دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 دستور العمل نحوه برخورد با گله هاى مشکوک و آلوده به آنفلوانزاى فوق حاد طيور (H5,H7 )
 

دستور العمل نحوه برخورد با گله هاى مشکوک و آلوده به آنفلوانزاى فوق حاد طيور (H5,H7 )

 

 الف: تعاريف

1- واحد مشکوک:

واحد مشکوک به واحدى اطلاق ميگردد که داراى علائم ذيل باشد.
1-1. انتشار ناگهانى بيمارى در گله
2-1. بيحالى شديد، پژمردگى و دور هم جمع شدن گله
3-1. کاهش شديد مصرف دان
4-1. افت ناگهانى و شديد توليد روزانه
5-1. شروع ناگهانى تلفات با روند افزايشى روزانه (در گله گوشتى تلفات بيش از 3%روزانه)
در اين صورت لازم است اداره کل دامپزشکى استان نسبت به گزارش و نمونه بردارى و ارسال آن به سازمان دامپزشکى اقدام و عمليات بهداشتى – قرنطينه اى را برابر دستورالعمل هاى ارسالى اقدام نمايند.

2- کانون آلوده

کانون آلوده به کانونى اطلاق ميگردد که نمونه هاى ارسالى با يکى از آزمايشات ذيل مورد تأييد قرار گيرد
1-2. جداسازى ويروس
2-2


3- منطقه آلوده

به منطقه اى اطلاق ميگردد که حداقل يک کانون آلوده به تشخيص قطعى رسيده باشد در صورتيکه مرغداريهاى موجود (طيور صنعتى، سنتى) در اين منطقه دچار تلفات فزاينده و يا افت توليد ناگهانى باشد. بدون انجام آزمايشات مربوطه همراه با نمونه گيرى تا شعاع 1 کيلومترى معدوم و تا شعاع 5 کيلومترى قرنطينه و در صورت وجود علائم معدوم خواهند شد و منطقه آلوده اعلام ميگردد .بديهى است در مرغداريها تا شعاع فوق بسته به شرايط نسبت به تخليه يا معدوم سازى اقدام ميگردد.


ب: اصول کلى
1- تشکيل اکيپ مراقبت فعال يا بيماريابى شامل دکتر دامپزشک و کاردان دامپزشک جهت بررسى و مراقبت بيمارى و اخذ نمونه
2- تشکيل اکيپ امحاء و معدوم سازى ويژه در هر شهرستان شامل دکتر دامپزشک، کاردان دامپزشک و چند کارگر( ترجيحاً از کارگرهاى همان مرغدارى بکار گرفته شوند)
3- تجهيز اکيپ مراقبت و امحاء و معدوم سازى به وسائل ايمنى شخصى از قبيل ماسک، عينک، چکمه، کلاه، لباس و ...)
4- توقف وسائط نقليه در 500 مترى کانون بيمارى
5- قرنطينه کامل فارم و منع خروج از فارم بدون مجوز دکتر دامپزشک اکيپ امحاء و معدوم سازى
6- منع ورود افراد متفرقه به فارم
7- نصب تابلوى "منطقه مشکوک به آلودگى با ويروس آنفلوانزاى مرغى" درموارد مشکوک و نصب تابلوى " منطقه آلوده به ويروس آنفلوانزاى مرغى" در موارد تأييد شده در فاصله 500 و 100 مترى جاده منتهى به مرغدارى و همچنين نصب تابلو مبنى بر "واحد تحت کنترل قرنطينه " در درب ورودى به مرغدارى
8- معدوم و امحاء طيور گله آلوده، ضايعات و دان مصرفى در محوطه فارم و در عمق حداقل 5/2 مترى سطح زمين و حداقل يک متر بالاتر از سطح آب زيرزمينى بايد باشد
9-سطح بستر قبل از سوزاندن يا کمپوست کردن، بايد ضدعفونى شود
10- ويروس آنفلوانزا نسبت به بسيارى از ضدعفونى کننده ها خصوصاً نسبت به ترکيبات پراکسيد ، فنلى، ترکيبات چهارتايى، گلوتارآلدئيدها و مواد قليايى حساس است. که بسته به موارد مصرف انتخاب گردد.
11 - جلوگيرى از جوجه ريزى تا شعاع 5 کيلومترى از مرکز کانون آلوده تا اطلاع ثانويه و رفع ممنوعيت کانون

ج:‌آمادگى قبل از وقوع بيمارى:
1- تمام مواد و وسايل لازم بويژه وسائل حفاظت شخصى از قبيل لباس سراسرى، ماسک مخصوص، وسائل حفاظت چشم، دستکش و چکمه لاستيکى (يا پوشش پلاستيکى براى کفش) بايد از قبل آماده باشد.
2- تهيه مواد ضدعفونى کننده مؤثر
3- نيروى انسانى آموزش ديده در حداقل ممکن (از ورود افراد متفرقه به محوطه عمليات جلوگيرى شود)

دفتر مبارزه با بيماريهاى طيور ، زنبور عسل و کرم ابريشم .

د: شيوه هاى اجرايى حذف گله آلوده:
1- ابتدا با شيوه مناسب بايد کليه طيور موجود را حتى المقدور در داخل سالن از بين برد. شيوه کشتن طيور با توجه به تعداد موجود گله صورت ميگيرد. در مورد طيور بومى و تعداد کم با جابجايى گردن ميتوان پرنده ها را کشت. در مقياس بيشتر مى توان از گاز
CO2 و يا گاز خروجى از موتورهاى احتراقى و همچنين از فنوباربيتال سديم استفاده کرد.
2- استفاده از گاز فرمالين پرمنگنات به نسبت 1:2 (20گرم پر منگنات + 40 سى سى فرمالين) همزمان با افزايش دماى سالن و جمع کردن جوجه ها در محوطه محدود داخل سالن اقدام گردد.
- گاز
CO2 به ميزان 5/17 کيلوگرم در يکهزار متر مکعب در مدت زمان 30 دقيقه محيط را اشباع و در مدت زمان 15 دقيقه مرگ براى طيور اتفاق مى افتد
- فنوباربيتال سديم (80 ميلى گرم در 55 ميلى ليتر) در طى چهار ساعت باعث عدم هوشيارى شده و با قرار دادن در کيسه هاى پلاستيکى خفه ميشوند.
3- در حين کشتار گله بمنظور جلوگيرى از پراکنده شدن ضايعات، تمام درها و پنجره ها بايد مسدود و تهويه ها خاموش شود.
4- از دسترسى پرندگان وحشى و جانوران موذى و همچنين حيواناتى نظير سگ و گربه و ... در حين عمليات به فارم بايد جلوگيرى شود.
5- از بين بردن مؤثر و فورى کليه موادى که قابل ضدعفونى کردن نيستند از قبيل پرنده هاى مرده، تخم مرغ، بستر، کود، لاشه هاى تازه و منجمد، ابزار وسايل پس از قرار دادن آنها در کيسه هاى پلاستيکى غير قابل نفوذ ضرورى است.
6- از بين بردن ضايعات با شيوه هاى دفن کردن، کمپوست کردن و يا سوزاندن صورت ميگيرد. بهترين شيوه براى کود و بستر و دان کمپوست کردن بهمراه هيدروکسيد کلسيم (آهک زنده) است فبل از جابجايى کود و دان جهت کمپوست يا دفن کردن بايد سطح بستر را ضدعفونى و آنها را در کيسه هاى پلاستيکى غير قابل نفوذ قرار داد.
ارزانترين شيوه براى معدوم نمودن و امحاء لاشه طيور و دفن کردن آنها پس از قرار دادن در کيسه پلاستيکى غير قابل نفوذ فاصله در عمق حداقل 5/2 مترى از سطح زمين و حداقل يک متر بالاتر از سطح آب ميباشد در اين خصوص حداقل حمل و نقل بايد انجام شده و در نزديکترين فاصله به آشيانه ها در داخل مرغدارى دفن شوند.. بديهى است براى لايه زير لاشه ها و لايه روى لاشه ها از آهک زنده استفاده ميشود. بعد از دفن يا کمپوست مواد دفعى بايد بگونه اى پوشانده شوند که هيچ حيوانى اعم از پرندگان و سگ و ... به آن دسترسى نداشته باشد. در صورت امکان سوزاندن لاشه ها در گودالهاى حفر شده صورت گيرد.
7- بستر و دان کمپوست شده حداقل تا 60 روز و لاشه هاى دفن شده حداقل 4 ماه دستکارى نشود.
8- پس از دفن لاشه ها و ساير وسايل غير قابل ضدعفونى مثل لوازم کاغذى و چوبى، و نيز کمپوست کردن بستر، شستشو و ضدعفونى کردن ساختمان و وسائل موجود با ضدعفونى کننده هاى وسيع الطيف مؤثر الزامى است قبل از ضدعفونى کردن، برس زدن، شستشو با مواد پاک کننده بمنظور حذف مواد آلى از سطوح آشيانه، لوازم وسائط نقليه بايد انجام شود. توجه ويژه اى به رفع آلودگى سالن از بستر مبذول گردد. بخاطر داشته باشيد که ويروس آنفلوانزا 35 روز در 4 درجه سانتيگراد و 104 روز در کود زنده ميماند.
9- ويروس آنفلوانزا ممکن است از طريق لباس، کفش، قفس حمل طيور، شانه تخم مرغ، کيسه دان منتقل شود لذا 0وسائل فوق بايد ضدعفونى شود و در صورتيکه قابل ضدعفونى نيست معدوم شود استفاده از ضدعفونى کننده هاى مؤثر بشکل آئروسل بويژه براى ضدعفونى کردن هواکش ها و ابزارهاى مشابه مناسب است براى ضدعفونى کردن لوازم برقى بايد از گاز فرمالدئيد استفاده شود.

و: ساير اقدامات:
- اکيپ مذکور بايد از وسائل محافظت کننده مثل ماسک هاى تنفسى، عينک، لباس سرتاسرى، دستکش و چکمه لاستيکى استفاده کند و لوازم و وسائل در صورت آلودگى شديد معدوم شوند در غير اينصورت در پايان عمليات ضدعفونى شود.
- تعويض کامل پوشش کليه افراد اعم از پرسنل اکيپ، پرسنل فارم در محل فارم همراه با شستشوى مناطقى از بدن که فاقد پوشش ميباشد با آب و مواد ضدعفونى و پاک کننده و دوش گرفتن افراد مزبور در اولين فرصت
- ضدعفونى وسيله نقليه مرغدار- اکيپ و ...
- ضدعفونى خانه هاى کارگرى، دفتر فارم و ...
- تهيه صورتجلسه مربوط به معدوم سازى و دفع لاشه و ضايعات آن بطور کامل
- اخذ تعهد کتبى مبنى بر عدم تماس کليه افراديکه در تماس با فارم آلوده بوده اند حداقل بمدت 3 روز با کليه واحدهاى غير آلوده مرتبط با صنعت طيور
RT-PCR  
3-2 .
HI در صورت لزوم با دو نوبت نمونه گيرى و آزمايش سرمى با فاصله 14-10 روز
بديهى است در اولين کانون، جداسازى ويروس ضرورى است و در موارد بعدى کانون، مثبت بودن در
RT-PCR يا HI کفايت ميکند