دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 شرايط و ضوابط‌ احداث‌ کارخانجات‌ دى‌ کلسيم و فسفات
 

شرايط و ضوابط‌ احداث‌ کارخانجات‌ دى‌ کلسيم و فسفات

1ـ زمين‌: با توجه‌ به‌ اينکه‌ در يک‌ کارخانه‌ توليدى‌ دى‌ کلسيم‌ فسفات‌ بعلت‌ پالايش‌ اسيدفسفريک‌ و توليد اسيدفلوئو سيليسيک‌ در خط‌ فلوئورزدائى‌ ايجاد مخاطرات‌ زيست‌ محيطى‌ وجود دارد، زمين‌ محل‌ احداث‌ کارخانه‌ مى‌بايست‌ داراى‌ شرايط‌ ذيل‌ باشد :
الف‌ - حداقل‌ فاصله‌ تا حريم‌ جاده‌ اصلى‌ 300 متر
ب‌ - حداقل‌ فاصله‌ تا حريم‌ کارخانه‌ خوراک‌ دام‌ 2000 متر
ج‌ - حداقل‌ فاصله‌ تا حريم‌ مراکز اصلاح‌ نژاد 2000 متر
د - حداقل‌ فاصله‌ تا حريم‌ دامدارى‌ 1000 متر
ه- حداقل‌ فاصله‌ تا حريم‌ مرغ‌ اجداد و لاين‌ 6000 متر
و - حداقل‌ فاصله‌ تا حريم‌ صنايع‌ کوچک‌ 400 متر
ر - حداقل‌ فاصله‌ تا حريم‌ صنايع‌ متوسط‌ 1000 متر
ح‌ - حداقل‌ فاصله‌ تا حريم‌ صنايع‌ بزرگ‌ 2000 متر
ط‌ - حداقل‌ فاصله‌ تا حريم‌ صنايع‌ غذايى‌ 2000 متر
مساحت‌ زمين‌ محل‌ احداث‌ کارخانه‌ و زيربناى‌ آن‌ باميزان‌ توليد ارتباط‌ مستقيم‌ دارد
تبصره‌: بديهى‌ است‌ کارخانجاتى‌ که‌ تازمان‌ ابلاغ‌ اين‌ بخش‌ نامه‌ پروانه‌ تأسيس‌ دريافت‌ داشته‌اند، مشمول‌ رعايت‌ فواصل‌ فوق‌ نمى‌گردند.
2ـ ساختمان‌ و تأسيسات‌ شامل‌:
الف‌ - سالن‌ توليد
ب‌ - انبارمواداوليه‌
ج‌ - انبار موادمحصول‌
د - آزمايشگاه‌
ه- ساختمان‌ ادارى‌

الف‌ - سالن‌ توليد
سوله‌ استاندارد (ارتفاع‌ تاج‌ 5/8 متر ارتفاع‌ ديوار 5/6 متر مساحت‌ 400 مترمربع‌) که‌ شامل‌ تجهيزات‌ زير باشد:
1ـ ميکسر: برحسب‌ نوع‌ توليد مى‌تواند
الف‌ - در روش‌ هيدراته‌ بصورت‌ ديگ‌ با ظرفيت‌ متناسب‌ با توليد بنحوى‌ که‌ محصول‌ در حين‌ ميکس‌ از اطراف‌ آن‌ خارج‌ ميگردد.

