دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 علل همشکل نبودن گله
علل همشکل نبودن گله  از : مهندس حمید رضا ضیایی   در اکثر مرغداری های مادر گوشتی پائین بودن همشکلی گله ها از مشکلات اساسی آنها است در اکثر مرغداری های مادر گوشتی پائین بودن همشکلی گله ها از مشکلات اساسی آنها است .گاها تا چند دوره پی در پی نیز این مشکل دیده میشود، بدون اینکه مرغداران در صدد پیدا نمودن عوامل اصلی بروز آن بر آیند.
از آنجائیکه همشکلی خوب و یا بد ارتباط مستقیم با تولیدات در آینده دارد ، جهت آشنایی بیشتر مرغداران ،بطور خلاصه به بعضی موارد مهم اشاره میکنم.
زمانی که همشکلی گله پائین است باید به موارد زیر شک کرد:
۱- سرعت پخش دان کم است ( دان در طول ۳ الی ۴ دقیقه باید در سالن توزیع شود).
۲- سطح دانخوری برای هر مرغ کم است ( ۱۴ سانتیمتر برای هر قطعه مرغ در نظر گرفته شود).
۳- تراکم مرغ ها بش از حد است ( حد اکثر ۷/۵ قطعه برای هر متر مربع در نظر گرفته شود).
۴- نور بطور یکنواخت توزیع نمیشود ( سیستم روشنایی را کنترل نمائید و به عنوان یک اصل دقت نمائید که در دوره پرورش در اثر بی توجهی ،نور به هیچ وجه اضافه نشود).
۵- اشتباه آماری وجود دارد( تعداد مرغ سالن دقیقا مورد شمارش قرار گیرد).
۶- کیفیت عوامل اولیه پائین بوده است( جوجه – سن گله مادر – استرس حمل و نقل – پرورش در هفته اول).
۷- ضعیف ها جدا نشده اند ( در زمانی که جوجه در دست گرفته میشود ضعیف ها جدا شده و در باکس جدا پرورش یابند – نظیر انجام عمل واکسیناسیون چشمی ).
۸- اشتباه سکس وجود داشته است (از درستی کار سکسور ها اطمینان لازم حاصل گردد).
۹- میکس دان به خوبی انجام نشده (دان بخوبی مخلوط نشده است )و یا کیفیت مواد اولیه پایین بوده است ( برای ارسال نمونه جهت آزمایش از دان هاپر و دان تراف ارسال شود).
۱۰- پرسنل بدرستی و با دقت کار خود را انجام نمیدهند(مجموعه فارم) در انتخاب پرسنل تجدید نظر بعمل آید.
۱۱- توان ژنتیکی گله پائین است(نژاد).
۱۲- برنامه های ضد عفونی در مزرعه مناسب نیست.
۱۳- برنامه های واکسیناسیون به دقت انجام نشده و یا همراه با وارد کردن استرس بیش از حد انجام شده است .
۱۴- نوع سالن و طرح آن مناسب نیست ( با کارشناسان با تجربه مشاورت شود ).
۱۵- در سالن ها از تجهیزات مناسب استفاده نشده است (نسبت به جایگزینی وسایل و تجهیزات اقدام گردد).
۱۶- مدیریت گله خوب نبوده است ( از کارشناسان با تجربه استفاده شود و برای هر مقطع دستور العمل های مربوطه اخذ گردد ) .
۱۷- از درستی کارکرد ترازو ها اطمینان لازم بدست آید.
برگرفته از سایت دانش مرغداری