دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 راهنمای پرورش نژاد دکالب
راهنمای پرورش نژاد دکالب نژاد دکالب ( سفید و قهوه ای )   بررسی نژاد دکالب در ۱۷ هفته اول
بررسی نژاد دکالب در ۱۷ هفته اول
مقدار خوراک درصد زیست تلفات وزن در ۱۷ هفته اول وزن در ۵ هفته اول نژاد
۵.۱ ۹۶ ۴ ۱۲۰۵ ۳۸۰ دکالب سفید
۵.۶ ۹۷ ۳ ۱۴۰۰ ۳۶۰ دکالب قهوه ای
کیلوگرم درصد درصد واحد به گرم واحد به گرم Dekalb
برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید . Body weight and feeding programme - dekalb_white dekwhite1.jpg     بررسی نژاد دکالب از هفته ۱۷ تا هفته ۸۰  
بررسی نژاد دکالب از هفته ۱۷ تا هفته ۸۰
وزن در آخر ۸۰ هفته متوسط خوراک مصرفی در روز متوسط وزن تخم مرغ ها پیک عمل آورری ۵۰% در طی* درصد زیست تلفات نژاد
۱۷۰۰ ۱۱۰ ۶۱.۸ ۹۵ ۱۴۱ ۹۴ ۶ دکالب سفید
۲۰۰۰ ۱۱۳ ۶۲.۱ ۹۵ ۱۴۰ ۹۴.۲ ۵.۸ دکالب قهوه ای
گرم گرم گرم درصد روز درصد درصد Dekalb

* : زمان عمل آوری بدین معنا است که۵۰ درصد طیور در این زمان قابلیت تولید را دارند . برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید . Body weight and feeding programme -  dekalb_brown.     dekbrown1.jpg

   

تهیه و تنظیم : �?IR POULTRY .COM