دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 همبستگی بین آب مصرفی و مقدار تولید
همبستگی بین آب مصرفی و مقدار تولید از: مهندس فرید میرصالح گیلانی
  در بسیاری از اوقات مدیران مزارع اهمیت آب مصرفی و کیفیت آنرا نادیده می‌انگارند. آب بخش بزرگی از خود طیور و تولیدات آنها را تشکیل می‌دهد؛ محتوای آب همه تخم مرغها حدوداً ۶۵%، یک جوجه یک هفته‌ای ۸۵% و یک مرغ ۳۲ هفته‌ای ۶۳% را شامل می‌شود. عوامل متعددی مثل دمای محیطی؛ ترکیب و مقدار غذای مصرفی؛ کیفیت آب؛ عوامل ژنتیکی؛ سن پرنده؛ سطح عملکرد؛نحوه ارائه آب و دمای آن نسبت مصرف آب به مصرف غذا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. براساس اطلاعات جمع‌آوری شده از گله‌های مرغ مادری که از آبخوری نیپل استفاده می‌کردند (ژوئن سال ۱۹۹۵) مشخص شده است که یک افزایش اساسی در مصرف آب در حینی که گله به بلوغ جنسی نزدیک می‌شود به وقوع می‌پیوندد و بنظر می‌رسد به مجرد اینکه گله پیک تولید خود را پشت سر می‌گذارد، سن گله نسبت مصرف آب به غذا را مستقیماً تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.
    اطلاعات جمع‌آوری شده از گله‌های متعدد مرغ مادر مشخص نموده است که عرضه کافی و فراوان آب برای گله‌های بالغ مرغ مادر بسیار حیاتی و مهم می‌باشد مواظب باشید که اجازه ندهید پرندگان بی‌آب باشند. محرومیت آب حتی یک دوره کوتاه استرس‌زا است. تنها یک روزبی آبی می‌تواند باعث آسیبی جدی در عملکرد و یا اینکه قطع تولید تخم‌مرغ می‌گردد. جایگزین کردن پولتها در یک آشیانه با سیستم آبخوری متفاوت نسبت به آنهایی که با سیستم آبخوری آشنا می‌باشند می‌تواند اثر بسیار زیانباری در آب مصرفی پرندگان داشته باشد. در زمانی که برای بخش تولید برنامه‌ریزی می‌کنیم همیشه بایستی از آب کافی و در دسترس مطمئن باشیم. برآورد کردن مقدار نیاز (به آب) و مطمئن شدن از ظرفیت‌های پمپ و لوله از مهمترین مراحل می‌باشد. اندازه‌گیر (کنتر) آب از بخشهای ارزشمند وسایل کنترل کارکرد طیور شما است. گزارش روزانه از آب مصرفی ابزار مفیدی برای استفاده در مدیریت ذخیره آب و ارزیابی سیستم توزیع آب سالن شما می‌باشد.
جدول ۱: تولید مرغ مادر و نسبت مصرف آب به غذا از سن ۲۰ تا ۶۰ هفتگی    

ردیف

سن

درصد تولید

نسبت آب به غذا

ردیف

سن

درصد تولید

نسبت آب به غذا

۱

۲۰

۰

۰۸/۲

۲

۲۱

۰

۷۷/۲

۳

۲۲

۱/۰

۹۵/۲

۴

۲۳

۹۳/۱

۹۰/۲

۵

۲۴

۷۹/۱۵

۳۰/۲

۶

۲۵

۴۱/۳۷

۲۳/۲

۷

۲۶

۴۳/۵۸

۳۶/۲

۸

۲۷

۶۷/۷۳

۱۲/۲

۹

۲۸

۶۵/۸۰

۱۷/۲

۱۰

۲۹

۷۶/۸۴

۰۵/۲

۱۱

۳۰

۷۱/۸۴

۰۶/۲

۱۲

۳۱

۸۷/۸۴

۸۷/۱

۱۳

۳۲

۳۶/۸۲

۹۸/۱

۱۴

۳۳

۲۵/۸۲

۸/۱

۱۵

۳۴

۱۳/۸۲

۷۵/۱

۱۶

۳۵

۱۶/۸۱

۸۸/۱

۱۷

۴۰

۷۲/۷۳

۸۲/۱

۱۸

۴۵

۵۴/۶۹

۷۴/۱

۱۹

۵۰

۸۲/۶۳

۴۷/۱

۲۰

۵۵

۱۴/۵۸

۴۹/۱

۲۱

۶۰

۳/۵۱

۹/۱

 

 

 

 

 

   

ماخذ:  اینترنت دانشکده جورجیا www. Ansic. Uine. edu

نویسنده: Larry Rovest