دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 استفاده از اوره و تاثیر آن بر نحوه هچ شدن جنین های سیستم پرورشی Ex – Vivo
 

استفاده از اوره و تاثیر آن بر نحوه هچ شدن جنین های سیستم پرورشی Ex – Vivo

 

هدف از انجام این آزمایش مطالعه بر تاثیر اوره درسیستم پرورشی Ex - Vivo بود .

جنین مرغ در سیستم پرورش جنینی ، توانایی بررسی و تحلیل بیشتری را در مورد رشد و فیزیولوژی جنین را در اختیار ما قرار میدهد اما تا نقطه ایی مشخص اجازه این کار را به ما میدهد . بنابر این بررسی روزانه نحوه گسترش آنها بصورت جداگانه راحت تر است .

در این آزمایش ، از مجموع 233 تخم مرغ بارور IC-3 که با استفاده از سیستم پرورشی Ex - Vivo رشد داده شدند ، در روز بیست و دوم ، نود و هفت جوجه از هچ خارج شدند (hatched out) . این جوجه ها در روزهای 20 و21 در معرض اوره رشد پیدا کرده بودند . این جوجه ها به چند گروه طبقه بندی شدند :  گروهی که در معرض اوره نبودند ، گروهی که کمی در معرض اوره بودند ، گروهی که مقداری بیشتر در معرض اوره بودند و در نهایت گروهی که بشدت در معرض اوره بودند .

نتیجه این تحقیقات نشان داد که تعداد زیادی از جنین ها ( 70.1 درصد ) در گروه اول و تعدادی ( 15.46درصد ) در گروه دوم و ( 10.3درصد ) در گروه سوم و ( 4.12 درصد ) در گروه چهارم قرار گرفتند.

این تحقیقات نشان داد که مشاهده ادامه هچ به حضور اوره و یا ایجاد شرایطی که فقط در سیستم پرورشی Ex - Vivo دیده میشود بستگی دارد .

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

سید مهرداد اسحاق حسینی .

علیرضا گائینی .

دانشجویان رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی . واحد گرمسار .

مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار خورشیدی .

 

منبع :

Future Article At Poulvet.Com

 

تغییر آنگاه شروع میشود که فردی پله بعدی را ببیند .

ویلیام درایتن

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام