دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 استفاده از اوره و تاثیر آن بر نحوه هچ شدن جنین های سیستم پرورشی Ex – Vivo
 

استفاده از اوره و تاثیر آن بر نحوه هچ شدن جنین های سیستم پرورشی Ex – Vivo

 

هدف از انجام این آزمایش مطالعه بر تاثیر اوره درسیستم پرورشی Ex - Vivo بود .

جنین مرغ در سیستم پرورش جنینی ، توانایی بررسی و تحلیل بیشتری را در مورد رشد و فیزیولوژی جنین را در اختیار ما قرار میدهد اما تا نقطه ایی مشخص اجازه این کار را به ما میدهد . بنابر این بررسی روزانه نحوه گسترش آنها بصورت جداگانه راحت تر است .

در این آزمایش ، از مجموع 233 تخم مرغ بارور IC-3 که با استفاده از سیستم پرورشی Ex - Vivo رشد داده شدند ، در روز بیست و دوم ، نود و هفت جوجه از هچ خارج شدند (hatched out) . این جوجه ها در روزهای 20 و21 در معرض اوره رشد پیدا کرده بودند . این جوجه ها به چند گروه طبقه بندی شدند :  گروهی که در معرض اوره نبودند ، گروهی که کمی در معرض اوره بودند ، گروهی که مقداری بیشتر در معرض اوره بودند و در نهایت گروهی که بشدت در معرض اوره بودند .

نتیجه این تحقیقات نشان داد که تعداد زیادی از جنین ها ( 70.1 درصد ) در گروه اول و تعدادی ( 15.46درصد ) در گروه دوم و ( 10.3درصد ) در گروه سوم و ( 4.12 درصد ) در گروه چهارم قرار گرفتند.

این تحقیقات نشان داد که مشاهده ادامه هچ به حضور اوره و یا ایجاد شرایطی که فقط در سیستم پرورشی Ex - Vivo دیده میشود بستگی دارد .

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

سید مهرداد اسحاق حسینی .

علیرضا گائینی .

دانشجویان رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی . واحد گرمسار .

مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار خورشیدی .

 

منبع :

Future Article At Poulvet.Com

 

تغییر آنگاه شروع میشود که فردی پله بعدی را ببیند .

ویلیام درایتن

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام