دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 وراثت تولید تخم مرغ
 

وراثت تولید تخم مرغ

به ارث بردن توان تولید والدین تصویر ژنتیکی پیچیده ای دارد و این بدان علت است که تولید تخم مرغ حاصل اثر چندین صفت ژنتیکی جدای از هم می باشد که با هم عمل می نمایند و باعث می شوند که پرنده در یک دوره معین تعداد مشخصی تخم مرغ تولید نماید . از بین فاکتورهای متعدد پنج فاکتور را ذیلا" توضیح می دهیم :

1- بلوغ جنسی زودرس.هرچه مرغها درسنین پائین تر شروع به تولید کنند،دریک سال تخمگذاری شان تخم مرغ بیشتری تولید خواهند کرد . ولی این یک ارزش منفی بحساب می آید و باید از تولید گله تخمگذار در سنین پائین جلوگیری شود چون تخم مرغهای تولید شده در سنین پائین کوچکتر از آنهائی خواهند بود که در سنین بالاتر گذاشته می شوند . با برنامه های محدودیت غذائی و کنترل نور از تخمگذاری در سنین پائین میتوان جلوگیری نمود ، ولی بهرحال از نظر ژنتیکی ژن مربوطه هنوز وجود دارد .

2-شدت تخمگذار ی . بروز این صفت بدین صورت است که مرغها توانائی تخمگذاری با سرعت زیاد را خواهند داشت چون مرغها تخم مرغشان را در فازهای فعال[1] می گذارند ، یعنی در روزهای متوالی هر روز یک تخم مرغ تولید می کنند . طول دوره فاز فعال تخمگذاری یک فاکتور ژنتیکی مهم است.وقتی تولید یک مرغ 80 درصد است باید درهر پنج روز،چهار تخم مرغ بگذارد . دیده شده است که پرندگانی در 200 روز متوالی بدون از دست دادن حتی یک روز تخمگذاری کرده اند.

3-طولانی بودن سیکل تخمگذاری . طولانی تر بودن سیکل تخمگذاری پیش از آنکه مرغ به دوره تولک رفتن برسد باعث افزایش تولید آن مرغ خواهد شد . این صفت یک فاکتور ژنتیکی مشخص در ارتباط با تولید تخم مرغ است . در ابتدای شکل گیری صفعت پرورش طیور تخمگذار تجاری یک دوره 12 ماهه تولید را کافی می دانستند ، ولی امروزه مرغهائی که در دوره های بیش از 13 ماه تولید داشته باشند را ترجیح می دهند .

4-موارد توقف تخمگذاری . توقفهای طولانی تر از 2 تا 3 روز بین فازهای تخمگذاری پدیده ای است که در طی دوره تولید بر تعداد کل تخم مرغ تولیدی اثر دارد . این توقفهای طولانی معمولا" نتیجه بعضی از استرسهاست ، ولی ممکن است بخاطر خصوصیات ژنتیکی هم باشد .

5-تعداد دوره های کرچی . اگرچه در خیلی از گونه های طیور کرچی کاهش داده شده و یا حتی حذف گردیده است ولی این صفت بخصوص در گونه های طیور گوشتی هنوز هم فاکتوری مهم بشمار می آید . طیور در زمان کرچی تولید طبیعی خود را از دست می دهند .

تولید تخم مرغ توارث پذیری ناچیز و در حدود 15 درصد دارد ، بعبارت دیگر 85 درصد توانائی تولید تخم مرغ به مدیریت بستگی دارد . فاکتورهای مدیریتی متعددی در این امر اثر دارند که بحث آنها در اینجا تکراری است . هر عاملی که باعث بهبود محیط پرورش طیور گشته و از استرس و تلفات زیاد جلوگیری کند و شرایط فیزیولوژیک مساعدی بوجود آورد ، بطور غیرمستقیم منجر به بهبود تولید هم خواهد شد .

منبع :کتاب راهنمای کامل پرورش طیور