکوس گداویر