دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 وراثت تولید تخم مرغ
 

وراثت تولید تخم مرغ

 

 به ارث بردن توان توليد والدين تصوير ژنتيکى پيچيده اى دارد و اين بدان علت است که توليد تخم مرغ حاصل اثر چندين صفت ژنتيکى جداى از هم مى باشد که با هم عمل مى نمايند و باعث مى شوند که پرنده در يک دوره معين تعداد مشخصى تخم مرغ توليد نمايد . از بين فاکتورهاى متعدد پنج فاکتور را ذيلا" توضيح مى دهيم :

1- بلوغ جنسى زودرس.هرچه مرغها درسنين پائين تر شروع به توليد کنند،دريک سال تخمگذارى شان تخم مرغ بيشترى توليد خواهند کرد . ولى اين يک ارزش منفى بحساب مى آيد و بايد از توليد گله تخمگذار در سنين پائين جلوگيرى شود چون تخم مرغهاى توليد شده در سنين پائين کوچکتر از آنهائى خواهند بود که در سنين بالاتر گذاشته مى شوند . با برنامه هاى محدوديت غذائى و کنترل نور از تخمگذارى در سنين پائين ميتوان جلوگيرى نمود ، ولى بهرحال از نظر ژنتيکى ژن مربوطه هنوز وجود دارد .

2-شدت تخمگذار ى . بروز اين صفت بدين صورت است که مرغها توانائى تخمگذارى با سرعت زياد را خواهند داشت چون مرغها تخم مرغشان را در فازهاى فعال[1] مى گذارند ، يعنى در روزهاى متوالى هر روز يک تخم مرغ توليد مى کنند . طول دوره فاز فعال تخمگذارى يک فاکتور ژنتيکى مهم است.وقتى توليد يک مرغ 80 درصد است بايد درهر پنج روز،چهار تخم مرغ بگذارد . ديده شده است که پرندگانى در 200 روز متوالى بدون از دست دادن حتى يک روز تخمگذارى کرده اند.

3-طولانى بودن سيکل تخمگذارى . طولانى تر بودن سيکل تخمگذارى پيش از آنکه مرغ به دوره تولک رفتن برسد باعث افزايش توليد آن مرغ خواهد شد . اين صفت يک فاکتور ژنتيکى مشخص در ارتباط با توليد تخم مرغ است . در ابتداى شکل گيرى صفعت پرورش طيور تخمگذار تجارى يک دوره 12 ماهه توليد را کافى مى دانستند ، ولى امروزه مرغهائى که در دوره هاى بيش از 13 ماه توليد داشته باشند را ترجيح مى دهند .

4-موارد توقف تخمگذارى . توقفهاى طولانى تر از 2 تا 3 روز بين فازهاى تخمگذارى پديده اى است که در طى دوره توليد بر تعداد کل تخم مرغ توليدى اثر دارد . اين توقفهاى طولانى معمولا" نتيجه بعضى از استرسهاست ، ولى ممکن است بخاطر خصوصيات ژنتيکى هم باشد .

5-تعداد دوره هاى کرچى . اگرچه در خيلى از گونه هاى طيور کرچى کاهش داده شده و يا حتى حذف گرديده است ولى اين صفت بخصوص در گونه هاى طيور گوشتى هنوز هم فاکتورى مهم بشمار مى آيد . طيور در زمان کرچى توليد طبيعى خود را از دست مى دهند .

توليد تخم مرغ توارث پذيرى ناچيز و در حدود 15 درصد دارد ، بعبارت ديگر 85 درصد توانائى توليد تخم مرغ به مديريت بستگى دارد . فاکتورهاى مديريتى متعددى در اين امر اثر دارند که بحث آنها در اينجا تکرارى است . هر عاملى که باعث بهبود محيط پرورش طيور گشته و از استرس و تلفات زياد جلوگيرى کند و شرايط فيزيولوژيک مساعدى بوجود آورد ، بطور غيرمستقيم منجر به بهبود توليد هم خواهد شد .

منبع :کتاب راهنماى کامل پرورش طيور

ارسال شده توسط: رضازمانی
تاريخ : 2 اسفند 1385
تماس : reza_zamani159@yahoo.com