دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 مروری بر چهار گونه مختلف نژاد لوهمن
 

مروری بر چهار گونه مختلف نژاد لوهمن

 

مقدمه :

در دهه اخیر روشهای پیشرفته ایی باعث بهبود قابل توجهی در کیفیت و اصلاح نژادها شده است . بدلیل رشد و توسعه قوی اطلاعات با استفاده از سیستمهای پردازش اطلاعات ، امکان عملی کردن تئوری انتخاب ژنتیکی بصورت سیستماتیک بوجود آمده است .

این تکنیکهای جدید از مدتها قبل کاربرد داشته و بنابراین طیف وسیعی از دانش و تجربه را در پی خواهد داشت . گروه هایی از متخصصین بسیار متبحر نیز بهره گیری از آخرین نتایج پژوهشی را تضمین میکنند . به این ترتیب نیازهای متغیر بازار را بسرعت بطور موثر پاسخگو خواهند بود .

در این مقاله سعی شده است که خصوصیات و ویژگیهای چهار گونه از نژادهای لهمن را مورد بررسی قرار دهیم . بایستی به این نکته توجه کرد که این شرکت ، نژادهای دیگری را در سال اخیر میلادی به بازار عرضه کرده است که خصوصیاتی مطمئنا بهتر ، از نژادهای بررسی شده در این مقاله را دارند .

در مقالات بعدی به نژادهای جدید لوهمن نیز خواهیم پرداخت .

 

Lohman Brown Classic :

این نژاد در سن 140 تا 150 روزگی به پنجاه درصد تولید میرسد . پیک تولید این نژاد بین 92 تا 94 درصد میباشد . هر قطعه مرغ این نژاد ظرف مدت دوازده ماه بین 295 تا 305 تخم مرغ تولید میکند و در ظرف مدت چهارده ماه نیز 335 تا 345 تخم مرغ تولید میکنند .

بطور کلی ظرف مدت دوازده ماه هر قطعه مرغ این نژاد بین 18.8 تا 19.8 کیلوگرم تخمگذاری میکند . همچنین ظرف مدت چهارده ماه نیز هر قطعه مرغ بین 21.4 تا 22.4 کیلوگرم تخمگذاری دارند .

وزن هر تخم مرغ تولیدی تا سن دوازده ماهگی این نژاد بین 63.5 تا 64.5 گرم میباشد . این رقم در سن چهارده ماهگی زندگی به 64 تا 65 گرم میرسد .

پوسته تخم مرغ این نژاد قهوه ایی رنگ میباشد . استحکام پوسته این نژاد برابر با 35 نیوتون میباشد .

میزان دان و غذای مورد نیاز این نژاد ، بین هفته اول تا هفته بیستم زندگی بین 7.4 تا 7.8 کیلوگرم میباشد . ضریب تبدیل غذای این نژاد 2.1 تا 2.2 کیلوگرم میباشد .

و اما وزن بدن این نژاد لوهمن در پایان هفته بیستم زندگی 1.6 تا 1.7 کیلوگرم میباشد . وزن این نژاد در پایان دوره تولید بین 1.9 تا 2.1 کیلوگرم میباشد .

توانایی زنده ماندن این نژاد در طول دوره پرورش 97 تا 98 درصد و در طول دوره تخمگذاری 94 تا 96 درصد است .

 

Lohman Silver :

این نژاد در سن 140 تا 150 روزگی به پنجاه درصد تولید میرسد . پیک تولید این نژاد بین 91 تا 93 درصد میباشد . هر قطعه مرغ این نژاد ظرف مدت دوازده ماه بین 295 تا 305 تخم مرغ تولید میکند و در ظرف مدت چهارده ماه نیز 330 تا 340 تخم مرغ تولید میکنند .

بطور کلی ظرف مدت دوازده ماه هر قطعه مرغ این نژاد بین 18 تا 19 کیلوگرم تخمگذاری میکند . همچنین ظرف مدت چهارده ماه نیز هر قطعه مرغ بین 19.5 تا 21.5 کیلوگرم تخمگذاری دارند .

وزن هر تخم مرغ تولیدی تا سن دوازده ماهگی این نژاد بین 61.5 تا 62.5 گرم میباشد . این رقم در سن چهارده ماهگی زندگی به 62 تا 63 گرم میرسد .

پوسته تخم مرغ این نژاد قهوه ایی یکدست میباشد . استحکام پوسته این نژاد برابر با 35 نیوتون میباشد .

میزان دان و غذای مورد نیاز این نژاد ، بین هفته اول تا هفته بیستم زندگی بین 7.6 تا 7.9 کیلوگرم میباشد . ضریب تبدیل غذای این نژاد 2.15 تا 2.25 کیلوگرم میباشد .

