دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 طيور و کنترل تنش گرمايى
 

طيور و کنترل تنش گرمايى

 

 در طول تابستان دماى بالا و رطوبت هوا مساله غير عادى نيست و نکته مهم در اينجا تنش ناشى از گرما و ميزان تاثير آن بر گله است که در دماى بالاتر از 32 درجه سانتى گراد رخ ميدهد مرگ ومير زياد وکاهش توليد از جمله موارد تاثير تنشهاى گرمايى برگله مى باشد .

 

تنظيم دما براى پرندگان :

جوجه ها همانند پرندگان بزرگتر داراى ترشحات مخصوصى جهت مقابله با گرما نيستند و به همين جهت با ساير پرندگان تفاوت دارند جوجه ها از سه طريق مى توانند گرماى بدن خودرا کاهش دهند :

1- کاهش گرما از طريق انعکاس : انتقال گرما از سطح پوست به محيط اطراف .

2- کاهش گرما از طريق هدايت گرمايى : با نزديک شدن پرندگان به دستگاه هاى خنک کننده موجود در سالن .

3- کاهش گرما از طريق همرفت : انتقال به وسيله ذرات موجود درهوا .

زمانى که دماى محيط بين 28 تا 35 درجه سانتى گراد باشد با انتقال گرما از طريق تشعشع هدايت و همرفت دماى هوا تا رسيدن به يک مقدار مناسب کاهش مى يابد پرندگان رگها و مويرگهاى سطح پوست خود را گشاد مى کنند و از ريش و تاج براى شکستن دماى داخلى بدن و از سطح پوست براى انجام اعمال تشعشع هدايت و همرفت استفاده مى نمايند پرندگان در بستر به دنبال فضاهاى خنک بوده و اقدام به کندن حفره مى کنند بوسيله چرت زدن و باز کردن بال ها مى توانند به طريقه تشعشع همرفت و هدايت گرماى بدن خود را کاهش دهند پرندگانى که درقفس نگهدارى مى شوند نسبت به سايرين به گرما حساسترند و نمى توانند به محل هاى خنک تر رفته و يا در بستر گودال حفر کنند و همچنين مقدار هدايت گرمايى در قفس ها کمتر است هنگامى که دماى محيط به دماى بدن پرنده نزديکتر مى شود مقدار تعرق از بدن پرنده بيشتر شده و موجب کاهش بازده توليد مى گردد اين کاهش به اين دليل است که تبخير آب از سطح بدن پرنده با آزاد شدن مقدار 540 کيلو کالرى انرژى پتانسيل همراه مى باشد .تنفس پرنده با دهان باز به منظور افزايش تهويه بالارفتن مقدار تبخير و در نتيجه خنک شدن پرنده است پرنده با نفس نفس زدن از بالا رفتن دماى بدن خود جلوگيرى ميکند ودر صورتى که گرماى محيط بيشتر شود موجب بيهوشى و سپس مرگ پرنده ميگردد پرنده هايى که در محيط هاى گرم پرورش يافته وسازگارى مناسبى يافته اند مى توانند توليد خود را درحد مطلوب حفظ کنند اما گله هايى که اين سازگارى راندارند در اثر افزايش دماى ناگهانى محيط با افت در ميزان توليد و افزايش در ميزان مرگ ومير مواجه مى شوند .

تاثيرات تنش گرمايى :

ازجمله تاثيرات تنش گرمايى بر روى گله کاهش خوراک مصرفى در گله است که اين حالت باعث کاهش مقدارانرژى وبه دنبال آن تاثير پذيرى بيشتر ازمحيط مى گردد پرنده براى تامين انرژى موردنياز خود بايد ازچربى ذخيره اى بدن استفاده کند تا گرماى کمترى آزاد شود و سپس از پروتئين و کربوهيدراتهاى موجود در خوراک استفاده مى کند پرندگانى که دچار تنش گرمايى مى گردند بامشکل کاهش مصرف خوراک مواجه اند واين درحالى است که اين پرنده ها بايد مواد مغذى بيشترى مصرف کنند در پرندگانى که درمرحله رشد قراردارند رشد منفى ايجاد مى شود و درگله هاى تخمگذار تنش گرمايى موجب کاهش در اندازه ضخامت پوسته آن ميگردد در مرغان مادر ، تنش گرمايى موجب کاهش ميزان جوجه درآورى و کاهش ميزان قدرت بارورى در خروسها مى شود .

 

عوامل موثر درايجاد تنش گرمايى :

1- افزايش دمادرمحيط

2- پايدار ماندن گرما

3- تغييرات حرارت ورطوبت موجود در هوا .

عملکرد دستگاه تنفسى خصوصا بينى در تصفيه هوا در صورتى که پرنده مجبور به بازکردن بيش ازحد منافذ بينى براى خنک کردن شود اين امر باعث نفوذ باکترى هاى عفونت زا به سيستم تنفسى پرنده و ايجاد بيمارى در آن مى شود جوجه ها دردماى بالا بسيار دچار آسيب مى شوند زيرا توانايى آنها براى تنظيم حرارت بدن خود بسيار کم بوده و بايد سريعا ازگرما دورشوند .

 

اثر تنشهاى گرمايى برکيفيت پوسته تخم مرغ :

تنش گرمايى در گله هاى مرغان تخمگذار باعث کاهش کيفيت پوسته تخم مرغ ميگردد تنفس بالاى پرنده دراثر تنش گرمايى به منظور تهيه بيشتر موجب خروج بيشتر دى اکسيد کربن ازداخل ريه ها و کاهش مقدار پايه اسيدى درخون مى شود کم شدن دى اکسيد کربن در خون کاهش PH خون و افزايش آلکالين را موجب مى شود که اين کاهش PH خون موجب کم شدن کلسيم يونيزه شده مترشحه ازغدد ترشحى مى گردد . براى تامين کلسيم مورد نياز پوسته بايد از جيره غذايى حاوى کلسيم استفاده نمود نازک شدن پوسته تخم مرغ در اثرکم شدن مصرف خوراک و در نتيجه کاهش مقدار کلسيم صورت ميگيرد و بالا رفتن مقدار فسفر به علت کاهش کلسيم منجربه عدم تعادل PH خون مى شود .

 

مديريت درگله هاى مبتلا به تنش گرمايى :

رعايت نکات مديريتى در گله هاى مبتلا به تنش گرمايى :

- در طول دوره گرما گله بيشتر آب مصرف مى کند و نسبت آب به خوراک معمولا 2 به 1در دماى 21 درجه سانتى گراد و افزايش آن به نسبت 8 به 1 در 38 درجه سانتى گراد امکانپذير خواهد بود دراين وضعيت بحرانى آب مورد نياز بايد دراختيار گله قرار گيرد در گله هاى مادر ، افزودن مواد مغذى محلول به آب مصرفى توصيه مى شود .

- خنک کردن آب مصرفى از طريق خطوط آبى مجهز به دستگاههاى خنک کننده منجر به افزايش مصرف خوراک و افزايش توليد تخم مرغ در دوران تنش گرمايى خواهدشد نامناسب بودن لوله هاى پلاستيکى آب موجب متعادل شدن سريع دماى آب خنک شده با دماى محيط گرم مى گردد رساندن دماى آب به کمتر از دماى محيط خصوصا در انتهاى خروجى لوله ها کار مشکلى است .

- هنگام غروب آرامش پرندگان را بهم نزنيد و برنامه کارى را با برنامه روشنايى طورى تنظيم کنيد که در اين فاصله کليه کارها سريعا در صبح ويا شب انجام گيرد .

- فعاليت هاى روزمره که موجب تماس بيشتر با پرنده مى شود را در دوران تنش گرمايى از برنامه کارى حذف کنيد اعمالى مانند نوک چينى ، واکسيناسيون و يا حمل ونقل را در ساعت خنک و يا در شب انجام دهيد .

- ازواکسيناسيون بصورت اسپرى درزمان تنش گرمايى استفاده نکنيد واکسن هاى نيوکاسل وبرونشيت هم که برروى دستگاه تنفسى اثر مى گذارند باعث ايجاد تنش در پرنده مى شود .

- در طور درمان مقدار آب مصرف شده براى واکسيناسيون را با توجه به افزايش آب مصرفى در طول دوره گرما متعادل کنيد .

- درزمان واکسيناسيون گله را از خوردن آب محروم نکنيد اگرواکسيناسيون را در هنگام تنش گرمايى در هر مرحله اى به تاخير بياندازيد ممکن است موجب کاهش تاثير ايمنى زايى واکسن در پرنده شود .

- مى توانيد ويتامين ها و الکتروليتها را به آب خوراکى اضافه نماييد تا تعادل اسيدوباز در خون با کاهش مقدار سديم ، کلريد ، پتاسيم و بيکربناتهادر ادرار حفظ شود الکتروليتهاى محلول درآب خوراکى به جايگزينى مواد معدنى و ايجاد تعادل اسيد و باز کمک مى کنند .

- استفاده از سيستم آبپاش يا اسپرى آب بر روى سقف به کاهش دماى داخل سالن ها کمک کرده و موجب افزايش ميزان خوراک مصرف توسط پرندگان مى شود هرگز ميزان آب مصرفى در سالن ها را کم نکنيد .

- کم کردن درجه ترموستات فنهاى سالن درهنگام شب وساعات اوليه روز مى تواند به خنک شدن سالن در ساعات اوليه روز کمک کند .

- افزايش مقدار جابجايى هوا در سالن توسط فن باعث کاهش دماى سالن مى شود .

- جابجايى پرنده ها در هنگام شب انجام گيرد وسعى کنيد تعداد پرنده ها را در هر سالن کم کرده تا امکان جابجايى هوابيشتر و بهتر فراهم شود .

- ازقرار دادن پرنده ها به تعداد زياد درداخل قفس مخصوصا دردوران گرما خوددارى نماييد .

 

مديريت تغذيه در دوران تنش گرمايى :

طى دوران تنش گرمايى ميزان اشتها درگله پايين است که کم شدن مقدارخوراک مصرفى را ميتوان با تنظيم فرمول جيره مناسب جبران نمود انرژى موردنياز پرنده ها درحرارت بالاى محيط کاهش مى يابد چون در دماى معمولى مقدار زيادى از اين انرژى صرف گرم کردن محيط اطراف مى گردد ساير مواد غذايى ويژه مانند پروتئينها ، موادمعدنى ، ويتامينها و .... درجيره يکسان بوده به جز فسفر که افزايش مى يابد .

- ازمتابوليسم هضم بعضى از مواد خوراکى انرژى حرارتى آزاد مى شود که اين ميزان مساله بسيار مهمى است که دراين ميان قدرت گرمازايى مواد مغذى به ترتيب کربوهيدراتها ، چربيها داراى انرژى گرمازايى کمترى در هنگام هضم مى باشند انرژى حرارتى بدن پرنده مى تواند بوسيله جايگزين کردن انرژى جيره با استفاده از چربى تقليل يابد .

-در صورت افزايش مواد پروتئينى ، ويتامينى و مواد معدنى مى توان حجم خوراک مصرفى را کاهش داد .

- وقتى ماده مغذى درجيره افزايش يابد جبران تقليل مصرف خوراک را ميکند پروتئين گنجانده شده درجيره مصرفى بايد دراکثر موارد حدود 5/0 درصد کاهش يابد اگر اين کار انجام پذيرد خوراک مصرفى نيازمند اسيدهاى آمينه است که لازم است بيشتر ترکيب آن از اسيد آمينه هاى متيونين و ليزين تشکيل شده باشد تنظيم پروتئين مصرفى بسيار مهم است چون حرارت بدن دراثر متابوليسم هضم پروتئينها بوجود مى ايد .

- محدود کردن مصرف خوراک به سه ساعت قبل از رسيدن دماى محيط به 36 درجه سانتى گراد که مدت بيش از سه ساعت ادامه دارد ضرورى است بوسيله تنظيم برنامه روشنايى ميتوانيد پرنده را درهنگام شب ويا هنگام طلوع آفتاب که هوا خنک تر است تشويق به مصرف خوراک نماييد تغذيه شبانه يا با برنامه روشنايى متناوب مى تواند مقدار مصرف خوراک را به حد مطلوب برساند .

- خوراندن ويتامين c به مقدار 50 تا 300 گرم به ازاى هرتن خوراک به پرندگانى که دچار تنش گرمايى شده اند مى تواند د رکاهش اثرات تنش گرمايى برگله موثرباشد .

- در دوران تنش گرمايى از مواد آنتى اکسيدان در جيره غذايى گله استفاده نکنيد زيرا باعث افزايش اثرات تنش هاى گرمايى و تلفات در گله مى شود .

 

درمان تنش گرمايى درگله هاى مبتلا :

- در شرايط اضطرارى براى نجات گله از اسپرى آب سرد استفاده نکنيد پرندگانى که بيهوش شده باشند بعيد است که به حالت سلامت باز گردند .

- سيستم تهويه اى سالن را بر روى درجه حداکثر توان در جابجايى هوا قرار دهيد .

- کلريد پتاسيم يا کلريد آمونيوم 4 تا 6 پوند درهر تن خوراک مى تواند موجب کاهش اثرات تنش گرمايى و کاهش تلفات در گله شود اين مواد را مى توانيد جايگزين سايرالکتروليتها کرده و همچنين مصرف اب گله را افزايش دهيد و يا اينکه به آب خوراکى اضافه نماييد .

