دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 دمای آب مصرفی طیور تخمگذار
دمای آب مصرفی طیور تخمگذار از: دکتر رامین اشرافی   به طور معمول به پرورش دهندگان طیور تخمگذار توصیه شده است که دمای آب مصرفی طیور را تا حد امکان، به خصوص وقتی که درجه حرارت محیط افزایش می یابد، خنک نگهدارند. دردانشگاه یووا دو آزمایش دراین رابطه انجام گردید    درآزمایش اول آبی بادمای ۱۸ یا ۲۷ درجه سانتی گراد برای مرغهای تخمگذار دارای سن ۲۹ هفتگی که دردمای محیطی متوسط ۳۱ درجه سانتیگراد برای مدت ۴ هفته نگهداری می شدند، تامین گردید. دردو هفته نخستین آزمایش، مرغهایی که آبی بادمای ۱۸ درجه سانتی گراد دریافت می کردندمصرف غذای بیشتری داشتند ولی بعد ازدو هفته تغییری مشاهده نشد. مصرف آب تحت تاثیر دمای آب نبود ولی باافزایش درجه حرارت محیط، مصرف آب افزایش یافت. درآزمایش دوم، آبی بادمای ۱۵، ۱۹، ۲۳ و یا۲۷ درجه سانتی گراد دردمای محیطی متوسط ۵/۳۲ درجه سانتی گراد برای مرغها مهیا گردید. مصرف غذا در نخستین هفته تقریبا ۳۰% افت کرد، ولی اثر دمای آب مصرفی همچون آزمایش اول به وضوح مشخص نبود. زمانیکه دمای آب به ۲۳ درجه سانتی گراد رسید، کاهش مصرف غذا مشهود بود. همچنین پرندگان درطول انجام آزمایش دراین تیمار به طور بارز آب بیشتری مصرف کردند. بااین وجود، محققین اختلافات بارزی میان تک تک مرغها درهنگام پاسخ به درجه حرارت های مختلف محیطی و دماهای مختلف آب مصرفی یافتند. درتمامی موارد، کاهش مصرف خوراک درآغاز وقوع افزایش دمای محیط وجود داشت و درطی انجام این آزمایشات به خوبی به اثبات رسید. لازم به ذکر است، پرندگان درنهایت بادرجه حرارت بالا سازش می یابند ولی آب خنک می تواند این مراحل راتسریع بخشد و پاسخ منفی پرنده رادرابتدای واکنش کاهش دهد. Reference: world Poultry, ۲۰۰۲, Vol.۱۸, No.۷, P:۲۶.           منبع : شبکه اطلاع مرغداری