ب‌ - درروش‌ دهيدراته‌ بصورت‌ راکتورى‌ است‌ که‌ همزمان‌ اسيد فسفريک‌ و کربنات‌ کلسيم‌ وارد آن‌ مى‌شود راکتور مى‌بايست‌ قدرت‌ تنظيم‌ ورود مواداوليه‌ را داشته‌ باشد.
2ـ خشک‌ کن‌:
خشک‌ کن‌ بعداز راکتور قرار مى‌گيرد و مى‌بايست‌ داراى‌ خصوصيات‌ ذيل‌ باشد:
الف‌ ـ ميزان‌ حرارت‌ دهى‌ قابل‌ اندازه‌ گيرى‌ و کنترل‌ باشد
ب‌ ـ حرارت‌ مستقيماً با محصول‌ برخورد ننمايد
ج‌ ـ قابليت‌ کاهش‌ رطوبت‌ محصول‌ را تاحداستاندارد داشته‌ باشد
3ـ سرند و آسياب‌
سرند مى‌بايست‌ بعداز خشک‌ کن‌ قرار گرفته‌ و محصول‌ را بادانه‌ بندى‌ استاندارد (5/0-5/2ميلى‌ متر) وارد قسمت‌ پرکن‌ نمايد
آسياب‌: محصولاتى‌ که‌ قطر آنها بيشتر از 5/2 ميلى‌ متر مى‌باشند و از سرند عبور نمى‌کنند مى‌بايست‌ آسياب‌ و مجدداً بصورت‌ اتوماتيک‌ وارد خط‌ توليد گردند
4ـ پرکن‌ و بسته‌ بندى‌
در پايان‌ خط‌ توليد دستگاه‌ پرکن‌ قرار مى‌گيرد اين‌ دستگاه‌ مى‌بايست‌ تمام‌ اتوماتيک‌ و يا نيمه‌ اتوماتيک‌ باشد.
ظروف‌ بسته‌بندى‌ مى‌بايست‌ از جنسى‌ انتخاب‌ گردد که‌ علاوه‌ بر قابليت‌ ضدعفونى‌، جاذالرطوبه‌ نيز نباشد
5ـ غبارگيرو تهويه‌
- تعداد تهويه‌ها مى‌بايست‌ مناسب‌ با ابعاد سوله‌ باشد
- به‌ منظور جمع‌آورى‌ گرد و غبار ناشى‌ از پروسه‌ توليد سيکلونها مى‌بايست‌ مناسب‌ و در مکانهاى‌ مختلف‌ سالن‌ قرار گيرد به‌ نحوى‌ که‌ اولاً در حين‌ توليد هيچ‌ گرد و غبارى‌ در سالن‌ نباشد ثانياً گرد و غبار خروجى‌ از سيکلونها وارد حوضچه‌ آب‌ شود سپس‌ از کارخانه‌ خارج‌ گردد تا براى‌ محيط‌ زيست‌ آلودگى‌ کمترى‌ ايجاد نمايد.
تذکر: نصب‌ سيکلونها بالاى‌ راکتور، سرند و آسياب‌، ضرورى‌ مى‌باشد

ب‌ - انبار مواداوليه‌
مساحت‌ آن‌ مى‌بايست‌ متناسب‌ با ميزان‌ توليد باشد و شامل‌
1ـ مخازن‌ نگهدارى‌ اسيدفسفريک‌: اين‌ مخازن‌ مى‌بايست‌ از جنس‌ پلى‌ اتيلن‌ و يا هر جنس‌ ديگر مقاوم‌ به‌ اسيدفسفريک‌ باشد تا با گذشت‌ زمان‌ دچار فرسايش‌ نگردد محل‌ آن‌ نيز مى‌بايست‌ دور از حرارت‌ باشد و با لوله‌هاى‌ پلى‌ اتيلن‌ و يا هرجنس‌ مقاوم‌ به‌ اسيد فسفريک‌ با يکديگر و با راکتور ارتباط‌ داده‌ شود
2ـ محل‌ نگهدارى‌ کربنات‌ کلسيم‌: مساحت‌ آن‌ براساس‌ ظرفيت‌ توليد کارخانه‌ مى‌باشد و بصورت‌ کاملاً سرپوشيده‌ باشد

ج‌ - مى بايست بصورت کاملا سرپوشيده بوده به گونه اى که از ورود پرندگان و حيوانات موذى به داخل آن جلوگيرى گردد، مساحت آن بر اساس ظرفيت توليد کارخانه ورطوبت آن حد اکثر 40% ودرجه حرارت آن نيز مناسب باشد.
د - آزمايشگاه‌
يک‌ کارخانه‌ دى‌کلسيم‌ فسفات‌ مى‌بايست‌ مجهز به‌ آزمايشگاه‌ با تجهيزات‌ کامل‌ جهت‌ انجام‌ آزمايشات‌ ذيل‌ باشد و يا تاهنگام‌ و حداکثر تا يکسال‌ پس‌ از اخذ پروانه‌ بهره‌ بردارى‌ با آزمايشگاهى‌ که‌ قادر به‌ انجام‌ آزمايشات‌ ذيل‌ باشد قرار داد همکارى‌ منعقد نمايد.