 

جلوگيرى از ايجاد تنش گرمايى :

سيستم تهويه بايد به حد کافى توانايى جابجايى هوا را داشته باشد .

- تهويه ها و مبادى ورودى بايد تميز بوده و درجاى خود بسيار محکم و بدون هيچگونه لغزشى نصب شوند مبادى ورودى هوا بايد به گونه اى باشد که در دوران گرما به مقدار کافى هوا وارد سالن شود و در صورتى که مبادى ورودى هوا به اندازه کافى نباشد عملکرد فنها و کلا عمل جابجايى هوا با مشکل مواجه خواهد شد وروديهاى هوا بايد همواره عارى از هرگونه آلودگى ويا مزاحمت بوسيله اشيا باشد تا هوا به سادگى و بدون هيچ مانعى جريان يابد استفاده از بادشکن جريان هوا را به سمت پرنده ها هدايت مى کند .

- ترموستاتها را بازبينى کنيد تا از عملکرد درست آنها مطمئن شويد سيستم برق رسانى کمکى را آماده نگهداريد تا در صورت نياز با مشکل مواجه نشويد .

- سالن ها را با سيستم خنک کننده به همراه مرطوب ساز مجهز کنيد پوشالهاى آن ها بايد عارى از آلودگى و خرابى فيزيکى باشد آبى را که در اين سيستم جريان دارد بايد دقيقا بررسى شود که دائما به تمامى نقاط پوشالها برسد امتيازى که اين کار دارد اينست که هواى خشک وارد سالن نمى شود

- فيلترهاى آب را بررسى کنيد تا در صورت لزوم تعويض گردند فيلترهاى خراب ممکن است مانع جريان آب به آبخورى ها و سيستم خنک کننده شوند .

-حتما بعد از دوره گرما فضولات باقى مانده را جمع آورى کنيد مواد باقى مانده مى توانند تاثيرات تنش گرمايى را در پرنده ايجاد نمايند و مانع حرکت هوا در زير قفس ها شوند .

- در دوره گرما از ازدحام پرنده ها در سالن و ياقفس ها خوددارى کنيد .

طراحى سالن ها براى کاهش ايجاد تنش گرمايى :

- در صورتى که در مناطق گرم اقدام به تاسيس سالن هاى پرورش و نگهدارى طيور کرده ايد استفاده از سيستم هاى خنک کننده و رطوبت ساز را مد نظر قرار دهيد .

- سقف سالن را حتما عايق بندى نماييد تا ازتبادل حرارتى جلوگيرى شود .

- سيستم آبرسانى بايد داراى ظرفيتى باشد که بتواند پاسخگوى نياز گله در دوران گرما بوده و نياز سيستم خنک کننده سيستم رطوبت ساز رفع نمايد .

- کليه اجزاى فلزى غير لازم را از داخل و اطراف سالن دور نکنيد تا گرما به داخل سالن تابيده نشود .

- حداقل ظرفيت فن ها بايد جوابگوى گرماى 35 درجه سانتى گراد داشته باشد افزايش ميزان جابجايى هوا به خنک شدن پرنده ها کمک کرده ودرجه حرارت سالن را کاهش مى دهد .

- طراحى سالن ها بصورت شرقى – غربى در کاهش اثرات گرمايى مستقيم خورشيد موثر است .

- کاشت درخت د راطراف سالن ها مى تواند در ايجاد هواى خنک موثر بوده و عدم وجود فضاى سبز در اطراف سالن باعث افزايش اثرات گرما مى شود .

- سقف سالن ها را با مواد بازتابنده مانند فلزات براق بپوشانيد يا اينکه سقف ها را سفيد نمائيد وجود شيار در سقف باعث فرار پرنده ها از گرما مى گردد در آب و هواى خشک استفاده از مواد گياهى مانند کاه و يا علف هاى بلند براى ايزوله کردن سقف در برابر گرما مناسب مى باشد .

- محل هايى را براى قرارگيرى آبپاش ها بر روى سقف تعبيه کنيد تا درموقع لزوم با پاشيدن آب بر روى سقف از مقدار گرما کاسته شود .

- ذخيره آب در داخل تانک بر روى سقف باعث گرم شدن آب موجود در آن مى شود لذا بهتر است تانک ها را با رنگ هاى بازتابنده رنگ کرده تا از تابش مستقيم نور آفتاب بر روى آنها جلوگيرى شود .

 

 ماهنامه دامداران ايران - وحيد دوشن