دکتر حسین متقی طلبالف : شستشو و ضدعفونى کردن سالن هاى مرغدارى
مرحله ۱ - تخليه کود حاصل و حمل و نقل آن با توجه به دستورالعمل (بخشنامه شماره ۲۹۷۷۱ - ۱۹/۷/۷۴) سازمان دامپزشکى کشور بايد انجام پذيرد .
مرحله ۲ - پاکسازى سالن ها در محوطه مرغدارى از بقاياى کود و پر و لاشه و ساير بقاياى آلود کننده از دور قبل صورت پذيرد .
مرحله ۳ - کليه تجهيزات و لوازم از قبيل دانخورى ، آبخورى و غيره . . . از سالن ها خارج و جهت شستشو و ضد عفونى به محوطه خارج از سالن منتقل شود .
مرحله ۴ - با استفاده از آب گرم (با فشار قوى) کليه قسمتهاى سالن ها از قبيل کف - سطوح داخلى و خارجى ديوارهاى سالن - پشت بام و ساير تاسيسات (کارخانه تهيه دان- انبارها - دفتر کار - اتاق نگهبانى و . . . ) در مرغدارى از کود - پر - و گرد خاک کاملا پاکيزه شود .
مرحله ۵ - شستشوى بعدى با استفاده از ديتر جنت ها (صابون مايع - محلول هاى پاک کننده و . . . ) انجام گيرد و سپس با آب گرو و فشار مناسب کليه قسمت ها پاکيزه شود .
مرحله ۶ - تعمير و مرمت هر گونه منفذ و بر طرف کردن خرابى هاى موجود در سطح سالن ها و ساير تاسيسات و رفع پارگى هاى تورى پنچره ها در اين مرحله الزاميست .
مرحله ۷ - شعله دادن کف و ديوارهاى سالن از داخل و خارج تا ارتفاع ۵/۱ متر .
مرحله ۸ - ضدعفونى کليه سطوح (کف - سقف - ديوارها - پشت بام ) با توجه به پيشنهادات مندرج در جداول ۱ و ۲ .
مرحله ۹ - نظارت و ضدعفونى سيستم تهويه و سيستم هاى برق با توجه به بند ۷ .
مرحله ۱۰ - لايروبى و شستشو و ضد عفونى سيستم فاضلاب با توجه به بند ۷ .
مرحله ۱۱ - پس از پايان مرحله ۹ کليه درب ها و پنجره هاى سالن ها و ساير تاسيسات تا ضدعفونى نهايى پس از نصب لوازم و تجهيزات از ورود احتمالى موش و بايد بسته شوند تا يا افراد غير مسئول بايد بسته نگهداشته شود .
ب - شستشو و ضد عفونى لوازم و تجهيزات
مرحله ۱ - کليه لوازم و تجهيزات مرغدارى از قبيل دانخورى و آبخورى و آنهايى که قابل شستشو مى باشند به خارج از سالن ها منتقل شود و بايد در مرحله اول در آب گرم غوطه ور گردند .
مرحله ۲ - لوازم فوق را مجددا با آب گرم و برس شسته و سپس با ماده ضدعفونى کننده مؤثر به مدت دو ساعت غوطه ور و ضدعفونى گردند و متعاقبا با آب تميز آب کشيده شود ج : پاکسازى و شستشو و ضدعفونى محوطه
مرحله ۱ - سطوح آسفالته و بتونى محوطه مرغدارى پس از شستشو سالن ها با آب فشار قوى بايد کاملا تميز شود .
مرحله ۲ - کليه سطوح مطرح شده در مرحله ۱ و همچنين سطوح خاکى و . . . بايد شعله داده شوند .
مرحله ۳ - اسپرى ماده ضدعفونى کننده با توجه به مواد ضدعفونى کننده مؤثر بر روى سطوح اعم از آسفالت شده و بتونى و شنى و خاکى الزاميست .
مرحله ۴ - آهک پاشى سطوح غير قابل شستشو محوطه مرغدارى پس از انتقال لوازم و تجهيزات مرغدارى به داخل سالن ها با آب آهک تازه انجام پذيرد .
مرحله ۵ - تامين محلول ضدعفونى کننده در حوضچه هاى ضدعفونى در مدخل درب ورودى مرغدارى و سالن ها پس از شستشو و ضدعفونى سالن هاى الزاميست . د : شستشو و ضدعفونى شبکه آبرسانى
۱ - کليه شبکه آبرسانى محتوى آب آشاميدنى طيور تخليه و لايروبى و شستشو و تميز شود .
۲ - مخازن و لوله ها با محلول ضدعفونى کننده پر گرديده و پس از ۲۴ ساعت محلول تخليه و سپس سيستم با آب تميز شستشو داده شود .
ه : استفاده از فرمالين جهت ضدعفونى
۱ - استفاده از لباس کار - ماسک و دستکش مناسب در زمان استفاده از فرمالين ضرورى است .
۲ - قبل از شروع استفاده از فرمالين بايد کليه پنجره ها و هواکش ها و کليه نقاطى که امکان خروج گاز از آنها وجود دارد بسته شوند .
۳ - پس از قرار دادن کليه وسايل و تجهيزات و ملزومات مورد نياز دوره پرورش در داخل سالنها نسبت به توزيع بستر مناسب و سالم به نحوى که در مسير رفت و آمد قرار نگرفته باشد اقدام و متعاقبا نسبت به گاز دادن اقدام شود .
۴ - در صورتى که جهت ضدعفونى سالن ها از ترکيب پرمنگنات و فرمالين استفاده شود به ميزان حداقل ۱۰ گرم پرمنگنات و ۲۰ سانتى متر مکعب فرمالين براى هر متر مکعب لازم مى باشد . حداقل درجه حرارت سالن کمتر از ۲۵ درجه سانتى گراد و رطوبت نسبى ۶۵ درصد باشد .