دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 حرارت دادن تخم مرغهای نطفه دار قبل از انبار کردن درصد جوجه درآوری را بالا می برد
 

حرارت دادن تخم مرغهای نطفه دار قبل از انبار کردن درصد جوجه درآوری را بالا می برد

تخم مرغ نطفه دار را چه مدت می توان نکهداری نمود؟این سوالی است که همواره مطرح بوده است . به طور معمول گفته می شود که نگهداری تخم مرغ نطفه دار بیش از یک هفته درصد جوجه درآوری را کاهش خواهد داد . پس در مواردی که لازمست به ضرورت تخم مرغ نطفه دار بیش از یک هفته نگهداری شود چه باید کرد؟جواب این سوال را مرکز تخفیفات لی لی اشتاد هلند با انجام آزمایش زیر تا حد زیادی روشن نموده است.
به نظر می رسد که در دوران تکامل جنینی ، فاز مطلوبی وجود دارد که باعث می شود جنینها پس از رسیدن به این فاز در هنگام انبار شدن تخم مرغها مدت طولانی تری را تحمل نمایند.
در نگهداری تخم مرغ های نطفه دار مهمترین عامل حرارت است و در رشد و تکامل تخم مرغ نقش اساسی دارد . در عمل با این آزمایش سعی شده است که قبل از انبار کردن ، تخم مرغ ها را به مرحله پیشرفته تری از تکاکل سوق دهند تا قابلیت زنده بودن جنین بیشتر شود . در حالت عادی تخم مرغهای نطفه دار در لحظه تولید 40 درجه سانتی گراد و در دوره جوجه کشی 8/37 درجه سانتی گراد حرارت دارند.
شرایط مناسب برای نگهداری جنین به مدت طولانی زیر درجه حرارت صفر فیزیولژیک است. بین درجه حرارت صفر فیزیولژیک و حرارت 8/37 درجه سانتی گراد منطقه حرارتی بحرانی وجود دارد که در آن حرارت رشد کاهش و یا اساسا متوقف می شود ، در نتیجه جنین هائی مه در این منطقه از حرارت قرار می گیرند مرگ و مید بالائی دارند .
در شروع دوره جوجه کشی جنین ها برای بار دوم این منطقه خطرناک را پشت سر می گذارند. در این آزمایش سعی بز این بوده است که قبل از طی این دروه تخم مرغهای نطفه دار گرم شوند .
آزمایش با بکارگیری 2400 عدد تخم مرغ از مادر 47 هفته انتخاب و در 4 دسته به ترتیب در مدت در صفر ، 3 ، 6 و 9 ساعت حرارت داده شد و سپس در دو گروه ( یک گروه به مدت یک هفته و گروه دیگر به مدت 2 هفته ) نگهداری شد .
در زمان حرارت دادن ، دمای پوسته تخم مرغ به طور دائم اندازه گیری شد .حرارت دستگاه بر روی 38 درجه سانتی گراد تنظیم و به منظور جلوگیری از افزایش رطوبت درب انکوباتور کاملا بسته نگهداشته شد ، سپس این تخم مرغها بلافاصله تا 24 درجه سانتی گراد خنک شدند .پس از 3 ساعت تخم مرغها به اتبار دیگری با درجه حرارت 18 درجه سانتی گراد برای نگهداری برده شد.آزمایش با انبار کردن تخم مرغهای نطفه دار یک و دو هفته در یک کارخانه جوجه کشی ادامه پیدا کرد و سپس با شرایط عادی داخل ستر ها چیده شد و کار جوجه کشی شروع شد . در طول جوجه کشی محل دقیق قرارگرفتن تخم مرغ ها ثبت و پس از تولد جوجه ها ، تخم مرغهای هچ نشده به دقت بررسی و علت و زمان عدم جوجه درآوری به دقت ثبت شد و در واقع Trouble shooting گردید .بالاترین جوجه درآوری در تخم مرغهای نطفه داری دیده شد که یک هفته نگهداری و به مدت سه ساعت گرم شده بود .
با افزایش مدت ذخیره سازی تخم مرغهای نطفه دار ، تلفات جنینی زودرس و دیررس و درصد جوجه های درجه 2 نِیز افزایش پیدا کرد .
در صورتیکه تخم مرغهای نطفه دار به مدت 3 - 6 ساعت گرم شوند تلفات زودرس جنینی کاهش می یابد و درصد جوجه درآوری به میزان 8/11 و 2/9 درصد در مقایسه با گروه کنترل افزایش میابد.جوجه های درجه 2 اغلب زمانی دیده می شوند که تخم مرغها بدون گرم شدن به مدت در هفته ذخیره سازی شده اند.
نتیحه گیری کلی اینکه تخم مرغهائی که به مدت طولانی انبار می شوند ، خرارت دادن در 38 درجه سانتی گراد به مدت 3 و 6 ساعت می تواند از کاهش درصد جوجه درآوری جلوگیری نماید. لازم به ذکر است آزمایشات نشان داد که حرارت از 9 ساعت بیشتر مجددا باعث کاهش جوجه درآوری خواهد شد.
 

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام