دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 شرايط محيطى ستر
 

شرايط محيطى ستر

 

 هچر نمى تواند شرايط نامطلوبى را که در دوره انکوباسيون تخم مرغها در ستر وجود داشته تصحيح نمايد بنابراين صحت عملکرد ستر در طى دوره انکوباسيون تخم مرغ بسيار مهم است تخم مرغها در طى دوره اى که در ستر مى مانند روزبه روز آسيب پذيرتر ميگردند فن هاى ستر همانند فن هاى هچر از اهميت حياتى برخوردار مى باشند در برخى از انواع سترها فن هاى از کار افتاده به دليل حرکت فن هاى سالم مجاور آنها چرخش معکوس پيدا مى کنند و در حقيقت بازدهى ندارند هنگامى که فن هاى يک طرف ستر روشن هستند هرگز نبايد فن هاى سمت ديگر را خاموش نمود زيرا اين عمل باعث چرخش معکوس فن هاى خاموش خواهد شد و فن هاى خاموش فقط وقتى در جهت صحيح خواهند چرخيد که مجددا روشن شوند .

 

بازديد روزانه

در بازديدهاى روزانه دستها را زير هر يک از فن ها بگيريد تا مطمن شويد هوا به طرف پايين مى وزد فن هايى که ارتعاش داشته و مى لرزند و فن هايى که پروانه آنها تعادل ندارد باعث آسيب ديدگى پانل هاى فن ، ترموستاتها و رله ها مى شوند بيشتر اوقات جدا شدگى ستون جيوه ترموستاتها به علت ارتعاش فن ها که ناشى از عدم تعادل پروانه آنهاست رخ مى دهد پروانه فن ها خيلى بيشتر از آنچه که بعضى از افراد فکر مى کنند اهميت دارد در صورتى که پروانه فن ها درست عمل نکند بازدهى کل ستر افت خواهد کرد پروانه هاى خميده و يا کثيف باعث کاهش جريان هواى مورد نياز براى انکوباسيون خواهد شد در صورتى که پروانه فن به طور صحيح در محل خود نصب نگردد جريان هواى بين تخم مرغها به ميزان 30 درصد افت خواهد کرد .

 

بازديد پروانه فن

براى بازديد و بررسى تعادل پروانه فن بايد يک پيچ گوشتى را از بين ميله هاى پشت فن رد کرده به طورى که بر لبه پروانه فن تماس يابد سپس پروانه را مى چرخانند تا در صورت تنظيم نبودن مشخص گردد تمام پروانه ها بايدمطابق هم تنظيم شوند در برخى از انواع سترها در زمان روشن بودن فن ها ، کانالهاى تهويه تحت تاثير فشار مثبت و منفى هوا که در بالا و پايين فن ها بوجود مى ايد کار مى کنند اگر اين کانالها مورد بى توجهى قرار گيرند و يا به هر دليل از محل خود برداشته شوند اين بى توجهى و يا دستکارى مى تواند باعث کاهش درصد هچ به ميزان 3 درصد شود و شما هرگز به علت آن پى نخوايد برد عايقهاى لاستيکى جريان هوا درمحل پانل فن ها بايد کيفيت خوبى داشته باشند کانال هوا نيز لازم است نسبت به پانل ها در موقعيت مناسبى قرار گرفته باشد هر شکاف يا روزنه اى که بين پانل وکانال هوا وجود داشته باشد منجر به قطع جريان هوا شده و کانال هوا را به طور کامل بلااستفاده مى نمايد .

 

 

بازديد دربها

دربها بايد به نحو بسيار مناسب در محل خود قرار گرفته باشند تا از هرگونه ورود و خروج هوا جلوگيرى نمايند استفاده از لوله ها و قفلهاى شکسته ويا دربهاى خميده موجب برقرارى جريان کوتاه هوا بين ورودى هوا و روزنه هاى درب خواهند شد اين واقعه باعث مى شود که هواى گرم به جاى آنکه در مسير طبيعى خود به طرف انتهاى مخالف هوا برود از طريق روزنه هاى اطراف درب به هدر رود گاهى اوقات يکى از المنت هاى هيتر مى سوزد و باعث کاهش توليد حرارت و افزايش مدت زمان گردش حرارت در ستر مى گردد درنتيجه مدت زمان بازگشت به حرارت طبيعى طولانى مى شود بايد هر از چند گاهى پس از خاموش کردن فن ها ، المنت ستر ها را بازديد کرد در زمان خاموش بودن فن ها تمام المنت هاى هيتر بايد به رنگ قرمز ديده شوند البته در صورت نياز به حرارت در ستر و فرمان دادن ترموستات ، المنت ها روشن خواهندبود هرگز در زمان روشن بودن هيترها ، فن ها را براى مدت طولانى خاموش نکنيد زيرا اين کار باعث آسيب ديدن هيترها خواهد شد استفاده از ولتاژ کم درستر نيز موجب افزايش مدت زمان گردش حرارت در ستر و کندى بازگشت به درجه حرارت طبيعى خواهد شد سينى هاى جمع کننده آب نيز همانگونه که از نام آنها مشخص است بايد کار کنند سينى هاى شکسته و وارونه و خراب باعث ريزش قطرات آب به خارج از کانالهاى فن ها و نهايتا روى تخم مرغ ها مى شوند اين واقعه باعث خنک شدن تخم مرغها وکشته شدن جنين آنها خواهد شد .

 

جمع آورى قطرات آب

در پايين کوئيل خنک کننده بايد کانال جمع کننده آب قرار گيرد تا چکه هاى آب حاصل از شبنم زدگى روى کوئيل را جمع کند اين آب نبايد روى پانل فن ها بريزد اگر اين چکه هاى آب در کانال هوا انباشته گردند آب به طرف کانال بازگشت مى کند و روى پانل هاى فن و احتمالا روى زمين مى ريزد در هر شرايطى از وجود آب روى زمين بايد اجتناب شوداين مسئله باعث اثرات خنک کنندگى موضعى شده و نهايتا سبب هچ غير يکنواخت خواهدشد به علاوه اين مسئله باعث افزايش رطوبت در ستر شده و منجر به کاهش توان دستگاه درکم کردن رطوبت خواهدشد دلايل متعددى وجود دارد که سيستم هاى خنک کننده و حرارتى بايد به طور همزمان مورد دقت و بازرسى قرار گيرند اين وسايل بايد درهر نوبت براى مدت بيش از 60 ثانيه مورد بازرسى قرار گيرند و غالبا مسائل مورد ايراد ديده خواهند شد ترموستاتها ، رله ها، شيرهاى برقى ، شيرهاى برگشتى ، نشتى هاى آب و مرطوب بودن زمين مى توانند منجر به ايجاد اشکال شوند اگر کوئيل ها ى خنک کننده به جاى آنکه در مسير جريان هوا قرار گيرند روى آن و يا هر جاى ديگرى نصب شوند بى تاثير خواهند بود نازلهاى اسپرى مستعمل و قديمى و يا دچار انسداد و عايقهاى لاستيکى جريان هواناقص وکهنه يا دربهاى خراب مى توانند باعث بروز شرايط نامتعادل در ستر شوند .

 

وجود تعادل صحيح در شرايط محيطى

سالنهاى سرد و خشک يا گرم و مرطوب سبب بروز شرايط محيطى نامتعادل خواهند شد در برخى ازانواع ستر ها دمپر ورودى هوا بايد طورى تنظيم شده باشد که درجه حرارت در قسمتهاى جلو عقب ستر را به طور يکنواخت حفظ نمايد گرم شدن و يا خنک شدن همزمان ستر بايد به ندرت رخ دهد در يک ستر متعادل تغييرات درجه حرارت بايد در کمترين حد باشد که اين امر به منزله شاخص صرفه جويى در انرژى نيز هست حرارت و رطوبت بايد به طور مساوى همراه با جريان يکنواخت هوا در اطراف تمام تخم مرغها منتشر گردد افزايش يا کاهش شديد درجه حرارت به هر مدت زمان که باشد باعث برجاى گذاردن اثر مخرب بر زمان هچ و حذف رطوبت داخلى تخم مرغ خواهد شد هچ هاى طولانى و ضعيف در نتيجه وجود شرايط نامتعادل در ستر رخ مى دهد و معمولا ارتباطى به شرايط هچر ندارد ستر بايد اغلب اوقات به طور مطلوب کار کند و تمام لامپهاى اگاه کننده آن به غير از لامپ چرخش خاموش باشد در صورتى که شيرهاى آب به طور صحيح تنظيم نشده باشد مى تواند باعث بروز مشکل گردد که اين مسئله به وسيله تغييرات دوره اى سريع قابل تشخيص است .

 

تصحيح ميزان جريان آب

اگر شير جريان آب خيلى باز وفشار آب بالا بوده و آب خيلى سرد شده باشد کوئيل خنک کننده به سرعت پرشده و باعث افت درجه حرارت ستر خواهد شد که در اين صورت لازم است هيترها بکار افتاده و درجه حرارت را به حد طبيعى برگردانند اين واقعه به علت اتلاف آب و برق منجر به صرف هزينه اضافى بيهوده خواهد شد درجه حرارت آب خروجى کوئيل خنک کننده بايد به مقدار جزئى گرم بوده و هرگز خنک نباشد شير آب بايد به اندازه اى باز شود که خنک کنندگى مورد نياز را تامين کرده ومنجر به روشن شدن آزير ستر نگردد اگر شير آب به طور کامل باز بوده ولى آب خنک فاقد خاصيت خنک کنندگى کافى براى تامين نياز ستر باشد بايد سيستم خنک کننده را مورد بازرسى و بازديد قرار دهيد .

 

چيلرهاى خنک کننده آب

حال مقدارى به وضعيت چيلر خنک کننده آب در هچرى بپردازيم در صورتى که خنک کنندگى دستگاه خيلى زياد باشد باعث هدر رفتن نيروى برق و استهلاک دستگاه خواهد شد درجه حرارت آب بايد به طور فصلى و به نسبت باز بودن شيرهاى آب تنظيم گردد و به اندازه اى خنک باشد که خنک کنندگى کافى براى دستگاه ستر بوجود آورده و باعث به صدا درآمدن آژير ستر نگردد. نصب يک دماسنج روى خط لوله آخرين ستر مفيد خواهيد بود اين دماسنج درجه حرارت واقعى آب خنک را پيش از ورود به ستر نشان مى دهد در اغلب موارد در صورتى که اب خنک ورودى حدود 2/22 درجه سانتى گراد برودت داشته باشد مناسب خواهد بود شرايط سالن ستر روى عملکرد صحيح ستر تاثير بسزايى دارد درجه حرارت سالن ستر نيز همانند سالن هچر بايد بين 24 و 5/25 درجه سانتى گراد بوده و بين 60 تا 65 درصد رطوبت نسبى داشته باشد هزينه گرم کردن سالن ستر خيلى کمتر ازهزينه روشن بودن دائم هيترهاى الکتريکى سترها خواهد بود .

 

انتقال راکهاى ستر

کولرهاى تبخيرى و هيترها نبايد هواى خود را مستقيما در محل ورودى هواى سر بدمند به همين ترتيب توليد کننده هاى رطوبت نيز نبايد به ورودى هواى ستر خيلى نزديک باشند حال بيائيد به دلايل ديگر ضعف قابليت جوجه درآورى اشاره کنيم اگر در برخى از انواع سترها راکهاى ستر را به مدت طولانى در راهرو سالن ستر رها کنند به علت تفاوت جريان هوا بين ستونهاى تخم مرغ و بوجود آمدن نواحى سردو گرم مدت انکوباسيون تخم مرغها متفاوت خواهد شد نکته بسيار مهم آنکه اين مسئله باعث بوجود آمدن جنين هاى ضعيف و نيز منجر به هچ غيريکنواخت مى گردد راکهاى ستر بايد درکوتاهترين زمان ممکن به داخل ستر برده شوند در زمان انتقال و چيدن تخم مرغ درحالى که فن هاى ستر روشن هستند دربهاى ستر را باز نگذاريد اين کار باعث خروج هواى گرم و مرطوب از درون ستر به سالن ستر و تغيير شرايط سالن ستر و همچنين کشيده شدن هواى بيرون به داخل ستر خواهد شد باز بودن دربها موجب خنک شدن بيش از حد ستر مى شود و اين بدان معناست که زمان بيشترى براى بازگشت به حرارت مورد نياز ستر لازم خواهد بود خنک شدن بيش از حد ستر باعث طولانى تر شدن دوره هچ خواهد شد مشکل شناخته شده ديگر دراين ارتباط سردشدن تخم مرغهايى است که نزديک به درب ستر قرار گرفته اند اگر ميزان مرگ و مير زودرس جنينى زياد باشد بايد به اين مسئله توجه داشت که احتمالا درب ستر به مدت طولانى باز نگه داشته شده است .

 

معايب

از معايب حرارت دادن تخم مرغها پيش از چيدن آنها در ستر ايجاد قطرات بر روى آنهاست که معمولا رخ مى دهد عرق کردن در اثر پايين بودن درجه حرارت پوسته تخم مرغ اتفاق مى افتد اگر تخم مرغها خيلى کثيف باشند احتمالا دراين شرايط باکتريها به داخل تخم مرغ نفوذ مى کنند و اين واقعه منجر به مرگ جنين وانفجار تخم مرغ در مراحل بعدى انکوباسيون خواهد شد بنابراين فقط تخم مرغهاى تميز بايد قبل از چيده شدن در ستر حرارت ببينند .

بهر حال اگر درجه حرارت سالن نگهدارى تخم مرغ خيلى پايين نبوده و سالن ستر خيلى گرم و مرطوب نباشد احتمال شبنم زدگى به حداقل خواهد رسيد داشتن يک اتاق مخصوص براى حرارت دادن تخم مرغها قبل ازچيدن آنها در ستر ايده آل است درجه حرارت سالن ستر بين حدود 24 تا 5/25 درجه سانتى گراد مطلوب است . روش حرارت دادن تخم مرغها قبل ازچيدن آنها درستر بسيار مهم است براى مثال اگر تخم مرغهاى داخلى راک خيلى مجاور ديوار قرارگيرند گرم شدن تخم مرغها به طور يکنواخت صورت مى گيرد اين مسئله نهايتا منجر به هچ هاى غير يکنواخت مى شود که در اين شرايط بعضى از جوجه ها آماده تخليه ازهچر هستند ولى برخى هنوز در حال شکستن تخم مرغ مى باشند .

 

نگهدارى تخم مرغ براى مدت طولانى

 

تخم مرغهايى که براى مدت طولانى نگهدارى مى شوند بايد در درجه حرارتهاى پايينتر قرار گيرند و گرم کردن آنها قبل ازچيدن درستر نيز به مدت طولانى ترى انجام مى پذيرد گرم کردن تخم مرغهاى ذخيره شده پيش از چيدن آنها در ستر به فعال شدن جنين در تخم مرغهاى کهنه و کاهش زمان انکوباسيون کمک مى کند و بدين ترتيب قابليت جوجه دراورى تخم مرغها بالا مى رود طول مدت زمان لازم براى گرم کردن تخم مرغ قبل از چيدن در ستر به شرايط سالن و توان آن در رسانيدن درجه حرارت تخم مرغها به حدود 24 درجه سانتى گراد بستگى دارد زمان سه تا شش ساعت معمولا قابل قبول است زمانهاى طولانى تر ممکن است باعث بروز مشکلاتى ناخواسته گردند .

 

خنک نگه داشتن

تخم مرغها از زمان جمع آورى از لانه هاى تخمگذارى تا چيده شدن در داخل ستر بايد خنک نگه داشته شوند هرگونه افزايش حرارت تا 6/26 درجه سانتى گراد باعث شروع رشد جنين مى شود اگر تخم مرغها تا اين حد گرم شوند نبايد مجددا خنک شوند زيراجنين درحال رشد ممکن است بميرد گرم کردن تخم مرغ قبل از چيدن در ستر معايب و مزايايى دارد موضوع مهمى که بايد به خاطر داشته باشيم آن است که براى داشتن يک هچ يکنواخت تمام تخم مرغها بايد تحت شرايط مشابه حرارتى قرار داشته باشند به همين جهت زمان چيدن زمان انتقال خارج کردن جوجه ها از هچر بايد طورى تنظيم شود که بهترين نتايج کيفى هچ را داشته باشيم بنابراين اگر گرم کردن تخم مرغ قبل ازچيدن به خوبى انجام شود بسيار مطلوب بوده و منتج به کسب نتايج دلخواه خواهد شد وقتى سترها جديد هستند وبراى اولين بار روشن مى شوند و يا پس از تعمير براى اولين بار روشن مى گردند پايين بودن درصد جوجه درآورى وافزايش مدت انکوباسيون معمولا دور از انتظار نيست چون ستر در اين حالت براى کسب حرارت کار مى کند ولى وقتى درزمان چيدن يک سرى تخم مرغ ، ستر حاوى تخم مرغهاى مسن تر باشد دراين حالت ستر براى کسب برودت بيشترکار ميکند .

 

کنترل درجه حرارت

در برخى ازانواع سترها وقتى درجه حرارت به کمتر از 5/37 درجه سانتى گراد برسد سيستم حرارتى ، ووقتى درجه حرارت به بالاتر از7/37 درجه سانتى گراد برسد سيستم خنک کننده بکار مى افتد هرچه سيستم خنک کننده به نحو بهترى عمل کند براى تخم مرغهاى چيده شده در دستگاه بهتر است وقتى ستر با ظرفيت کامل تخم مرغ کار ميکند و گاهگاهى نياز به خنک شدن پيدا مى کند بهترين شرايط حرارتى در انکوباسيون وجو دارد . بالارفتن درجه حرارت حباب مرطوب تا اين حد اجازه از دست رفتن رطوبت و کاهش وزن را به تخم مرغ نمى دهد در اين موارد اگر پس از هچ تخم مرغهاى هچ نشده را بشکنيد مواردى چون مرگ و مير در مراحل آخر موقعيت نامناسب جنين و تخم مرغهاى نوک زده اى را که جوجه آنها فرصت خارج شدن پيدا نکرده مشاهده خواهيد کرد اگر اين تخم مرغها را کندل کنيد خواهيد ديد که اتاقک هوايى تخم مرغ کوچک بوده و هنوز مقدار زيادى مايع اطراف جنين را گرفته است گاهى جنين آنقدر بزرگ به نظر مى رسد که درپوسته نمى گنجد وقتى در مراحل انکوباسيون به علت تغييرات ناگهانى وطبيعى ، ريه ها و قلب جوجه نياز به هوا پيدا مى کند نوک خود را به داخل اتاقک هوايى وارد مى کند و در مايعات اضافى غرق مى شود و بالاخره جنين هاى خيلى بزرگ معمولا در موقعيت غير طبيعى قرار گرفته و نمى توانند پوسته را نوک بزنند اين مشکل تابستانه يکى ازعلل افت قابليت جوجه درآورى تخم مرغها دراين فصل از سال است که بايد به يکياز طرق ذيل اصلاح گردد :

- شير برگشتى آب سردسترها را باز کنيد تا به رطوبت گيرى هوا کمک شود وقتى به طور دائم مقدارکمى آب سرد درکوئيل هاى خنک کننده جريان يابد قطرات شبنم بوجود آمده و رطوبت به صورت قطراتى بر کوئيل خنک کننده خواهد نشست و رطوبت هوا پايين مى آيد .

- اگر اقدام اخير باعث نياز به اسپرى بيشتر در ستر شود شير بازگشت آب سرد سترها را کمى ببنديد .

- هيترهاى ستر ممکن است گاهى بکار افتند ولى به عنوان يک مشکل مطرح نيست زيرا در طول دوره انکوباسيون درجه حرارت طبيعى مورد نياز حفظ مى شود هزنيه بکارافتادن هيترها و مصرف آب اضافى به وسيله توليد بيشتر جوجه جبران خواهد شد .

 

مناسب ترين برودت آب خنک کننده

درجه حرارت مناسب آب خنک کننده به رطوبت گيرى هواى ستر و کاهش رطوبت هوا درآن کمک ميکند آب با درجه حرارت 2/22 درجه سانتيگراد در مبدا ورود کوئيل خنک کننده باعث مى شود رطوبت اضافى هوا روى کوئيل خنک کننده به صورت شبنم بنشيند وطى سيکل طبيعى دستگاه اين آب خارج خواهد شد اين واقعه وقتى رخ مى دهد که درجه حرارت لوله ها پايين تر از نقطه شبنم هواى داخل ستر باشد هر چه درجه حرارت آب مورد استفاده درخنک کننده کمتر باشد خنک کردن و رطوبت گيرى هواى ستر به نحو بهترى انجام مى شود چنانچه نتوان درجه حرارت آب مورد استفاده را پايين تر از 2/22 درجه سانتى گراد حفظ کرد ممکن است نصب يک سيستم خنک کننده آب درمسير آن ضرورى باشد

 

بهبود قابليت جوجه درآورى

يکى ديگر از موارد استفاده سيستم خنک کننده آب درمواردى است که آژير درجه حرارت بالا درستر بکار مى افتد و احساس مى شود که براى کاستن درجه حرارت داخل ستر بايد درب آن را باز کرد اين عمل آژير دستگاه را خاموش خواهد کرد ولى به افزايش قابليت جوجه درآورى کمک نخواهد کرد اگر تلاش کنيد که مسائل انکوباتور را بفهميد و اين ايده ها را بکار بنديد قابليت جوجه درآورى تخم مرغها و کيفيت جوجه ها بهبود خواهد يافت .

 

فصلنامه چکاوک – دکتر فريدون نيک نفس