دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قوانین HACCP
قوانین HACCP سازمان دامپزشکی کشورمقدمه :
برنامه HACCP (سیستم تجزیه و تحلیل خطر ، نقاط کنترل بحرانی) جهت شناسایی نقاطی که احتمال ورود عوامل بیماریزا در زنجیره تولید وجود دارد و نقاطی که می توان عوامل بیماریزا را از زنجیره حذف کرد ، به کار می رود که این برنامه ها در تمامی مراحل تولید به صورت مستمر و مداوم مورد ممیزی قرار می گیرند .
اساس برنامه HACCP در فارم های مرغداری عبارتند از ۱- تجزیه و تحلیل خطر Hazard Analysis ۲ - شناسایی نقاط کنترل بحران Critical control points ۳ - تعیین حدود بحران Critical limits ۴ - نظارت Monitoring ۵ - اصلاح نقاط ضعف correction ۶ - ثبت مراحل کار Recording ۷ - اثبات صحت عملکرد Verification   ۱ - تجزیه و تحلیل خطر : شناسایی خطراتی که احتمال دارد در هر مرحله از زنجیره تولید محصول نهایی را تحت تاثیر قرار دهد . برای مثال کامپیلو باکتر و سالمونلا پاتوژن هایی هستند که از اهمیت زیادی برخوردارند . ۲ - شناسایی نقاط کنترل بحران : نقاط کنترل بحران برای از بین بردن خطرات احتمالی ورود پاتوژن ها می باشد . چرا که در فارم های مرغداری نقاط کنترل بحران وجود دارند که در برنامه بیوسکیوریتی فارم ها نقش مهمی در کاهش آلودگی ها دارد . ۳ - تعیین حدود بحران : تعیین حدود بحران بدین معنی است که می بایستی برای هر عامل بیماریزا کمترین میزانی که احتمال ایجاد بحران را می نماید ، تعیین شود . ۴ - نظارت : مشاهده و کنترل سطح بهداشتی و ضوعفونی برای حصول اطمینان از رعایت حدود بحران ها . مطابق تحقیقات انجام شده قسمت های زیر از نظر اهمیت کنترل میزان آلودگی معرفی شده اند . ۱ - سطوح سخت : کف های بتون ، کف زیر آبخوریها ، دیوارها . ۲ - سطوح خلل و فرج دار : کف زمین و الوارهای چوبی . ۳ - وسایل : آبخوریها و دانخوریها . ۴ - وسایل قابل حمل و پرسنل ۵ - اصلاح نقاط ضعف : در صورتی که بعد از آزمایشات ، بار میکروبی ، با حدود بحران مشخص شده تطابق نداشته باشد ، می بایستی برای اصلاح آن به نکات زیر توجه شود : ۱ - شناسایی و اصلاح عامل ایجاد کننده مشکل ۲ - اطمینان از استفاده صحیح ماده ضد عفونی کننده ۳ - ثبت دقیق مرحله به مرحله کارهای انجام شده جهت شناسایی اصلاح نقاط ضعف ۶ - ثبت : ثبت مراحل کار برای اطمینان از تداوم و انجام صحیح برنامه بیوسکیوریتی مهم است . مواردی که باید ثبت شود شامل : ۱ - محصولات مصرف شده و محل های ضدعفونی شده ، ۲ - رقت مواد ضدعفونی کننده و آزمایش صحت رقت ها و ۳ - آزمایشات باکتریولوژیک از سطوح تمیز و ضدعفونی شده ۷ - اثبات صحت عملکرد : برای اثبات صحت سیستم HACCP ، آزمایشات باکتریو لوژی ، کالیبره کردن و آزمایشات میزان دوز مصرفی انجام می گیرد .