و اما وزن بدن این نژاد لوهمن در پایان هفته بیستم زندگی 1.7 تا 1.8 کیلوگرم میباشد . وزن این نژاد در پایان دوره تولید بین 2.1 تا 2.3 کیلوگرم میباشد .

توانایی زنده ماندن این نژاد در طول دوره پرورش 97 تا 98 درصد و در طول دوره تخمگذاری 94 تا 96 درصد است .

 

Lohman Tradition :

این نژاد در سن 140 تا 150 روزگی به پنجاه درصد تولید میرسد . پیک تولید این نژاد بین 90 تا 92 درصد میباشد . هر قطعه مرغ این نژاد ظرف مدت دوازده ماه بین 290 تا 300 تخم مرغ تولید میکند و در ظرف مدت چهارده ماه نیز 320 تا 330 تخم مرغ تولید میکنند .

بطور کلی ظرف مدت دوازده ماه هر قطعه مرغ این نژاد بین 18.5 تا 20 کیلوگرم تخمگذاری میکند . همچنین ظرف مدت چهارده ماه نیز هر قطعه مرغ بین 20.5 تا 22 کیلوگرم تخمگذاری دارند .

وزن هر تخم مرغ تولیدی تا سن دوازده ماهگی این نژاد بین 65 تا 66 گرم میباشد . این رقم در سن چهارده ماهگی زندگی به 65.5 تا 66.5 گرم میرسد .

پوسته تخم مرغ این نژاد قهوه ایی یکدست میباشد . استحکام پوسته این نژاد نیز کمتر از 35 نیوتون میباشد .

میزان دان و غذای مورد نیاز این نژاد ، بین هفته اول تا هفته بیستم زندگی بین 7.5 تا 7.9 کیلوگرم میباشد . ضریب تبدیل غذای این نژاد 2 تا 2.2 کیلوگرم میباشد .

و اما وزن بدن این نژاد لوهمن در پایان هفته بیستم زندگی بین 1.6 تا 1.7 کیلوگرم میباشد . وزن این نژاد در پایان دوره تولید بین 2 تا 2.2 کیلوگرم میباشد .

توانایی زنده ماندن این نژاد در طول دوره پرورش 97 تا 98 درصد و در طول دوره تخمگذاری 94 تا 96 درصد است .

 

Lohman LLS Classic :

این نژاد در سن 145 تا 150 روزگی به پنجاه درصد تولید میرسد . پیک تولید این نژاد بین 92 تا 95 درصد میباشد . هر قطعه مرغ این نژاد ظرف مدت دوازده ماه بین 305 تا 315 تخم مرغ تولید میکند و در ظرف مدت چهارده ماه نیز 345 تا 355 تخم مرغ تولید میکنند .

بطور کلی ظرف مدت دوازده ماه هر قطعه مرغ این نژاد بین 19 تا 20 کیلوگرم تخمگذاری میکند . همچنین ظرف مدت چهارده ماه نیز هر قطعه مرغ بین 21.5 تا 22.5 کیلوگرم تخمگذاری دارند .

وزن هر تخم مرغ تولیدی تا سن دوازده ماهگی این نژاد بین 62 تا 63 گرم میباشد . این رقم در سن چهارده ماهگی زندگی به 62.5 تا 63.5 گرم میرسد .

پوسته تخم مرغ این نژاد سفید براق میباشد . استحکام پوسته این نژاد نیز کمتر از 40 نیوتون میباشد .

میزان دان و غذای مورد نیاز این نژاد ، بین هفته اول تا هفته بیستم زندگی بین 7 تا 7.5 کیلوگرم میباشد . ضریب تبدیل غذای این نژاد 2 تا 2.5 کیلوگرم میباشد .

و اما وزن بدن این نژاد لوهمن در پایان هفته بیستم زندگی بین 1.3 تا 1.4 کیلوگرم میباشد . وزن این نژاد در پایان دوره تولید بین 1.7 تا 1.9 کیلوگرم میباشد .

توانایی زنده ماندن این نژاد در طول دوره پرورش 97 تا 98 درصد و در طول دوره تخمگذاری 94 تا 96 درصد است .

 

امید است که مطالب ذکر شده مورد استفاده شما دوستان قرار بگیرد . در مقالات بعدی به نژاد لوهمن لایت که اخیرا به ایران وارد شده است و از نظر خصوصیات در سطح بالاتری از این نژاد قرار دارد خواهیم پرداخت .

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

علیرضا گائینی . دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی . واحد گرمسار .

مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار خورشیدی .

 

شالوده لحظه به لحظه زندگی خود را بکشید . این لحظات ، چه خوب و چه بد به زودی خواهند مرد و هرگز به همان شکل اولیه به شما باز نخواهند گشت .

آنتونی رابینز

 

 

منابع :

Lohman Manuals.

LSL Manual .

کتاب راهنمای مدیریت LSL ، لوهمن لایت ، ترجمه جناب آقای دکتر محمد زاهد عباسی .

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام