دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 اثرات اصلاح پنجه و منقار بر روی پارامترهای رشد و رفتار مرغهای تخمگذار
اثرات اصلاح پنجه و منقار بر روی پارامترهای رشد و رفتار مرغهای تخمگذار از:دکتر محمد رضا عابدینی در صنعت پرورش بوقلمون جهت نابودی بافتهای زاینده پنجه از وسایل تجاری تولید کننده انرژی ماکروویو و برای کوتاه کردن منقار از ابزار تولید انرژی مادون قرمز استفاده می کنند. این روش موجب اصلاح موثر پنجه و منقار در این پرندگان می شود. اخیراً محققین دانشگاه ایالتی و انستیتو پلی تکنیک ویرجینیا در ایالت متحده آمریکا جهت بررسی اثر این روش در مرغهای تخمگذار، دو سویه از مرغهای نژاد لگهورن را هرکدام به تعداد ۱۲۰۰ قطعه انتخاب نمودند. نیمی از این مرغها در هنگام خروج از تخم تحت عمل اصلاح پنجه قرار گرفتند و پنجه نیمی دیگر سالم باقی ماند. همچنین منقار یک سوم از این پرندگان نیز در زمان خروج از تخم با استفاده از روش مادون قرمز کوتاه گردید. منقار یک سوم دیگر در سن ۷ روزگی به دقت اصلاح شد و یک سوم نیز بدون اصلاح باقی ماند. افزایش وزن بدن، مصرف خوراک، ضریب تبدیل، درصد تلفات و تعیین میزان ترس، معیارهای مورد سنجش در این پژوهش بودند. پرورش پرندگان بر اساس مقیاس های تجاری موجود در خصوص تغذیه و شرایط نگهداری انجام گردید.    پرندگانی که در زمان خروج از تخم تحت اصلاح پنجه قرار گرفتند به غیر از سن ۳ الی ۶ هفتگی به میزان معنی داری وزن بدن کمتری داشتند و همچنین این پرندگان از ۸ الی ۱۸ هفتگی خوراک کمتری مصرف کردند. آن گروه از پرندگانی که در زمان خروج از تخم تحت نوک چینی قرار گرفتند،  از ۳ الی ۱۴ هفتگی به میزان معنی داری وزن بدن کمتری داشتند و تا سن ۴ هفتگی خوراک کمتری مصرف نمودند. در تمامی گروه های آزمایشی میزان تلفات کمتر از ۱/۲ درصد بود. تعیین میزان ترس که بر اساس امتیاز دهی بین ۱ الی ۱۰ انجام پذیرفته بود از ۶ الی ۸ هفتگی به حداکثر خود یعنی ۸ الی ۱۰ برای گروهی که پنجه آنها اصلاح نشده بود رسید و این امتیاز برای پرندگانی که در یک روزگی پنجه آنها کوتاه شده بود بین ۳ الی ۴ بود و همچنین در سن ۱۶ الی ۱۸ هفتگی میزان ترس برای گروه اول به ۶ الی ۸ و برای گروه دوم به ۲ الی ۳ کاهش یافت.
نتایج حاصل از پژوهش فوق دلالت بر این دارد که اصلاح منقار و کاهش رشد پنجه به هنگام خروج از تخم، موجب رشد پولت ها تا زمان بلوغ جنسی با مصرف غذای کمتر و نیز بروز سطح پایین تری از ترس با استفاده از روش های استاندارد پرورش و نگهداری می شود.    Poultry Science ۸۳: ۸۷۳-۸۸۱ ۲۰۰