آزمايشات‌ لازم‌ برروى‌ مواداوليه‌ يا محصول‌ DCP بشرح‌ زير مى‌باشد:
1ـ آزمايش‌ روى‌ مواداوليه‌
الف‌ - اسيدفسفريک‌
در آزمايشات‌ انجام‌ گرفته‌ برروى‌ اسيد فسفريک‌ موارد ذيل‌ مى‌بايست‌ با استفاده‌ از آخرين‌ روشهاى‌ استاندارد و مورد تأئيد سازمان‌ دامپزشکى‌ اندازه‌ گيرى‌ شود
1ـ P2 O5
2- Sio4حسب‌ ضرورت‌
3ـ فلزات‌ سنگين‌ معلق‌ دراسيد(ناخالصيها)
4ـ فلوئور
5ـ کلر
ب‌ - کربنات‌ کلسيم‌
در آزمايشات‌ انجام‌ گرفته‌ برروى‌ کربنات‌ کلسيم‌ مى‌بايست‌ موارد ذيل‌ با بهره‌ گيرى‌ از آخرين‌ روشهاى‌ استاندارد و مورد تأئيد سازمان‌ دامپزشکى‌ کشور اندازه‌گيرى‌ شود برابر با استاندارد ذيل‌ باشد
استاندارد
1ـ ارسنيک‌ حداکثر ppm 4
2 ـ کلسيم‌ حداکثر38-33%9
3ـ سرب‌ حداکثر ppm 20
4ـ آهن‌ حداکثر ppm 100
5ـ اسيدکلريدريک‌1% حداکثر
6- رطوبت‌70% حداکثر
7ـ فلزات‌ سنگين‌ حداکثر ppm 20
8 ـ فلوئور حداکثر ppm 30
9ـ کلرورها حداکثر ppm 200
10ـ سولفات‌ حداکثر ppm 500

2ـ آزمايش‌ انجام‌ گرفته‌ برروى‌ DCP موارد ذيل‌ بابهره‌ گيرى‌ از آخرين‌ روشهاى‌ استاندارد و مورد تأئيد سازمان‌ دامپزشکى‌ کشور اندازه‌ گيرى‌ برابر با استاندارد ذيل‌ باشد.
استاندارد استاندارد
1ـ رطوبت‌ حداکثر3%
2ـ فسفر حداکثر 17%
3ـ کلسيم‌ حداکثر27-23%
4ـ فلوئور حداکثر ppm 0/17
5ـ مس‌ حداکثر ppm 0/45
6ـ کادميوم‌ حداکثر ppm 70
7ـ سرب‌ حداکثر ppm 60
8ـ ارسنيک‌ حداکثر ppm 60
9ـ نيترات وبترات حداکثر صفر
10-ازت آمونياک حداکثر صفر
11-جيوه‌ حداکثر ppm 1%
12-ph محلول‌1%درآب‌ حداکثر 8
13- مجموع فسفر قابل حل در اسيد سيتريک حداکثر 85%
14- مواد غير محلول در اسيد کلريدريک حداکثر 1%
مى‌بايست‌ متناسب‌ استانداردهاى‌ ابلاغى‌ سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌ زيست‌ برخورد گردد و آزمايشات‌ ذيل‌ نيز برروى‌ انجام‌ گيرد.
الف‌ ـ اندازه‌ گيرى‌ 5 O 2 P در پس‌ آب‌ حاصل‌ از تصفيه‌ اسيدفسفرريک‌ با استفاده‌ از روشهاى‌ استاندارد دومورد تأئيد سازمان‌ دامپزشکى‌ کشور.
ب‌ - تعيين‌ ميزان‌ فلوئور در محلول‌ حاصل‌ از اسکرابر برحسب‌ ضرورت‌ با استفاده‌ از روشهاى‌ استاندارد دومورد تأئيد سازمان‌ دامپزشکى‌ کشور.

3ـ نيروى‌ انسانى‌
الف‌ - مسئول‌ کارخانه‌
ب‌ - مسئول‌ فنى‌ کارخانه‌ (دامپزشک‌)
ج‌ - مسئول‌ آزمايشگاه‌ شيميست‌ يا داروساز
د - کارگر مجرب‌