دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 تخم مرغ فراتر از غذا
 

تخم مرغ فراتر از غذا

 

تخم مرغ فراتر از غذا تخم مرغ ماده غذايى شناخته شده اى است که از نظر کيفيت بعد از شير مادر و در رتبه دوم قرار مى گيرد. تخم مرغ نه تنها يکى از با کيفيت ترين منابع پروتئينى است بلکه تقريبا" داراى تمامى ويتامينها (بجز ويتامين C) و مواد معدنى مورد نياز بدن انسان است. به عبارت ديگر، تخم مرغ بهترين منبع پروتئينى است که حاوى ويتامينها و مواد معدنى ضرورى نيز است که به عالى ترين وجه ممکن بسته بندى شده است . آنچه که هميشه در مورد تخم مرغ در ذهن متصور مى شود خاصيت تغذيه اى آن است وليکن تخم مرغ داراى اثرات ديگرى نيز مى باشد که اين ماده پروتئينى با ارزش را از ساير مواد غذايى مجزا مى سازد. که مواردى که در ذيل آمده است از آنجمله اند:1- مصرف يک تخم مرغ درروزبه حفظ سلامت چشم هاکمک مى کندواگرتخم مرغ باماده "لوتئين "غنى شده باشدمى تواندازبروزنابينايى نيزپيشگيرى کند‏.‏ ‏.‏ لوتئين يک رنگدانه زردرنگ است که بطورطبيعى درزرده تخم مرغ ,ذرت و هويج يافت مى شودوازبروزاستحاله ماکولاچشم پيشگيرى مى کند محققان به منظورافزايش مقدارلوتئين تخم مرغ ,به مرغهاخوراک ذرت ياسويادادندکه بالوتئين جامداستخراج شده ازگل هميشه بهارو سايرگياهان غنى شده بود.2- يک گروه از محققان آمريکايى موفق شدند يک ژن خارجى را وارد دى ان اى(DNA) جنين مرغ کنند. هنگامى که اين جنين مرغ به سن بلوغ برسد مى تواند تخمهاى بگذارد که داراى پروتئينى است که همان ژن خارجى آن را کدگذارى کرده است. دانشمندان پروتئينهاى دارويى رااز سفيده اين تخم مرغها جدا مى کنند و به صورت دارو در اختيار بيمارا‌ن قرار مى دهند. هر کدام از اين تخم مرغها مى تواند حاوى 17 ميلى گرم يا بيشتر از پروتئين با خواص دارويى مورد نظر باشد که براى چند نوبت مصرف يک بيمار کافى ا‌ست.3- غنى سازى تخم مرغ با اسيدهاى چرب غير اشباع n-3موجب افزايش مقادير اين مواد در رژيم غذايى روزانه افراد مى گردد و بدليل اينکه متابوليت هاى عوامل مذکور در بدن انسان آثارى همانند کاهش ويسکوزيته و فشار خون ، کاهش تجمع پلاکتها و بى نظمى هاى قلبى دارند و نيز موجب پايين نگاه داشتن سطح ترى گلسيريد خون مى شود, بنا براين افزايش مصرف اسيدهاى چرب غير اشباع n-3 از طريق تخم مرغ هاى غنى شده موجب بهبود وضعيت سيستم ايمنى و پيشگيرى از بيماريهاى قلبى مى گردد. 4- تجويز زرده تخم مرغ داراى عوامل ايمنى زاى ضد کانديدا در بيمارانى که دچار اگزما و آلزايمر بودند در بهبود آنها تاثيرات مثبت داشته است. اين مطالعه در آمريکا صورت گرفته است.5- طى آزمايشى مرغها را جهت توليد تخم مرغهاى حاوى پادتن ضد ايدز در معرض ويروس HIV قرار دارند. استحصال پادتن از اين تخم مرغها جهت درمان افراد آلوده بعنوان يک طرح مطرح است.6- دانشمندان هندى بزودى خواهند توانست از تخم‌مرغ براى درمان مارگزيدگى استفاده کنند. سوبا رائو مدير علمى بنياد تحقيقات علمى ويتال ماليا در بنگلور گفت شيوه جديد، شامل گرفتن پادتن از تخمکهاى مرغ براى ساختن پادزهر است. تخمکهاى مرغ در زرده تخم‌مرغ متمرکز شده است. 7- ليزوزيم، آويدين و فسفوتين و ساير مواد