دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 بهینه سازی روشهای جداسازی DNA ژنومیک از اسپرماتوزوآی مرغها
 

بهینه سازی روشهای جداسازی DNA ژنومیک از اسپرماتوزوآی مرغها

 

DNA ژنومیک را میتوان از تمامی بافتهایی که دارای سلولهای هسته دار هستند جدا نمود . اگرچه اساس استخراج DNA در تمامی بافتها یکسان است ، استخراج DNA اسپرم ، نیاز به اصلاح جزئی روشهای متعارف جداسازی DNA دارد . این اصلاحات تا زمانیکه هسته اسپرم در یک Capsid سنگین بوده و با Disulphide اتصال ضربدری دارد ، صورت می گیرد .

اسپرماتوزوآی مرغ بسیار بلند است ، ولی در مقایسه با اسپرم گاوها ، حجمبسیار کمتری دارد . مقایسه Semen در مرغها و پستانداران مشخص ساخته است که این مایع در مرغها کمتر بوده و پلاسمای اندکی دارد . با توجه به نتایج بدست آمده میتوان به این نتیجه رسید که Semen در مرغها براحتی تجمع یافته و غلظت بالایی دارد . به همین دلیل میتوان این تصور را داشت که خروسها منبع بسیار خوبی در جهت بدست آوردن DNA ژنومیک میباشند .

از آنجایی که جداسازی DNA از اسپرم ، برای برخی از تکنیکهای مولکولی ، مانند واسطه شدن اسپرم Transgenesis اجباری است ، با دیدی وسیع بر مشخصات Semen مرغها ، یک نمونه پروتوکل کارآمد در جهت جداسازس ژنومیک DNA از اسپرماتوزوآی مرغ بحالت استاندارد درآمد .

Semen موثر شامل 1.500000000 سلول اسپرم میباشد . این محلول ، یکبار با ترکیب بافر فسفات سالین ( Pbs ) شسته شده و سپس با استفاده از عملیات سانتریفیوژ بصورت قرص درآمده است .

قرص بدست آمده ، بار دیگر با فشار قوی PBS شسته شده و سپس ترکیب Mercaptoethanol به آنها اضافه گردید . در این مرحله ترکیب بدست آمدهبه مدت دو ساعت در 55 درجه سانتی گراد کشت داده شد . پس از دو ساعت بیست میلی گرم ، پروتئیناز K به ترکیب اضافه شد و کشت ترکیب بدست آمده در خلال شب ادامه یافت .

باندهای منفرد بدست آمده ، کیفیت بالای DNA مرغ را اثبات کرد . DNA بدست آمده در این آزمایش ، بدون شکستگی و آلودگی به RNA بود . DNA بدست آمده در این روش برای استفاده در PCR ، هیبریداسیون و سایر استعمالهای ملکولی دیگر مناسب بود .

 

منبع : Future Article At Poulvet.Com

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

علیرضا گائینی . دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار .

 

آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار خورشیدی .