شيميايى راکه سودمندى آنها جهت بهبود زندگى انسان شناخته شده استرا مى توان از تخم مرغ استخراج نمود. اسيد سياليک و سيال اوليگو ساکاريد ها که از اجزا مهم شير مادر در انسان بوده و اولين خط دفاعى بر عليه اجرام بيماريزا، ويروسها و سموم را ايجاد مى نمايند را ژاپنيها در مقياس تجارى از تخم مرغ جدا نموده اند. کاربرد سيال اوليگوساکاريدهاى استخراج شده از زرده تخم مرغ، جهت ممانعت از عفونت روتاويروس ، که يکى از عوامل اصلى گاستروآنتريت نوزادان مى باشد، گزارش شده است. 8- محققين جهت کنترل بيمارى تورم پستان در گاو از زرده تخم مرغ خشک شده استفاده نموده اند که بوسيله مرغهاى ايمن در برابر استافيلوکوکسى ها و استرپتوکوکسى ها توليد گشته است. 9- طبق يافته هاى جديد محققان، زنانى که در طول دوران نوجوانى خود تخم مرغ بيشترى نسبت به همسالان خود مصرف کرده باشند در خطر کمترى از نظر ابتلا به سرطان سينه هستند .طبق نظر پژوهشگران دانشگاه هاروارد تخم مرغ به علت سطح بالاى آمينو اسيدهاى ضرورى ويتامينها و مواد معدنى باعث محافظت فرد در برابر سرطان سينه ميشود. محققان عنوان کرده اند که دليل اين مساله ممکن است اين باشد که تخم مرغ با اتصال به هورمون جنسى استروژن در دستگاه گوارش باعث بروز چنين اثرى در کاهش سرطان ميشود.10- همچنين در کتب قديمى طب نيز از خواص درمانى تخم مرغ صحبتهاى زيادى بعمل آمده است که بعضى از آنها به شرح زير است: مطابق آنچه در کتب طب سنتى آمده است ماليدن تخم مرغ پخته مخلوط با زعفران جهت تسکين درد و ورم بواسير و با عسل جهت بر طرف شدن کک مک و آثار سياهى جلد(پوست) نافع است و چون چهار تا پنج عدد زرده را با زيره کرمانى و گل بابونه پس از کوبيدن مخلوط کرده ، بر پارچه آب نديده بمالند و آنرا روى آتش ملايم گرم کرده ، بر کمر ببندند درد آن را تسکين مى دهد و چون زرده را گرم کرده روى دمل بگذارند و روى آن پارچه اى بچسبانند، باعث سرباز کردن آن شده و زخم آن را التيام مى دهد.11- دانشمندان به‎‎ کمک‎ پوسته تخم‎ مـرغ به‎ ميزان‎ فشار و نوع انفجارهواپيماها پـى‎ بردند. به‎‎‎ نوشته نشريه علمى‎ ويسن‎‎ شافت‎ آلمـان در اينترنت‎‎, محققان‎ با ساخت يک‎ نمونه‎‎ شـبيـه سازى‎ شده‎‎‎ باپوسته تخم‎ مرغ به ارتباط ميان‎ فشار انفجار و تعداد ذرات‎ و اجزا به‎ جـاى‎ مانده‎ از انفجار پى‎ بردند. اين‎‎ پژوهشگران با انفجار پوسته‎ تخـم‎ مـرغ در هوا توانستند ازميزان‎ بزرگى‎, اندازه‎ و شکل‎ قطعات‎ و تکه‎‎‎ هاى‎ شکسته شـده مـوجـود, فشار, شدت‎ و نوع انفجار را تعيين‎ کنند. به‎‎ گفته هانس‎ يورگن‎‎ هرمان و همکارانـش‎ در دانشگاه‎‎‎‎ اشتوت‎‎ گارت نمونه شبيهسـازى‎ شـده مى‎ تواند پس‎ از انفجار هواپيماهـا مـشخـص‎ کند که‎ علت‎ انهدام‎ هواپيما, آتـش‎ سـوزى‎ و يا بمب‎ گذارى‎ بوده‎ است‎. دانشمندان‎‎ براى‎ اين کار ابتدا مـحتـويـات‎ تخم‎ مرغ را خالى‎ و پوسته‎ آن‎ را خشک‎ و سپس‎ آن‎‎ را با ترکيبـى‎ از هيـدروژن و هـوا پـر کردند و اين‎ ترکيب‎ گازى‎ را آتش‎ زدند. پژوهشگران‎ سپس‎ آنها را بـه‎ کمـک‎ پـرتـاب‎ کننده‎ هايى‎ روى‎ ديوار يا کف‎ زمين‎ پـرتـاب‎ کردند. پژوهشگران‎ تکه‎‎ها و اجزا پوسته تخم‎ مرغ ها را جمع‎ و از لحاظ ميزان‎ و تعداد بـزرگـى‎, آنها را بررسى‎ کردند. دانشمندان‎ پس‎ از بررسى‎ هاى‎ خود دريافتند, انفجارها در مقايسه‎ با ضربات‎‎ سخت و شديد, اجزا و تکه‎ هاى‎‎ بيشتر و کوچکترى توليد مى‎ کنند. به‎‎ عبارت‎ ديگر هرچه فشار انفجـار بيـشتـر باشد به‎ همان‎ نسبت‎ ويرانى‎‎ و خرابى بيشتـر است‎‎ و به‎‎ همان‎ نسبت نيز اجزا و تکـه هـاى‎ بزرگ‎ اما کمترى‎ تشکيل‎ مى‎ شوند. به‎‎‎ گفته پژوهشگران‎‎‎ اين دانـشگـاه, ميـزان بزرگى‎‎ اين‎ اجزا مى تواند با يـک‎ معـادلـه‎ رياضى‎ محاسبه‎ شود. به‎ کمک‎ چنين‎‎ معادلاتى‎‎ پيش‎ از اين براى‎ پـى بردن‎‎ به‎‎‎ ميزان کميت‎ شيشه هاى‎ شکسته و يـا خرده‎‎‎ سنگ‎ استفاده مى‎ شده است‎. ارتباط ميان‎ فشار و بزرگى‎ اجـزا نـه‎ فقـط براى‎‎‎ تخم‎ مرغ بلکه‎‎ براى پوشش‎ هاى بستـه و محفوظ ديگر نظيـر تـانکـرهـاى‎ گـاز و يـا هواپيماها نيز مهم‎ و تعيين‎ کننده‎‎ است‎ بـه شرط آنکه‎‎ پس‎ از وقوع يک‎ سانحه هوايى‎ و يا انفجار گاز, اجزا و تکه‎ هاى‎ کافى‎ در محـل‎ يـافت‎ شود, مى‎ توان‎ به‎‎‎ کمـک‎ نمونـه پوسته تخم‎ مرغ علت‎ انفجار را بيان‎ کرد. 12- تخم مرغ و چسب هاى تاريخى تاريخچة ساخت و کاربرد چسب به دوران ماقبل تاريخ برمى گردد، يعنى به زمانى که انسانها در غار زندگى مى کردند. نقاشى هاى کشف شده برروى ديوار غارها نشان مى دهد اجداد هنرمند و غارنشين بشر امروز براى نقاشى کردن، رنگهاى مورد نظر خود رابا تخم مرغ، خون خشک شده و شيرة گياهان مخلوط مى کردند تا خاصيت چسبندگى پيدا کند و بر روى سنگها بهتر بنشيند. بعدها مصريان باستان و ساير تمدنها ياد گرفتند که براى تهيه چسب هاى محکمتر، پوست و استخوان حيوانات را بجوشانند تا به موا‌د چسبنده بهترى دست پيدا کنند. امروزه ديگر از چسبهاى طبيعى کمتر استفاده مى شود وچسبهاى بسيار محکم از ترکيبات شيميايى ساخته مى شوند و بعضى حتى تا چند تن فشار را به راحتى تحمل مى کنند. 13- نقش تخم مرغ در رژيم هاى غذايى بعد از عمل جراحيرژيم غذايى مايعات غليظبيمارانى که دوران حاد بيماريها را تا حدودى سپرى نموده اند، با بهبودى نسبى خود مى توانند از رژيم غذايى مايعات غليظ استفاده نمايند.مواد مجاز در اين رژيم غذايى علاوه بر مايعات مجاز در رژيم غذايى مايعات رقيق شامل مواد ديگرى مى شود که تدريجا مى توان وارد برنامه غذايى بيمار نمود. اين مايعات شامل شير بدون چربى، شير معولى، مخلوط شير و تخم مرغ و سوپ هاى تهيه شده از گوشت تازه، حبوبات يا غلات و سبزى مى باشد. اين سوپ ها پس از آماده شدن بايد صاف شوند و سپس مصرف شوند. بايد دقت شود که اين مايعات تدريجى و با حجم کم وارد برنامه غذايى بيمار شود و به تدريج حجم مايعات هر وعده را افزايش داده و فاصله وعده ها را زيادتر کرد، تا اينکه به 6 وعده در شبانه روز برسد. در صورتى که بيمار منعى در مصرف خامه نداشته باشد مى توان به مايعات مجاز در اين رژيم غذايى خامه اضافه نمود و به اين ترتيب کالرى دريافتى بيمار را افزايش داد در صورتى که بيمار بتواند رژيم غذايى مايعات غليظ را به خوبى تحمل نمايد با بهبودى بيشتر و کاهش عوارض بيمارى مى تواند از رژيم هاى غذايى نرم که رژيم کامل تر است استفاده کند

ارسال شده توسط : مجید حسینی       mfh6465@yahoo.com